Мир Знаний

Система електронних переказів НБУ (стр. 1 из 5)

Контрольна робота

з дисципліни:

Інформаційні системи і технології в банківській справі

ТЕМА: СЕП НБУ


Зміст

Вступ

1.Організація роботи в СЕП

2.Загальні умови виконання міжбанківського переказу через СЕП

3. Обмін інформацією в СЕП.

4. Виконання міжбанківського переказу через СЕП.

5. Опис моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП

6. Ведення учасниками СЕП архіву електронних банківських документів

7. Порядок резервування та відновлення функціонування СЕП

8. Принципи побудови захисту електронних банківських документів

9.Криптографічний захист інформації

Висновок

Література

Додаток 1.Структура мережі СЕП

Додаток 2. Моделі обслуговування груп банків в СЕП


Вступ

Система електронних міжбанківських переказів Національного банку (СЕМП) - система, що складається із системи електронних платежів та системи термінових переказів, координацію роботи яких забезпечує система моніторингу технічних рахунків. Додатковими складовими СЕМП є інформаційно-пошукова система, система резервування і відновлення функціонування СЕМП.

Система електронних платежів Національного банку (далі - СБП) - складова СЕМП, що забезпечує проведення міжбанківського переказу в режимі обміну файлами з індивідуальним обробленням міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким між списанням грошей з кореспондентського рахунку банківської установи (платника) та зарахуванням грошей на кореспондентський рахунок банківської установи (отримувача) є певний проміжок часу. Програмне забезпечення СЕП складається із програмно-технічних комплексів - автоматизованих робочих місць (АРМ), що відповідають трьом рівням структури СЕП: Центральна розрахункова палата - АРМ-1, АРМ ІПС; розрахункова палата - АРМ-2; банківська установа - учасник СЕП - АРМ-НБУ.

Учасник СЕП безпосередній (далі - учасник СЕП) - банківська установа, що має технічний рахунок у РП або в Центральній розрахунковій палаті; учасник СЕП опосередкований - філія банку, що виконує міжбанківський переказ у СЕП з використанням ВПС через АРМ-НБУ банку (уповноваженої установи).

Файл СЕП - одиниця обміну інформацією між АРМ СЕП. У цій Інструкції файли СЕП позначаються однією літерою, що відповідає типу файла відповідно до технології роботи СЕП.


1.Організація роботи в СБП

Для організації роботи в СЕП призначені такі робочі комплекси:

АРМ-1 - призначений для керування роботою РП;

АРМ-2 - призначений для обслуговування міжбанківського переказу в СЕП банківського регіону та взаємодії з іншими РП;

АРМ-НБУ - програмно-технічний комплекс, що використовується учасником СЕП для обміну файлами СЕП з РП;

Для файлового обміну в СЕП використовується система ЕП, обмін інформацією в СТП здійснюється за протоколом TCP/IP.

Виключення з учасників СЕП здійснюється шляхом виключення банку (філії) із Довідника банківських установ - учасників СЕМП. Підставою для виключення банку (філії) з учасників СЕП є розірвання договору про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України між цим банком та Національним банком у порядку, передбаченому законодавством України.

2.Загальні умови виконання міжбанківського переказу через СЕП

Технологія роботи СЕП визначається Національним банком (Департаментом інформатизації). Учасники СЕП мають дотримуватися встановленої технології роботи СЕП.

Технологічний регламент роботи СЕП визначається Національним банком (ЦРП), доводиться до відома всіх учасників СЕП і є обов'язковим для виконання.

Проведення міжбанківського переказу через СЕП здійснюється з часу включення банківської установи до Довідника банківських установ - учасників СЕП.

Єдиним джерелом формування міжбанківських електронних розрахункових документів для СЕП є САБ банківської установи.

Відповідно до технології роботи СЕП під час формування міжбанківського електронного розрахункового документа слід враховувати таке:

- реквізит "назва документа" має заповнюватися як умовний числовий код згідно з додатком 9 до цієї Інструкції;

- якщо платником та/або отримувачем є банківська установа, то в реквізитах "рахунок платника" та/або "рахунок отримувача" має зазначатися номер внутрішньобанківського рахунку.

Міжбанківські електронні розрахункові документи, службові повідомлення СЕП та електронні розрахункові повідомлення формуються, передаються і приймаються лише з використанням апаратно-програмних засобів захисту інформації визначених і наданих Національним банком.

Оброблення міжбанківських електронних розрахункових документів, службових повідомлень СЕП та електронних розрахункових повідомлень здійснюється в порядку черговості їх надходження до СЕП. Міжбанківський електронний розрахунковий документ, прийнятий СЕП, не може бути відкликаний. Результати оброблення міжбанківських електронних розрахункових документів відображаються на технічних рахунках банків (філій) у СЕП.

3.Обмін інформацією в СЕП

Обмін інформацією в СЕП здійснюється засобами системи ЕП у вигляді файлів, які розподіляються за призначенням на такі групи:

а) файли міжбанківських електронних розрахункових документів;

б) файли службових повідомлень СЕП.

Призначення файла визначається його найменуванням.

Усі файли між САБ банківської установи та АРМ-2 передаються тільки через АРМ-НБУ.

Розрізняють такі файли міжбанківських електронних розрахункових документів:

файл А: файл, сформований засобами САБ відправника і надісланий до АРМ-2 (файл початкових документів);

файл В: файл, сформований засобами АРМ-2 і надісланий до САБ отримувача (файл відповідних документів);

файл С: файл, сформований засобами одного АРМ-2 і надісланий до іншого АРМ-2 для подальшого оброблення.

Файли А, В, С можуть вміщувати електронні розрахункові повідомлення.

Розрізняють такі файли службових повідомлень СЕП:

а) квитанції на файли міжбанківських електронних розрахункових документів, що призначені для інформування відправника про результати приймання його файла отримувачем, а саме:

файл Т: квитанція на файл А;

файл S: квитанція на файл В;

файл R: квитанція на файл С.

Усі квитанції містять результати перевірки, що свідчать про успішне чи неуспішне оброблення відповідного файла;

б) контрольна та технологічна інформація, що призначена для контролю за станом розрахунків на всіх стадіях проходження файлів міжбанківських електронних розрахункових документів через СЕП, а саме:

файл L: інформація від САБ територіального управління про стан кореспондентських рахунків учасників СЕП та встановлення обмеження на їх роботу в СЕП;

файл К: інформація від АРМ-2 про стан технічного рахунку учасника СЕП у кінці кожного циклу;

файл V: інформація від АРМ-2 про стан технічного рахунку учасника СЕП за підсумками банківського дня з переліком відображених за технічним рахунком міжбанківських електронних розрахункових документів, які оброблені засобами СЕП, або інформація від АРМ-1 про стан технічного рахунку учасника СТП за підсумками банківського дня з переліком відображених за технічним рахунком міжбанківських електронних розрахункових документів, які оброблені засобами СТП;

файл Z: протокольний звіт учасника СЕП за підсумками банківського дня;

файл Q: запити до ІПС та відповіді на них (функціональне призначення файла визначається за першим символом у розширенні імені файла);

файл U: зміни до Довідника банківських установ - учасників СЕП. Файл створюється в ЦРП на АРМ-1 та розсилається на всі АРМ-2. АРМ-2 передає його до АРМ-НБУ, які він обслуговує. Від АРМ-НБУ файл передається до САБ банківських установ. Програмне забезпечення САБ виконує зміни довідкової інформації на підставі файла U на всіх робочих місцях САБ, де використовується цей довідник;

в) додаткова технологічна інформація, призначена для керування
консолідованим кореспондентським рахунком, а саме:

файл F.L: інформація від САБ банку до АРМ-2 про встановлення лімітів філіям;

файл F.T: інформація від АРМ-2 до САБ банку про стан технічних рахунків філій та встановлені їм ліміти;

файл М: інформація від банку про встановлення операційних правил для філій.

4.Виконання міжбанківського переказу через СЕП

На початку банківського дня РП отримують від САБ територіальних управлінь файл L, на підставі якого значення технічних рахунків учасників СЕП засобами АРМ-2 приводиться у відповідність до стану їх кореспондентських рахунків. Від АРМ-2 інформація про стан технічних рахунків (файл К) надсилається власникам цих рахунків.

АРМ-2 функціонує в циклічному режимі. Цикл (сеанс) оброблення інформації складається з двох частин:

приймання інформації;

передавання інформації.

Під час приймання інформації АРМ-2 отримує та перевіряє на

відповідність вимогам СЕП такі файли:

файл А - файл міжбанківських електронних розрахункових документів від учасника СЕП, що обслуговується цим АРМ-2;

файл С - файл міжбанківських електронних розрахункових документів від іншого АРМ-2, що надходить на адресу учасників СЕП, які обслуговуються цим АРМ-2.

За результатами оброблення кожного з файлів на адресу відправника надсилається файл-квитанція з повідомленням про результати приймання файла. Файл А приймається або не приймається АРМ-2 у цілому. Відправник файла А несе відповідальність за склад міжбанківських електронних розрахункових документів, уключених до цього файла.

Під час передавання інформації міжбанківські електронні розрахункові документи, прийняті АРМ-2, групуються за адресами та надсилаються отримувачам, а саме:

файл В - учасникам розрахунків, що обслуговуються цим АРМ-2;