Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання

108 “Багаторічні насадження” ;

109 “Інші основні засоби “.

На субрахунку 101 “Земельні ділянки” ведеться облік земельних ділянок.

На субрахунку 102 “Капітальні витрати на поліпшення земель” ведеться облік капітальних вкладень на поліпшення земель ( меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи).

На субрахунку 103 “Будинки та споруди” ведеться облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових будівель.

На субрахунку № 104 “Машини та обладнання”, № 105 “Транспортні засоби”, № 106 “Інструменті, прилади та інвентар” ведеться облік руху та наявності автомобілів включаючи вузли ї запасні частини, якими вони комплекту­ються (двигуни, мости, запасні колеса, підйомники, інстру­мент, інвентар тощо), меблів, побутових електронних, оптичних, електромеханічних приладів та інструментів, електронно-обчислювальних та шагах машин для автоматичної обробки інформаційних систем, телефонів, рацій, іншого конторського (офісного) обладнання устатку­вання та приладдя до них.

На субрахунку № 107 “Робоча і продуктивна худоба”, №108 “Багаторічні насадження” здійснюється облік відповідно робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень.

На субрахунку 109 “Інші основні засоби” ведеться облік руху і наявності інших основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 “Основні засоби”.

Аналітичний облік основних засобів на Локомотивному Депо ведеться щодо кожного об’єкту окремо.

В новому Плані рахунків для окремих видів основних засобів застосовується специфічний або спрощений порядок обліку. Новим є те, що малоцінні і швидкозношувані предмети (МШП), строк експлуатації яких перевищує один рік, відображаються у складі необоротних матеріальних активів на субрахунку № 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”, по яким нараховується знос.

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об’єкту за допомогою карток обліку руху основних засобів ( форма № 03-8 – загальних для будівль і споруд, а також для машин, обладнання, інструменту, виробничого і господарського інвентарю, замість № 03-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів” ( для будівль і споруд) і № 03-7 “Опис інвентарних карток обліку основних засобів” (для машин, обладнання, інструменту, виробничого і господарського інвентарю).

Кожному об’єкту основних засобів надається інвентарний номер, який зберігається за цим об’єктом протягом усього періоду його експлуатації на даному підприємстві. Він проставляється в усіх первинних документах, які оформлюють наявність і рух об’єкта: типова форма № 03-1 “Акт приймання-передачі ( внутрішнього переміщення) основних засобів”, “Акт списання основних засобів № 03-3” і т.п.

Облік основних засобів повинен бути організований на всіх етапах їх руху. Загальна схема обліку основних засобів наведена на рис.2.3


Рис. 2.3. Організація обліку основних засобів

На підприємствах, які мають невелику кількість об’єктів, аналітичний облік основних засобів ведеться за допомогою інвентарних книг.

Для контролю за зберіганням інвентарні картки складають в одному екземплярі (типова форма № 03-7) у розрізі класифікаційних груп.

На Локомотивному Депо для пооб’єктного обліку основних засобів у місцях їх знаходження, експлуатації ведуться інвентарні списки основних засобів (типова форма № 03-9), в яких вказуються інвентарний номер, повна назва і первісна вартість об’єкта, вибуття, переміщення.

Залишкова вартість окремих інвентарних об’єктів, які обліковуються на субрахунку № 103 ”Будівлі і споруди”, визначається як різниця між вартістю окремого інвентарного об’єкта і сумою зносу цього інвентарного об’єкта.

Залишкова вартість груп основних засобів, облік вартості яких ведеться на субрахунках № 105 “Транспортні засоби” і № 109 “Інші основні засоби”, визначається як різниця між вартістю цих груп і сумою їх зносу (рахунок № 13 “Знос необоротних активів”).

Бухгалтерський облік витрат на виготовлення, спорудження, придбання інвентарних об’єктів основних засобів, їх реконструкцію, модернізацію, технічне переобладнання, а також витрат на розвідку і обладнання будь-яких запасів корисних копалин в Локомотивному Депо ведеться на рахунку № 15 “Капітальні інвестиції”.

Основні засоби при надходженні на підприємство обліковуються в порядку капітальних інвестицій, облік яких безпосередньо ведуть на рахунку 15 “Капітальні інвестиції”. При зарахуванні об’єкта до складу основних засобів здійснюються записи по дебету рахунку 10 “Основні засоби” та кредиту рахунку 15 “Капітальні інвестиції”.

Бухгалтерський облік зносу необоротних активів ведеться на наявному рахунку № 13 “Знос необоротних активів”, на якому відкрито субрахунки:

№ 131 ”Знос основних засобів”

М 132 “Знос інших необоротних матеріальних активів”

№ 133 “Знос нематеріальних активів”.

Нарахування зносу здійснюється за рахунок витрат виробництва (витрат обігу у торгівлі). Документами, що підтверджують право на списування нарахованого зносу на витрати, є Акт введення в експлуатацію основних засобів.

Кореспонденція рахунків на Локомотивному Депо по обліку основних засобів наведено у таблиці 2.3

Таблиця 2.3

Кореспонденція рахунків на Локомотивному Депо по обліку основних засобів

№ п/п Зміст господарських операцій Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1

2

3

4

Облік надходження основних засобів

1 Проведено передоплату постачальнику за основні засоби, а також за виконані роботи на капітальному будівництві 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” 31 “Рахунки в банках “
2 Відображено надходження від постачальника придбаних основних засобів 15 “Капітальні інвестиції” 63“Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
3 Відображено суму транспортних та посередницьких послуг, пов’язаних з придбанням основних засобів 15 “Капітальні інвестиції” 68 “Розрахунки за іншими операціями”
4 Прийнято згідно акту виконані підрядні роботи будівельною організацією на будівництві складу 15 “Капітальні інвестиції” 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
5 Відображено суму ПДВ (податковий кредит) за операціями 2 і 3 64 “Розрахунки за податками й платежами” 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
6 Списано будівельні матеріали на бунівництво складу 15 “Капітальні інвестиції” 20 “Виробничі запаси”
7 Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на бунівництві складу 15 “Капітальні інвестиції” 66 “Розрахунки з оплати праці”
8 Проведено нарахування на заробітну плату працівників і віднесено їх на витрати по будівництву складу 15 “Капітальні інвестиції” 65 “Розрахунки за страхуванням”
9 Віднесено вартість робіт і послуг допоміжних виробництв на витрати по будівництву складу 15 “Капітальні інвестиції” 23 “Виробництво”
10 Введено придбані основні засоби згідно акту в експлуатацію 10 “Основні засоби” 15 “Капітальні інвестиції”
11 Відображено суму дооцінки основних засобів 10 “Основні засоби” 423 “Дооцінка активів”
12 Відображено вартість безплатно одержаних основних засобів 10 “Основні засоби” 424“Безоплатно одержані необоротні активи”
13 Відображено дохід у сумі нарахованої амортизації по безоплатно одержаних основних засобів 424 “Безоплатно одержані необоротні активи” 745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”
14 Одержані пені, штрафи, неустойки від інших підприємств у вигляді основних засобів 10 “Основні засоби” 715 “Одержані пені,штрафи,неустойки”
15 Оприбутковано лишки основних засобів, виявлених в результаті інвентарізації 10 “Основні засоби” 746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

Облік витрат на ремонти і модернізацію основних засобів

18 Віднесено витрати на ремонт і модернізацію основних засобів 15 “Капітальні інвестиції” 23 “Виробництво”
19 Відображено витрати на ремонт основних засобів у сумі, що не перевищує 10 % від сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року 91 “Загальновиробничі витрати” 15 “Капітальні інвестиції”
20 Відображено витрати на ремонт основних засобів у сумі, що перевищує 10 % від сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року 10 “Основні засоби” 15 “Капітальні інвестиції”

Облік вибуття основних засобів

21 Відображено списання нарахованого зносу при вибутті основних засобів 13 “Знос необоротних активів” 10 “Основні засоби”
22 Відображено залишкову вартість об’єкта основних засобів:
- при їх списанні 976 “Списання необоротних активів” 10 “Основні засоби”
- при безповоротному виведені з ладу об’єкта внаслідок стихійного лиха 991 “Втрати від стихійного лиха” 10 “Основні засоби”

2.4. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів

Автоматизація обліку основних засобів.

Аналіз обліку основних засобів на Локомотивному Депо дав наступні результати: недоліки – бухгалтерський облік ведеться без використання ПЕОМ, що зумовлює багато паперової роботи. Тому нами внесені наступні рекомендації по веденню та організації бухгалтерського обліку на Локомотивному Депо: пропонуємо автоматизувати облік основних засобів.