Мир Знаний

Загальне ознайомлення з структурою управлінням напрямком діяльност (стр. 1 из 14)

1. Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського обліку

Перехід до ринкових відносин зумовив зміни у народному господарстві України, що спричинило ліквідацію збиткових підприємств і зростання кількості незайнятих громадян. Тому виникла потреба у створенні централізованої структури державних органів, які б комплексно вирішували питання, пов'язані з регулюванням зайнятості населення, його професійною орієнтацією, працевлаштуванням та соціальною підтримкою тимчасово непрацюючих.

Держава почала проводити активну соціально-економічну політику, спрямовану на задоволення потреб населення у добровільному виборі діяльності, створення нових робочих місць і розвитку підприємництва. Для цього було створено державну службу зайнятості. Основні засади діяльності державної служби зайнятості визначені в Законі України «Про зайнятість населення», прийнятим у 1991 р. [29].

З настанням чинності у 2001 р. Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття" на державну службу зайнятості покладено функції виконавчої дирекції фонду [7].

Державна служба зайнятості України складається з Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, Кримського республіканського, обласних, міських, районних у містах центрів зайнятості - всього 664 центри по всій території держави. Структура державної служби зайнятості зображена на рис. 1.1

Рис. 1.1. Структура державної служби зайнятості

Ірпінський міський центр зайнятості є місцевим органом державної служби зайнятості і підпорядковується Київському обласному центру зайнятості та місцевим органам виконавчої влади Київської області. Його було засновано на базі Бюро працевлаштування, яке діяло до 1991 р. На даний час Ірпінський МЦЗ є першим в Київській області щодо впровадження Єдиної технології обслуговування незайнятого населення (ЄТОНН) (див.дод.А.1) [30].

Головним завданням Ірпінського МЦЗ є працевлаштування незайнятих громадян.

Крім цього Ірпінський міський ЦЗ виконує багато різноманітних функцій, зокрема:

аналізує і прогнозує попит та пропозицію на робочу силу та інформує населення й державні органи управління про стан ринку праці;

консультує та надає допомогу громадянам та роботодавцям щодо одержання роботи і забезпечення робочою силою, про вимоги, що ставляться до професій;

веде облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань працевлаштування;

організовує при потребі професійну підготовку й перепідготовку громадян у системі служби зайнятості або направляє їх до інших навчальних закладів, сприяє підприємствам у розвитку та визначенні змісту курсів навчання і перенавчання;

надає послуги по працевлаштуванню та професійній орієнтації громадянам, які бажають змінити професію або місце роботи, вивільненим працівникам і незайнятому населенню;

реєструє безробітних та надає їм допомогу у межах своєї компетенції;

бере участь у підготовці перспективних і поточних програм зайнятості та у розробці заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення.

До соціальних послуг, які надає населенню Ірпінський міський ЦЗ, належить:

пошук підходящої роботи і сприяння в працевлаштуванні, зокрема з наданням дотації роботодавцю, а також сприяння у започаткуванні підприємницької діяльності;

інформаційні, консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням, зокрема за кордоном;

профорієнтація, професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації;

організація і фінансування громадських робіт для безробітних;

виплата допомоги по безробіттю;

одноразова виплата допомоги для організації безробітним підприємницької діяльності;

виплата матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

виплата матеріальної допомоги безробітному, зокрема на непрацездатних членів сім’ї, що перебувають на його утриманні, а також інші види матеріальної допомоги [7].

Одним із пріоритетів діяльності державної служби є надання послуг роботодавцям (див.дод. А.1).

Для забезпечення якісного виконання покладених на державну службу зайнятості функцій в Ірпінському міському центрі зайнятості передбачено чотири відділи, які надають соціальні послуги незайнятим громадянам і роботодавцям. В Ірпінському МЦЗ використовується лінійний тип організаційної структури, яку зображено на рис.1.2.

Директор

Заст.директора Гол.спеціаліст-юрист

Відділ надання соціальних послуг з працевлаштування Відділ активної підтримки безробітних Відділ взаємодії з роботодавцями
Відділ бухгалтерського обліку Відділ впровадження та супроводження ЄАІС

Рис.1.2. Організаційна структура управління Ірпінського МЦЗ

Відділ бухгалтерського обліку Ірпінського МЦЗ є структурним підрозділом і підпорядковується директору Центру зайнятості. У складі бухгалтерії Ірпінського МЦЗ є головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера і головний спеціаліст-бухгалтер. До їхніх основних завдань належать:

забезпечення організації бухгалтерського обліку адміністративно-господарської діяльності Ірпінського МЦЗ;

здійснення контролю за правильним та економним витрачанням коштів фонду;

надання практичної та методичної допомоги в організації ведення бухгалтерського обліку робочих органів фонду (див.дод.А.3).

Облікова політика Ірпінського МЦЗ - це сукупність визначених в межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються установою для складання і подання звітності. Вона базується на основних принципах бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку в бюджетних установах - це основні нормативні вимоги, з дотриманням яких здійснюються функції бюджетних установ [1].

Бухгалтерський облік в Ірпінському міському центрі зайнятості ведеться у спрощеному варіанті меморіально-ордерної форми, розробленої Державним казначейством України - «Журнал-Головна», так як в установі використовують невелику кількість синтетичних рахунків, а потім їх поєднують записами в одній книзі (дод.Б.1). Більшість операцій протягом місяця групують у допоміжних накопичувальних відомостях, а в кінці місяця складають меморіальні ордери, характеристику яких подано в таблиці 1.1 [18].

Таблиця 1.1

Склад та характеристика меморіальних ордерів в Ірпінському МЦЗ

Номер м/о Назва меморіального ордеру Характеристика
2 Накопичувальна відомість руху грошових коштів по загальному фонду Призначений для реєстрації отриманих асигнувань та проведених видатків з рахунків в органах ДКУ
5 Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій Призначений для відображення нарахованої заробітної плати, проведених нарахувань і утримань
4/6 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами (кредиторами) Призначений для реєстрації господарських операцій за безготівковим розрахунком
8 Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами (відрядження) Реєструються всі підзвітні особи та суми коштів, видані в підзвіт на відрядження
Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами (бензин) Реєструється вартість талонів, видані в підзвіт водію на отримання паливно-мастильних матеріалів
9 Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів Відображає рух основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів
10 Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення МШП Відображає рух малоцінних швидкозношуваних предметів
13 Накопичувальна відомість витрачання матеріалів Відображає рух господарських матеріалів, канцелярського приладдя паливно-мастильних матеріалів

Дані з меморіальних ордерів щомісячно заносяться до регістру синтетичного обліку – книги Журнал-головна, яка представлена як оборотно-сальдовий баланс установи (див.дод.Б.1). На основі даних книги Журнал-головна формується Баланс (дод.Б.2) та інші форми звітності Ірпінського МЦЗ.

Облік в Ірпінському МЦЗ ведеться автоматизовано за допомогою бухгалтерської програми «Бухгалтерія», яка була розроблена спеціально для державної служби зайнятості, і яка дозволяє автоматично формувати всі форми звітності, вести реєстри обліку, автоматично розраховувати заробітну плату та знос основних засобів та інших необоротних активів та інше (див.дод.А.2).

Отже, Ірпінський міський центр зайнятості входить до структури виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у Київській області і забезпечує збирання та акумулювання коштів, які роботодавці перераховують до Фонду для повного і своєчасного фінансування видатків на матеріальне забезпечення безробітних, працевлаштування незайнятих громадян. У зв’язку з цим відділ бухгалтерського обліку є частиною централізованої бухгалтерії Київського обласного центру зайнятості.