Мир Знаний

Методика складання Звіту про фінансові результати (стр. 1 из 3)

ЗМІСТ

1. Методика складання «Звіту про фінансові результати» відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»

2. Бухгалтерський облік фінансових результатів

Задача

Список використаної літератури


1. Методика складання «Звіту про фінансові результати» відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»

Наступним елементом фінансової звітності (згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") є Звіт про фінансові результати. Загальні вимоги до розкриття статей даного звіту, а також форма та зміст звіту визначаються вимогами П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".

Міжнародними стандартами також передбачено складання Звіту про фінансові результати, але звітна форма, встановлена МСФЗ 1, має іншу назву - Звіт про прибутки і збитки. Крім назви, згадані звіти відрізняються за формою та змістом (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Порівняння національного та міжнародного стандартів з регулювання порядку складання Звіту про фінансові результати

Ознаки П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати " МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансових звітів" (п. 78-95)
Визнання ста­тей та їх відо­браження у Звіті Визначається порядок оцінки, визнання, відображення в Звіті доходів, витрат, розподілу витрат за періодами.Встановлено форму та порядок заповнення статей Звіту Порядок визнання доходів і витрат не передбачено, заборонено згортати статті доходів та витрат (за виключенням випадків, передбачених МСФЗ). Визначено, що Звіт про прибутки та збитки має містити певні рядки. Чіткі вказівки щодо заповнення Звіту відсутні
Відображення витрат Розділ І містить інформацію про втрати за видами діяльності (наприклад, витрати на збут, адміністративні витрати), у Розділі II "Елементи операційних витрат" відображаються витрати за елементами Передбачено два варіанти представлення витрат у Звіті (або за елементами, або за видами діяльності), а також подання аналізу витрат. Вимагається надання пояснення щодо невідповідності суми витрат за елементами та суми витрат за видами діяльності
Розрахунок показників прибутковості акцій Передбачено розділ III Звіту "Розрахунок показників прибутковості акцій", порядок розрахунку показників чистого (скоригованого) прибутку на одну просту акцію визначається відповідно до П(С)БО 24 "Прибуток на акцію" Визначено, що підприємство має розкривати або у Звіті про при­бутки та збитки, або у Примітках до фінансової звітності суму дивідендів на акцію, оголошену за період, який охоплює фінансова звітність

Згідно з П(с)БО 3 Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

1. Фінансові результати

2. Елементи операційних витрат

3. Розрахунок показників прибутковості акцій

Звіт про фінансові результати дає змогу користувачам, як зовнішнім, так і внутрішнім, оцінити результати діяльності підприємства в минулому, його прибутковість, можливість ефективно використовувати ресурси або ступінь ризику недосягнення очікуваної рентабельності діяльності.

Фінансові результати у Звіті визначаються та відображаються у розрізі звичайної та надзвичайної діяльності. У свою чергу, доходи, витрати та фінансові результати від звичайної діяльності формуються на підставі узагальнення цих показників від основної діяльності та інших доходів і витрат, податку на прибуток. Згортання доходів та витрат підприємства у звіті не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).

Для складання Звіту про фінансові результати використовуються обо­роти за рахунками витрат і доходів (табл. 1.2).

Таблиця 1.2. Робоча таблиця зі складання Звіту про фінансові результати

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника Код ряд. Джерела інформації
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 Кредитовий оборот (КО) 70
Податок на додану вартість 015 (КО 641) з дебетом pax. 70
Акцизний збір 020 (Д-т701 К-т642)
025
Інші вирахування з доходу 030 (КО 704)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 Ряд. 010 - ряд. 015 - ряд. 020 - ряд. 025 -- ряд. 030
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (ДО 90)
Валовий:
прибуток 050 Ряд.035 - ряд. 040
Збиток 055 (ряд. 035 - ряд. 040)
Інші операційні доходи 060 КО 71 (без ПДВ в частині доходів від ре­алізації оборотних активів, оренди)
Адміністративні витрати 070 (ДО 92, списаний на pax. 79)
Витрати на збут 080 (ДО 93, списаний на pax. 79)
Інші операційні витрати 090 (ДО 94, списаний на pax. 79)
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 Ряд. 050 + ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 -- ряд. 090 аборяд. 055 + ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 -- ряд. 090
збиток 105 Ряд. 055 - ряд. 060 + ряд. 070 + ряд. 080 + + ряд. 090 аборяд. 070 + ряд. 080 + ряд. 090 - ряд. 050 -- ряд. 060
Доход від участі в капіталі 110 КО 72
ІНШІ фінансові доходи 120 К0 73
Інші доходи 130 КО 74 (без ПДВ в частині доходів від ре­алізації необоротних активів)
Фінансові витрати 140 (ДО 95, списаний на pax. 79)
Витрати від участі в капіталі 150 (ДО 96, списаний на pax. 79)
Інші витрати 160 (ДО 97, списаний на pax. 79)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 РЯД. 100 +ряд. 110 +ряд. 120 +ряд. 130-ряд. 140 - ряд. 150 - ряд. 160 або Ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 - ряд. 105 -ряд. 140-ряд. 150-ряд. 160
збиток 175 Ряд. 105 + ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 -ряд. 140-ряд. 150-ряд. 160 або ряд. 140 + ряд. 150 + ряд. 160 - ряд. 100 -ряд. 110-ряд. 120-ряд. 130
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 Сума витрат з податку на прибуток (рах. 98) за" звітний період, скоригована на відстрочені податкові активи та зобов'язання
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 Ряд. 170 - ряд. 180
збиток 195 Ряд.175
Надзвичайні:
доходи 200 КО 75
витрати 205 (ДО 99)
Податки з надзвичайного прибутку 210 (ДО 982)
Чистий:
прибуток 220 Ряд. 190 + ряд. 200 - ряд. 205 - ряд. 210 або ряд. 200 - ряд. 195 - ряд. 205 - ряд. 210
збиток 225 Ряд. 205 + ряд. 210 - ряд. 190 - ряд. 200 або ряд. 195 + ряд. 205 - ряд. 200 + ряд. 210

Із введенням в дію П(С)БО 17 "Податок на прибуток" для формування показника витрат з податку на прибуток у ф.2 (р. 180) недостатньо визначити добуток прибутку до оподаткування та ставки податку на прибуток.

Це пов'язано з тим, що відмінності у підходах визначення доходів і ви­трат підприємства між податковим законодавством і П(С)БО України при­зводять до різниці в сумах податку на прибуток, який обчислюється за кож­ним із вказаних порядків. Такі різниці потрібно враховувати, визначаючи ви­трати на прибуток. Податок на прибуток сплачується в сумі, визначеній за податковим законодавством - Д641 К 311. Відповідна величина зобов'язань повинна бути відображена в обліку.

При врегулюванні вказаних різниць застосовуються рахунки 17 і 54, а також зазнає змін величина витрат з податку на прибуток згідно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток" (див. детальніше в лекції 27).

Урегулювання описаних різниць відповідним чином знаходить своє ві­дображення у ф. № 2 "Звіт про фінансові результати" фінансової звітності, де сума витрат з податку на прибуток збільшується або зменшується на відстро­чені податкові активи та податкові зобов'язання.

Інформаційним джерелом для правильного визначення податку на при­буток і пов'язаних з ним податкових різниць є показники Декларації з пода­тку на прибуток і розрахунки бухгалтерії. Узгодження даних фінансової й податкової звітностей відбувається в порядку, наведеному на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Порядок формування інформації про податок на прибуток

Для виконання усіх описаних дій при складанні фінансової звітності та розрахунку суми витрат з податку на прибуток необхідно обов'язково вико­ристовувати Декларацію з податку на прибуток, щоб отримати суми поточ­ного податку на прибуток. На підставі її даних необхідно визначити різницю між податком на прибуток за П(С)БО та відповідно до податкового законо­давства. Наступним етапом є відображення змін відстрочених податкових ак­тивів і зобов'язань у ф. № 1 "Баланс", розраховану суму витрат з податку на прибуток у ф. № 2 "Звіт про фінансові результати" (ДО 98 - КО 98). Порядок трансформації податку на прибуток відображається у розділі XII ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" (див. детальніше в лекції 27).

При формуванні показників розділу 2 Звіту про фінансові результати необхідно дотримуватися наступного порядку (див. табл. 1.3).

Таблиця 1.3. Рекомендації щодо заповнення розділу ІІ ф. №2

Рядок ф. №2 Код рядка Кореспонденція рахунків (субрахунків)
дебет кредит
Матеріальні витрати 230 ДО pax. 80
23, 91,92, 93, 94 (крім субрахунків 942, 943) 20,21,22, 28, 37, 38, 63,68
Обороти за дебетом 23, 91, 92 ,93, 94 і кредитом 23, 24, 25, 26, 27, 22 (власного виробництва) не використовуються, оскільки є внутрішнім оборотом підприємства
Витрати на оплату праці 240 ДО pax. 81
23,91,92, 93,94 (крім субрахунків 942, 943) 471,472,661
Відрахування на соціальні заходи 250 ДО pax. 82
23,91,92, 93,94 (крім субрахунків 942, 943) 471,472, 65
Амортизація 260 ДО pax. 83
23,91,92,93,94 (крім субрахунків 942, 943) 13
Іншіопераційні витрати 270 ДО pax. 84
23,91,92, 93,94 (крім субрахунків 942, 943) 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 473, 474, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65,68
1. Обороти за дебетом 23, 91, 92 ,93, 94 і кредитом 23, 24, 25, 26, 27, 22 (власного виробництва) не використовуються, оскільки є внутрішнім оборотом підприємства
2. Обороти за дебетом 942 і кредитом 33, а також за дебетом 943 і кредитом 20, 22 не використовуються, оскільки відображають відповідно списання балансової вартості реалізованої іноземної валюти та собівартість реалізованих виробничих запасів

2. Бухгалтерський облік фінансових результатів