Облік аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства (стр. 6 из 14)

За даними Головної книги складається фінансова та податкова звітність, яка є узагальненням фінансових результатів діяльності підприємства.


2.3 Аналіз формування і оподаткування прибутку на ТОВ „КЗПО”

Оцінка фінансових результатів починається з аналізу динаміки й структури доходів і витрат, що дає можливість одержати найбільш загальне подання про фактори, що зробили вплив на їхнє формування. Також необхідно проаналізувати динаміку показників прибутку підприємства. Аналіз проводиться методом порівняння фактичних даних за звітний період зі звітними даними за попередній період. Результати аналізу наведено в таблицях 5,6 і 7 (формула 5).

Таблиця 5 – Аналіз структури доходів ТОВ „КЗПО”.

Показник 2004 рік 2005 рік Зміни
Сума, тис. грн % Сума, тис. грн % +,-, тис. грн Темп росту, %
Виторг від реалізації продукції 1567,8 83,42 2143,2 84,52 +575,4 +101,1
Інші операційні доходи 223,7 11,90 302,1 11,91 +78,4 +100,01
Інші доходи 87,8 4,68 90,3 3,57 +2,5 -98,89
Разом 1879,3 100 2535,6 100 +656,3 -

Рисунок 4 – Структура доходів у 2004 році


Рисунок 5 – Структура доходів у 2005 році

Дані таблиці 5 показують, що найбільша питома вага як у попередньому , так і звітному році займають доходи, отримані в результаті операційної діяльності (відповідно 95,35% й 96,43%), з них виторг від реалізації продукції становить 83,42 та 84,52 % відповідно. Інші доходи займають незначну частину загальних доходів підприємства (4,68% та 3,57%). Така структура доходів є нормальною для промислового підприємства, тому що саме операційна діяльність, насамперед реалізація продукції, повинна бути основним джерелом доходів.

У звітному році спостерігається позитивна тенденція збільшення загальної суми доходів на 656,3 тис. грн. Як основні причини необхідно відзначити збільшення виторгу від реалізації продукції на 575,4 тис. грн. у результаті збільшення попиту на продукцію підприємства.

Аналіз показав, що збільшилися інші операційні доходи (на 78,4 тис. грн.). Причинами можуть бути збільшення доходів від реалізації виробничих запасів, доходів від операційної оренди активів й інше.

Інші доходи від звичайної діяльності виросли на 2,5 тис. грн. Це могло бути результатом реалізації основних засобів або інших необоротних активів (формула 5).

Таблиця 6 – Аналіз структури витрат ТОВ „КЗПО.

Показник 2004 рік 2005 рік Зміни
Сума, тис. грн % Сума, тис. грн % +,-, тис. грн Темп росту, %
Податок на додану вартість 261,3 19,36 357,2 19,78 +95,9 +100,42
Собівартість реалізованої продукції 752,5 55,75 1028,8 56,96 +276,3 +101,21
Адміністративні витрати 35,2 2,61 56,7 3,14 +21,5 +100,53
Витрати на збут 28,1 2,08 42,2 2,34 +14,1 +100,26
Інші операційні витрати 74,4 5,51 38,1 2,11 -36,3 -9,66
Інші витрати 17,8 1,32 40,1 2,22 +22,3 +100,9
Податок на прибуток 180,4 13,37 243,1 13,45 +62,7 +100,08
Разом 1349,7 100 1806,2 100 +456,5

Рисунок 6 – Структура витрат у 2004 році

Рисунок 7 – Структура витрат у 2005 році

Як видно з таблиці, у витратах найбільша питома вага має собівартість реалізованої продукції. Її сума збільшилася на 276,3 тис. грн., це можна вважати позитивною тенденцією, тому що збільшення собівартості реалізованої продукції викликано збільшення обсягів реалізації. Цією ж причиною обумовлено й збільшення витрат на збут на 14,1 тис. грн.

Негативним моментом варто вважати збільшення суми адміністративних витрат (+21,5 тис. грн.). Це є наслідком підвищення оплати праці адміністративно-управлінського персоналу підприємства. Інші витрати скоротилися на 36,3 тис. грн.

Найбільшу частину відрахувань займає податок на додану вартість (відповідно 19,36 й 19,78%), у той час як частка податку на прибуток складає 13,37 і 13,45% відповідно.

Сума ПДВ збільшилася на 95,9 тис. грн., що пов’язано зі збільшенням обсягів реалізації.

Збільшення суми податку на прибуток на 62,7 тис. грн. викликано, з одного боку, збільшенням господарського обороту у звітному році й, відповідно, збільшенням бази оподаткування прибутку, а з іншого боку, свідчить про менш ефективне управління податковими платежами (формула 5).

Таблиця 7 – Аналіз динаміки фінансових результатів ТОВ „КЗПО”.

Показник Фактично Відхилення
2004 2005 +,- Темп росту, %
1 2 3 4 5
Валовий прибуток (збиток), тис. грн 554,0 757,2 +203,2 +136,68
Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн 640,0 922,3 +282,3 +144,11
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн 721,7 972,5 +250,8 +134,75
Продовження таблиці 7
1 2 3 4 5
Фінансовий результат від звичайної діяльності, тис. грн 541,3 729,4 +188,1 +134,75
Чистий прибуток, тис. грн 541,3 729,4 +188,1 +134,75

Рисунок 8 – Фінансові результати діяльності ТОВ „КЗПО”

У звітному році спостерігається збільшення всіх показників фінансових результатів діяльності підприємства. Валовий прибуток при цьому збільшився на 203,2 тис. грн., причинами чого є збільшення обсягу реалізованої продукції й збільшення цін. Крім того, збільшення обсягу реалізації призвело до збільшення питомих постійних витрат й, відповідно, собівартості одиниці реалізованої продукції, що також позитивно відбилося на сумі валового прибутку.

Найбільш високими темпами росту характеризується прибуток від операційної діяльності.

Збільшення чистого прибутку менше в порівнянні з іншими показниками фінансових результатів (188,1 тис. грн. або 34,75 %).

Вихідна інформація для проведення факторного аналізу наведена в таблиці.


Таблиця 8- Вихідні дані для факторного аналізу валового прибутку, тис. грн.

Показник 2004 2005 Відхилення
Чистий виторг від реалізації продукції, ЧВ 1306,5 1786,0 +479,5
Собівартість реалізованої продукції, с/в 752,5 1028,8 +276,3
Валовий прибуток, ВП 554,0 757,2 +203,2

З таблиці 8 видно, що у звітному році відбулося зростання валового прибутку від реалізації продукції на 203,2 тис. грн. Визначимо ступінь впливу факторів на цю зміну.

1. Зміна фізичного обсягу реалізації (формула 6):

тис. грн.

2. Зміна структури й асортименту реалізованої продукції (формула 7):

тис. грн.

3. Зміна рівня витрат на 1 гривню реалізованої продукції (формула 8):

тис. грн.

Баланс впливу факторів: +203,2=+203,42+(-0,09)+(-0,12)

Таким чином, негативний вплив на динаміку валового прибутку зробили зміна структури й асортименту реалізованої продукції та зміна рівня витрат на 1 гривню реалізованої продукції. Спостерігається збільшення фізичного обсягу реалізованої продукції в натуральному вираженні. Найбільш ймовірною причиною зростання фінансових результатів від реалізації продукції є поліпшення кон’юнктури ринку, внаслідок чого відбулося збільшення обсягу реалізації в натуральному вираженні, і підприємство має змогу збільшити ціни.

Суб’єкти господарювання, які зацікавлені у віддачі від використаних ресурсів і вкладеного капиталу, аналізують співвідношення отриманого ефекту з витратами. Для цьогорозраховуютьсявідносніпоказникирентабельності. Розрахунок показників представлений в таблиці 9.

Таблиця 9 – Розрахунок показників рентабельності

Назва показника 2004 2005 +,- Нормативне значення
1 2 3 4 5 6
1 Коефіцієнт рентабельності активів Ф.2.р.170(175)/ (ф.1. ∑р.280/2) 721,7/2881,4=0,25 972,5/3488,3=0,28 +0,03 >0 (збільшення)
2 Коефіцієнт рентабельності продукції Ф.2.(р.100(105)+р.090+р.060)/ф.2.р.040+р.070+р.080) (640,0+223,7+74,4) / (752,5+35,2+28,1)= 1,15 (922,3+302,1+38,1) / (1028,8+56,7+42,2)= 1,12 -0,03 >0 (збільшення)
3 Валова рентабельність продажів ф.2р.050(055)/ ф.2.р.035 554,0 / 1306,5=0,42 757,2 / 1786,0=0,42 0 >0 (збільшення)
4 Операційна рентабельність продажів Ф.2.р.100(105)/ ф.2.р.035 640,0/1306,5=0,49 922,3/1786,0=0,52 +0,03 >0 (збільшення)
5 Чиста рентабельність продажів Ф.2.р.220(225)/ ф.2.р.035 541,3/1306,5=0,42 729,4/1786,0=0,41 -0,01 >0 (збільшення)

У звітному періоді спостерігається поліпшення коефіцієнта рентабельності активів та операційної рентабельності продажів. Підприємство має високий рівень рентабельності сукупних активів. Крім зростання прибутку, поліпшення рентабельності сукупних активів обумовлене зменшенням валюти балансу внаслідок реалізації готової продукції й зменшення суми дебіторської заборгованості. Рівень валової рентабельності продажів залишився на тому самому рівні, що пояснюється тим, що ситуація на ринку залишилася незмінною. Незначне зменшення чистої рентабельності продажів викликано збільшенням рівня оподаткування прибутку. Однак, зменшення цього показника в даному випадку не можна вважати повністю негативним явищем: по-перше, воно відбувається за рахунок збільшення виторгу від реалізації продукції, по-друге, збільшується прибутковість операційної діяльності, що є основним для промислового підприємства видом діяльності.