Мета та функції контролінгу

Із наведених завдань контролінгу випливає необхідність його впровадження на підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі. На таких підприємствах діяльність служб контролінгу має зосереджуватися на розглянутих далі трьох напрямках.

1. Упровадження (або підвищення ефективності функціонування) системи раннього попередження та реагування, що має на меті прискорити виявлення кризових явищ і забезпечити вжиття адекватних заходів для їх подолання.

2. Розробка ефективної санаційної концепції та плану санації, що має здійснюватися в тісному співробітництві із зовнішніми експертами.

3. Контроль за реалізацією плану санації та своєчасне виявлення відхилень, додаткових ризиків і шансів з відповідним коригуванням плану.

Вирішення зазначених завдань відбувається в ході виконання службами контролінгу своїх функцій та використання специфічних методів контролінгу. Характеристика функцій і методів контролінгу подається в наступних підрозділах.

3. Функції контролінгу: інформаційне забезпечення

Контролiнг є підсистемою фінансового управління, він забезпечує керiвництво пiдприємства iнформацiєю для координацiї, органiзацiї та регулювання об’єктiв фінансового менеджменту. Звідси випливає одна з найважливіших функцій контролінгу — формування каналів надходження інформації на підприємство та її обробка.

Особливої актуальності ця функція набуває для суб’єктів господарювання, які потребують санації. Недоліки в побудові системи інформаційного забезпечення можуть бути одним із факторів кризи, оскільки саме на інформації ґрунтується аналіз фінансово-господарської діяльності, оцінювання ризиковості, планування, визначення стратегії розвитку підприємства і т. ін. Саме тому під час розробки концепції санації підприємства значна увага приділяється підвищенню ефективності (або створенню) інформаційного менеджменту. Стратегічний інформаційний менеджмент охоплює менеджмент зовнішньої інформації та менеджмент внутрішньої інформації.

Побудова системи управління інформацією супроводжується виконанням таких завдань:

· визначення характеру інформації, яку потрібно зібрати та обробити;

· організація системи збору та обробки інформації;

· визначення найбільш прийнятних інструментів та методів збору й обробки інформації.

Базу контролінгу становлять показники виробничого й фінансового обліку, а також інформація, яка надходить із зовнішнього середовища, зосереджуючись у банку техніко-економічних даних. Банк даних створюється за окремими користувачами інформації, а також за її тематикою.

Як правило, функція забезпечення інформацією виконується завдяки створенню системи раннього попередження та реагування.

Результатом впровадження системи контролінгу є:

· можливість швидко і точно зробити розрахунок ціни на прийняте замовлення при договірній ціні, а також прийняти замовлення при фіксованій ціні у разі, якщо ціну пропонує замовник;

· створення формалізованих інформаційних потоків (документообігу) що дає змогу оперативно фіксувати поточний стан виконання тих або інших показників;

· можливість спланувати поточну діяльність та передбачити її результати, побудувати модель майбутнього стану компанії;

· забезпечення поточного контролю та аналізу результатів фінансово-господарської діяльності підприємства;

· можливість визначення реальних причин тих або інших явищ і формування стилю управління;

· автоматизація функції обліку, контролю, аналізу та планування діяльності підприємства.

Реалізація системи контролінгу на підприємстві здійснюється нашими спеціалістами за такими етапами (модулями):

Етап 1. Передпроектне обстеження

Етап 2. Оптимізація організаційної структури і системи внутрішнього документообігу

Етап 3. Організація роботи окремих служб або певних функцій бізнесу

Етап 4. Формування системи управлінського обліку на основі впровадження ефективної облікової політики

Етап 5. Розробка і впровадження системи планування (бюджетування)

Етап 6. Формування системи управління підприємством з допомогою системи стратегічних контрольних показників

Проведення супроводжувальних семінарів, тренінгів і надання консультацій

Замовник, при узгодженні з консультантами, може сформувати з вищезазначених етапів (модулів) власну структуру проекту, в якій буде враховано специфіку даного підприємства. Впровадження системи контролінгу на підприємстві надає цілий ряд переваг керівництву компанії та її співробітникам, наприклад, її реалізація дозволяє:

керівникові підприємства:

· реально оцінити рівень фінансової стабільності та потенціал компанії;

· передбачити перспективи розвитку компанії та одразу прийняти стратегічно слушне рішення, що сприятиме підвищенню конкурентоздатності підприємства;

· отримувати оперативну й достовірну інформацію про поточний стан основних показників діяльності компанії в зручному вигляді;

· забезпечити зацікавленість не лише керівництва, а й інших співробітників у реалізації стратегічної мети та завдань компанії;

фінансовому директорові та головному бухгалтеру:

· здійснювати бухгалтерський, управлінський, податковий облік та оперативне планування;

· регулярно порівнювати планові показники з фактичними, оперативно впливати на ситуацію та своєчасно реагувати у разі наявності значних відхилень;

· формувати бухгалтерські, податкові та управлінські звіти в поточному режимі;

· моделювати різні варіанти розвитку ринку та бізнесу за принципом "Що буде, якщо…?";

іншим працівникам підприємства:

· успішно виконувати закріплені за ними обов'язки;

· підвищити кваліфікаційний рівень.

Висновок

Контролінг – концепція економічного управління підприємством, спрямована на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з отриманням прибутку в умовах ринку.

Метою постановки системи контролінгу є побудова на підприємстві ефективної системи прийняття, реалізації, контролю та аналізу управлінських рішень.

Завдання контролінгу:

· оптимізація системи управління організаційною структурою компанії;

· організація ефективної системи обліку фінансово-господарських операцій і результатів діяльності;

· впровадження систем планування, бюджетування, контролю й аналізу діяльності;

· забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи компанії;

· автоматизація систем обліку і управління компанією.

Контролінг базується на системі нормування витрат, визначенні залежності між обсягом реалізованої продукції, витратами та прибутком, кількості витраченого часу на виробництво продукції, експлуатацію машин і управління та інших показників, які характеризують рівень використання виробничих потужностей і ресурсів усіх видів.

Список використаної літератури

1. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. - М., 1996

2. Дайле А. Практика контроллинга. - М., 2001

3. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Под ред. Н. Г. Данилочкиной. -М.: Аудит, 1998

4. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления. - М., 1993

5. Манн Т., Майер Э. Контроллинг для начинающих. - М., 1993

6. Минаев ЭС., Данилочкина Н.Г., Ионов В.И., Базадзе Н.Г. Основы контроллинговых исследований. - М., 1994

7. Мюллендорф Р., Корренбауэр М. Производственный учет. - М., 1996

8. Робсон М. Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес - процессов. - М., 1997

9. Скоун Т. Управленческий учет. - М., 1997

10. Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроллинг - основа управления бизнесом. - К. 2002