Мир Знаний

Аудит у зарубіжних країнах (стр. 1 из 3)

Самостійна робота з дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах ”

Студентки 4 курсу 1 групи спеціальності “Міжнародна економіка ”

Богомолова Максима

1. Опишіть фактори, які вплинули на формування державного аудиту у країні_Австрійська Республіка_:

- соціально-економічні особливості країни (характерні риси фінансово-промислової історії, особливості розвитку ринку капіталу, рівень та темпи економічного розвитку, ступінь централізації управління економікою);

- соціально-політичні особливості внутрішньої та зовнішньої політики (історико політичні відносини з іншими країнами, вплив геополітичних факторів, специфіка вирішення внутрішніх проблем);

- загальний культурно-освітній розвиток.

2. Проведіть порівняльну характеристику організаційних засад діяльності вищого органу державного аудиту вищеназваної країни з Рахунковою палатою України та вимогами, задекларованими у Лімській декларації керівних принципів контролю ІНТОСАІ за наступними елементами, виокремивши спільне та відмінне у:

- статусі вищого органу державного аудиту;

- принципах діяльності;

- структурі;

- об’єктах контролю;

- контрольних діях;

- оформленні результатів контролю та їх оприлюднення;

- функціях, повноваженнях;

- особливих вимогах щодо співробітників та керівника;

- правах, обов’язках;

- звітності, інформаційному забезпеченні.

Таку характеристику представте у формі таблиці:

Елемент, що характеризується РП України Вимоги Лімської декларації Законодавство країни
Статус

3. Дослідивши особливості аудиту у країні, зробіть висновки та запропонуйте шляхи вдосконалення діяльності РП України.

1. Загальна інформація про вищий орган фінансового контролю Австрії

Історія існування державного контролю у Австрії складає більш ніж 240 років. У 1761 році була створена Рахункова палата, яка стала прообразом сучасного вищого органу фінансового контролю (ВОФК) країни. До її обов’язків входило здійснення контролю та нагляду за майбутньою реформою фінансового управління, а також робота щодо вдосконалення методів складення державної звітності. Рахункова палата, яка була розпущена у 1792 році, як і всі інститути, що її змінили, мали різну організаційну структуру, але підпорядковувались голові держави – імператору Австро – Угорської імперії. Після того, як у 1918 році Австрія стала республікою, у 1919 році було прийнято закон про державний контроль ВОФК, згідно якого ВОФК став підпорядковуватись Національній асамблеї. Його основні обов’язки було викладено у Федеральному конституційному акті, термін якого продовжувався у 1925 та 1929 роках.

Сьогодні організаційна структура і повноваження ВОФК Австрії зазначено а Конституції країни та у законі «Про контрольний орган держави», прийнятий у 1948 році. Згідно конституції ВОФК є постійно діючим органом. Відповідно до положень Лімської декларації ІНТОСАІ про принципи державного контролю він не залежить не від держави не від державного апарату. У нормативних актах, прийнятих у 1975 році Національною Радою ( нижньою палатою парламенту), докладно викладено принципи взаємодії між ВОФК та парламентом.

ВОФК - єдиновладний орган, який складається з Президента і приблизно 300 співробітників. У період 1990-х років ні положення ВОФК, ні його законодавчі принципи його організаційної структури не зазнали суттєвих змін. З 1993 року згідно рішення Конституційного суду право ВОФК на проведення перевірок забезпечуються і здійснюються у судовому порядку.

Після приєднання у 1995 році до Європейського союзу ВОФК Австрії приймає участь у ревізійних заходах щодо перевірки руху відповідних ресурсів. На сьогодні він перевіряє правильність виконання виплат, які Австрія як член ЕС вносить у його бюджет, а також повернення ресурсів у бюджет Австрії, яке здійснює ЕС.

Відповідно до закону по федеральний бюджет и постановою, які приймаються Націонал Ною радою, ВОФК бере участь у законодавчому процесі, надаючи оцінку фінансовим наслідкам прийняття нових законодавчих актів до їх вступу у силу і перевіряє виконання федеральними міністерствами їх обов’язків, які передбачують проведення розрахунків недоліків регулювання. У період з 1990-х років перевірки ВОФК розрахункових недоліків регулювання набула більшого значення у зв’язку з необхідністю консолідації бюджетів країн-членів ЕС. Це завдання вирішується завдяки зусиллям ВОФК, який забезпечує парламент здатністю приймати своєчасні та обґрунтовані рішення на основі інформації щодо передбаченої вартості їх реалізації, тобто навантаженню на державний бюджет.

У 1990 роках у Австрії почалась широка реформа державного керівництва і керівництва державними фінансами, яка була направлена на розповсюдження принципів ринкової економіки на сферу надання послуг населенню, з метою підвищення їх ефективності. Реформа ще досі не завершена. На протязі останніх декількох років об’єм роботи ВОФК, пов'язаний з проведенням перевірок здійснення цих реформ, постійно збільшується.

У травні 2003 року була оформлена коаліція політичних партій ( Австрійська коаліція), яка виступала за проведення реформи державного управління. Австрійську коаліцію очолює Президент ВОФК Австрії, який виконує обов’язки голови її керуючої ради. Членам коаліції було доручено розробити пропозиції щодо проведення реформи і написати проект нової конституції, яка законодавчо закріпить створення більш ефективної системи керування життям суспільства.

2. Порівняльна характеристика вищих органів фінансового контролю України та Австрії

Елемент, що характеризується Рахункова палата України Вимоги Лімської декларації Законодавство Австрії
Статус РПУ – постійно діючий орган контролю, який діє незалежно від будь-яких інших органів держави ВОФК повинен мати функціональну та організаційну незалежність РПА – єдиновладний незалежний постійно діючий орган фінансового контролю
У своїй діяльності керується: Конституцією України, законом про Рахункову Палату України, іншими актами законодавства, які не суперечать нормам основного закону Засади функціонування ВОФК повинні бути визначені в Конституції та законі про відповідний орган У своїй діяльності керується: Конституцією Австрії, законом про контрольний орган держави з 1948 року, законом про рахункову палату Австрії
РПУ підпорядкований і підзвітній ВРУ ВОФК повинен працювати з високим ступенем ініціативи і автономії, навіть якщо він є представником парламенту і здійснює перевірки по його вказівкам РПА підкоряється тільки закону. Не залежить не від уряду не від державного апарату, правила взаємодії між Національною радою РПА викладено у нормативних актах 1975 року
Внутрішня структура До складу Рахункової палати входять Голова Рахункової Палати та члени рахункової палати, Рахункова палата має Апарат. Для здійснення поточної діяльності скликається Колегія Рахункової Палати - РПА складається з ревізійних відділів і ревізійних секторів. Для виконання певних завдань можуть бути утворені ревізійні групи. Управління РПА здійснює президентський відділ
Членами РПУ є Голова Рахункової палати, Перший заступник і заступник Голови, головні контролери та Секретар Рахункової палати - Членами РПА є президент, віце-президент, керівники ревізійних відділів і ревізійних секторів
Голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України - Президент й віце-президент . Документи про їх призначення підписує федеральний президент і федеральний канцлер у день прийняття присяги
Принципи діяльності Незалежність ВОФК РПУ здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави Незалежність ВОФК ВОФК має бути незалежним від організацій, які ним перевіряються Незалежність ВОФК РПА - незалежний орган фінансового контролю, який підкоряється тільки закону
Незалежність членів ВОФК Голові РПУ, його Першому заступнику і заступнику, головним контролерам і Секретарю РПУ гарантується професійна незалежність. Вони можуть бути достроково звільнені з посади лише за поданням Голови ВРУ у певних випадках Незалежність членів ВОФК повинна гарантуватися Конституцією країни. Процедура звільнення з посад не повинна впливати на незалежність члену ВОФК. Члени ВОФК не повинні залежати від організацій, які вони перевіряють Незалежність членів ВОФК Члени РПА користуються незалежністю. Право подачі скарг у вищу службову інстанцію на президента й віце-президента РПА має федеральний президент чи федеральний канцлер Президент РПА або віце президент запрошується на збори федерального керівництва зі радницьким голосом
Фінансова незалежність ВОФК: кошти на утримання РПУ виділяються безпосередньо з держбюджету Фінансова незалежність ВОФК: ВОФК повинен бути забезпечений коштами для здійснення своїх функцій Фінансова незалежність ВОФК: діяльність РПА фінансується за рахунок федерального бюджету
Неупередженість висновки РПУ не можуть містити політичних оцінок рішень Неупередженість ВОФК повинен реалізовувати свою діяльність об’єктивно і неупереджено Неупередженість член РПА має бути неупередженим. Члени РПА не повинні брати участь у справах, у яких вони самі або їхні родичі були зацікавлені, або за які вони самі або їхні родичі несуть відповідальність. Чи виправдані сумніви в неупередженості, вирішують відповідна колегія або члени ревізійної групи
Об’єкти контролю - доходна та видаткова частини держбюджету; - внутрішній і зовнішній борг країни; - фінансуваня загальнодержавних програм; - рух коштів держбюджету та коштів позабюджетних фондів; - інвестиційна діяльність органів державної влади; - кошторис витрат органів державної влади та організацій, які використовують кошти держбюджету; - місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування - розподілу, використання та управління державними коштами; - сплата податків; - організація роботи податкових служб; - план надходження доходів до бюджету; - державні кошти, що витрачаються на громадські роботи; - підприємства, в діяльності яких приймає участь держава; - організації, які використовують держані субсидії; - частини федерального бюджету; - розподіл та асигнування бюджетних коштів Фінансовий стан; - організацій й установ, що перебувають у державній власності; - фінансовий стан соціально-страхових установ та організацій; - проекти держбюджету та інші законопроекти; - борги держави; - рухоме і нерухоме майно;
Функції Контрольна: - здійснює контроль за своєчасним виконанням видаткової та доходної частини держбюджету - здійсненює контроль за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу країни - визначає ефективність та доцільність видатків державних коштів - здійснює контроль за фінансуванням загальнодержавних програм - здійснює контроль за законністю та своєчасністю руху коштів держбюджету - перевіряє використання за призначенням органами влади та організаціями будь-якої форми власності коштів держбюджету - здійснює контроль за дотриманням законності при наданні Україною економічної допомоги іноземним державам і міжнародним організаціям Контрольна: - ефективний попередній контроль є невід’ємною частиною надійної системи управління коштами, однак обов’язковість проведення попереднього контролю визначається законодавством країни - проведення наступного контролю (ревізій зокрема) є обов’язковим для ВОФК - традиційним завданням ВОФК є перевірка законності та правильності розподілу фінансових коштів та ведення бухобліку - контроль за ефективністю та економічністю використання державних коштів є важливим - управління державними коштами незалежно від того, чи відображені вони в національному бюджеті, повинно бути об’єктом контролю ВОФК - ВОФК повинен мати право перевіряти сплату податків Контрольна: - здійснення контролю за операціями і фінансовою діяльністю центральних органів управління, органів управління провінцій і місцевого управління - перевіряє компанії, в яких контрольний пакет акцій належить державі - органи соціального страхування і утримувачів цих коштів щодо Ії використання. -з 1997 року РПА здійснює контроль за фінансовою діяльністю 80 офіціально зареєстрованих професійних об’єднань. - всі доходи і видатки країни - всі борги країни - розпоряджається рухомим і нерухомим майном федерації. - .перевіряє виконання федеральними міністерствами їх обов’язків , які передбачають проведення розрахунків надлишків регулювання.
Функція аналізу та експертизи: - проводить аналіз встановлених відхилень від показників держбюджету та готує пропозицій про їх усунення і про удосконалення бюджетного процесу в цілому - проводить експертизу проекту держбюджету, інших законопроектів та інших документів, що стосуються питань державного бюджету і фінансів України Функція аналізу та експертизи: - ВОФК може проводити експертизу і аналіз проектів законів та інших постанов, які стосуються фінансових питань Функція аналізу та експертизи: - проводить аналіз проекту держбюджету щодо ефективності і відповідності законодавству тих чи інших програм, щодо можливості зекономити кошти шляхом внесення змін до процесу фінансування - проводить аналіз законопроектів з точки зору можливих перешкод при їх реалізації та наслідків їх впровадження, а також їх відповідності процедурним вимогам - у ролі радника РПА ділиться своїм досвідом фінансового контролю з членами комітетів, якому необхідно визначитись якими питаннями повинно займатись держава.
Інформаційна: - інформує парламент про хід виконання держбюджету і про результати здійснення інших контрольних функцій - порушує перед органами влади клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог чинного законодавства, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди державі - у разі виявлення під час перевірок і ревізій зловживань передає матеріали перевірок, ревізій та обслідувань до правоохоронних органів Інформаційна: - ВОФК повинен інформувати парламент та інші державні органи про результати проведених ним перевірок - перевірка по факту ВОФК приводить до притягнення до відповідальності винних, компенсації збитків та запобігання порушенням у майбутньому Інформаційна: - РПА є джерелом інформації для законодавчої та виконавчої влади щодо фінансових питань, зокрема питань про розподіл бюджетних коштів - виступає інформаційним радником для державних органів щодо розподілу державних коштів, та осіб які отримують державні кошти.
Консультаційна: - подає пропозиції парламенту щодо можливостей скорочення держвидатків та пропозиції щодо нових джерел залучення додаткових надходжень до держбюджету - надає консультації органам і посадовим особам з питань витрачання коштів держбюджету Консультаційна: - має право вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства в сфері руху коштів Консультаційна: - бере участь у законодавчому процесі , даючи поради і оцінку фінансовим наслідкам прийнятих нових законодавчих актів дло їх вступу у дію - консультування уряду та парламенту в процесі формування та прийняття держбюджету - має право вносити пропозиції щодо зміни законопроектів
Інформаційні документи Звіти за результатами перевірок та ревізій: надсилаються об’єктам, де було проведено аудит - Щорічний звіт: про результати виконання доручень парламенту, заслуховуються парламентом - Щоквартальний звіт: щодо виконання держбюджету, надсилається парламенту - Висновки: в результаті експертизи проектів держбюджету, інших законопроектів та документів, що стосуються питань державного бюджету і фінансів України - Щорічний доклад про результати проведених перевірок: надсилається парламенту та іншим державним органам - Звіти: щодо особливо важливих питань, повинні надсилатися в парламент незалежно від строків - Експертні висновки - Зауваження щодо проектів законів та інших постанов Процедура звітності повинна визначатися узгоджено між ВОФК та об’єктами контролю - щодо результатів ревізії РПА повідомляє компетентні федеральні міністерства і федеральне міністерство фінансів- - РПА надає кінцевий баланс федерації Національної ради для її обробки у відповідності з конституцією країни у будь-якому випадку не пізніше 8 тижнів до кінця чергового фінансового року. Перед цим, річний звіт потрапляє до федерального міністра фінансів, який на протізя 3 тижнів повинен внести свої корективи, які потім разом з основним документом направляються до Національної Ради

3. Спільне та відмінне між вищими органами фінансового контролю України та Австрії відповідно до положень Лімської декларації. Шляхи вдосконалення організації Рахункової палати України