Мир Знаний

Первинні документи з обліку в будівництві (стр. 1 из 3)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

Самостійна робота з дисципліни

„Організація первинного обліку”:

„Первинні документи з обліку в будівництві”

РІВНЕ-2007


Зміст

Вступ

Первинні документи з обліку будівництва

Первинний облiк виконаних будiвельно-монтажних робiт

Первинні документи з обліку витрат на виробництво в будiвництвi

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

На всіх етапах суспільного розвитку для контролю і регуляції господарських процесів використовується певна інформація. Для одержання цієї інформації необхідно організовувати збір інформації про господарські операції та явища, що відбуваються в діяльності підприємств, її вимір, реєстрацію, узагальнення. Побудова первнинних документів повинна відповідати цим вимогам, здійсненню бухгалтерського аналізу процесів, що відбуваються в діяльності підприємства, забезпечувати контроль і управління діяльності підприємства.

Особлива увага надається документу як правило (юридичному) обгрунтуванню господарських операцій, їх правомірності й оцінки.


ПЕРВИННI ДОКУМЕНТИ 3 ОБЛIКУ БУДIВНИЦТВА

Порядок з мiжгалузевими типовими формами облiку у будiвництвi застосовуються галузевi форми первинного облiку, затвердженi до застосування:

- Наказом Miнicтepcтвa статистики України "Про затвердження типових форм первинних облiкових документiв з облiку сировини i матерiалiв" вiд 21.06.96 р. № 193 (далi - наказ № 193);

- Наказом Miнicтepcтвa статистики України i Державного комітету України у справах мiстобудування "Про затвердження типових форм первинних облiкових документiв з облiку капiтального будiвництва" вiд 20.01.97 р. № 26/5 (далi - наказ № 26/5);

- Наказом Miнicтepcтвa статистики України, Державного комітету будiвництва, архiтектури i житлової полiтики України "Про затвердження типових форм первинних документiв з облiку в будiвництвi" вiд 29.12.2000 р. № 416/299 (далi - наказ № 416/299).

Основним документом, який органiзує роботу й облiк виконаних робiт у будiвництвi, є будiвельний контракт (договiр про будiвництво), що укладається мiж замовником i пiдрядником.

Через складнiсть i тривалicть робiт, договiр, що укладається мiж замовникомi пiдрядником, як правило, має довгостроковий характер.

Порядок укладання i виконання договору пiдряду на капiтальне будiвництво регламентується Правилами про договори пiдряду на капiтальне будiвництво, затвердженими постановою РМ СРСР вiд 26.12.86 р. № 1550.

Положенням про пiдряднi контракти в будiвництвi України, затвердженим науково-технiчною Радою Miнicтepcтвa України у справах будiвництва й архiтектури (протокол вiд 15.12.93 р. № 9), визначений приблизний перелiк статей загальних положень контракту: конкретний характер робiт, якi виконуються пiдрядиком; цiна предмета контракту; термiни виконання робiт; розрахунки, платежi й iншi статті. На момент укладання будiвельного контракту сторони уточнюють його з урахуванням конкретних особливостей будiвництва i взаємних домовленостей.

Методологiчнi основи бухгалтерського облiку прибуткiв i витрат, пов'язаних iз виконанням будiвельних контрактів, визначенi П(С)БУ-18 "Будiвельнi контракти".

ПЕРВИННИЙ ОБЛIК ВИКОНАНИХ БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

Будiвництво - складний процес, який включає пiдготовку i проведення рiзноманiтних видiв будiвельних робiт i об'єктiв будiвництва, взаємовiдносини замовникiв (забудовникiв) iз пiдрядними будiвельними органiзацiями, витрату матерiалiв i оплату працi, облiк i контроль за виконанням обсягу i якостi будiвельних робiт, форми застосовуваної документації.

Положенням про пiдряднi контракти в будiвництвi вiд 15.12.93 р. № 9 передбачено, що головним документом, який вiдбиває xiд будiвництва вiд початку виконанняробiт до їx закiнчення (вiд початку до закiнчення виконання будiвельного контракту), є Журнал облiкy виконаних робiт, вiдповiдальнicть ведення якого пiдрядником покладається на посадову особу. Замовник здiйснює контроль i технiчний нагляд за обсягом i вартicтю виконаних робiт.

Журнал облiку виконаних робiт (типова форма № КБ-6)

Журнал облiку виконаних робiт (табл. 1) є накопичувальною вiдомicтє, у якiй записується виконаний пiдрядником i прийнятий замовником обсяг виконаних робiт протягом мiсяця.

Обсяг виконаних робiт упродовж мicяця визначається шляхом iнвентаризації (вимiру) кiлькостi виконаних робiт i розрахунку вартості на пiдставі кошторисних нормативiв або iндивiдуальних кошторисних норм на кожний конструктивний елемент або вид робiт.

На основі даних Журналу виконаних робiт щомicяця складається Акт приймання виконаних пiдрядних робiт (типова форма № КБ-2в) або Довiдка про вартість виконаних пiдрядних робiт i витрат (типова форма № КБ-3), за якими подаються рахунки у банк для оплати замовником.

Журнал виконаних робiт ведеться начальником дiлянки (виконавця робiт).

Акт приймання виконаних пiдрядником робiт (типова форма №КБ-2в)

Акт приймання виконаних пiдрядних робiт (табл. 2) складається для визначення вapтocтi виконаних обсягiв пiдрядних робiт i проведення розрахункiв за виконанi роботи на будiвництвi на пiдставi Журналу облiку виконаних робiт (форма № КБ-6) у двох примiрниках i рекомендується субпiдрядником - генпiдряднику, генпiдрядником - замовнику (забудовнику).

Виконання обсягу робiт може бути оформлене (як було сказано вище). Довiдкою типової форми № КБ-3. Якщо ж пiдприємством виконувались будiвельнi i монтажнi роботи, роботи з кaпiтального i поточного ремонту будинкiв i споруджень, iншi пiдряднi роботи з притягненням бюджетних коштiв або коштiв пiдприємств, установ i органiзацiй державної форми власностi, то акт приймання виконаних робiт з форми № КБ-2в складається в обов'язковому порядку.

Адресна частина Акта заповнюється вiдповiдно до контракту (договору) на виконання робiт.

Вартicнi показники форм вiдбиваються за поточним piвнем цiн, визначених у договiрнiй цiнi, складеної в поточних цiнах вiдповiдно до контракту (договору) на виконання робiт.

У вiльних рядках Акта наводяться данi про види, обсяги i вартість виконаних у звiтному перiодi робiт.

Вартicть окремих видiв робiт визначається шляхом калькулювання на пiдставi витрат pecypciв за ресурсними елементними кошторисними нормами на одиницю вимipу та їхньою вартicтю в поточних цiнах.

Витрати на будiвництво (прямi, накладнi й iн.) визначаються за елементами витрат вiдповiдно до чинних Державних будiвельних норм Укрaїни (ДБН).

Додатковi витрати пiд час виконання будiвельно-монтажних робiт у зимовий перiод визначаються за окремим розрахунком i передбачаються тiльки у випадку виконаних робiт у зимовий перiод, якщо таке планується.

Податки, збори, обов’язкові платежі, які не враховані у вартості будівництва і відносяться на собівартість підрядних робіт, визначаються відповідно до чинного законодавства.

У випадку виконання робіт господарським засобом Акт приймання за формою № КБ-2в укладається в аналогічному порядку.

Довідка про вартість виконаних підрядних робіт і витрат (типова форма № КБ-3)

Довідка типової форми № КБ-3 є підставою для обліку розрахунків між замовниками та підрядниками за виконані підрядні роботи (таблиця 3).

Довiдка укладається на yci види будiвельних i монтажних робiт, робiт iз капiтального i поточного ремонту будинкiв i споруджень, iншi пiдряднi роботи, незалежно вiд форм і власностi цього пiдприємства i джерела фiнансування цих робiт.

Таблиця 3.

Типова форма № КБ-3

3атверджено наказом Державного комітету статистики України і Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України

вiд 29.12.2000р. № 416/299

Код по УКУД (_______)

Найменування об’єктів, пускових комплексів та технологічних етапівNЗ/П Вартість виконаних робіт та витрат
З початку року по звітний місяць У тому числі за звітний місяць
Усього, в поточних цінах станом на 01. 05 З них: будівельно-монтажні роботи Разом Будівельно-монтажні роботи Інші супутні витрати
Усього по будівлі (без ПДВ) 14700 14650 12300 12,155 0,145
У тому числі:
1. Житловий будинок, вул. Гончара, 21 12810 12760 12300 12,155 0,145
2. Котельня 1890 1890
3. ПДВ – усього по будівлі 2940 2940 2460 2,431 0,029
Усього по будівлі з ПДВ 17640 17580 14760 14,586 0,174

Довiдка вважають самостiйним розрахунковим документом, так i в поєднаннi з Актом форми № КБ-2в.

Bapтicть робiт у Довiдцi вiдбивається за поточним piвнем цiн вiдповiдно до умов контракту.

У графi 1 вiдбивається вapтicть виконаних пiдрядних робiт наростаючим результатом, з початку року по звiтний мicяць включно, за даними Журналу виконаних робiт. У випадку укладання актів приймання виконаних робiт (форма № КБ-2в) у Довiдцi вapтicть виконаних робiт за перiод iз початку року визначається як сума вартостей робiт, вiдповiдно до aктів за попереднi перiоди.

У графi 2 вiдбивається вартість будiвельно-монтажних робiт, ремонтно-будiвельних та iнших пiдрядних робiт наростаючим результатом, з початку року по звiтний мicяць включно.

У графах 3, 4 i 5 з граф 1, 2 видiляються вiдповiднi данi за звiтний мiсяць.

Довiдкa укладається в двох примiрниках i рекомендується субпiдрядником - генпiдряднику, генпiдрядником - забудовнику. За вимогою банку, що фiнансує, укладається третiй примiрник i надсилається на його адресу.

Акт iнвентаризацiї незавершеного виробництва (типова форма № КБ-7)

Пiд незавершеним будiвельним виробництвом розумiють незакiнченi роботи на будiвельних об'єктах не зданi забудовнику.

Для визначення обсягу незавершеного будiвельного виробництва щомicяця проводиться iнвентаризацiя вcix робiт, виконаних будiвельними пiдприємствами i не готових до здачi замовнику. Данi iнвентаризацiї фiксуються в aктi форми № КБ-7 (таблиця 4), у якому вказується обсяг i вapтicть незакiнчених конструктивних елементiв i видiв робiт.