Мир Знаний

Приймання розгляд і реєстрація кореспонденції в суді (стр. 1 из 2)

Реферат

на тему:

ПРИЙМАННЯ, РОЗГЛЯД

І РЕЄСТРАЦІЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

В СУДІ.

План

1. Приймання і розгляд судових справ і кореспонденції.

2. Реєстрація і облік судових справ та матеріалів.

3. Реєстрація і облік пропозицій, заяв і скарг на роботу суду.

1. Приймання всіх судових справ і кореспонденції, що надійшла до суду (за винятком матеріалів, прийнятих на прийомі), відправка справ та інших документів за призначенням покладається на експедицію суду або діловода.

Працівник експедиції або діловод розкриває пакети, перевіряє наявність усіх документів, зазначених в опису, і ставить на першій сторінці обгортки справи, листа чи іншого документа штамп, в якому зазначається дата надходження матеріалу до суду та умовне позначення (індекс) підрозділу, до якого має бути передана справа.

Кореспонденція на ім’я працівників суду з відміткою “Особисто” не розкривається і передається адресату.

Якщо буде встановлено, що якогось документа або додатка до нього не вистачає, про це негайно доповідається завідувачу канцелярією; про відсутність документа або додатка складається акт, один примірник якого надсилається відправнику, другий приєднується до справи або матеріалу.

Конверти, в яких надійшли позовні заяви, касаційні та окремі скарги, подання і протести або виконавчі документи, інші документи по судових справах, обов’язково приєднуються до листування.

Справи та інша кореспонденція, що надійшла поштою або з прийому, реєструються в журналі реєстрації вхідної кореспонденції за встановленою формою №1.

Не реєструються в журналі, а додаються до справи з написом про надходження до суду:

а) судові повістки, що повернулися до суду через відсутність адресата;

б) розписки про одержання судових повісток, копій обвинувальних висновків, копій позовних заяв тощо;

в) особиста кореспонденція, яка передається адресатові.

Завідувач канцелярією переглядає всю кореспонденцію в день її надходження та передає голові суду, суддям, іншим працівникам.

Кримінальні справи, що надійшли від органів слідства, кримінальні і цивільні справи, повернуті з скасованими або зміненими вироками і рішеннями, скарги особливого контролю і скарги на дії працівників суду передаються голові суду.

Справи про адміністративні правопорушення, про звільнення від покарання чи його заміну, направлення в ЛТП розглядаються суддями після їх реєстрації в канцелярії суду.

Позовні заяви і матеріали, що прийняли судді безпосередньо від громадян, у той же день мають бути передані до канцелярії суду для реєстрації і оформлення.

Все листування, що стосується окремих судових справ та матеріалів, зареєстрованих у відповідних картках і журналах, ведеться за номером справи, матеріалу або наряду.

Інше листування ведеться за тим номером, який має матеріал по журналу реєстрації вхідної кореспонденції (форма №1).

Листи та інші матеріали, що надсилаються за ініціативою суду і не мають номера по справі, відправляються за номером наряду, в якому повинен бути зафіксований цей матеріал.

Судові справи та інше листування, що надсилаються з розсильним, записуються в розносну книгу і здаються за призначенням під розписку в цій книзі (форма №2).

Судові справи надсилаються за призначенням рекомендованими бандеролями, а позовні матеріали і виконавчі документи рекомендованими листами.

На рекомендовані бандеролі і листи складається окремо опис на бандеролі та опис на листи. Опис підшивається в наряд (наряд №1.14).

Описи документів, що надсилаються простою поштою, підшиваються в хронологічному порядку в той же наряд (наряд №1.14).

2. Реєстрація справ та інших матеріалів забезпечує організацію належного обліку, контролю та оперативного їх розшуку. Основним принципом реєстрації є одноразовість. Кожен документ, справа повинні реєструватися в даному суді лише один раз.

Судові справи та інші матеріали, що надійшли до суду, реєструються на обліково-статистичних картках, в журналах і алфавітних покажчиках.

Кримінальні справи, що надійшли до суду, реєструються у відповідних обліково-статистичних картках по першій, касаційній, наглядній інстанціях та в алфавітному покажчику. Алфавітний покажчик ведеться на кожного обвинуваченого (форми № 3, 4, 27, 33).

Цивільні справи по першій, касаційній, наглядній інстанціях, а також позовні заяви, що залишені без руху на підставі ст. 139 ЦПК України, реєструються на обліково-статистичних картках та алфавітному покажчику (форми № 5, 6, 28, 35).

Справи про адміністративні правопорушення, а також кримінальні справи, закриті на стадії попереднього слідства чи дізнання на підставі ст. 51 КК України і ст. 7-2 КПК України, що надійшли до суду для застосування заходів адміністративного стягнення, реєструються в обліково-статистичних картках та алфавітному покажчику (форми № 7, 8).

Справи про умовно-дострокове звільнення від покарання; заміна покарання більш м’яким; скорочення або зняття іспитового строку; скасування відстрочки виконання вироку або звільнення від покарання після закінчення відстрочки; звільнення від покарання в зв’язку із хворобою; зняття судимості; зміна умов утримання осіб, засуджених до позбавлення волі; заміна виправних робіт штрафом, громадською доганою, позбавленням волі; включення часу відбування виправних робіт і часу роботи в колоніях-поселеннях у трудовий стаж; направлення в ЛТП алкоголіків і наркоманів; встановлення адміністративного нагляду та інші справи реєструються в обліково-статистичних картках та алфавітному покажчику (форми № 9, 10).

Справи щодо неповнолітніх, у тому числі закриті провадженням, до яких застосовуються примусові заходи виховного характеру, реєструються в обліково-статистичних картках та алфавітному покажчику (форми № 4, 11).

Обліково-статистичні картки зберігаються в картотеках окремо за формами реєстрації.

В обліково-статистичних картках, відповідно до руху справи, повинні заповнюватись всі реквізити, передбачені формами.

Після закінчення календарного року обліково-статистичні картки на справи, що не розглянуті по суті, вилучаються і переставляються в картотеку наступного року із зазначенням на них нового порядкового номера, наприклад:

Справа 2-360/1991 р.

2-1/1992 р.

Після перенесення карток на всі нерозглянуті справи минулого року продовжується порядкова реєстрація справ, що надходять.

У картотеку минулого року замість вилучених обліково-статистичних карток вкладаються картки-замінники, на яких ставиться номер по картотеці минулого року, робиться напис про перенесення у картотеку наступного року і зазначається новий номер.

Для реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції встановлено реєстраційні індекси:

“1” – кримінальні справи, перша інстанція;

“1-н” – справи неповнолітніх, щодо яких застосовуються примусові заходи виховного характеру;

“11” – кримінальні справи, касаційна інстанція;

“2” – цивільні справи, перша інстанція;

“22” – справи про адміністративні правопорушення, а також кримінальні справи, закриті провадженням у стадії попереднього слідства чи дізнання на підставі ст. 51 КК України та ст. 7-2 КПК України, що надійшли до суду для застосування заходів адміністративного стягнення;

“4-к” – президія, скарги порядком нагляду у кримінальних справах;

“44-к” – президія, кримінальні справи порядком нагляду;

“4-ц” – президія, скарги порядком нагляду у цивільних справах;

“44-ц” – президія, цивільні справи порядком нагляду;

“5” - справи про умовно-дострокове звільнення від покарання; заміна покарання більш м’яким; скорочення або зняття іспитового строку; скасування відстрочки виконання вироку або звільнення від покарання після закінчення відстрочки; звільнення від покарання в зв’язку із хворобою; зняття судимості; зміна умов утримання осіб, засуджених до позбавлення волі; заміна виправних робіт штрафом, громадською доганою, позбавленням волі; включення часу відбування виправних робіт і часу роботи в колоніях-поселеннях у трудовий стаж; направлення в ЛТП алкоголіків і наркоманів; встановлення адміністративного нагляду та інші справи;

“6” – судові виконавці;

“7” – бухгалтерія;

“8” – листування за заявами, пропозиціями, скаргами на роботу суду.

Номер судової справи та інших матеріалів складається з індексу, порядкового номера із зазначенням року згідно з номером обліково-статистичної картки або реєстраційного журналу. Наприклад, 1-20-1995 р. (кримінальна справа, перша інстанція), 22-25-1995 р. (справа про адміністративне правопорушення). Цей номер зазначається на обгортці справи або матеріалу і в алфавітному покажчику. За цим номером ведеться і все листування по справі.

Кримінальні справи публічного і приватного обвинувачення та цивільні справи підшиваються в обкладинку (форма №12).

Для кримінальних справ, що надійшли з органів попереднього слідства, може бути використана та обкладинка, в якій справа надійшла. При цьому на обкладинці необхідно зазначити реквізити (штамп та найменування суду, порядковий номер справи, коли розпочато провадження в даному суді тощо).

Якщо кримінальну справу, що надійшла з органу попереднього слідства, підшито в нову обкладинку, тоді повинна бути збережена і стара обкладинка, в якій справа надійшла. На новій обкладинці також заповнюються всі реквізити. На обкладинках справ, по яких обвинувачені знаходяться під вартою, ставиться штамп “під вартою”.

На внутрішньому боці обкладинки кримінальної і цивільної справи міститься довідковий лист (форма №12), де зазначаються всі дії по справі (надіслання повісток, копії обвинувального висновку, позовної заяви, вироку, рішення, по виконанню судового вироку, рішення тощо).

По кримінальних справах, що розглядаються касаційною і наглядною інстанціями, обкладинки не замінюються.