Аудит основних засобів

Міністерство транспорту та зв’язку України

Українська державна академія залізничного транспорту

Факультет «Економіка транспорту»

Кафедра «Облік та аудит»

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Організація та методика проведення аудиту»

на тему «Аудит основних засобів»

Керівник роботи:

доц. Мінка В.Ф.

Роботу виконала: студентка

групи 1-IV-ОіА

Савсюк Л.С.

Харків 2010


Зміст

Вступ

1 Науково-теоретичні та методичні основи аудиту

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства «Змііївський машинобудівний завод» філії ВАТ «Автрамат»

3 Практичний аудит на матеріалах підприємства «Змііївський машинобудівний завод»

3.1 Договір на проведення аудиту

3.2 Порядок проведення аудиту по питанню знайомства з підприємством

3.3 Порядок проведення аудиту по питанню вивчення і оцінки системи внутрішнього контролю

3.4 Загальний план та програма аудиторської перевірки

3.5 Аналіз динаміки та структури балансу підприємства «Змiївський машинобудівний завод»

3.6 Аналіз фінансового стану підприємства «Змiївський машинобудівний завод»

3.7 Робочі документи з переліком помилок

4 Підсумкові документи аудитора

Висновки

Список використаних джерел

Додаток А Форма 1 «Баланс» на 2008 р.

Додаток Б Форма 2 «Звіт про фінансові результати» на 2008 р.


Вступ

За останні роки в економіці України відбулися радикальні зміни, обумовлені переходом до розбудови соціально орієнтованої економіки, її інтеграції у систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні і внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів.

Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку та фінансову стабільність суб’єктів господарювання, подання якої забезпечується через аудиторський висновок. У цьому зв’язку дослідження питань з організації та проведення аудиту основних засобів набуває особливого значення, що обумовлює актуальність обраної теми.

Об’єктом дослідження є підприємство «Змiївський машинобудівний завод» філії ВАТ «Автрамат».

Предметом дослідження є фінансово-господарська діяльність даного підприємства.

Методи дослідження – метод економічного аналізу, вибірковий метод перевірки, математичної статистики та інші.

Мета курсової роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні основ організації, розкритті діючої практики з аудиту основних засобів, а також підготовки пропозицій щодо проведення аудиту основних засобів на підприємстві.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

- обґрунтовано науково-теоретичні та методичні основи аудиту основних засобів ;

- наведена організаційно-економічна характеристика підприємства «Змiївський машинобудівний завод»;

- проведено аналіз динаміки та структури балансу та фінансового стану підприємства «Змiївський машинобудівний завод» ;

- запропоновано форми робочих документів аудитора.

Впровадження пропозицій і рекомендацій, наданих у роботі, дозволить більш якісно та об’єктивно організувати та здійснити аудиторську перевірку основних засобів.


1 Науково-теоретичні та методичні основи аудиту

Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність", "аудит- це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності діючому законодавству та встановленим нормативам".

Поняття аудиторської діяльності є ширшим за поняття аудиту і згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність"включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) і надання інших аудиторських послугу вигляді пов'язаних з ним експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб.

До основних елементів визначення аудиту та аудиторської діяльності можна віднести: об'єкт, предмет, мету, завдання, суб'єкт аудиту, користувачів інформації, ознаки та критерії її оцінки.

Під об'єктом аудитурозуміють те, що перевіряється. У глобальному розумінні це річна фінансова звітність, система бухгалтерського обліку та господарсько-фінансова діяльність підприємства, які для аудиторів виступають у формі документів, що містять відповідну інформацію.

Локальний характер аудиту розглядає об'єкти обліку, до яких відносяться: засоби підприємства (основні засоби, запаси, грошові кошти, нематеріальні активи та інші засоби); джерела їх утворення (джерела власних засобів, довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання та інші джерела); господарські процеси (постачання, виробництва, реалізації); результати діяльності (доходи, витрати, прибуток/збиток).

Отже, об'єктом аудиторської діяльностіможуть бути окремі або взаємопов'язані економічні, організаційні, інформаційні та інші сторони функціонування досліджуваної системи, стан якої може бути оцінений кількісно або якісно.

Міжнародний стандарт аудиту № 200 "Мета і загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів" визначає мету аудиту як "надання аудиторові можливості висловити свою думку стосовно відповідності підготовлених фінансових звітів в усіх суттєвих аспектах концептуальній основі фінансової звітності». Для досягнення поставленої мети аудитор у ході перевірки вирішує ряд основних завдань, а саме

- збір усіх необхідних даних для проведення аудиту;

- перевірка повноти відображення всіх активів, зобов’язань і капіталу в балансі;

- контроль реальної наявності всіх активів і пасивів, згідно балансу;

- вивчення методики оцінки майна та її відповідність прийнятій обліковій політиці;

- контроль за дотриманням положень діючого законодавства;

- перевірку правдивості, точності відображення в обліку та звітності господарських операцій на дату складання фінансової звітності та ін.

Під час вирішення завдань аудиту, аудитор повинен дотримуватись загальних принципів аудиту, які визначенні Міжнародним стандартом аудиту № 200 "Мета і загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів", а саме:

- незалежність;

- чесність;

- об’єктивність;

- конфіденційність;

- професіональна компетентність і належна ретельність;

- професіональна поведінка;

- дотримання технічних стандартів.

В процесі функціонування аудиторський контроль сформував в системі прикладних економічних наук свій метод. Під методом аудитурозуміють сукупність прийомів і способів, які використовуються для дослідження стану об'єктів, що вивчаються.

Всі прийоми і способи, які використовуються в аудиті, можна об'єднати у дві великі групи: загальнонаукові та спеціальні.

Із загальнонаукових прийомів в аудиті широко використовуються такі, як аналіз, синтез, індукція, дедукція та інші.

Але особливе місце в методі аудиту займають його спеціальні прийоми. Передусім, це прийоми фактичного контролю, які використовуються під час вивченні фактичного стану об’єктів обліку. До них належать: інвентаризація, контрольний вимір, контрольний запуск, лабораторний аналіз, експеримент та експертиза.

Оскільки діяльність кожного підприємства передбачає наявність засобів виробництва і відповідних матеріальних умов, вони с одним з найважливіших елементів продуктивних сил, визначають їх рівень.

Аудит основних засобів і необоротних активів означає перевірку дотримання в бухгалтерському обліку методологічних засад формування інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Пункт 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", визначає поняття основні засобияк матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використанні (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

У процесі експлуатації вони переносять свою вартість на собівартість продукції частинами (нарахуванням амортизації).

Основні засоби підприємств і організацій незалежно від форм власності відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за фактичними витратами на їх придбання, перевезення, встановлення, державну реєстрацію, які становлять їх первісну вартість. До складу основних засобів відносяться: земельні угіддя, будівлі, споруди, машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, виробничий і господарський інвентар, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження та інші основні засоби.

Проводячи аудит основних засобів аудитор керується наступними нормативними документами:

1 Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україна» від 16 липня 1999 р. №996-XIV затверджений Верховною Радою України (зі змінами і доповненнями)

2 Закон України «про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. № 283/97 – ВР (зі змінами і доповненнями)

3 Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку » № 352 від 29. 12. 95 р.