Документация как элемент метода бухгалтерского учета (стр. 7 из 12)

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку подвійним записом.

4. Підрахувати обороти за дебетом й кредитом кожного рахунку і визначити залишки: (сальдо) на 1-ше число наступного за звітним місяця.

5. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками за звітний місяць і порівняти підсумки оборотів в оборотній відомості і підсумком у реєстраційному журналі.

6. Скласти бухгалтерський баланс на 1-ше число наступного за звітним місяця (за формою № 1).

Таблиця 3 – Реєстр господарських операцій

Зміст операції Сума, грн.
1 3 поточного рахунка в банку одержано в касу підприємства грошові кошти для виплати заробітної плати за вересень 348820
2 Виплачена з каси заробітна плата 348820
3 Перераховано з поточного рахунка підприємства в по­гашення заборгованості а) бюджету — податок на доходи — податок на прибуток підприємства б) органам соціального страхування в) різним кредиторам 68460 65200 32600 50530
4 Відпущені зі складу у виробництво матеріали для виготовлення продукції 909540
5 Отримані основні засоби від постачальників 358600
6 Відображено ПДВ за придбаними основними засобами 71720
7 Введені основні засоби в експлуатацію 358600
8 Оплачено з поточного рахунка підприємства постачальникам за основні засоби, які надійшли 430320
9 Отримано матеріали від постачальника 815000
10 Відображено ПДВ за придбаними матеріалами 163000
11 Перераховано з поточного рахунка підприємства постачальникам у погашення заборгованості за матеріали 978000
12 Нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим виробництвом продукції 163000
14 Утримано податок на доходи із заробітної плати, сума якого підлягає перерахуванню до бюджету 65200
15 Утримано збір до Пенсійного фонду 5705
16 Утримано збір зі страхування на випадок безробіття 1874,5
17 Нараховано збір до Пенсійного фонду на заробітну плату робітників 119968
18 Нараховано відрахуванння на соціальне страхування на заробітну плату 9372,5
19 Нараховано відрахуванння на соціальне страхування на випадок безробіття на заробітну плату 9372,5
20 Оприбуткована на склад випущена із виробництва продукція за фактичною собівартістю 1304000
21 Відвантажена готова продукція покупцям за продажною вартістю 1467000
22 Нараховано податок на додану вартість, визначений за встановленою ставкою від обсягу реалізації 244500
23 Списано з балансу собівартість реалізованої продукції 1059500
24 Списано суму чистого доходу на фінансовий результат (суму визначити на рахунку 70 «Доходи від реалізації») 1222500
15 Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції 1059500
26 Отримана оплата від покупців готової продукції 1467000
11 Нараховано податок на прибуток 32600
28 Списано податок на прибуток на фінансовий результат 32600
29 За даними рахунка «Фінансові результати» визначено і списано фінансовий результат діяльності підприємства. Суму визначити самостійно 130400

Решение

Журнал регистрации хозяйственных операций за октябрь 2009 р.

Вид операции Зміст операції Д-т К-т Сума, грн.
1 А+ А- 3 поточного рахунка в банку одержано в касу підприємства грошові кошти для виплати заробітної плати за вересень 301 311 214000
2 П - А- Виплачена з каси заробітна плата 661 301 214000
3 П- А - Перераховано з поточного рахунка підприємства в по­гашення заборгованості: а) бюджету
— податок на доходи 64 311 68460
— податок на прибуток підприємства 64 311 65200
б) органам соціального страхування 65 311 32600
в) різним кредиторам 68 311 50530
4 А+ А- Відпущені зі складу у виробництво матеріали для виготовлення продукції 23 20 909540
5 А+ П+ Отримані основні засоби від постачальників 152 63 358600
6 П- П + Відображено ПДВ за придбаними основними засобами 64 63 71720
7 А + А - Введені основні засоби в експлуатацію 10 152 358600
8 П - А - Оплачено з поточного рахунка підприємства постачальникам за основні засоби, які надійшли 63 311 430320
9 А+ П+ Отримано матеріали від постачальника 20 63 815000
10 П- П+ Відображено ПДВ за придбаними матеріалами 64 63 163000
11 П+ А - Перераховано з поточного рахунка підприємства постачальникам у погашення заборгованості за матеріали 631 311 978000
12 А+ П+ Нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим виробництвом продукції 23 661 163000
13 П – П+ Утримано податок на доходи із заробітної плати, сума якого підлягає перерахуванню до бюджету 661 64 65200
14 П- П+ Утримано збір до Пенсійного фонду 661 651 5705
15 П- П+ Утримано збір зі страхування на випадок безробіття 661 653 1874,5
16 А+ П+ Нараховано збір до Пенсійного фонду на заробітну плату робітників 23 651 119968
17 А+ П+ Нараховано відрахуванння на соціальне страхування на заробітну плату 23 652 9372,5
18 А+ П+ Нараховано відрахуванння на соціальне страхування на випадок безробіття на заробітну плату 23 653 9372,5
19 А + А- Оприбуткована на склад випущена із виробництва продукція за фактичною собівартістю 26 23 1304000
20 А + П+ Відвантажена готова продукція покупцям за продажною вартістю 36 701 1467000
21 П- П+ Нараховано податок на додану вартість, визначений за встановленою ставкою від обсягу реалізації 701 64 244500
22 П- А- Списано з балансу собівартість реалізованої продукції 901 26 1059500
23 П- П+ Списано суму чистого доходу на фінансовий результат (суму визначити на рахунку 70 «Доходи від реалізації») 701 79 1222500
24 П- П+ Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції 79 901 1059500
25 А+ А- Отримана оплата від покупців готової продукції 311 36 1467000
26 П- П+ Нараховано податок на прибуток 981 64 32600
27 П- П+ Списано податок на прибуток на фінансовий результат 79 981 32600
28 П- П+ За даними рахунка «Фінансові результати» визначено і списано фінансовий результат діяльності підприємства. Суму визначити самостійно 79 441 130400
ИТОГО 13393302,5

Оборотна відомість за жовтень 2009 р.

Рахунок Сальдо на початок місяця Оборот за місяць Сальдо на кінець місяця
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
301 8965 - 348820 348820 8965 -
311 2608000 - 1467000 1973930 2101070 -
23 53790 - 1211253 1304000 - 38957
20 1018750 - 815000 909540 924210 -
152 - - 358600 358600 - -
10 10578700 - 358600 - 10937300
26 146700 - 1304000 1059500 391200 -
36 78240 - 1467000 1467000 78240 -
63 283400 1408320 1408320 - 293400
64 - 133660 368380 342300 - 107580
65 - 32600 32600 146292,5 - 146292,5
66 - 348820 421599,5 163000 - 90220,5
68 - 50530 50530 - - -
701 - - 1467000 1467000 - -
901 - - 1059500 1059500 - -
79 - - 1222500 1222500 - -
981 - - 32600 32600 - -
441 - 1369200 - 130400 - 1499600
60 - 97800 - - - 97800
40 - 10921000 - - - 10921000
43 - 586800 - - - 586800
48 - 176040 - - - 176040
22 48900 - - - 48900 -
37 5705 - - - 5705 -
50 - 733500 - - 733500 -
13 1124700 - - - 1124700 -
12 114100 - - - 114100 -
14 1206200 - - - 1206200 -
Разом 14743350 14743350 13393302,5 13393302,5 14691190 14691190

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

на 01 листопада 2009 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I . Необоротні активи
Нематеріальні активи: | - -
залишкова вартість 010 114100 -
первісна вартість 011 - -
знос 012 - -
Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби:
залишкова вартість 030 9812600 -
первісна вартість 031 10937300 -
знос 032 (1124700) -
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі Інших підприємств 040 1206200 -
інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
відстрочені податкові активи 060 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом I 080 11132900 -
II Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 973110 -
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 - -
незавершене виробництво 120 - -
готова продукція 130 391200 -
товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 - -
первісна вартість 161 78240 -
резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 - -
за виданими авансами 180 5705 -
з нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - -
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
а національній валюті 230 2110035 -
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 3558290 -
III .Витрати майбутніх періодів 270 - -
Баланс 260 14691190 -
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного місяця
1 2 3 4
I . Власний капітал
Статутний капітал 300 10921000 -
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340 586800 -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1499600 -
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Усього за розділом I 380 13007400 -
II Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
415 - -
416 - -
Цільове фінансування 420 176040 -
Усього за розділом II 430 176040 -
III Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 733500 -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 400 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Усього за розділом III 480 733500 -
I V Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 97800 -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 - -
Поточні зобов'язання за розрахунками: - -
з одержаних авансів 540 - -
з бюджетом 550 107580 -
з позабюджетних платежів 560 - -
зі страхування 570 146292,5 -
з оплати праці 580 90220,5 -
з учасниками 590 293400 -
із внутрішніх розрахунків 600 - -
Інші поточні зобов'язання 610 - -
Усього за розділом I V 620 836353 -
V. Доходи майбутніх періодів 630 38957 -
Баланс 640 14691190 -

Завдання 3