Правове положення акціонерних товариств

(А. Т. )

(курсовик)

План:

1. Акціонерне товариство як суб”єкти підприємницької діяльності.

2. Порядок створення акціонерного товариства.

3. Випуск акцій. Види акцій.

Акціонерне товариство як суб”єкти підприємницької діяльності.

Введення.

Перетворення державних підприємств в А. Т. - одне з направлень роздержавлення власності, передбачене в Законі про власніcть в СРСР. Разом з тим в А.Т. можуть з”єднуватись різноманітні форми базової власності в залежності від володарів акцій - підприємств, держави, окремих громадян.

А. Т. мають ряд переваг по відношенню до інших видів господарських товариств, які роблять його найбільшвдалою формою для бізнесу в силу цілого ряду причин. А. Т. завдяки випуску акцій отримують більш широкі можливості в залученні додаткових коштів у відношенні з непропорціональним бізнесом. Оскільки акції мають достатньо високу ліквідність, їх легше перетворити на гроші при виході з А. Т., ніж отримати назад долю в статутному капіталі інших товариств.

Принципи організації А. Т.

Визначення: акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості.

А. Т. - це одна з організаційно-правових форм підприємств. Воно створюється шляхом централізації грошових коштів (об”єднання капіталу) різних осіб, яка проводиться шляхом продажу акцій з метою здійснення господарської діяльності та отримання прибутків.

Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України.

В якості учасників об”єднання капіталу шляхом створення А. Т. (учасників товариства) можуть виступати як фізичні так і юридичні особи.

Учасники А. Т. мають право:

-брати участь в управлінні справами А. Т. в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених законодавством.

- брати участь у розподілі прибутку А. Т. та одержувати девіденди

-вийти в установленому порядку з товариства

-одержувати інформацію про діяльність А. Т. На вимогу учасника товариство зобов”язане надавати йому для ознайомлення річні боланси, звіти А. Т. про його діяльність, протоколи зборів.

Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами А. Т.

Учасники А. Т. зобов”язані:

-додержувати установчих документів А. Т. і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління А. Т.

-виконувати свої зобов”язання перед товариством, в т. ч. і пов”язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами

-не розголошувати комерційну таємницю та конфеденційну інформацію про діяльність А. Т.

-нести інші обов”язки, якщо це передбачено законодавством України і установчими документами

Визначення: Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд А. Т., який не може бути менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки минимальної заробітної плати, діючої на момент створення А. Т.

Статутний капітал (з”єднаний вклад учасників товариства) на момент створення А. Т. повинен бути забезпеченим майном товариства.

В процесі створення його засновники з”єднують своє майно на певних умовах, зафіксованих в спеціальній угоді - статуті товариства. На основі такого об”єднаного капіталу в майбутньому буде здійснюватись господарська діяльність з метою отримання прибутків.

Вкладом учасника товариства в об”єднаний капітал можуть бути як грошові кошти (в т. ч. в іноземній валюті), так і будь-які матеріальні цінності, цінні папери, права користування природними ресурсами та інші майнові права, в т. ч. право на інтелектуальну власність.

Вартість вкладу статутного майна, який вноситься кожним учасником, який має вираз у грошовій формі, визначається спільним рішенням учасників товариства. Об”єднане майно оцінене у грошовому виразі складає статутний капітал (фонд) товариства. Останній поділяється на певну кількість рівних частин. Свідодством про внесення таких частин є акція, а грошовий вираз цієї частини носить назву номінальної вартості (номіналу) акції.

Таким чином А. Т. має статутний капітал, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, які емітуються товариством в обіг на ринок цінних паперів.

Забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) відкритих А. Т., щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором.

У товаристві створюється резервний (страховий) фонд в розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% статутного фонду, а також інші фонди, передбачені законодавством України або установчими документами А. Т.

Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового)фонду передбачається установчими документами, але не менше 5% суми чистого прибутку.

Кожен з учасників об”єднаного капіталу наділяється кількістю акцій, відповідно розміру внесенної ним долі. Власники акцій, акціонери, є так званими власниками, а по суті співвласниками А. Т.

А. Т. - юридична особа. Порядок його реєстрації регламентується українським законодавством. Права юридичної особи А. Т. отримує з момента його реєстрації в уповноваженному державному органі. При реєстрації видається свідодство про реєстрайію А. Т., де зазначуєьться дата та номер державноі реєстрації, назва товариства, найменування реєструючого органу та інші відомості. Функціонування А. Т. здійснюється з обов”язковим дотриманням вимог господарчої діяльності, встановленним українським законодавством.

Як юридична особа А. Т. є власником майна, переданого йому засновниками та учасниками, продукції виробленої ним в процесі господарчої діяльності, отриманих доходів та іншого майна, набутого ним в процесі своєї діяльності, не забороненої законом. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власніістю А. Т. або передано йому в користування, несе А. Т., якщо інше не передбачено установчими документами.

Товариство має повну господарчу самостійність у визначенні форми управління, прийняття господарських рішеннь, збуту, становлення цін, оплати труда та росподілу прибутків та в інших питаннях.

Строк діяльності товариства не обмежений або встановлюється його учасниками.

Визначення: А. Т. несе відповідальність по своїм забов”язанням усіма належними йому активами. Але по забов”язанням своїх учасників товариство не несе відповідальності, а акціонери відповідають за забов”язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій. У випадках, передбачених статутом, акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за забов”язаннями товариства також у межах несплаченої суми. Після придбання акцій акціонер не може вимагати від товариства повернення свого вкладу окрім випадків передбачених законодавством або статутом товариства.

А. Т. створюється та діє на основі статуту - документу в якому визначені предмет та мета створення товариства, його устрій, порядок керування справами, права та обов”язки кожного співвлансика.

Діяльність товариства не обмежується становленою в статуті. Будь-яка інша діяльність, яка не протирічить чинному законодавству, визнається дійсною.

Статут готується засновниками та затверджується установчими зборами.

Статут та всі зміни, які вносяться в нього зі згоди акціонерів, повинні обов”язково реєструватися в уповноважених державних органах.

У товаристві створюється резервний (страховий) фонд в розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% статутного фонду, а також інші фонди, передбачені законодавством України або установчими документами А. Т.

Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового)фонду передбачається установчими документами, але не менше 5% суми чистого прибутку.

Існує два типи організайії А. Т. - відкритий та закритий.

Визначення: до А. Т. належать: відкрите А. Т., акції якого можуть росповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах та закрите А. Т., акції якого росподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржах.

Закрите А. Т. може бути реорганізовано у відкрите шляхом реєстрації його акцій у порядку, передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу, і внесенням змін до статуту товариства.

При цьому акції А. Т. відкритого типу можуть переходити від одного власника до іншого без згоди інших акціонерів, тоді як акції товариства закритого типу лише зі згоди більшості акціонерів, якщо інше не передбачено в статуті.

Функціонування А. Т. закритого типу відрізняється і іншими особливостями, які обов”язково повинні бути відображані в його статуті. Ще одна відмінність А. Т. закритого типу від А. Т. відкритого типу полягає в тому, що як правило, в А. Т. відкритого типу більш крупний статутний фонд ніж в А. Т. закритого типу завдяки непорівняно великій кількості акціонерів.

Управління акціонерними товариствами.

В основі системи управління А. Т. лежить така схема:

-вищій орган влади в А. Т., який представляє власника об”єднаного капіталу - загальні збори акціонерів.

-орган, що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу - рада А. Т. (спостережна рада)

-глава товариства, керуючий діяльністю товариства, обираємий загальними зборами акціонерів - генеральний директор (президент) товариства.

-орган управління оперативною діяльністю, до якого входять управлінці та менеджери вищої ланки - Правління товариства.