Мир Знаний

Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного ан (стр. 1 из 8)

Зміст

Вступ

І. Аудит власного капіталу та забезпечення зобов’язань

1.1. Мета і завдання аудиту власного капіталу та забезпечення

1.2. Особливості нормативної бази аудиту власного капіталу та забезпечення зобов’язань

1.3. Предметна область дослідження

1.4. Аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань

1.5. Основні недоліки і порушення, виявлені при проведенні аудиту власного капіталу та рекомендації щодо їх виправлення

ІІ. Організаційно – економічна характеристика ВАТ „ Молочанський молочноконсервний комбінат”

III. Аудиторська перевірка статутного та резервного капіталу

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел


ВСТУП

Одним із елементів ринкової економіки є система національного фінансово-економічного контролю, яка формується в Україні. Важливе місце у цій системі припадає незалежному аудиту та методиці його проведення.

Курсова робота по курсу "Організація і методика аудиту" – важливий елемент учбового процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань аудиторської діяльності, набуття навичок, узагальнення та самостійного аналізу вивченого матеріалу.

Ціль курсової роботи – закріплення навичок самостійної роботи і застосування на практиці теоретичних знань з аудиту для розв’язання практичних задач, а також положень, вимог, нормативних актів, що регулюють аудит, бухгалтерський облік, формування бухгалтерської звітності, оподатковування.

Необхідність організації і методики проведення аудиту обумовлюється потребою користувачів інформації про реальний фінансовий стан суб’єкта господарювання. Об’єктивність аудиторського висновку є обов’язковою умовою і однією з його основних специфічних рис. Ця умова передбачається незалежністю аудиту і диктується потребами користувачів.

Організації і методика проведення аудиторської діяльності базується на основних положеннях діалектичного методу пізнання і законах політичної економії. Економічні процеси, які виникають і здійснюються на підприємствах, представляють собою певне ціле, узагальнене, без відмінностей між окремими частинами та властивостями, визначення реального, якісного та кількісного стану об’єктів, виявлення відхилень від базового або нормативного стану й оцінка цих відхилень за критеріями доцільності та законності. А також виявити не тільки недоліки та упущення, але й допомогти їх виправити.

Метою написання курсової роботи є закріплення теоретичних знань з аудиту для розв’язання практичних задач, використання елементів дослідження, аналізу, уміння опрацьовувати літературні джерела та практичний матеріал базового підприємства, проведення аудиту фінансово-господарчої діяльності на підприємстві, виявленням стану економічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, що знаходяться в сфері аудиторської оцінки, здійснення економічного аналізу про господарські процеси та явища, їх кількісної характеристики і оцінки економічних об’єктів – ресурсів, продукції, прибутку.

Завдання курсової роботи полягає у визначенні характеристики фінансової звітності, її складу, призначені та основних принципів підготовки; порядку оцінювання фінансової звітності підприємства; методики аудиту власного капіталу.

При підготовці курсової роботи вивчено економічний стан та порядок проведення аудиторської діяльності ВАТ «ММКК».

Об’єктом дослідження обрано ВАТ «ММКК».

Предметом дослідження даної роботи є вивчення аудиту власного капіталу, дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ «ММКК» та аналіз обліку витрат господарства.

При написані курсової роботи використовувались такі методи дослідження, як аналітичний, монографічний, статистичний, економіко – математичний.

В якості теоретичної основи, при написанні курсової роботи, використовувалися підручники та статті українських вчених, а також Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України”, Закон України „Про аудиторську діяльність”, П(С)БО 1, П(С)БО 2, П(С)БО 3, П(С)БО 4, П(С)БО 5, П(С)БО 9. А в якості практичних матеріалів були використані Статут ВАТ «ММКК», наказ про облікову політику та річні фінансові звіти

1. АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

1.1. Мета і завдання аудиту власного капіталу та забезпечення

Розпочинаючи роботу, аудитор на власний розсуд розбиває генеральну сукупність на підсукупності й ретельно проводить перевірку кожної. На нашу думку, бажано таку перевірку розпочинати з аудиту власного капіталу і установчих документів.

Аудит власного капіталу і аудит установчих документів не можуть досліджуватись окремо один від одного, тому що такий елемент власного капіталу, як статутний капітал, є основою будь-якого підприємства і фіксується в його установчих документах. В установчих документах можуть міститися дані й про інші елементи власного капітал.

Власний капітал — це загальна вартість засобів підприємства, які належать йому. на правах власності й використовуються ним для формування його активів. Такі активи формуються за рахунок інвестованого в них власного капіталу і є чистими акт? вами підприємства.

До власного капіталу належить: статутний капітал, пайовий капітал, додатково вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал.

Аудит установчих документів передбачає ретельну перевірку юридичних підстав на право функціонування економічного суб'єкта у відповідності з чинним законодавством та підтвердження права власності юридичних і фізичних осіб.

Аудит власного капіталу проводиться з метою підтвердження аудиторським висновком інформації про власний капітал, його структуру та зміни у власному капіталі, що сталися протягом звітного періоду.

При проведенні аудиту установчих документів і власного капіталу аудитор повинен виконати такі завдання:

1. Визначити основні відомості про суб'єкт господарювання:

· повна назва;

· код за єдиним реєстром підприємницької діяльності;

· місцезнаходження;

· дата реєстрації;

· дати внесення змін до установчих документів;

· основні види діяльності;

· кількість засновників, їх частки в статутному капіталі.

2. Визначити структуру управління економічним суб'єктом і повноваження керівників усіх рівнів при прийнятті відповідних управлінських рішень.

3. Підтвердити своєчасність та повноту внесення часток до статутного капіталу.

4. Підтвердити адекватність методів оцінки часток, що вносяться засновниками до статутного капіталу в натуральній і нематеріальній формах. При перевірці керуватися П(с)БО 12, де зазначено, що майно має бути оцінено за справедливою вартістю.

5. В акціонерних товариствах підтвердити інформацію про:

· акції, на які здійснена передоплата;

· загальну суму коштів, одержаних у ході передоплати на акції;

· акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

а)кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу;

б)номінальну вартість акцій, зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу;

в)права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;

г)акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам;

г) перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють;

д)кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%;

є) акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум;

· накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями;

· суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

6.В інших підприємствах підтвердити інформацію про:

· розподіл часток статутного капіталу між власниками;

· права, привілеї або обмеження щодо цих часток;

· зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

7.Встановити структуру власного капіталу, проаналізувати зміни, які відбулися в структурі за декілька звітних періодів.

8. Підтвердити інформацію про залишки і зміни у власному капіталі, що відбулися протягом звітного періоду.

9. Дати оцінку системі внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку установчих документів і власного капіталу.

10.Підтвердити повноту, достовірність, об'єктивність і законність господарських операцій по власному капіталу, відображеному в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.

11.Перевірити порядок розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні економічного суб'єкта за результатами року після сплати обов'язкових платежів.

12.Перевірити правильність обчислення доходів засновників та акціонерів і утримання податку з доходів.

1.2. Особливості нормативної бази аудиту власного капіталу та забезпечення зобов’язань

Готуючись до проведення аудиту власного капіталу, аудитору необхідно добре вивчити нормативну базу з цього питання, яка є досить значною за обсягом, тому для зручності її можна згрупувати таким чином:

· нормативні документи, що регламентують порядок створення в Україні підприємства, його реєстрації, ліквідації, реорганізації, ведення підприємницької діяльності тощо;

· нормативні документи, що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності з питань власного капіталу;

· нормативні документи, які регламентують порядок проведення аудиторської перевірки;

· внутрішні нормативні документи підприємства.

Головними нормативними документами при проведенні аудиторської перевірки власного капіталу є: