Організація і методика аудиту розрахунково-касових операцій в ППА Єдність Біляївського району (стр. 14 из 15)

Як показала дана робота аудит операцій з грошовими коштами досить трудомістка процедура, яка потребує від аудиторів значної уваги, знання нормативно-правової бази, яка регулює здійснення грошових операцій, а також впевненості в мінімізації ризику як зі сторони клієнта так і зі сторони аудитора. Взагалі методика проведення аудиту каси і коштів на поточному рахунку мало в чому відрізняється від аудиту інших ділянок діяльності підприємства. Тобто перш завсе визначається мета і завдання перевірки, вивчається нормативно-правова база, яка стосується регулювання фінансових взаємовідносин. Велика увага приділяється вивченню і оцінці системи внутрішнього контролю так як від неї багато в чому залежить довіра аудитора до перевіряємого підприємства і можливість покладатися на свідчення персоналу. Отримавши інформацію аудитор виконує основну частину перевірки: планує подальшу роботу і складає програму аудиторської перевірки.

Основні положення програми являються переліком процедур в ході яких аудитор перевіряє правильність, повноту відображення руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку. Одержані дані аудитор фіксує в робочих документах , а свої думки викладає на завершальному етапі в аудиторському висновку. Цей висновок являється доказом того відповідає чи ні відображення руху грошових коштів чинному Положенню про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, обліковій політиці підприємства, іншим нормативно-правовим актам.

Таким чином з’ясовується різного роду порушення, крадіжки, навмисні зловживання, які в кінцевому привели б до відтоку грошових коштів, а в крайньому випадку – банкротству підприємства. Це ще раз підтверджує необхідність та важливість зовнішнього контролю – аудиту для забезпечення успішної фінансово-господарської діяльності.

Література

1. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник/ Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: ПП „Рута”, 2001. — 416 с.

2. Аудит: Практическое пособие/ А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В.Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. — К.: «Учётинформ», 1996. — 283 с.

3. Аудит: Учебник для вузов/ В.И.Подольский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин, Л.В.Сотникова; Под ред. проф. В.И. Подольского. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. — 432 с.

4. Білуха М..Т. Аудит: Посібник. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 769 с.

5. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Житомир: ПП „Рута”, 2002. -672с.

6. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит .-Л.:Світ,2001-294 с.

7. Гордієнко Л.“Ліміт каси та витрати на відрядження”. // “Головбух”, №75 (448) 2006р., с.29-30.

8. Давидов Г.М-“Аудит”,-К.-Знання,-2002,с.134-140

9. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД ФБК — ПРЕСС, 2002.-544с.

10. Дорош Н.І. Аудит:Теорія та практика.-К.Знання,2006.-495

11. Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт в Украине (с использованием Национальных стандартов): Учебное пособие для студентов вузов. — 5-е изд., доп. и перераб. — К.:А.С.К., 2001. — 848 с.

12. Загородній А.Г. та інші .Аудит:теорія та практика.-Львів:В-во”Львівська політехніка”,2004-456 с

13. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” № 996-XIV від 16.07.99.

14. Закон України „Про господарські підприємства” № 1577-12 від 19.09.91, з наступними змінами і доповненнями.

15. Закон України „Про підприємства в Україні” від 27.03.91, з наступними змінами і доповненнями.

16. Кулаковська Л.П., Ю.В.Піча-“Організація і методика аудиту”,-К.”Каравела”,2004,с.241-270

17. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. — Аудиторська палата України, К.,1999 — 275с.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99.

19. Положення про ведення касових операцій в національній валюті від 19.02. 2001 р.

20. Петрик О.А, Сенченко М.Т. Аудит у зарубіжних країнах:Навч.-метод.посібник для самоствивч. дисц.-К.кнеу.2002

21. Пелипенко І.,Шевчук В. .“Проблеми розвитку національної системи аудиту”. // “Бухгалтерський облік та аудит”, №3 2007р., с.7.

22. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учебное пособие. — Мн.: Мисанта, 2002. — 429 с.

23. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І.,Шило В.П., Ільїна С.Б., О.Н. Брагу-“Організація і методика проведення аудиту”,к.-2004,с.73-90

24. Суйц В.П., Ахметбеков А.Н., Дубровина Т.А. Аудит: общий, банковский, страховой: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 556 с.

25. Степаненко Т.“Штраф за порушення розрахунків готівкою”. // “Головбух”, №60 (443) 2006р., с.40.

26. Тетянич Л. .“Касові операції”. // “Головбух”, №84 (467) 2006р., с.28.

27. Усач Б.Ф. “Аудит” навчальний посібник. Київ “Знання-Прес’2002 р

28. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 240 с.


ДодатокА1

Анкета

процедур внутрішнього контролю

по касі_______________________

Замовник _________

складено _____________ Перевірено___________________

виконавець, дата виконавець, дата

Процеси

Питання

Відповіді

Примітки

1

2

3

4

Санкціонування Чи тільки керівник дає дозвіл на видачу готівки з каси?
Чи усі видаткові касові ордери або документи, що їх замінюють підписані керівником?

Розподіл обов'язків

Чи розподілені обов'язки по виписуванню касових ордерів і їх виконанню (видачі) отриманню готівки?
Чи розподілені обов'язки з обліку касових ордерів та реалізації?

Документування і запис

Чи здійснюється нумерація видаткових і прибуткових касових ордерів у встановленому порядку?
Чи своєчасно заповнюється касова книга і подається звіт касира?
Чи додаються до звіту касира усі необхідні документи?
Чи здійснюється в установленому порядку перевірка звіту касира?
Чи перевіряє бухгалтер дотримання суми встановленого ліміту залишку готівки в касі?

Контрольні процедури

Чи здійснюється раптова інвентаризація коштів в касі?
Чи здійснюється перевірка своєчасності оприбуткування коштів у касі, їх внесення на поточний рахунок на підставі записів із касової книги, чеків і виписок банку?

Додаток А 2

Акт перевірки дотримання

порядку ведення операцій з готівкою

від “____” ____________ 2000___ р.

Найменування підприємства та форма власності

(№ рахунку в установі банку)

поштова адреса

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ

I. Ведення касової книги і касових документів, їх оформлення

II. Оприбуткування надходження готівки

Оприбуткування готівки, одержаної з банку

грн.

Показники

Період у який здійснюється перевірка

1

2

3

1

2

3

4

Залишок каси на початок місяця
Надходження готівкової виручки
Надходження з банку
За даними підприємства
За даними банку
Оприбутковано фактично
Видано підприємством
Залишок каси на кінець місяця

Висновки щодо правильності оприбуткування надходжень готівки з кас банку:

Висновки щодо правильності оприбуткування надходжень готівки з кас банку:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки щодо правильності оприбуткування інших надходжень готівки:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Дотримання встановленого ліміту залишку готівки в касі підприємства

грн..

Період (дні) перевищення ліміту каси

Установлений ліміт каси

Фактичні залишки готівки в касі

В т. ч. в дні виплат на з/п за платіжними відомостями

Перевищення встановленого ліміту каси

1

2

3

4

5

Висновки щодо дотримання встановленого ліміту кас, порядку і строків здавання виручки, а також наявності розмінної монети: _________________________________________________

IV. Цільове використаня готівкових коштів

V. Одержання підприємством значних сум готівки та їх цільове використання

Висновки щодо цільового використання одержаних підприємством в установі банку значних сум готівки_______________________________________________________________________

VI. Дотримання порядку витрачання готівки з виручки

Наявність податкового боргу (періоду)

Виплати, пов'язані з оплатою праці

дата

сума

1

2

3

Висновки щодо витрачення готівки з виручки на виплати, пов'язані з оплатою праці_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________