Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподатк (стр. 8 из 18)

Хотілося б висловити сподівання, що всі, хто зацікавлений в інтеграції економіки України до світової господарської системи (керівники, менеджери, власники і, звичайно, бухгалтери), візьмуть участь у реалізації Програм реформування бухгалтерського обліку і поповненні її конкретними результатами.

Таблиця .

Порівняльна характеристика бухгалтерських записів.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

За методологією до 1.01.2000 року

За методологією з 1.01.2000 року

Д-т рахунку

К-т рахунку

Сума, грн.

додаток

Д-т рахунку

К-т рахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Відображено в складі доходу виручку від реалізації товару за продажними цінами 62 46 9000 361“Рахунки з від­чи­з­ня­ни­ми по­ку­п­ця­ми” 702”Дохід від реалізації товарів”

2

ПДВ, акційний збір, інші податки й обов¢язкові платежі 46 68 1500 702”Дохід від ре­а­лі­за­ції то­ва­рів” 641”Розрахунки з податками”

3

Списано покупну вартість товарів, визначену за одним з обратних методів (ФІФО, ЛІФО або середньозваженої собівартості) 46 41 5000 902”Собівартість реалізованих товарів” 281”Товари на складі”

4

Визначено фінансовий результат від реалізації товарів 46 80 2500 - -

5

Віднесено суму доходу (виручка) від реалізації за мінусом ПДВ на збільшення фінансового результату від основної діяльності 7500 702”Дохід від ре­а­лі­за­ції то­ва­рів” 791”Результат основної діяльності”

6

Списано собівартість реалізації на зменшення фінансового результату від основної діяльності 5000 791”Результат основної діяльності” 902”Собівартість ре­а­лі­зо­ва­них то­ва­рів”

1

2

3

4

5

6

7

8

7

Надійшли на розрахунковий рахунок оплата від покупця 51 62 9000 311”Поточні ра­хун­ки в на­ці­о­наль­ній ва­лю­ті” 361“Рахунки з від­чи­з­ня­ни­ми по­ку­п­ця­ми”

2.3. Розробка системи контролю формування прибутку та його

оподаткування.

Контрольний процес (процес контролю), як і будь-який технологічний процес, складається з численних операцій. Контрольна операція – це дія над економічними даними (інформацією), що має на меті дістати різні проміжні та кінцеві (підсумкові) показники, придатні для оцінювання результату роботи та прийняття управлінських рішень.

Сукупність операцій, які використовуються у контрольному процесі, поділяють на три типи (категорії): механічні, переробного та творчого характеру. Ці типи операцій дають змогу виокремити виконавчі місця, які можуть бути покладені в основу організації роботи виконавців. Вони також є важливим елементом поділу та кооперування праці, дають змогу будувати графіки процесів і роботи виконавців.

Сукупність контрольних операцій формує процедуру. Кілька процедур утворюють технологічну фазу контролю, а фази – етап контрольного процесу.

В організації контрольного процесу розрізняють три етапи: 1) підготовка даних для контролю; 2) перевірка даних різними прийомами контролю; 3) узагальнення результатів контролю.

Перший етап – комплекс робіт, який забезпечує підготовку різних необхідних даних, і насамперед носіїв інформації про господарські факти, до контролю (перевірки).

Підготовчий етап передбачає кілька видів робіт: визначення об¢єктів перевірки, перевірка справжності та вірогідності інформації про господарські факти – явища або процеси, арифметична і логічна їх перевірка.

Другий етап – перевірка (контрольна обробка) даних та інформації різними методами контролю з метою виявлення відповідності або невідповідності здійснення господарського факту (операції) передбаченим нормативним документам – закону, кошторису, квоті, нормі тощо.

Третій етап – узагальнення результатів контролю методом оформлення та підготовки висновків і реалізація результатів контролю.

На кожному етапі об¢єкти організації контролю процесу такі:

- контрольні номенклатури;

- носії контрольної інформації (номенклатур);

- технологія контрольного процесу (рух носіїв під час виконання різних методичних і технічних прийомів контролю).

Підготовка даних до контролю

Контрольна обробка даних

Узагальнення результатів контролю

Технологічні етапи контрольного процесу

Контрольний процес

Об¢єкти організації контрольного процесу

Номенклатури контрольного процесу

Форми відображення контрольних номенклатур та їх носії

Технологія контрольного процесу

Рис. . Об¢єкти організації контрольного процесу

Структуру контрольного процесу та об¢єкти його організації унаочнює рис. .

Під номенклатурою контролю (контрольною номенклатурою) слід розуміти склад (перелік) даних інформації, яка є в законах, нормативних актах, кошторисах, квотах, планах і фактично зафіксованих характеристиках господарських фактів та процесів, використовуваних в контрольному процесі для підготовки управлінських рішень. Цей склад даних залежить від характеру діяльності господарства – виробнича (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт), торгівельна і т.ін. у процесі контролю дані в первинному (або у перетвореному) вигляді використовуються для формування висновків результатів контролю, а також для розробки пропозицій і прийняття управлінських рішень.

У процесі контролю використовують різні за характером натуральні та вартісні дані та показники. Зауважимо, що за кількістю назв номенклатура контролю дуже велика.

Мета контролю господарської діяльності така:

- визначення фактичного стану об¢єкта (або його частини) контролю на певний момент;

- перевірка відповідності фактичного стану об¢єкта (або його частини) установленому законом або іншими нормативними актами, кошторисом, квотою, стандартом, лімітом та виявлення відхилень від них;

- прогнозування стану та поведінки об¢єкта (або його частини) на заданий майбутній час;

- визначення місця, причини, ініціатора (винуватця) відхилення;

- забезпечення постійного стану об¢єкта контролю під впливом господарського факту;

- законність або правомірність господарських операцій;

- повнота відображення господарських операцій у поточному обліку;

- доцільність господарських операцій;

- визначення причинно – наслідкових факторів господарських операцій;

У виборі контрольних номенклатур суттєвим, особливо в умовах застосування ПК, є забезпечення економічності, юридичної та технічної вірогідності.

Номенклатури контролю добирають за такими критеріями:

- вірогідністю та об¢єктивністю даних та інформації;

- раціональним використанням ресурсів;

- діяльністю і дією кожної особи;

- затратами виробництва;

- фінансовими результатами та їх доказовістю;

- майновим та правовим станом.

На формування номенклатури контролю впливає організація внутрішньогосподарських, орендних, кооперативних або акціонерних відносин.