Мир Знаний

Бухгалтерський облік на підприємстві (стр. 1 из 4)

Зміст

1. Вступ

2. Вихідні данні

3. Журнал реєстрації господарських операцій

4. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

5. Розрахунок сум обов’язковихплатежів за страхуванням

6. Розрахунок розподілу загально виробничих витрат

7. Калькуляційна відомість по виробах А та Б

8.Складання оборотніх відомостей по аналітичним та синтетичним рахункам

9. Оборотна відомість по синтетичним рахункам

10.Звіт про фінансові результати

Висновок

Список використаної літератури


1. Вступ

У розрахунково-графічній роботі з «Бухгалтерського обліку» закріпили облік господарських операцій, складання фактичної собівартості окремих виробів, відображання фінансового результату від балансу та звіта про фінансові результати.

У роботі закріпимо знання:

- у відкритті журналу реєстрації господарських операцій звітного місяця;

- запису на рахунки господарських операцій відображених в журналі реєстрації господарських операцій;

- у розрахунку відсотку транспортно-заготівельних витрат та списанні їх на відповідні рахунки виробничих запасів пропорційно сумам витрачених матеріальних ресурсів за обліковими цінами;

- у розрахунку виробничої собівартості виробів, які встановлюються з урахуванням їх незавершеного виробництва в калькуляційній відомості, визначити фактичну собівартість цих виробів;

- визначити фінансовий результат від основної діяльності – прибуток чи збиток, нарахувати суму податку на прибуток;

- закритті синтетичних рахунків та складанні оборотної відомості;

- складанні балансу

- складанні звіту про фінансові результати.


2. Вихідні дані

Таблиця 1 – Відомість залишків на синтетичних рахунках на початок звітного періоду – на 1 червня 2002р.

Код рахунку Найменування рахунку Дт Кт
1 2 3 4
10 Основні засоби по первінній вартості 17000
13 Знос необігових активів 3500
20 Сировина та матеріали:
за обліковими цінами 7000
транспортно-заготівельні витрати 700
Загальна сума 7700
203 Паливо ---
22 Малоцільні та швидкозношувальні предмети ---
23 Виробництво ( вироби А) 2400
26 Готова продукція ( за фактичною собівартістю) 600
301 Каса 300
311 Поточні рахунки у національній валюті 6500
372 Розрахунки з підзвітними особами 350
44 Статутний капітал 18760
441 Нерозподілений прибуток 2000
631 Розрахунки з постачальниками і підрядчиками 3000
641 Розрахунки з податків і платежів ( податок на прибуток) 150
651 Розрахунки за пенсійним забезпеченням 1000
652 Розрахунки з соціального страхування 140
66 Розрахунко з оплати праці 6000
685 Розрахунок з іншими кредитовами 500
Разом 35050 35050

Таблиця 2 – Залишки незавершеного виробництва по фактичній собівартості

Статті витрат на початок місяця на кінець місяця
вироби разом вироби разом
А Б А Б
1.Сировина і матеріали 1163 -- 1163 2150 -- 2150
2.Основна і додаткова зарплата виробничих робітників 900 -- 900 1200 -- 1200
3.Відрахування на соціальні заходи 337 -- 337 450 -- 450
4.Загальновиробничі витрати
Разом 2400 -- 2400 3800 -- 3800

3. Журнал реєстрації господарських операцій

Для виконання контролю за вірністю та повнотою облікового запису, господарські операції реєструються у хронологічній послідовності.

На підставі переліку господарських операцій за поточний місяць складаємо:

Журнал реєстрації господарських операцій а лютий місяць 2007 року

№п/п Зміст операцій Документ Сума Кореспонденція рах.
Дебіт Кредіт
1. Надійшли матеріали від постачальників і прийняті на склад за обліковими цінами, в т.ч. ПДВ 1200
1.1. Відображена отримані матеріали на склад. накладна 1000 201 631
1.2. Відображен податковий кредит. податкова накладна 200 641 631
2. Прийнятий до оплати рахунок тарнспортної організації за перевезення матеріалів, в т.ч. ПДВ 540
2.1.Відображено витрати транспортній організації за перевезення матеріалів. рахунок на оплату 450 201 685
2.2.Відображен податковий кредит податкова накладна 90 641/ПДВ 685
3. Перерахована заборгованість постачальникам з поточного рахунку платіжне доручення, виписка банку, договір 1200 631 311
4. Відпущені матеріали за обліковими цінами: накладна внутрішнього переміщення
4.1.для виробництва виробів А 2000 231 201
4.2.для виробництва виробів Б 2800 232 201
4.3.на потреби цехів 400 91 201
4.4.на потреби заводоуправління 500 92 201
4.5.на потреби відділу збуту 500 93 201
5.
Списуються транспортно-заготівельні витрати ( ТЗВ) по матеріалах: відомість розподіду ТЗВ
5.1.для виробництва виробів А 288 231 201
5.2.для виробництва виробів Б 403 232 201
5.3.на потреби цехів 58 91 201
5.4.на потреби заводоуправління 72 92 201
5.5.на потреби відділу збуту 72 93 201
Загальна сума ( визначити в табліці 2) 893
6. За даними первинних документів нарахована зарплата: відомість нарахування заробітної плати
6.1.робочим за виготовлення виробництва А 5000 231 661
6.2.робочим за виготовлення виробництва Б 2000 232 661
6.3.Виробникам по обслуговуванню цеха 600 91 661
6.4.робітникам заводоуправління 2000 92 661
6.5.робітникам відділу збуту 400 93 661
Загальна сума 10000
7. Провести відрахування: бухгалтерська справка про сумунарахування на ФОТ
7.1.До Пенсійного фонду 3320
7.1.1.робочим за виготовлення виробництва А 1660 231 651
7.1.2.робочим за виготовлення виробництва Б 664 232 651
7.1.3.виробникам по обслуговуванню цеха 199 91 651
7.1.4.робітникам заводоуправління 664 92 651
7.1.5.робітникам відділу збуту 133 93 651
7.2.До фонду соціального страхування 140
7.2.1.робочим за виготовлення виробництва А 70 231 652
7.2.2.робочим за виготовлення виробництва Б 28 232 652
7.2.3.Виробникам по обслуговуванню цеха 8 91 652
7.2.4.робітникам заводоуправління 28 92 652
7.2.5.робітникам відділу збуту 6 93 652
7.3.На випадок безробіття 160
7.3.1.робочим за виготовлення виробництва А 80 231 653
7.3.2.робочим за виготовлення виробництва Б 32 232 653
7.3.3.виробникам по обслуговуванню цеха 10 91 653
7.3.4.робітникам заводоуправління 32 92 653
7.3.5.робітникам відділу збуту 6 93 653
7.4.На профісійні захворювання 100
7.4.1.робочим за виготовлення виробництва А 50 231 656
7.4.2.робочим за виготовлення виробництва Б 20 232 656
7.4.3.виробникам по обслуговуванню цеха 6 91 656
7.4.4.робітникам заводоуправління 20 92 656
7.4.5.робітникам відділу збуту 4 93 656
8 Утримано з зарплати робітників: відомість нарахування заробітної плати
8.1.прибутковий податок 1900 661 641
8.2.до Пенсійного фонду 170 661 651
8.3.на випадок безробіття 45 661 653
8.4.на соціальне страхування 45 661 652
9. Нарахована амортизація (знос): відомість нарахування амотризації
9.1.основних засобів цеху 200 91 131
9.2.основних засобів 155 92 131
Загальна сума 355
10. Перерахований з поточного рахунку податок на прибуток за попередній звітній період. платіжне доручення, виписка банку 150 641 311
11. Відпущені зі складу малоцінні та швидкозношувальні предмети для потреб: –— –— –—
цехів –— –— –—
заводоуправління –— –— —–
Загальна сума –— —– —–
12.
Отримано в банку готівкою гроші на виплату зарплати за попередній звітний період випіска банку, приходно-касовий ордер 6000 301 311
13. Прийнятий до оплати рахунок тарнспортної організації за перевезення готової продукції. рахунок на оплату 300 93 685
14. Затверджено звіт про витрати на відрядження керівника відділу збуту. звіт про витрати 200 93 372
15. Перерахована з поточного рахунку заборгованість з соціального страхування. платіжне доручення, виписка банку 140 652 311
16. Перерахована з поточного рахунку заборгованість Пенсійному фонду. платіжне доручення, виписка банку 1000 651 311
17. Виплачена зарплата робітникам підприємства за попередній звітній період. платіжна відомість 6000 661 301
18. Списуються в кінці місяця загальновиробничі витрати та розподіляються між виробами А та Б пропорційно зартлаті виробничих робочих: бухгалтерська справка про суму загальновиробничих витрат
18.1.на вироби А 1058 231 91
18.2.на вироби Б 423 232 91
Загальна сума 1481
19. Випущена з виробництва готова продукція та прийнята на склад по фактичній собівартості: бухгалтерська справка про суму фактичної собівартості, калькуляційна відомість
19.1.вироби А 8806 26 231
19.2.вироби Б 6370 26 23/2
Загальна сума 15176
20. Виставлено рахунок покупцю за відвантажену (реалізовану)готову продукцію (вироби Б) за договірними цінами.Загальна сума розрахунку з ПДВ накладна, рахунок на оплату, договір 12000 361 701
21. Нараховане податкове зобов'язання з податку на додану вартість по відвантаженій продукції податкова накладна 2000 701 641
22. Отримана на поточний рахунок в національній валюті виручка за реалізовану готову продукцію. випіска банка 12000 311 361
23. Списано фактичну собівартість відвантажених (реалізованих) готових виробів зі складу підприємства. бухгалтерська справка про суму фактичної собівартості готової продукції 2500 901 26
24. Визначіть і спишіть суму чистих доходів від реалізації продукції основної діяльності. бухгалтерська спавка про суму чистого доходу 10000 701 791
25. Спишіть фактичну собівартісь реалізованих готових виробів на результат основної діяльності. бухгалтерська справка про суму фактичної виробничої собіватрості 2500 791 901
26. Підрахуйте та спишіть на результат основної діяльності витрати підприємства, пов'язані з: бухгалтерська справка про суму загальновиробничих витрат та витрат на збут
26.1.управлінням 3471 791 92
26.2.збутом 1621 791 93
27. Розрахуйте суму прибуткупідприємства за звітній періодта нарахуйте зобов’язанняпередбюджетом з податку наприбуток в розмірі 30%(сумувизнач. за наявності прибутку)Фінансовий результат доподаткування:Д-В=10000-2500-3471-1621=2408Відображен податок на прибутокСума податку на прибуток:ПП=2408*0,25=602 бухгалтерська справка 2408 602 98 641
28. Спишіть суму нарахованого податку на прибуток на результат осн. діяльності (за умови прибутку) бухгалтерська справка 602 98 641
29. Визначіть і спишіть чистий фінансовий результат основної діяльності підприємства на рахунок нерозподілених прибутків бухгалтерська справка про суму прибутку 1806 79 441

4. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат