Мир Знаний

Формування собівартості готової продукції (стр. 1 из 4)

Дипломна робота

на тему:

формування собівартості готової продукції”Зміст

1. Вступ.

1.1. Характеристика підприємства:

а)Місце розташування підприємства;

б)Історична довідка підприємства;

в)Структура підприємства;

г)Види продукції, які випускає підприємство;

д)Основні постачальники і покупці.

е)Основні техніко-економічні показники підприємства за поточний період в порівнянні з попереднім.

2. Опрацювання стандартів бухгалтерського обліку, нормативних актів і документів, які необхідні для виконання роботи:

2.1. Закон України від 16.07.99р. №996 – “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”,зі змінами і доповненнями, П(С)БО №16 “Витрати”, П(С)БО №3 “Звіт про фінансові результати”, П(С)БО №9 “Запаси”.

2.3. Групування операційних витрат за економічними елементами.

2.4. Групування операційних витрат за статтями калькуляції.

2.5. Склад виробничих витрат.

2.6. Незавершене виробництво.

2.7. Нормативний метод обліку затрат на виробництво продукції.

-Журнал-ордер №10.

2.8. Визначення фінансових результатів.

1. Загальна

частина:

Вступ

Перш ніж зайнятися виробництвом продукції, кожне підприємство хоче дізнатися, які затрати для цього необхідні, за якою ціною можна буде продати продукцію і при цьому отримати прибуток, які податки доведеться платити. Собівартість продукції складає основу ціни, за якою вона продається. Тому від правильності складання планової калькуляції собівартості продукції залежить економічне благополуччя підприємства. Надалі корисну інформацію дає і порівняння показників планової калькуляції із фактичною (як у кількісному, так і грошовому вираженні). Таке порівняння дозволяє:

- виявити внутрішні резерви;

- здійснити більш чітке прогнозовуване калькулювання у наступних періодах;

- визначити неприбуткові види продукції і вжити відповідних заходів: або зменшити затрати на їх виробництво, або коригувати ціни тощо.

Методичні рекомендації з формування собівартості готової продукції розроблені відповідно до Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів.

Рекомендації можуть застосовуватись для цілей планування, ведення обліку і калькулювання собівартості готової продукції пов’язаних з виробництвом продукції на підприємствах незалежно від форм власності і підпорядкування, але з урахуванням технологічних і організаційних особливостей кожного підприємства.

В дипломній роботі я використала такі нормативно-правові акти, як:

1.Закон України”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

2.Положення(стандарт)бухгалтерського обліку №16 “Витрати”

3.Положення(стандарт) бухгалтерського обліку №3 “Звіт про фінансові результати”.

4.Положення(стандарт) бухгалтерського обліку №9 “Запаси”.

1.1. Характеристика підприємства.

а) Місце розтащування підприємства.

Відкрите акціонерне товариство ВАТ”Криничка” розміщене в Івано-Франківській області, Коломийського району, в селі Королівка, вул. Заводська 3. Телефон(03433)2-35-94.

б) Історична довідка підприємства.

Історія створення і розвитку цього підприємства дуже багата на події і своїм корінням сягає у сиву давнину. Коротко я її розглянула:

В 1854 році було засновано “Австрійський бровар” і на основі “бровара” було засновано Королівський пивзавод.

В 1990році цех №2 Коломийського пивзаводу відокремився в мале підприємство “Криничка”.

Відкрите акціонерне товариство ”Криничка” засновано згідно з рішенням Коломийської Ради від 8 серпня 1995 року шляхом перетворення державного малого підприємства “Криничка” у відкрите акціонерне товаристао відповідно до указу президента України від 15 червня 1993 року.

В даний час директором ВАТ”Криничка” є Магас Ярослав Іванович (з квітня 1998 року).

Товариство має мету наситити внутрішній та зовнішний ринок високоякісною продукцією та послугами, які придатні на експорт і є конкурентоспроможними на світовому ринку, а також організація оптової та роздрібної торгівлі, одержання прибутку.

в) Структура підприємства ВАТ”Криничка”


г) Основні види продукції та послуг,

які надає ВАТ”Криничка”:

1. Виготовлення безалкогольних напоїв в асортименті.

2. Видув поліетиленової пляшки.

3. Виготовлення борошна та пшеничних висівок.

4. Надання послуг населенню по помолу зерна.

д) Основними покупцями ВАТ”Криничка” є:

1. ТзОВ”Покуття”

2. ТзОВ”Галичанка”

3. ТзОВ”Коломиянка”

4. ПП”ДНК”

5. Підприємець Свідерський М.М

6. ТзОВ”Коломиянафтозбут”

7. Підприємець Романюк

8. Підприємець Мельничук М.М.

9. ЗАТ “Галичанка”

10. ТзОВ”Агронафтозбут”

11. ВАТ”Коломийський хлібокомбінат” ...

Основними постачальниками є:

1. ТзОВ”Підгайчики спиртзавод”

2. ТзОВ”Канва”

3. СП”Лост-ЛТД”

4. ТзОВ ВКТО “АРГО”

5. ТзОВ”Коломиянафтозбут”

6. ТзОВ”Покуття”

7. ЛФ ТОВ “Новотрейд”

8. СП”Галпласт”

9. Фірма”УКР-ПАК”

10. ТзО”²О-Плюс”

11. ГТзОВ”УКТБ”

е) Основні техніко-економічні показники за поточний період в порівнянні з попереднім :

Показники Од.вим 2000р. 1999р. Темп росту
Товарна продукція в діючих цінахА)солодка водаБ)мінеральна вода Грн.

0,85

0,75

0,75

0,65

+13,3

+15,3

Товарна продукція в порівняльних цінах на 1.01.00р.А)солодка водаБ)мінеральна вода Грн.

0,80

0,70

0,75

0,65

+6,6

+7,6

Середньоспискова чисельність всього персоналу Чол. 35 34 +2,9
А)вЕквіваленті повної зайнятості Чол. 16 15 +6,6
В)по штатній чисельності Чол. 16 15 +6,6
Фонд оплати праці Грн. 45,8 53,1 -13,7
Середня зар.плата Грн. 110 130 -15,3
Собівартість товарної продукції Грн. 1167800 1800900 -35,1
Прибуток(+),збиток(-) Грн. +12800 -2000 -640

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Розглянемо загальні положення цих нормативно-правових актів:

1.Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Цей закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

У статті 1 цього закону подається визначення термінів.Я розгляну тільки деякі визначення,які потрібні для написання цієї дипломної роботи:

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до економічних вигод у майбутньому;

Бухгалтерських облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень;

Внутрішньогосподарський(управлінський ) облік – система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством;

Господарська операція – дія або подія, яка викликає зміни в структурі зобов’язань та активів, власному капіталі підприємства;

Національне положення(стандарт)бухгалтерського обліку – нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам ...

Стаття 2 цього закону обумовлює сферу дії Закону.

Цей закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

Стаття 3 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” висвітлює мету бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а стаття 4 висвітлює основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

У статті 5 вказано, що підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України.

2.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 “Витрати”.

Це положення(стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття і фінансовій звітності.

Норми цього Положення(стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності.

Терміни, що наведені в положеннях(стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Елемент витрат – сукупність економічно однорідних витрат.

Непрямі витрати – витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом.

Нормальна потужність – очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.