Мир Знаний

Фінансово господарська діяльність товариства з обмеженою відповіда (стр. 1 из 3)

Міністерство освіти і науки України

Українська академія друкарства

Кафедра:

Економіки, обліку і аудиту у ВПК

Звіт про проходження облікової практики

Фінансово-господарська діяльність товариства з обмеженою відповідальністю

Виконав:

студент Зінов’єв Максим Віталійович

Керівник проекту від вузу:

Яремек Христина Ярославівна

Керівник проекту від підприємства:

головний бухгалтер Горбата Марія Михайлівна

Львів-2008


I частина звіту: Ознайомлення з підприємством. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства

1. Вид підприємства, форма власності

Відповідно до Статуту Статті 1 Товариство «Центр Бізнес-Сервісу» створено на засадах угоди фізичними особами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку як товариством з обмеженою відповідальністю у відповідності з Законами України «Про підприємництво», «Про господарські товариства», «Про підприємства в Україні». Відповідно до Статті 4 та у відповідності зі ст. 1 та ст. 5 Закону України «Про підприємництво» Товариство створене з метою підвищення матеріального та культурного рівня населення України, шляхом насичення споживчого ринку послугами та товарами, а також впровадження досягнень науково-технічного та соціального прогресу, на підставі принципу вільного вибору діяльності, що відповідає меті та Статуту Товариства.

Відповідно до Статті 6 Майно Товариства утворюється з пайових внесків його Учасників (Статутний фонд) продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності, отриманих прибутків, а також майна, отриманого Товариством на інших підставах, передбачених чинним законодавством. Підприємство має приватну форму власності.

2. Основні замовники

Основною діяльністю підприємства є видавництво журналу, який не продається в роздріб, а його реалізація здебільшого відбувається через передплатні агентства і Львівську дирекцію УДППЗ "Укрпошта", отже основними замовниками є такі передплатні агентства як: ДП "Фактор - Преса", ТзОВ "Меркурій", АТЗТ "Самміт", ЗАТ "Передплатне агентство "KSS". Також можливий варіант продажу через редакцію, в цьому випадку основними замовниками є фінансові директори, головні бухгалтери, юристи, аудитори, топ-менеджери.

3. Спеціалізація підприємства

Підприємство спеціалізується на видавництві журналу та торгівлі канцтоварами. Оскільки підприємство займається тільки видавництвом журналу то видом продукції що виробляє підприємство і буде журнал, що також являється і профілюючим.

4. Перелік видів продукції у натуральному і вартісному показниках

Таблиця 1. Динаміка випуску товарної продукції в натуральному виразі

Види продукції Одиниці виміру 2006 р. 2007 р. Абсолютне відхилення Темп приросту у %
Видавництво журналу тис. фарбовідб. 26,008 61,425 35,417 136,14

Такий ріст виробництва продукції пояснюється запровадження нової маркетингової політики, яка зорієнтована на підвищення продажу журналу, шляхом безкоштовної роздачі видання.

Таблиця 2. Динаміка випуску товарної продукції у вартісному виразі

Види продукції Одиниці виміру 2006 р. 2007 р. Абсолютне відхилення Темп приросту у %
1. Видавництво журналу тис. грн 153.64 453.6 299.96 195.23
2. Торгівля тис. грн 81,7 87,2 5,5 6,731

Підвищення випуску продукції в грошовому виразі пояснюється збільшенням обсягів виробництва продукції, а також підвищенням ціни на журнал

5. Виробнича структура підприємства

Видавництво журналу і торгівля канцтоварами.

6. Структура управління

На підприємстві присутня функціональна структура управління.

Збори учасників товариства
Генеральний директор

Заступник генерального директора Головний бухгалтер

Редакційний відділ Відділ збуту та маркетингу Оргвідділ

Виконавці Виконавці Виконавці

7. Перелік основного технологічного устаткування

Назва устаткування Дата введення в експлуатацію

1. CPU AWD 900 MHz DU

06.03.03
2. Duck HDK 3-2 GB 06.03.03
3. APC Back 500 06.03.03
4. Біндер Bindmaster Plus 03.02.01
5. Комп’ютер СБ Р-111 23.11.02
6. Монітор Samsung 23.11.04
7. Мережевий концентратор 13.07.03
8. Монітор LG-15 18.09.04
9. Оператор пам’яті 12.11.05
10. Принтер Canon BSC 2000 11.08.06
11. Принтер HP Duskal 11.10.07
12. Системний блок на базі процесора Athlon 1.7GHz 24.07.06
13. Сканер 10.08.06

8. Основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності підприємства за два суміжні роки

Одиниці виміру 2006 рік 2007 рік Абсолютне відхилення Темп приросту у %
1. Обсяг випуску товарної продукції тис. грн. 347,4 362,5 15,1 4,35
2. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн. 330,3 343,8 13,5 4,08
3. Чисельність працюючих осіб чол. 10 10 0 0
4. Продуктивність праці працюючого тис. грн. 34,74 36,25 1,51 4,35
5. Фонд оплати праці тис. грн. 57,8 81,5 23,7 41
6. Середньорічна заробітна плата тис. грн. 5,78 8,15 2.37 41
7. Операційні витрати на виробництво тис. грн. 311,5 336,4 24,9 7,99
8. Операційні витрати на 1 грн. товарної продукції грн. 0,9 0,93 0,03 3,33
9. Інші операційні доходи тис. грн. 1,9 9,1 7,2 378,96
10. Інші звичайні доходи тис. грн. 12,9 0 -12,9 -100
11. Чистий прибуток тис. грн. 14,7 -23,7 -38,4 -261,22
12. Фондовіддача тис. грн. 0,01 0,008 -0,002 -20

Висновок:

Обсяг випуску товарної продукції у 2007 році порівняно з 2006 роком зріс на 4,35%. Чистий дохід відповідно теж зріс на 4,08%, враховуючи ще і те що ціна на товар теж зросла. Чисельність працюючих залишилась не змінною. Продуктивність праці звичайно зросла, тому що при однаковій кількості працівників, в обох роках, обсяг виробленої продукції збільшився. Фонд оплати праці у 2007 році збільшився на 41%, такий ріст пояснюється тим що зросла мінімальна заробітна плата і сама зарплата теж збільшилась, із ростом цін на ринку, на стільки ж відсотків. Операційні витрати у 2007 році зросли на 7.99%, це пояснюється збільшенням матеріальних витрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, інших операційних витрат і інших показників. Операційні витрати на 1 грн. товарної продукції збільшились на 3.33%, тому що операційні витрати зросли більше ніж обсяг випуску продукції, а це означає, що на виготовлення одиниці продукції, стало більше витрат. Інші операційні доходи у 2007 році збільшились на 378.96%, а інші звичайні доходи у 2007 році взагалі були відсутні. Чистий прибуток у 2007 році зменшився, тобто взагалі став від’ємним, на 261,22%. Це пояснюється тим, що загальні витрати у 2007 перевищували загальні доходи. Фондовіддача у 2007 році знизилась на 20% порівняно з 2006 роком. Тому що середньорічна вартість основних фондів збільшилась непропорційно обсягу випуску продукції.

Загалом у 2007 році у підприємства пішов економічний спад, на що вплинуло багато факторів.


II частина звіту: Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

1. Ознайомлення з роботою бухгалтерської служби, обов’язками бухгалтерів, професійно-кваліфікаційним рівнем працівників бухгалтерії

Бухгалтерія складається з одного бухгалтера, який і є головним бухгалтером, стаж роботи 8 років, вік 33 роки, за освітою менеджер-економіст, посадові обов’язки виконує згідно посадової інструкції:

До основних функціональних обов'язків головного бухгалтера належать:

1. Організовує роботу бухгалтерії та підлеглих.

2. Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій (облік основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, затрат на виробництво, реалізацію продукції, результатів господарсько-фінансової діяльності, розрахунків з постачальниками та замовниками, а також за надані послуги тощо).