Мир Знаний

Аудит бухгалтерсього обліку і звітності (стр. 1 из 8)

Курсова робота

на тему:

“Аудит бухгалтерсього обліку і звітності”
ВСТУП

Аудит бухгалтерського обліку і звітності та аудиторська діяльність в цілому викликає велике зацікавлення та увагу в Україні та інших країнах СНД. Це пояснюється тим, що виникнення та становлення аудиту обумовлено життєвою, економічною необхідністю незалежного, об"єктивного контролю діяльності підприємств та підтвердженням правильності ведення бухгалтерського обліку та складання звітності для користувачів.

В умовах сучасної жорсткої ринкової економіки головною проблемою підприємства є реалізація виготовленої продукції. Успішне вирішення цієї задачі не в останню чергу залежить від зниження ціни через зменшення собівартості продукції. Тому облік та аудит операцій з матеріалами та дорогоцінними металами заслуговує на пильну увагу з боку керівництва підприємства та аудитора.

В процесі виробничої господарської діяльності підприємства використовують різноманітні види сировини і матеріалів. Роль і значення матеріалів в процесі виробництва дуже велика. Вони входять до складу оборотних виробничих фондів підприємства, тобто предметів праці, які цілком споживаються в одному виробничому циклі і повністю переносять свою собівартість на виготовлену продукцію.

Дані аудиту в промисловості є одним з найважливіших джерел економічної інформації, засобом контролю за роботою підприємства, знаряддям охорони власності. Дані про надходження матеріалів на підприємство та їх правильний облік потрібний перш за все самим працівникам підприємства у повсякденній роботі.

Теоретичні матеріали курсової роботи грунтуються на загальних принципах бухгалтерського обліку та аудиту які викладено у нормативах стосовно аудиторської діяльності та організації бухгалтерського обліку і контролю (1,2,3,4). В науково-практичній літературі питання аудиту матеріалів викладено у Білухи М.Т. в частині методики та методичних прийомів аудиту матеріалів та дорогоцінних металів. Питання складання та оформлення первинних документів докладно викладено у Безруких П.С. Багатьма авторами такими, як Данілевський Ю.А., Адамс Р. розроблено питання практичної організації аудиторських перевірок матеріалів на підприємстві. Більшість літератури опубліковано російськими та закордонними авторами. З вітчизняних авторів найбільш передові публікації під редакцією А.Н. Кузьмінського. Слід відмітити, що у використаній літературі наводиться думка про більш ефективний зовнішній аудит на тих підприємствах де існує внутрішній аудит. Їх цілі та задачі слід розглядати як єдине ціле. Ці обставини мають важливе значення для української економіки. Вивчивши світовий досвід розвитку аудита ми повинні використовувати все краще, минуючи етап проб та помилок.

Мета курсової роботи - дослідити методику аудиту операцій з матеріалами та дорогоцінними металами. Для досягнення цієї мети потрібно вирішити наступні питання:

дати поняття економічного змісту матеріальних ресурсів і характеристики матеріалів та дорогоцінних металів;

організації і планування аудиторської перевірки операцій з матеріалами та дорогоцінними металами;

методики проведення аудиту з надходження матеріалів та дорогоцінних металів;

методики проведення аудиту операцій, пов’язаних з вибуттям та використанням матеріалів та дорогоцінних металів;

аудиту достовірності відображення в обліку результатів інвентаризації матеріалів та дорогоцінних металів;

методів аналізу та їх використання під час аудиту надходження матеріалів, дорогоцінних металів та ефективності їх використання;

особливостей аудиту матеріалів та дорогоцінних металів в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки

порядку складання аудиторського звіту та висновку.

Завдання курсової роботи – вивчити методичні прийоми, що застосовуються при наданні аудиторських послуг, а також особливості проведення аудиту матеріалів та дорогоцінних металів, закріпити набуті знання на практиці.

Задача аудиту операцій з матеріалами та дорогоцінними металами - підтвердити правильність обліку, виявити недоліки, розробити рекомендації щодо поліпшення стану обліку на підприємстві, що є замовником аудиторської фірми.

Курсова робота складена з використанням матеріалів Акціонерної Холдінгової Компанії "Артем", м. Київ. Підприємство було створене (перереєстроване) 28 вересня 1996 року, на протязі всього свого існування займається випуском широкої номенклатури продукції. Сьогодні підприємство скоротило об"єми випуску продукції у зв"язку з нестачею оборотних коштів та відсутністю стійкого платоспроможного попиту на свою основну продукцію. Не зважаючи на це підприємство виконує окремі замовлення на виготовлення основної продукції. Разом з тим виконуються замовлення на виготовлення супутніх товарів побутового призначення.

Таблиця 1

Основні показники фінансово-господарської діяльності ДАХК "Артем" за 1997-1998 рр.

Показник

1997р

1998р

Відхилення +/-

Обсяг товарної продукції, тис грн.

12131

12045

-86

Об"єм матеріальних запасів ТМЦ на складі, тис грн.

23425

21632

-1793

Дебіторська заборгованість, тис грн.

9859

8501

-1358

Кредиторська заборгованість, тис грн.

6532

9015

2483

Нормативний об"єм ТМЦ, тис грн.

23000

21540

-1460

Середньоспискова чисельність працюючих

3157

3126

-31

Рентабельність продукції, %

30

20

-10

За представлений період незначною мірою скоротився обсяг товарної продукції на підприємстві через нестачу оборотних фондів та відсутністю платоспроможного попиту (86тис.грн.), однак це скорочення в умовах жорстої фінансової кризи та розірвання колишніх господарських зв"язків може бути визнано незначним. Знизився об"єм запасів матеріалів на складі підприємства (1793 тис.грн.), причому в 1998 році спостерігається перевищення нормативного рівня запасів на 92 тис.грн., що може негативно відобразитися на фінансовому стані підприємства.

Зменьшення дебіторської заборгованості на 1358 тис.грн. зпричинено переходом більшості підприємств України на систему попередньої оплати. Кредиторська заборгованість збільшилася на 2483 тис.грн. у зв"язку з залучення банківських кредитів під високу процентну ставку. Спостерігається падіння рівня рентабельності продукції на 10% через зниження підприємством ціни з метою виживання на ринку в умовах жорсткої конкуренції та низького платоспроможного попиту. Подальше зменьшення рівня рентабельності та прибутковості підприємства призведе до зупинення виробництва, тому підприємству слід провести маркетингове дослідження ринку на предмет можливої зміни своєї продукції, або терміново шукати ринки збуту та замовників.

При написанні курсової роботи були використані дані первинних документів (прибуткові ордери, картки), дані облікових реєстрів (журнал прийому вантажів), форми звітності підприємства ф. №1 та ф. №2, а також форми звітності з аудиту.

1. Економічний зміст матеріальних ресурсів і характеристика матеріалів та дорогоцінних металів

Матеріальні ресурси – це сукупність засобів виробництва та предметів використання якими володіє підприємство на даний період. Це сукупність елементів виробництва головним чином у складі предметів праці, що призначені для виробництва, вживання та використання у невиробничій сфері (сировина, матеріали, паливо, енергія). До матеріальних ресурсів належать також технології та енергетичне устаткування виробничого призначення (машини, механізми).

Матеріали - речові елементи виробництва, що використовуються головним чином в якості предметів праці які являють собою все те, на що направлена людьська праця, на що людина діє, видозмінюючи та пристосовуючи до задоволення власних або суспільних потреб.

Предмет праці може бути взятий безпосередньо від природи (нафта, газ, руда) або бути сировиною, але тою що вже пройшла якусь первинну обробку (метал, кокс, пластмаси).

Матеріали поділяються на основні та допоміжні.

Основні матеріали це предмети праці, які утворюють головну матеріальну основу продукту, наприклад, залізна руда для виробництва чавуну, метал на машинобудівному заводі, лісоматеріали для виготовлення меблів тощо.

Допоміжні матеріали – ті, що співдіють виробництву продукції. Сюди відносяться матеріали, що використовуються засобами праці, наприклад, мастила, використовуються для змащування обладнання в процесі віиробництва, матеріали, що сприяють здійсненню процесу праці.

Дорогоцінними металами вважаються: золото, срібло, платина, метали платинової групи (іридій, родій, паладій, рутаній, осмій) у будь-якому вигляді та стані: у сировині, сплавах, напівфабрикатах,промислових продуктах, хімічних сполуках, виробах, брухті і відходах.

Потреба підприємства або цеху в основних та допоміжних матеріалах розраховується на основі виробничої програми підприємства та технічно обгрунтованих норм їх використання.

В основу побудови обліку матеріалів виробничих запасів покладено класифікацію, оцінку, документальне оформлення наявності і руху матеріалів, систему рахунків.