Мир Знаний

Форми безготівкових розрахунків 2 (стр. 3 из 3)

Акредитиви в іншому (виконуючому) банку за дорученням банку-емітента можуть виконуватися:

а) депоновані - списанням коштів з рахунку № 72О "Акредитиви", відкритого у виконуючому банку;

б) гарантовані - наданням виконуючому банку права списувати кошти з кореспондентського рахунку банку-емітента, відкритого при встановленні кореспондентських відносин між банками.

Відносини між банком-емітентом і виконуючим банком регулюються кореспондентськими договорами (угодами), в яких передбачається розмір комісійних за авізування та інші витрати, пов'язані з відкриттям i виконанням акредитива, а також відповідальність сторін щодо оплати розрахункових документів згідно з умовами акредитива.

Кожний акредитив призначається для розрахунків тільки з одним бенефіціаром i не може бути переадресований.

Для відкриття акредитива пiдприємство подає банку-емітенту заяву за встановленою формою, де має вказати:

- назву заявника та бенефіціара та їх iдентифiкацiйнi коди за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

- назву банку-емiтента та банку, виконуючого акредитив;

- вид акредитива;

- строк дії акредитива (число і місяць закриття акредитива у виконуючому банку);

- суму акредитива;

- дату і номер договору (угоди), яким передбачається відкриття акредитива;

- умови акредитива (види товарів, якi сплачуються, розрахунковi документи, порядок оплати цих документiв - з акцептом уповноваженого платника або без акцепту та інше).

Зазначенi реквiзити є обов'язковими i у разi вiдсутностi одного з них акредитив не вiдкривається.

Умови акредитива мають бути складені таким чином, щоб, з одного боку, вони давали змогу банкам без ускладнень їх проконтролювати, з другого - забезпечували б інтереси сторін, які використовують акредитивну форму розрахунків.

Акредитив має вмiщувати лише ті умови, які можуть бути перевірені банками документально.

У разі відкриття акредитива, депонованого у виконуючому банку, банк-емітент перераховує кошти платника на балансовий рахунок № 720 у банку бенефiцiара та повідомляє його про умови акредитива. Прийнята до виконання заява про відкриття акредитива враховується банком-емітентом на позабалансовому рахунку № 9931 "Акредитиви до оплати".

Банки мають здiйснювати контроль за строком дії акредитивiв. Усi претензiї до бенефіціарів, крiм тих, що виникли з вини банку, розглядаються сторонами без участi банку.

Строк дiї акредитива в банку-емiтентi встановлюється покупцем у межах 15 днiв з дня вiдкриття, не враховуючи нормативний термiн проходження документiв спецзв'язком мiж банками.

Керiвник установи банку-емiтента має право за поданням заявника акредитива у разi необхiдностi продовжувати строк дiї акредитива на 1О днiв, якщо це викликано змiною умов поставки та вiдвантаження продукцiї. Банк-емiтент у свою чергу повiдомляє про це виконуючий банк, а останнiй - бенефiцiара.

Дата, зазначена в акредитиві, є останнім днем для оплати виконуючим банком документів за акредитивом.

У день закінчення строку дії акредитива, депонованого в банку бенефіціара, в кінці операційного дня виконуючий банк списує кошти з рахунку № 720 та перераховує банку-емiтенту.

Пiсля отримання коштів банк-емітент зараховує їх на рахунок платника та списує відповідну суму з позабалансового рахунку № 9931.

Про закриття непокритого акредитива у зв'язку із закінченням строку його дії виконуючий банк надсилає повідомлення банку-емітенту електронною поштою або іншими лініями зв'язку, що передбачені кореспондентськими договорами (угодами), та списує суму акредитива з позабалансового рахунку №9931.

Пiсля отримання повідомлення про закриття акредитива банк-емітент списує відповідну суму з позабалансового рахунку № 9925.

Акредитив, депонований у банку-емітенті, закривається банком-емітентом після закінчення строку, вказаного в акредитиві, з додаванням нормативного терміну проходження документів спецзв'язком від виконуючого банку до банку-емітента, з отриманням підтвердження вiд виконуючого банку про невиконання акредитива.

В кінці операційного дня банк-емітент перераховує кошти з балансового рахунку № 72О на рахунок заявника акредитива і надсилає повідомлення виконуючому банку для списання з позабалансового рахунку № 9931.

Акредитив може закриватися за ініціативою заявника або банку-емітента при відзивному акредитиві чи в зв'язку з розiрванням договору між заявником акредитива і бенефіціаром.

У цьому разі акредитив, депонований у банку бенефіціара, і непокритий акредитив закриваються у банку бенефіціара на підставі повідомлення, отриманого від банку-емітента на загальних підставах.