Мир Знаний

Аудит діяльності ЗАТ Рівне-Борошно (стр. 1 из 8)

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудиту

Звіт про бакалаврську практику

Рівне – 2009

Вступ

Бакалаврську практику ми проходили на ЗАТ «Рівне-Борошно», що розташоване в Рівненській області на вулиці Біла, 35.

Метою проходження практики та написання даного звіту, є закріплення і поглиблення знань, отриманих під час вивчення дисциплін «Фінансовий облік», «аудит», «Фінансовий менеджмент», «Спецкурс», «Спецсемінар».

Джерелом інформації для написання звіту з практики є журнали, підручники, закони та документи зібрані під час проходження практики на товаристві.

Завдання бакалаврської практики:

1. засвоєння знань щодо регулювання обліку й аудиту в Україні;

2. отримання навичок планування аудиту, оцінки аудиторського ризику, та суттєвості, виходячи з умов бази практики;

3. ознайомлення з організацією системи внутрішнього контролю на базі практики;

4. оволодіння навичками здійснення фінансового менеджменту, аналізу та аудиту;

5. закріплення знань щодо формування файлів аудиторської документації.

Результати проходження практики оформляються у вигляді звіту з практики, який складається з вступу, 7 розділів, висновку і списку використаної літератури.

У першому розділі «Ознайомлення з організаційними і технічними особливостями бази практики. Аналіз фінансової звітності», визначається підпорядкованість, дата створення, форми власності, види діяльності ЗАТ «Рівне-Борошно» на підставі статуту та інших засновницьких документів.

У другому розділі «Попередня оцінка аудиторського ризику та сутності», визначається і проводиться оцінка внутрішніх та зовнішніх факторів властивого ризику. Вивчаються посадова інструкція і розподіл функціональних обов’язків між працівниками бухгалтерії. Розробляється схема організації внутрішнього розподілу обов’язків між обліковими працівниками на ЗАТ «Рівне-Борошно» та відображення інформаційних та організаційних взаємозв’язків між ними. Встановлюється форма обліку на підприємстві та способи обробки економічної інформації.

У третьому розділі «Планування аудиту» складається загальний пан здійснення аудиту, розробляється програма аудиту з вивченням завдань аудиту для контрольного об’єкту.

У четвертому розділі «Вивчення, оцінка і тестування системи внутрішнього контролю. Документування результатів тестування та коригування попередньої оцінки ризику», вивчається вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на середовище контролю. Також, вивчається система бухгалтерського обліку, спеціальні процедури контролю та проводиться тестування системи внутрішнього контролю.

У п’ятому розділі «Підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку. Документування результатів тестування» проводиться вибіркове тестування та оцінка виявлених відхилень щодо даних обліку та звітності.

У шостому розділі «Заключні процедури. Рішення щодо остаточного рівня суттєвості» з’ясовуються події, що відбулись після дати балансу та наявності невизначених подій, оцінка їх впливу на бухгалтерську звітність. Проводиться перевірка узгодженості даних аналітичного і синтетичного обліку. Здійснюється перевірка узгодженості даних бухгалтерського балансу і Головної книги, узгоджуються показники звітності між собою та проводиться аналіз фінансового стану.

У сьомому розділі «Підготовка аудиторського висновку» складається аудиторський висновок на підставі одержаних аудиторських доказів згідно нормативу АПУ № 13.

По закінченню написання звіту з бакалаврської практики, як результат опрацьованого матеріалу та виконаної роботи, складаються висновки.


1. Ознайомлення з організаційними і технічними особливостями бази практики. Аналіз фінансової звітності

Закрите акціонерне товариство “Рівне-Борошно” є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів, [див. дод. 1] і створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, “Про власність”, “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативно-правових актів [див. дод. 2].

Юридична адреса та місце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Біла 35 [див. дод. 2, 3, 4].

ЗАТ “Рівне-Борошно” зареєстрований Розпорядженням Голови Рівненської райдержадміністрації № 205 від 29.03.2001 р. З 22.05.2007 р. було прийнято рішення про видачу ліцензії на внутрішнє перевезення вантажу № 75Л [див. дод. 3], а також з 01.05. 2006 р. підприємство отримало торговий патент на право здійснення підприємницької діяльності у сферах торгівельної діяльності за готівкові кошти [див. дод. 4].

Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства [див. дод. 2].

Предметом діяльності Товариства є види діяльності, передбачені пунктом 2.3. статуту підприємства [див. дод. 2].

Основними видами діяльності ЗАТ “Рівне-Борошно” [див. дод. 2, 5] є:

- виробництво борошна;

- виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

- інші види оптової торгівлі;

- оптова торгівля зерном та кормами для тварин;

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.

Товариство може здійснювати свою діяльність самостійно або спільно з іншими суб’єктами господарювання, в тому числі і з іноземними.

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством порядку.

Внутрішньо-організаційні відносини на підприємстві визначаються Наказом про організацію бухгалтерського обліку від 22 січня 2006 р. [див. дод. 6], Наказом про облікову політику підприємства від 22 січня 2006 р. [див. дод. 6] та Організаційною структурою ЗАТ «Рівне-Борошно» [див. дод. 1].

Згідно даних документів, можна зазначити, що ЗАТ «Рівне-Борошно» підпорядковується зборам акціонерів; на підприємстві застосовується машинна обробка документів з використанням комп’ютерної програми бухгалтерського обліку «Акцент» версії 6.0; використовується журнально-ордерна форма обліку; також, в даних документах зазначені терміни проведення інвентаризації.

2. Попередня оцінка аудиторського ризику та сутності

Аудиторський ризик (AR) – ризик того, що аудитор може надати неправильний аудиторський висновок відносно фінансової звітності замовника,, тобто, сформувати неправильну думку і як наслідок, скласти помилковий висновок про відсутність суттєвих помилок, тоді, як вони насправді є.

Існування аудиторського ризику пов’язане з двома групами чинників:

1. факторами, які обумовлюють наявність помилок та відхилень у обліку та звітності;

2. фактори, пов’язані із здатністю аудитора виявляти суттєві відхилення у оліку клієнта.

Аудиторський ризик поділяється на ризик наявності помилок (властивий ризик, ризик контролю) та ризик не виявлення помилок (залежить від сертифікації аудитора з перевірки).

Властивий ризик (IR) – схильність рахунків обліку, класу операцій, або системи обліку в цілому до суттєвих неточностей.

Ризик контролю (CR) – це ризик того, що система внутрішнього контролю клієнта може бути недостатньо ефективною, щоб своєчасно виявляти і попереджати помилки в обліку та звітності.

Ризик не виявлення помилок (DR) – ризик того, що аудитор може не виявити суттєві відхилення.

Розглянемо організаційну структуру внутрішнього розподілу обов’язків між обліковими працівниками (рис. 2.1).

Рис. 2.1 - Організаційна структура внутрішнього розподілу обов’язків між обліковими працівниками на ЗАТ «Рівне-Борошно»

Згідно Наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику» від 22 січня 2006 р. [див. дод. 6] на ЗАТ «Рівне-Борошно» використовується журнально-ордерна форма обліку. Спосіб обробки облікової інформації відбувається автоматизовано за допомогою програми бухгалтерського обліку «Акцент» версії 6.0.

Також, для зменшення ризику контролю, на ЗАТ «Рівне-Борошно» проводяться такі основні процедури контролю:

- інвентаризація. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності проводиться інвентаризація активів і зобов’язань відповідно до інструкції основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, зі змінами і доповненням. Для здійснення інвентаризації і прийняття рішення за її результатами, на ЗАТ «Рівне-Борошно» створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія у складі якої: голова комісії (Хіміч Сергій Валентинович – головний інженер), та члени комісії [див. дод. 6].

- санкціонування. Дозвіл на здійснення господарських операцій, що є обов’язковим реквізитом первинних документів, або реалізується через оформлення наказів та розпоряджень. На ЗАТ «Рівне-Борошно», для повної і реальної картини господарських операцій та їх результатів дозволяється головному бухгалтерові своїм розпорядженням затверджувати додаткову систему субрахунків і регістрів аналітичного обліку. Бухгалтерам проставляти на первинних документах, які відображаються в обліку відмітку про їх обробку у вигляді кореспонденції рахунків, дати, підпису. Роздруки журналів-ордерів та інших облікових регістрів з комп’ютерної програми підписувати операторові-виконавцеві і бухгалтерові, який відповідає за складання облікового документа;

- обмеження доступу до активів. Дотримання правил виконання договору про матеріальну відповідальність;