Мир Знаний

Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості в надзвичайних ситуаціях (стр. 2 из 2)

6. Визначити тривалість уражаючої дії СДОР /tуд/ в міс ці розлиття . Тривалість

уражаючої дії СДОР визнача ється часом випаровування СДОР з поверхні її

розлиття. В додатку подано час випаровування для швидкості вітру 1 м/с. При

швид кості вітру більш як 1 м/с застосовують поправочні коефіцієнти.

Примітки

Для нанесення зони хімічного зараження на карту-схему необхідно:

- провести через місце аварії вертикальну лінію, паралельну лініям кілометрової сітки;

- верхній напрям цієї лінії приймають за північний напрям і від нього за допомогою транспортиру відкладають кут, відповідний напряму вітру, який взято з вихідних даних;

- треба врахувати, що в вихідних даних дано напрям віт ру, звідки він дме (метеорологічний напрям вітру), тому напрям куди дме вітер, відрізняється від нього на 180° ;

-від місця аварії провести лінію в напрямі, куди дме вітер;

- на цій лінії в масштабі карти-схеми відкласти глибину і ширину зони зараження і побудувати зону зараження у виг ляді рівнобедреного трикутника.

Висновок. Основними заходами для захисту виробничого персоналу підприємства і населення можуть бути:

- оповіщення робітників, службовців і населення найближ чих населених пунктів про загрозу, хімічного зараження; пункт- Павловка ;час підходузараженого повітря до пункту-30 хв

- використання засобів індивідуального захисту;

- прийняття заходів по безаварійній зупинці виробництва та укриття виробничого персоналу об'єкту в сховищі або його евакуація з зони хімічного зараження;.

- евакуація населення з населених пунктів (з Павловки) , які попадають в зону хімічного зараження, до розрахункового початку зараження /евакуацію проводити в сторону, перпендикулярну напряму вітру/.

Терміни виводу виробничого персоналу з укриття і понов лення роботи підприємства обумовлені тривалістю уражаючої дії СДОР в місці розлиття. Рішення про вихід з укриття і поновлення роботи приймається після проведення хімічної розвідки і дегаза ції місцевості, будівель і устаткування.

3. Методика оцінки обстановки при радіоактивному зараженні території підприємства внаслідок аварії на атомній електростанції

При радіоактивному зараженні місцевості, в тому числі і території підприємства, виникає можливість опромінення виробничого персоналу.

Критерієм ступеня впливу радіоактивних випромінювань на людей є допустима доза випромінювання, яку може одержати вироб ничий персонал за визначений період часу в конкретних умовах.

Ддоп. = 0,5 рад (0,57 рентген) за перший рік від моменту аварії.

При можливій річній дозі 0,5 рад <Д ≤ 0,5 рад необхідно про вести заходи для зниження дози.

При можливій річній дозі більше 5 рад (5,7 рентген) не обхідне проведення евакуації людей із зони радіоактивного зараження.

При оцінці радіаційної обстановки виділяють дві фази аварії на АЕС - ранню і середню.

Рання фаза - час від моменту аварії до припинення викидів радіоактивних речовин.

При оцінці радіаційної обстановки методом прогнозування її тривалість приймають рівною 10 діб.

На ранній фазі аварії можна проводити слідуючі заходи для за хисту людей і зменшенню дози випромінювання:

- укриття людей в захисних спорудженнях;

- використання засобів індивідуального захисту;

- герметизація виробничих і житлових приміщень від попадання радіоактивного пилу;

- йодна профілактика;

- захист продуктів харчування, води від радіоактивного зара ження;

- обмеження часу перебування людей на відкритій місцевості.

Середня фаза - час від моменту завершення формування радіо активного сліду до прийняття всіх заходів захисту населення, її розрахункова тривалість приймається рівною 355 добам.

На середній фазі аварії можуть проводитися такі заходи для захисту людей і зниження дози випромінювання:

- йодна профілактика;

- дезактивація виробничих будівель, житлових будинків, тери торій підприємства та місць перебування населення;

- обмеження споживання забруднених продуктів і води.

Послідовність оцінки обстановки

1. Визначити коефіцієнт ослаблення при звичайному режимі роботи і відпочинку виробничого персоналу.

Коефіцієнт ослаблення залежить від тривалості перебуван ня людей на протязі доби на відкритій місцевості, в будинках і виробничих будівлях. В звичайному режимі приймають, що робітники і службовці знаходяться дома / Косл.д./, на роботі в цеху / Косл.ц./ і на відкритій місцевості /Косл.в.м./ по 8 годин протягом доби.

Коефіцієнти ослаблення радіоактивного випромінювання:

- на відкритій місцевості Косл.в.м=1

- промислових будівель Косл.ц.= 10

-житлових будинків Косл.б.=50

2. Визначити дозу випромінювання яку може отримати виробничий

персонал на ранній фазі аварії в звичайному режимі роботи і відпочинку

де Рсер. - середній рівень радіації; t- тривалість ранньої фази аварії в годинах /240 годин/; РП1 і РК1 - рівні радіації на початку і в кінці ранньої фази аварії; Косл - коефіцієнт ослаблен ня.

мілірентген

Визначити дозу випромінювання яку може отримати виробничий

персонал на середній фазі аварії.

де РП2, РК2 - piвні радіації на початку /tП/ і в кінці /tК/ середньої фази аварії, tП = 10 яіб; tК = 355+10 діб /час у формулу підставляють в годинах/.

;
рентген

;
рентген

4. Визначити річну дозу, яку може отримати виробничий персонал.

рентген

Висновок

Річна доза 1,24 рентген. При такій дозі проводяться захисні заходи передбачені для ранньої і середньої фаз аварії.

На ранній фазі аварії можна проводити слідуючі заходи для за хисту людей і зменшенню дози випромінювання:

- укриття людей в захисних спорудженнях;

- використання засобів індивідуального захисту;

- герметизація виробничих і житлових приміщень від попадання радіоактивного пилу;

- йодна профілактика;

- захист продуктів харчування, води від радіоактивного зара ження;

- обмеження часу перебування людей на відкритій місцевості.

На середній фазі аварії можуть проводитися такі заходи для захисту людей і зниження дози випромінювання:

- йодна профілактика;

- дезактивація виробничих будівель, житлових будинків, тери торій підприємства та місць перебування населення;

- обмеження споживання забруднених продуктів і води.