регистрация /  вход

Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості в надзвичайних ситуаціях (стр. 1 из 2)

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

Кафедра техногенної безпеки

Курсова робота на тему:

Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості в надзвичайних ситуаціях

Виконав:

Чумаченко О.В.

Гр. Шк-06

Варіант № 22

Перевірив:

Костенко П.М.

Київ 2010


Зміст

Вступ

1. Методика оцінки обстановки внаслідок вибуху газоповітряної суміші на території підприємства

2. Методика оцінки обстановки при аварії з викидом СДОР на території підприємства

3. Методика оцінки обстановки при радіоактивному зараженнітериторії підприємства внаслідок аварії на атомній електростанції

Висновок

Вступ

На промислових підприємствах, які можуть опинитися в умовах надзвичайних ситуацій, інженерно-технічний персонал підпри ємств повинен бути підготовлений до оцінки обстановки, що прогно зується і реально склалася, та прийняття невідкладних заходів для захисту виробничого персоналу і зменшенню матеріальних втрат.

Навчальна мета курсової роботи - засвоїти методику розрахунків з оцінки обстановки в надзвичайних ситуаціях мирного часу та придбати досвід у розробці заходів для захисту виробничого персоналу і зменшенню матеріальних втрат.

При виконанні курсової роботи потрібно оцінити обстановку в таких видах надзвичайних ситуацій:

-вибух на території підприємства ємкості із зрідженим

вуглецевоводневим газом (пропан);

-зруйнування ємкості з сильнодіючими отруйними речовинами

СДОР та їх викид у навколишнє середовище;

-радіоактивне зараження території підприємства внаслідок аварії на

атомній електростанції.

Підприємство легкої промисловості розташоване в центрі населеного пункту,

місцевість відкрита.

На території підприємства є:

- чотири виробничих цехи – триповерхові залізобетонні будівлі з великою площею

засклення;

- ремонтно-механічний цех, склад, котельня – одноповерхові цегляні виробничі

будівлі;

- адміністративний корпус – будівля з легким металічним каркасом;

- газгольдер зі зрідженим пропаном (забезпечує потреби підприємства та населеного

пункту);

- трансформаторна підстанція закритого типу;

- надземна металічна ємкість з СДОР;

- сховище для захисту виробничого персоналу.

На відстані 60 км від підприємства розташована атомна електростанція.

Довідкові дані

Коефіцієнти ослаблення радіоактивного випромінювання:

- на відкритій місцевості Косл.в.м. = І;

- промислових будівель Косл.ц. = 10;

- житлових будинків Косл.б. = 50;

- сховище Косл.сх. = 2000.

Забезпеченість робітників і службовців засобами індивідуаль ного захисту – 100%.

1. Методика оцінки обстановки внаслідок вибуху газоповітряної суміші на території підприємства

При пошкодженні ємкості із зрідженими вуглецевоводневими газами відбуваються їх випаровування та змішування з повітрям, внаслідок чого утворюється вибухонебезпечна газоповітряна суміш. При вибуху газоповітряної суміші виникає повітряна ударна хвиля. Основним параметром, який характеризує поражаючу дію ударної хви лі є надмірний тиск (DРф). Величину надмірного тиску визначають в залежності від маси вуглецевоводневих газів і відстані від місця вибуху.

Таблиця 1 – Радіуси зон зруйнувань,м

10 кПа 20 кПа 30 кПа 50 кПа
8 400 290 240 190

Ударна хвиля поражає людей, руйнує або пошкоджує будівлі, устаткування, техніку та майно. Ураження людей відбувається внас лідок прямої і побічної дії ударної хвилі. При прямій дії ударної хвилі причиною ураження є надлишковий тиск. При побічній - люди уражаються уламками зруйнованих будівель та іншими предметами, які переміщуються під дією ударної хвилі. Травми від дії ударної хвилі поділяються на легкі, середні, тяжкі і надто тяжкі.

Дія ударної хвилі на споруди та обладнання характеризуєть ся ступенем їх зруйнування. Зруйнування підрозділяються на повні, сильні середні та слабкі.

При вибуху газоповітряної суміші утворюється осередок ураження - територія, в межах якої відбувається ураження людей, зруйнування будівель і споруд, пожежі. Осередок ураження умовно поділяють на зони повних, сильних, середніх і слабких зруйнувань. В зоні повних зруйнувань надмірний тиск ударної хвилі DРф = 50 кПа і більше, в зоні сильних зруйнувань DРф = 30 - 50 кПа, в зоні середніх зруйнувань DРф = 20 - 30 кПа і в зоні слабких зруй нувань DРф = 10 - 20 кПа. Коли нанести зони ураження на план об'єкту народного господарства (підприємства), можна орієнтовно судити про ступені ураження різних елементів підприємства.

Послідовність оцінки обстановки

1.Визначити величину радіусів зон повних,сильних,середніх і слабких зруйнувань

відповідно до ∆Pф=50,30,20 і10 кПа

10 кПа – 400/50 = 8 (м);

20кПа – 290/50 = 5,8 (м);

30 кПа – 240/50 = 4,8 (м);

50 кПа – 190/50 = 3,8 (м)

2.Нанести на план об’єкту межі зон повних,сильних,середніх і слабких зруйнувань.

3.Визначити ступені зруйнувань будівель,споруд та інших елементів підприємств

4.Оцінити здатність підприємства по продовженню випуску продукції і розробити

заходи щодо зменшення втрат.

Таблиця 2 – Вихідні дані

№ варіанту Місце аварії Маса зріджених вуглецевоводневих газів СДОР тип метоумови Вітер, швидкість, м/с Вид сховища Рівні радіації
Рn1 Pk1
Маса,т Напрям, градусів
22 Західна частина Павлівки 8 Хлор 75 Ніч хмарно 1 177 обваловане 3,3 0,9

При прогнозуванні стану підприємства після аварії треба враховувати, що якщо елементи підприємства, від яких залежить випуск продукції, отримають повні, сильні або середні зруйнування, то підприємство вийде з ладу. Це зумовлено тим, що для усунення середніх зруйнувань необхідно виконати капітальний ремонт, а при сильних і повних зруйнуваннях відбудови зводиться до нового будівництва виробничих будівель і оснащення їх обладнанням і технікою.

Висновок .Основними заходами щодо зменшення втрат від аварії, що пов'язана з вибухом газоповітряної суміші можуть бути:

- зменшення запасів вуглецевоводневих газів(в 3.6 рази) до обгрунтованого технологічного мінімуму (до 50%), щоб на випадок аварії основні елементи об'єкту не руйнувалися або одержували слабкі зруйнування;

- перенесення ємкостей з вуглецевоводневими газами на безпечну відстань від цехів то інших важливих елементів об'єкту;

- посилення характеристик міцності будівель і споруд шляхом улаштування каркасів, підкосів, опор для зменшення прольотів несучих конструкцій;

- своєчасне підготовка до швидкої відбудови одержаних зруйнувань.

2. Методика оцінки обстановки при аварії з викидом СДОР на території підприємств

Хімічні сполуки, які в певних кількостях, що перевищують гранично допустимі концентрації, можугь чинити шкідливу дію на людей, тварин, рослини, визиваючи у них ураження різного сту пеня, називаються сильно діючими отруйними речовинами /СДОР/. Багато об'єктів народного господарства України виробляють, пере робляють або використовують СДОР у виробничих процесах. ЗДОР можуть бути у вигляді рідин або зріджених газів. Їх зберігають в герметичних ємкостях. При зруйнуванні ємкості відбувається викид СДОР в навколишнє середовище. При цьому виникає хмара зара женого повітря, яка, поширюючись в напрямі вітру від місця ава рії, утворює зону хімічного ппрлжання. Зона хімічного зараження охоплює місце безпосереднього розлиття отруйних речовин і тери торію, над якою ропновп важилися пари отруйних речовин з уражаю чими концентраціями. В зоні хімічного зараження може бути один «бо кілька осередків хімічного ураження. Осередком ураження СДОРназивається територія, на якій відбулось мяеове ураження людей та тварин. Розміри зони хімічного зараження характеризуються глибиною поширення /Г/ хмари зараженого повітря з уражаючими концентраціями; шириною /Ш/ і площею /S/.

Послідовність оцінки обстановки

1 . Визначити ступінь вертикальної стійкості повітря (ізотермія).

2 . Визначити глибину поширення хмари зараженого повітря з уражаючими

концентраціями (глибину зони зараження).

Г=19км * 1/1,5 = 19*0,7=13км

3 . Визначити ширину і площю зони хімічного зараження. Ширина визначаеться

із слідуючого співвідношення:

при ізотермії Ш = 0,15* Г;

Ш=0.15*Г=0.15* 13 = 1,95(км) ,

де Г-глибина зони зараження (км)

Площа зони хімічного зараження (S З , км2 ) розраховується як площа рівнобедреного трикутника.

;
(км)

4 . Нанести зону хімічного зараження не карту-схему (примітки).

5 . Визначити час підходу зараженого повітря до найближчого населеного пункту,

який попадає в зону зараження.

Час підходу /t , хв/ визначається як частка від ділення відстані /R , м/ від місця розлиття СДОР до ближчої межі даного населеного пункту на середню швидкість /W , м/с / переносу зараженого повітря.

;

Заражене повітря поширюється на висоти, де швидкість більша, ніж біля поверхні землі. Внаслідок цього середня швидкість розповсюдження зараженого повітря буде більша від швидкості вітру біля поверхні землі.