Мир Знаний

Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості в надзвичайних ситуаціях (стр. 1 из 2)

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

Кафедра техногенної безпеки

Курсова робота на тему:

Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості в надзвичайних ситуаціях

Виконав:

Чумаченко О.В.

Гр. Шк-06

Варіант № 22

Перевірив:

Костенко П.М.

Київ 2010


Зміст

Вступ

1. Методика оцінки обстановки внаслідок вибуху газоповітряної суміші на території підприємства

2. Методика оцінки обстановки при аварії з викидом СДОР на території підприємства

3. Методика оцінки обстановки при радіоактивному зараженнітериторії підприємства внаслідок аварії на атомній електростанції

Висновок

Вступ

На промислових підприємствах, які можуть опинитися в умовах надзвичайних ситуацій, інженерно-технічний персонал підпри ємств повинен бути підготовлений до оцінки обстановки, що прогно зується і реально склалася, та прийняття невідкладних заходів для захисту виробничого персоналу і зменшенню матеріальних втрат.

Навчальна мета курсової роботи - засвоїти методику розрахунків з оцінки обстановки в надзвичайних ситуаціях мирного часу та придбати досвід у розробці заходів для захисту виробничого персоналу і зменшенню матеріальних втрат.

При виконанні курсової роботи потрібно оцінити обстановку в таких видах надзвичайних ситуацій:

-вибух на території підприємства ємкості із зрідженим

вуглецевоводневим газом (пропан);

-зруйнування ємкості з сильнодіючими отруйними речовинами

СДОР та їх викид у навколишнє середовище;

-радіоактивне зараження території підприємства внаслідок аварії на

атомній електростанції.

Підприємство легкої промисловості розташоване в центрі населеного пункту,

місцевість відкрита.

На території підприємства є:

- чотири виробничих цехи – триповерхові залізобетонні будівлі з великою площею

засклення;

- ремонтно-механічний цех, склад, котельня – одноповерхові цегляні виробничі

будівлі;

- адміністративний корпус – будівля з легким металічним каркасом;

- газгольдер зі зрідженим пропаном (забезпечує потреби підприємства та населеного

пункту);

- трансформаторна підстанція закритого типу;

- надземна металічна ємкість з СДОР;

- сховище для захисту виробничого персоналу.

На відстані 60 км від підприємства розташована атомна електростанція.

Довідкові дані

Коефіцієнти ослаблення радіоактивного випромінювання:

- на відкритій місцевості Косл.в.м. = І;

- промислових будівель Косл.ц. = 10;

- житлових будинків Косл.б. = 50;

- сховище Косл.сх. = 2000.

Забезпеченість робітників і службовців засобами індивідуаль ного захисту – 100%.

1. Методика оцінки обстановки внаслідок вибуху газоповітряної суміші натериторії підприємства

При пошкодженні ємкості із зрідженими вуглецевоводневими газами відбуваються їх випаровування та змішування з повітрям, внаслідок чого утворюється вибухонебезпечна газоповітряна суміш. При вибуху газоповітряної суміші виникає повітряна ударна хвиля. Основним параметром, який характеризує поражаючу дію ударної хви лі є надмірний тиск (DРф). Величину надмірного тиску визначають в залежності від маси вуглецевоводневих газів і відстані від місця вибуху.

Таблиця 1 – Радіуси зон зруйнувань,м

10 кПа 20 кПа 30 кПа 50 кПа
8 400 290 240 190

Ударна хвиля поражає людей, руйнує або пошкоджує будівлі, устаткування, техніку та майно. Ураження людей відбувається внас лідок прямої і побічної дії ударної хвилі. При прямій дії ударної хвилі причиною ураження є надлишковий тиск. При побічній - люди уражаються уламками зруйнованих будівель та іншими предметами, які переміщуються під дією ударної хвилі. Травми від дії ударної хвилі поділяються на легкі, середні, тяжкі і надто тяжкі.

Дія ударної хвилі на споруди та обладнання характеризуєть ся ступенем їх зруйнування. Зруйнування підрозділяються на повні, сильні середні та слабкі.

При вибуху газоповітряної суміші утворюється осередок ураження - територія, в межах якої відбувається ураження людей, зруйнування будівель і споруд, пожежі. Осередок ураження умовно поділяють на зони повних, сильних, середніх і слабких зруйнувань. В зоні повних зруйнувань надмірний тиск ударної хвилі DРф = 50 кПа і більше, в зоні сильних зруйнувань DРф = 30 - 50 кПа, в зоні середніх зруйнувань DРф = 20 - 30 кПа і в зоні слабких зруй нувань DРф = 10 - 20 кПа. Коли нанести зони ураження на план об'єкту народного господарства (підприємства), можна орієнтовно судити про ступені ураження різних елементів підприємства.

Послідовність оцінки обстановки

1.Визначити величину радіусів зон повних,сильних,середніх і слабких зруйнувань

відповідно до ∆Pф=50,30,20 і10 кПа

10 кПа – 400/50 = 8 (м);

20кПа – 290/50 = 5,8 (м);

30 кПа – 240/50 = 4,8 (м);

50 кПа – 190/50 = 3,8 (м)

2.Нанести на план об’єкту межі зон повних,сильних,середніх і слабких зруйнувань.

3.Визначити ступені зруйнувань будівель,споруд та інших елементів підприємств

4.Оцінити здатність підприємства по продовженню випуску продукції і розробити

заходи щодо зменшення втрат.

Таблиця 2 – Вихідні дані

№варіанту Місцеаварії Масазрідженихвуглецевоводневихгазів СДОРтип метоумови Вітер,швидкість,м/с Вид сховища Рівні радіації
Рn1 Pk1
Маса,т Напрям, градусів
22 Західна частина Павлівки 8 Хлор75 Нічхмарно 1177 обваловане 3,3 0,9

При прогнозуванні стану підприємства після аварії треба враховувати, що якщо елементи підприємства, від яких залежить випуск продукції, отримають повні, сильні або середні зруйнування, то підприємство вийде з ладу. Це зумовлено тим, що для усунення середніх зруйнувань необхідно виконати капітальний ремонт, а при сильних і повних зруйнуваннях відбудови зводиться до нового будівництва виробничих будівель і оснащення їх обладнанням і технікою.

Висновок.Основними заходами щодо зменшення втрат від аварії, що пов'язана з вибухом газоповітряної суміші можуть бути:

- зменшення запасів вуглецевоводневих газів(в 3.6 рази) до обгрунтованого технологічного мінімуму (до 50%), щоб на випадок аварії основні елементи об'єкту не руйнувалися або одержували слабкі зруйнування;

- перенесення ємкостей з вуглецевоводневими газами на безпечну відстань від цехів то інших важливих елементів об'єкту;

- посилення характеристик міцності будівель і споруд шляхом улаштування каркасів, підкосів, опор для зменшення прольотів несучих конструкцій;

- своєчасне підготовка до швидкої відбудови одержаних зруйнувань.

2. Методика оцінки обстановки при аварії з викидом СДОР на території підприємств

Хімічні сполуки, які в певних кількостях, що перевищують гранично допустимі концентрації, можугь чинити шкідливу дію на людей, тварин, рослини, визиваючи у них ураження різного сту пеня, називаються сильно діючими отруйними речовинами /СДОР/. Багато об'єктів народного господарства України виробляють, пере робляють або використовують СДОР у виробничих процесах. ЗДОР можуть бути у вигляді рідин або зріджених газів. Їх зберігають в герметичних ємкостях. При зруйнуванні ємкості відбувається викид СДОР в навколишнє середовище. При цьому виникає хмара зара женого повітря, яка, поширюючись в напрямі вітру від місця ава рії, утворює зону хімічного ппрлжання. Зона хімічного зараження охоплює місце безпосереднього розлиття отруйних речовин і тери торію, над якою ропновп важилися пари отруйних речовин з уражаю чими концентраціями. В зоні хімічного зараження може бути один «бо кілька осередків хімічного ураження. Осередком ураження СДОРназивається територія, на якій відбулось мяеове ураження людей та тварин. Розміри зони хімічного зараження характеризуються глибиною поширення /Г/ хмари зараженого повітря з уражаючими концентраціями; шириною /Ш/ і площею /S/.

Послідовність оцінки обстановки

1. Визначити ступінь вертикальної стійкості повітря (ізотермія).

2. Визначити глибину поширення хмари зараженого повітря з уражаючими

концентраціями (глибину зони зараження).

Г=19км * 1/1,5 = 19*0,7=13км

3. Визначити ширину і площю зони хімічного зараження. Ширина визначаеться

із слідуючого співвідношення:

при ізотермії Ш = 0,15* Г;

Ш=0.15*Г=0.15* 13 = 1,95(км) ,

де Г-глибина зони зараження (км)

Площа зони хімічного зараження (SЗ, км2) розраховується як площа рівнобедреного трикутника.

;
(км)

4. Нанести зону хімічного зараження не карту-схему (примітки).

5. Визначити час підходу зараженого повітря до найближчого населеного пункту,

який попадає в зону зараження.

Час підходу /t, хв/ визначається як частка від ділення відстані /R, м/ від місця розлиття СДОР до ближчої межі даного населеного пункту на середню швидкість /W, м/с/ переносу зараженого повітря.

;

Заражене повітря поширюється на висоти, де швидкість більша, ніж біля поверхні землі. Внаслідок цього середня швидкість розповсюдження зараженого повітря буде більша від швидкості вітру біля поверхні землі.