Мир Знаний

Цивільна оборона (стр. 1 из 4)

Міністерство освіти і науки України

Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля

Інститут хімічних технологій

Факультет хімічних наук

Кафедра технології високомолекулярних сполук

Методичні рекомендації з самостійної роботи

Цивільна оборона

2009


Цивільна оборона. Методичні рекомендації з самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, що навчаються за напрямами: 0708 – Екологія; 0802 – Прикладна математика; 0905 – Інженерна механіка; 0916 – Хімічна технологія та інженерія; 1102 – Фармація/ Укл. О.В.Маслош– Рубіжне.: ІХТ СНУ, 2009. – 22 с.

Наведені рекомендації до самостійного вивчення курсу “Цивільна оборона”, виконання і оформлення контрольних робіт, вибору варіантів до них і користування необхідною літературою.

Схвалено кафедрою ТВМС

Протокол № 1 «__» вересня 2009 р.

Зав. кафедрою Маслош В.З..

Затверджено методичною радою ІХТ СНУ ім. В. Даля

Протокол № , «___»______________ 2009 р.

Голова методичної ради Тімошин А.С.


ЗМІСТ

1. Витяг з робочого навчального плану

2. Мета вивчення дисципліни

3. Програма дисципліни

4. Література

5. Контрольні роботи студентів заочної форми навчання

5.1 Зміст контрольної роботи

5.2 Рекомендації з вибору варіантів

5.3 Рекомендації щодо виконання контрольної роботи

5.4 Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи

5.5 Порядок прийому та перевірки контрольної роботи

6. Перелік основних теоретичних запитань, що виносяться на підсумковий контроль

Додаток А

Додаток Б


1 Витяг з робочого навчального плану

Таблиця 1.1- Витяг з робочого навчального плану

Форма навчання Семестр Семестровий контроль Інд. завдання абоконтрольні роботи Загальний обсяг Разомаудит.занять Лекції Лабораторні заняття Практичні заняття Самостійна робота
Денна 9 залік - 36 14 7 - 7* 22
Заочна 11 залік 1 36 2 2 - - 34

* За винятком магістрантів

Семестровий контроль має форму заліку в 9-му семестрі, як наслідок позитивних результатів поточного контролю На денній формі навчання поточний контроль проводиться на підставі опитування на практичних заняттях, під час яких кожен студент повинен виконати 3 аудиторні контрольні завдання , вимоги до яких наведені у розділі 5.

На заочному відділенні залік виставляється в 11-му семестрі за результатами виконання контрольної роботи На заочній формі навчання студент виконує одну контрольну роботу, зміст, обсяг та загальні вимоги до яких наведено у розділі 5.

Таблиця 1.2.-Система оцінювання та критерії оцінок за всіма видами навчальної роботи для денної форми навчання

Назва завдання Оцінювання виконаних завдань у балах
1. Відповідь на теоретичні питання:- повна- не повна 12до 12
2. Рішення практичних задач- правильне 12
- з помилками до 12
Максимальна середньозважена кількість балів 12
Залік 4-12
Незалік 0

2 Мета вивчення дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу;

- засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха і сучасної зброї масового ураження;

- порядок дій формувань ЦО і населення в умовах надзвичайних ситуацій;

- методику прогнозування радіаційних, хімічних, біологічних обставин, які можуть виникнути внаслідок стихійного лиха та аварії;

- основи стійкості об’єктів господарської діяльності у надзвичайних ситуаціях;

- методи організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, вміти:

- характеризувати осередки ураження, які виникають у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу;

- застосовувати засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха і сучасної зброї масового ураження;

- діяти в умовах надзвичайних ситуацій;

- прогнозувати можливі радіаційні, хімічні, біологічні обставини, які можуть виникнути внаслідок стихійного лиха та аварій;

- вживати заходи по підвищенню стійкості об’єктів господарської діяльності у надзвичайних ситуаціях;

- організувати проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

3 Програма дисципліни

Таблиця 2.1 – Перелік програмних питань і рекомендована література

Найменування теми та її стислий зміст Рекомендованалітература
1 Цивільна оборона України [1], с. 11-39
2 Захист населення в надзвичайних ситуаціях
2.1Надзвичайні ситуації. Поняття та класифікація. [1], с. 50-83
2.2 Принципи захисту населення у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. [1], с.97-148
2.3 Організація евакуаційних заходів. [1], с.126-130
3 Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях. [1], с.171-215
4 Організація та порядок проведення рятувальних та невідкладних робіт в осередках ураження
4.1 Рятувальні та інші невідкладні роботи [1], с. 237-255
4.2 Спеціальна обробка [1], с. 255-265
5 Підвищення стійкості роботи промислових об’єктів в умовах надзвичайних ситуацій
5.1 Сутність стійкості роботи об’єктів господарської [1], с. 215-217
5.2 Вимоги норм проектування інженерно-технічних заходів у цивільній обороні. [1], с. 217-233

4 Література

Основна література

1. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона. – Львів: Афіша, 2000. – 336 с.

2. Демиденко Г.П., Кузьменко Е.П., Орлов П.П., Пролыгин В.А., Сидоренко Н.А. Защита объектов народного хозяйства от оружия массовго поражения. Справочник. – К.: Высшая школа, 1989. – 287 с.

4.2 Інтернет-ресурси

1 www.lib.vvsu.ru/books

2 www.library.if.ua

3 www.niss.gov.ua/book/varnaly/index.htm

4 www.djerelo.com/

5 www.biglibrary.ru/articles/24

6 www.knigka.info

7 www.vernikov.ru

8 www.orlovs.pp.ru/

9 www.kodges.ru/

10 www.mirknig.com

5 Контрольні роботи студентів заочної форми навчання

Зміст контрольної роботи

Студент виконує одну контрольні роботу.

Кожна робота складається з 1 теоретичного питання та трьох практичних завдань, що виконуються у відповідності до наведених зразків. Контрольна робота видається на початку семестру під час установчої сесії, виконується в окремому зошиті або на аркушах формату А4 з титульним листком за додатком А.

Рекомендації з вибору варіантів

Номер варіанту студент обирає згідно нумерації по кожному завданню, встановленої викладачем для окремої академічної групи.

Завдання до виконання контрольної роботи

Теоретична частина

1Сили цивільної оборони України.

2 Цивільна оборона зарубіжних країн.

3 Надзвичайні ситуації. Поняття та класифікація.

4 Надзвичайні ситуації природного характеру. Характеристика їх складових.

5 Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Характеристика їх складових.

6 Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру. Характеристика їх складових.

7 Надзвичайні ситуації воєнного часу. Характеристика їх складових.

8 Масові інфекційні захворювання та отруєння людей.

9 Принципи захисту населення у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

10 Захисні споруди, їх класифікація та характеристика.

11 Радіаційно-хімічний захист населення у надзвичайних ситуаціях.

12 Організація евакуаційних заходів.

13 Медичний захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

14 Хімічний захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

15 Біологічний захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

16 Оповіщення населення про загрозу стихійних лих, великих аварій (катастроф) та інших небезпечних ситуаціях.

17 Оцінка радіаційної обстановки у надзвичайних ситуаціях.

18 Оцінка хімічної обстановки у надзвичайних ситуаціях.

19 Оцінка інженерної обстановки у надзвичайних ситуаціях.

20 Оцінка пожежної обстановки у надзвичайних ситуаціях.

21 Стійкість роботи промислових підприємств у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

22 Вимоги норм проектування інженерно-технічних заходів у цивільній обороні.

23 Рятувальні та інші невідкладні роботи.

24 Дії населення в зонах можливого радіоактивного зараження.

25 Дії населення при аваріях на хімічнонебезпечних об’єктах.

26 Дії населення при пожежі.

27 Дії населення при стихійних лихах.

28 Дії населення при дорожньо-транспортних аваріях.

29 Дії керівників при надзвичайних ситуаціях.

30 Перша медична допомога при травмах та ураженні.

Практична частина

Задача 1

В час Т на об'єкті внаслідок аварії зруйнована необвалована ємність з N т СДОР. Житловий район знаходиться на відстані Х кмвід об'єкта. Визначити глибину, площу зони зараження під час підходу забрудненого повітря до житлового району за метеоумовами та скласти схему зони зараження.

зараження надзвичайна ситуація вибух

Таблиця 5.1-Вихідні дані для рішення задачі 1

Т СДОР N, т Х, км Погода Температура Швидкість вітру,м/с
1 02.43 акролеїн 2.2 2.4 ясно -20 1
2 04.54 аміак 3.5 2.8 напівясно 0 2
3 23.56 ацетонітрил 5.2 3.1 хмарно +20 3
4 14.12 водень миш’яковий 0.5 1.3 ясно -20 4
5 13.43 водень фтористий 4.2 5.1 напівясно 0 1
6 17.45 водень хлористий 1.9 2.2 хмарно +20 2
7 02.34 водень бромистий 25.0 5.2 ясно -20 3
8 14.46 діетиламін 12.3 4.6 напівясно 0 4
9 16.23 Етиленамін 11.5 3.8 хмарно +20 1
10 12.00 Етиленсульфід 6.4 3.2 ясно -20 2
11 22.09 етил меркаптан 6.3 4.1 напівясно 0 3
12 11.45 метиламін 5.8 3.7 хмарно +20 4
13 15.22 ацетонціангідрин 35.2 8.6 ясно 0 1
14 13.23 хлорпікрин 22.5 6.5 напівясно 0 2
15 07.33 хлорціан 15.6 5.8 хмарно +20 3
16 05.21 Сірчаний ангідрид 16.2 4.9 ясно -20 4
17 06.45 хлороксид фосфору 10.3 7.2 напів-ясно 0 1
18 07.12 метил бромистий 5.2 3.1 хмарно +20 2
19 08.23 метил акрилат 4.7 4.2 ясно 0 3
20 09.45 метилмеркап-тан 6.8 4.7 напівясно +20 4
21 10.55 оксид етилену 4.9 3.1 хмарно -20 1
22 21.36 оксиди азоту 8.6 7.2 ясно 0 2
23 22.51 соляна кислота 9.4 5.9 напів-ясно +20 3
24 23.11 сірководень 5.7 4.3 хмарно -20 4
25 12.50 сірковуглець 10.6 7.3 хмарно 0 1
26 23.53 триметиламін 14.2 4.2 ясно +20 2
27 12.24 формальдегід 17.4 10.2 напівясно -20 3
28 16.36 фосфор трихлористий 21.1 9.2 хмарно 0 4
29 21.45 фтор 0.94 3.1 ясно +20 1
30 15.25 хлор 12.9 4.7 напів-ясно -20 2

Задача 2