Економіка праці й соціально-трудові відносини (стр. 2 из 3)

В процесі працевлаштування виникають проблеми, коли дипломований спеціаліст із непояснених причин не може отримати роботи, яка відповідає його кваліфікації. Державне замовлення на робочу силу не високе, і через це у процесі працевлаштування виникають відомі проблеми.

Територіальні та місцеві програми зайнятості населення є механізмом реалізації державної програми зайнятості населення в регіонах і складовими програм їх соціально-економічного розвитку. У територіальних та місцевих програмах зайнятості населення визначаються основні показники ринку праці та заходи, спрямовані на збалансування попиту і пропозиції робочої сили на територіальних ринках праці, соціального захисту безробітних, забезпечення додаткових гарантій зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на однакових умовах конкурувати на ринку праці.

2. Практична частина

Вихідні дані :

1. Фактична середньоспискова чисельність водіїв:

150 + остання цифра номера залікової книжки.

2. Кількість рухомого составу:

трамвайних вагонів – 150 + остання цифра номера залікової книжки;

снігоочисників – 3 од.;

спец. вагонів – 2 од.

Таблиця 1 Вихідні дані

Показники Одиниці виміру Водії
факт план
1 Середньоспискова чисельність люд. 158 177
Зміна чисельності -
2 Чергові та додаткові відпустки
в т. ч. 30 днів % 10 15
28 днів % 70 67
24 дня % 20 18
3 Відпустки через хворобу люд. – днів 450 360
Зміна % - -20
4 Відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами люд. – днів 600 660
Зміна % - +10
5 Відпустки на навчання люд. – днів 108 124
Зміна % - +15
6 Відпустки по державних обов’язках люд. – днів 75 75
7 Адміністративні відпустки люд. – днів 850 250
8 Цілодобові простої люд. – днів 60 -
9 Прогули люд. – днів 40 -
10 Години на годування дітей люд. – год 1800 1980
Зміна % - +10
11 Пільгові години підлітків люд. – год - -
Зміна % - -
12 Внутрішньозмінні простої люд. – год 4000 -

1. Середньоспискова чисельність факт 150 + 8 = 158.

Середньоспискова чисельність план 158 ∙ 1,12 = 177.

3. Відпустки через хворобу 450 ∙ 0,8 = 360.

4. Відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами 600 ∙ 1,1 = 660.

5. Відпустки на навчання 108 ∙ 1,15 = 124.

10. Години на годування дітей 1800 ∙1,1 = 1980.

Таблиця 2 / Цілодобові втрати часу з розрахунку на 1 працівника

Найменування відпусток Для водіїв
Відпустки через хворобу - фактично - за планом 2,85 2,03
Відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами - фактично - за планом 3,80 3,73
Відпустки на навчання - фактично - за планом 0,68 0,70
Відпустки на виконання державних обов’язків - фактично - за планом 0,47 0,42
Адміністративні відпустки - фактично - за планом 5,38 1,41
Цілодобові простої - фактично 0,38
Прогули - фактично 0,25

Відпустки через хворобу:

фактично 450 / 158 = 2,85.

за планом 360 / 177 = 2,03.

Відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами:

фактично 600 / 158 = 3,80.

за планом 660 / 177 = 3,73.

Відпустки на навчання:

фактично 108 / 158 = 0,68.

за планом 124 / 177 = 0,70.

Відпустки на виконання державних обов’язків:

фактично 75 / 158 = 0,47.

за планом 75 /177 = 0,42.

Адміністративні відпустки:

фактично 850 / 158 = 5,38.

за планом 250 / 177 = 1,41.

Цілодобові простої:

фактично 60 / 158 = 0,38.

Прогули:

фактично 40 /158 = 0,25.

Після проведених розрахунків підсумовують усі цілодобові втрати робочого часу і розраховують ефективний фонд робочого часу в днях (Еtд) шляхом вирахування всіх цілодобових утрат з номінального фонду робочого часу (номінальний фонд робочого часу дивись в таблиці 9).

Цілодобові втрати робочого часу заносимо в табл. 3.

Таблиця 3

Найменування втрат Для водіїв
фактично 13,81
за планом 8,29

Фактично втрат робочого часу 2,85 + 3,80 + 0,68 + 0,47 + 5,38 + 0,38 +0,25 = 13,81.

За планом втрат робочого часу 2,03+ 3,73 + 0,70 + 0,42 + 1,41 = 8,29.

Ефективний фонд робочого часу в днях підраховуємо і заносимо в табл. 4.

Таблиця 4

Найменування фонду робочого часу Для водіїв
Ефективний фонд робочого часу: фактично 242
за планом 248

Ефективний фонд робочого часу:

фактично 256 – 13,81 = 242.

за планом 256 – 8,29 = 248.

Після цього робимо розрахунок внутрішньозмінних втрат робочого часу: на годування дітей, пільгові часи підлітків і внутрішньозмінні простої. Вихідне число ділимо на середню чисельність працівників – одержуємо середні втрати на 1 працівника в рік. Для визначення втрат за день треба отримане число розділити на номінальний фонд робочого часу, аналогічно для планового року, але з урахуванням змін. Внутрішньозмінні втрати не плануються.

Робимо розрахунок і заносимо в табл. 5.

Таблиця 5 Внутрішньозмінні втрати робочого часу в годинах

Найменування втрат Для водіїв
На годування дітей: фактично за планом 0,04 0,04
Внутрішньозмінні простої фактично 0,10
Пільгові години для підлітків: фактично за планом  

На годування дітей:

фактично = 1800 / 158 = 11,39 / 256 = 0,04;

за планом = 1980 / 177 = 11,19 / 256 = 0,04.

Внутрішньозмінні простої

- фактично = 4000 / 158 = 25,32 / 256 = 0,10.

Фактичну тривалість робочого дня розраховуємо шляхом вирахування з 8 годин внутрішньозмінних утрат робочого часу (табл.6).

Таблиця 6

Фактична тривалість робочого дня Для водіїв
фактично 7,86
за планом 7,96

Фактично 8 – 0,04 – 0,10 = 7,86.

За планом 8 – 0,04 = 7,96.

Ефективний фонд робочого часу в годинах (Еtч) розраховуємо шляхом множення фактичного фонду робочого часу в днях (Еtд) на фактичну тривалість робочого часу (табл.7).

Таблиця 7

Ефективний фонд робочого часу Для водіїв
фактично 1902
за планом 1974

фактично 242 ∙ 7,86 = 1902.

за планом 248 ∙ 7,96 = 1974.

Розраховуємо коефіцієнт невиходів Кн шляхом розподілу номінального фонду робочого часу на фактичний фонд робочого часу в днях (табл. 8).

Таблиця 8

Коефіцієнт невиходів Для водіїв
фактично 1,06
за планом 1,03

256 / 242 = 1,06.

256 / 248 = 1,03.

На підставі виконаних розрахунків заповніть табл. 9.

Таблиця 9 Баланс робочого часу одного робітника

№ з/п Показники Одиниці виміру Водії
факт план
1 2 3 4 5
1 Календарний фонд робочого часу днів 366 365
2 Невиходи: свята і вихідні дні -/- 110 109
3 Номінальний фонд робочого часу -/- 256 256
4 Цілодобові втрати – всього -/- 41,14 35,62
в тому числі:
4.1 - чергові та додаткові відпустки -/- 27,33 27,33
4.2 - відпустки через хворобу -/- 2,85 2,03
4.3 - відпустки через вагітність і пологи -/- 3,80 3,73
4.4 - відпустки на навчання -/- 0,68 0,70
4.5 - відпустки по державних обов’язках -/- 0,47 0,42
4.6 - адміністративні відпустки -/- 5,38 1,41
4.7 - цілодобові простої -/- 0,38
4.8 - прогули -/- 0,25
5 Ефективний фонд робочого часу в днях -/- 242 248
6 Внутрішньозмінні втрати – усього, годин 0,14 0,04
в тому числі:
6.1 - час на годування дітей 0,04 0,04
6.2 - пільговий час підлітків -/-
6.3 - внутрішньозмінні простої -/- 0,10
7 Фактична тривалість робочого дня -/- 7,86 7,96
8 Ефективний фонд робочого часу в годинах, Еtч -/- 1902 1974

3. Номінальний фонд робочого часу: