Страховий ринок України

Вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту

( ХІЕРВМ )

Контрольна робота

з дисципліни Страхування

Виконав студент ІІІ курсу заочного відділення економічного факультету

за спеціальністю „ Облік і аудит “

Півторонос Є.М.

Лубни 2008 рік


І поточний модульний контроль

Частина 1 (2 бали)

Творчий та частково алгоритмічний рівень пізнання

Умови виконання завдання: дайте короткі відповіді:

1. Дайте визначення страхового захисту як економічної категорії.

Страховий захист – економічні, перерозподільні відносини, що складаються у процесі запобігання, подолання й відшкодування збитків, завданих конкретним об’єктам: матеріальним цінностям юридичних і фізичних осіб, життю і здоров’ю громадян, тощо. (0,4 б)

2. Назвіть відомі Вам види обов’язкового страхування в Україні.

1. Медичне страхування.

2. Страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини.

3. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

4. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

5. Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до шарій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.

6. Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів.

7. Страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам. (0,4 б)

3. Дайте визначення страхового фонду та назвіть його ознаки.

Страховий фонд – сукупність натуральних запасів і фінансових резервів суспільства, призначена для попередження, локалізації і відшкодування збитків завданих стихійними лихами, нещасними випадками та іншими надзвичайними подіями.

Ознаки страхового фонду:

- цільовий характер фонду;

- розкладання збитків серед широкого кола учасників;

- обопільна сумлінність страховика і страхувальника;

- використання франшизи (умовної та безумовної);

- суброгації та контрибуції. (0,4 б)

4. Дайте визначення страхового ринка.

Страховий ринок – це особлива сфера грошових відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга – страховий захист і на якому формуються попит і пропозиція на цю послугу. (0,4 б)

5. Розкрийте мету та завдання державного нагляду за страховою діяльністю.

Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні здійснюють з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків і захисту інтересів страхувальника.

Орган нагляду за страховою діяльністю має такі конкретні завдання:

- видача ліцензій страховикам на право здійснювати страхову діяльність та перевірка щодо додержання ними видів страхування і перестрахування, передбачених ліцензіями;

- планові, тематичні та комплексні перевірки щодо правильності застосування страховиками законодавства України про страхову діяльність та достовірності їх звітності;

- методичне забезпечення (згідно зі своєю компетенцією) роботи страховиків;

- розробка проектів актів законодавства з питань страхової діяльності та рекомендацій для захисту фінансових інтересів страховиків і страхувальників;

- прийом нормативних актів з питань страхової діяльності;

- аналіз додержання об’єднаннями страховиків чинного законодавства;

- контроль за платоспроможністю страховиків згідно зі взятими страховими зобов’язаннями;

- забезпечення дослідницько-методологічної роботи з питань страхової діяльності та підвищення ефективності державного страхового нагляду;

- установлення правил формування й розміщення страхових резервів, а також (за погодженням з Мінстатом) правил їх обліку та показників звітності;

- розробка та контроль за дотриманням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку і звітності, а також форм статистичної звітності для страховиків;

- аналіз стану та тенденцій розвитку страхової діяльності в Україні, узагальнення практичного досвіду страховиків;

- організація заходів щодо професійної підготовки та перепідготовки фахівців зі страхової діяльності, а також роботи круглих столів, нард, семінарів, конференцій з питань страхової діяльності;

- налагодження міжнародного співробітництва в галузі страхової діяльності, вивчення, узагальнення й поширення світового досвіду в цій справі, виконання міжнародних договорів України з питань страхування;

- інформаційно-роз’яснювальна робота через пресу, телебачення та інші засоби масової інформації з питань страхової діяльності;

- розгляд пропозицій та запитів громадян з питань, що належать до його компетенції;

- управління майном, яке перебуває в загальнодержавній власності і належить підприємствам, установам й організаціям, які входять до сфери його управління;

інші функції з управління майном, передбачені чинним законодавством. (0,4 б)

Частина 2 (2 бали)

Алгоритмічний рівень пізнання

Умови виконання завдання : визначте правильну відповідь з наведених нижче:

Питання Відповідь
1 Необхідність страхового захисту має кілька аспектів: а) глобальний; б) загальнонаціональний; в) природний; г) цивільний а, б
2 Основними галузями страхування є: а) особове страхування юридичних осіб; б) цивільне страхування; в) страхування відповідальності; г) страхування від нещасних випадків а, г
3 Обов’язковими об’єднаннями страховиків в Україні є: а) Авіаційне страхове бюро; б) Ліга страхових організацій в Україні; в) Ллойд; г) Загальнодержавний фонд страхових гарантій а
4 Методом управління страховими ризиками є: а) нагляд; б) спостереження; в) поглинання; г) моніторинг б
5 Страховими посередниками є: а) брокери; б) дилери; в) актуарії; г) аджастери а

Частина 3 (2 бали)

Частково творчий і алгоритмічний рівень пізнання

Умови виконання завдання: заповніть пропущені слова, вирази, числа, тощо:

1. Першими письмовими свідченнями про страхування, що дійшли до наших часів, були датовані 67 р. до н. е., стосувалися вони Стародавнього Риму. За пропозицією народного трибуна Авла Габнія в зазначеному році, боротьбу з піратами було доручено полководцю Помпею, який реалізував цей проект досить успішно. У 1911 році на Буковині було створено «Товариство взаємного страхування життя і пенсій «Карпатія». В 1925 р. з’явилося «Положення про державне страхування в СРСР», Закон України «Про страхування» 1996 рік; Закон України «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про страхування» від 4 жовтня 2001 року. (0,4 б)

2. Існують такі теорії походження джерел формування страхового фонду: запаси, які не спожиті у поточному періоді; запаси товарно-матеріальних та грошових засобів, внески роботодавців та найманих працівників, внески підприємців, закупівля державою стратегічно важливих ресурсів, продуктів, золота, дорогоцінних металів, вільно конвертованої валюти, внески комерційних банків та внески страхувальників (як юридичних так і фізичних осіб). (0,4 б)

3. В залежності від форми залучення до страхової спільноти страхування підрозділяється на загальнодержавне та комерційне. (0,4 б)

4. Страховий ринок класифікують за такими критеріями: територіальний, галузь страхування, форми власності, доступ на «жорсткий ринок», співвідношенням попиту та пропозиції, організаційна структура. (0,4 б)

5. Органом, що здійснює державний нагляд за страховою діяльністю є Міністерство Фінансів України. (0,4 б)

Частина 4 (6 балів)

Репродуктивний рівень пізнання

Умови виконання завдання: визначте, чи є правильним приведене нижче твердження:

Відповідь
1 Страховий фонд страхової компанії формується у натуральній та грошовій формі так
2 Страховий платіж – це грошова сума, яку страховик виплачує страхувальнику при настанні страхового випадку так
3 Страховиками можуть бути фізичні та юридичні особи ні
4 Страховими оцінниками ризику є: аджастери, андеррайтери, актуарії так
5 Основними характеристиками страхового ризику є ймовірність та випадковість настання страхового випадку так
6 Здійснення страхування не передбачає обов’язкового отримання ліцензії ні
7 Страхування передбачає перерозподіл ризику усіх учасників страхування на одного страхувальника ні
8 Ведення Єдиного державного реєстру страховиків покладено на Міністерство економіки та з питань фінансового ринку ні
9 Темпи зростання страхових виплат в Україні постійно перевищують темпи зростання страхових платежів ні
10 На страховому ринку України найбільшою є частка страхування відповідальності ні
11 Абандон – це форма здійснення страхової виплати, що передбачає капіталізацію страхової суми ні
12 Франшиза – це спеціальна пільга, що надається страхувальнику страховиком ні
13 Страхові компанії можуть бути створені у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства із додатковою відповідальністю, повного та командитного товариства так
14 Аварійний комісар відповідно до чинного законодавства з’ясовує причини настання страхового випадку так
15 Навантаження в структурі страхового тарифу є основним ціноутворюючим елементом ні

Частина 5 (5 балів)