Статистичне спостереження як перший етап статистичного дослідження суспільно-економічних явищ (стр. 1 из 6)

Статистичне спостереження як перший етап статистичного дослідження суспільно-економічних явищ

Зміст

Вступ

1. Теоретичні засади статистики як науки

1.1 Суть, предмет,метод та завдання статистики

1.2 Статистичне спостереження як етап статистичного дослідження

1.3 Зведення і групування

2. Статистичне спостереження в контексті соціально-економічних явищ та суспільного життя

2.1 Інформаційне забезпечення статистичного спостереження

2.2 Аналізи та прогнози за статистичними даними

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Слово “статистика” приходить від латинського слова status(стан), яке уживалося в значенні “Політичний стан”. Звідси італійські слова stato- держава і statista- знавець держав, звідси також і німецьке слово Staatі англійське state. У науковий оборот слово “статистика” ввів професор Геттингенського університету Готфрід Ахенваль (1719 - 1772), і розумілося воно тоді як державознавство. Перш ніж стати наукою в її сучасному розумінні статистика пройшла багатовікову історію розвитку.

Історія розвитку статистики показує, що статистична наука склалася в результаті теоретичного узагальнення накопиченого людством передового досвіду обліково-статистичних робіт, обумовлених перш за все потребами управління життя суспільства.

Розвиток статистичної науки, розширення сфери застосування практичних статистичних досліджень, її активну участь в механізмі управління економікою привели до зміни змісту самого поняття “статистика”.

Зараз термін “статистика” уживається в трьох значеннях:

·Галузь практичної діяльності (“статистичний облік”) по збору, обробці, аналізу і публікації масових цифрових даних про самі різні явища і процеси суспільного життя; цю діяльність на професійному рівні здійснює державна статистика, а також відомча статистика (на підприємствах, в об'єднаннях, відомствах, міністерствах);

·Сукупність цифрових відомостей, статистичні дані, що надаються в звітності підприємств, організацій, галузей економіки, а також публіковані в збірках, довідниках, періодичній пресі, які є результатом статистичної роботи;

·Галузь суспільних наук, спеціальна наукова дисципліна, що вивчається у вищих і середніх спеціальних установах.

У основі всього дослідження лежить збирання даних. Від якості використовуваних даних, від їх достовірності і точності залежить достовірність результатів аналізу. Люди по-різному відносяться до статистичної інформації: одні не сприймають її, інші беззастережно вірять, треті згодні з думкою англійського політика Б. Дізраелі (1804-1881): “Є брехня, є зухвала брехня, а є статистика”. Проте йому ж належить наступне твердження: “у житті, як правило, досягає успіху більше той, хто має в своєму розпорядженні кращу інформацію” .

Мета статистики в економіці - це можливість правильно вибрати вирішення в умовах невизначеності ситуації, що склалася, уміння спрогнозувати і передбачити соціально-економічні явища, зробити правильні виводи і внести свій внесок до розвитку економічного життя.

Виявлення взаємозв'язків - одне з найважливіших завдань застосування статистики в економіці.


1. Теоретичні засади статистики як науки.

1.1 Суть, предмет, метод та завдання статистики

Під предметом статистики розуміється кількісна сторона масових суспільних явищ в постійному зв'язку з їх змістом або кількісною стороною, а також кількісний вираз закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу. Однією з характерних особливостей статистики є те, що при вивченні кількісної сторони суспільних явищ і процесів вона завжди відображає якісні особливості досліджуваних явищ, тобто вивчає кількість в нерозривному зв'язку, єдності з якістю (якість - це властивості, властиві предмету або явищу, які відрізняють даний предмет або явище від інших).

Предмет статистики досліджується за допомогою певних понять, таких як: статистична сукупність, одиниця сукупності, ознака, статистичний показник, система статистичних показників. Статистичною сукупністю називають сукупність об'єктів або явищ суспільного життя, об'єднаних загальним зв'язком. Первинним елементом статистичної сукупності, носієм ознак, що підлягають реєстрації, що є, і основою рахунку, що ведеться при обстеженні, - є одиниця сукупності. Загальні ознаки обов'язково повинні бути присутніми серед досліджуваних об'єктів, для того, щоб можна було виділити статистичну сукупність або навіть декілька рядів статистичної сукупності для цих об'єктів. Сукупність об'єктів, що мають один або більше загальні ознаки, називається однорідною. А сукупність, що включає різні типи і явища, є різнорідною. В принципі, будь-яка сукупність, по відношенню до різних аспектів даних явищ, може бути однорідною і різнорідною одночасно. За допомогою аналізу змісту цих відносин, визначається можливість використання загальних характеристик. Визначення складу статистичної сукупності, відмежування елементів разнихсовокупностей, що досягається спільно з іншими науками, - одне з найбільш важливих завдань статистики.

Система ознак використовується для складання програми статистичного спостереження і подальшого угрупування матеріалів. До самих ознак відносять характерні риси або особливості об'єктів, які можливо охарактеризувати рядом статистичних величин. Ознаки, що набувають різних значень або видозміни у окремих одиниць сукупності, називаються такими, що варіюють, а окремі їх значення або видозміни - варіантами. Варіюючі ознаки підрозділяються на атрибутивних (якісні) і кількісних. Ознака називається атрибутивною, якщо окремі його значення (варіанти) виражаються у вигляді стану, властивостей і так далі, властивих явищу. До таких ознак, що виражають властиві явищу властивості, відносяться: професія, галузева приналежність підприємств і ін. Ознака називається кількісною, якщо окремі його значення (варіанти) виражаються у вигляді чисел. По характеру варіювання кількісні ознаки підрозділяються на дискретних і безперервних. Дискретними називаються такі кількісні ознаки, які можуть набувати тільки цілком певних значень, між якими не можуть мати місця проміжні значення. Наприклад, число членів сім і тому подібне Варіанти дискретних ознак зазвичай виражаються у вигляді цілих чисел. Кількісні ознаки, які можуть в певних межах набувати будь-яких значень як цілі, так і дроби, називаються безперервними. Такими ознаками є, наприклад, вік, стаж роботи, вага поїзда, швидкість руху і тому подібне Градація ознак на якісних і кількісних достатньо умовна, оскільки завжди існує нерозривний зв'язок якості і кількості. Ознаки можуть бути основні, такі, що визначають соціально-економічний зміст процесів, і другорядні, зовнішні по відношенню до суті явищ, що вивчаються, тобто безпосередньо не пов'язані з внутрішньою структурою процесів (екстенсивні ознаки). Статистична наука вимагає виділення в програмах спостереження і угрупуванні насамперед головних, основних ознак. Ознаки бувають первинні, які лежать в основі програми збору первинних статистичних матеріалів, і вторинні, такі, що характеризуються в процесі обробки і аналізу даних.

Статистичний показник - узагальнена кількісна характеристика явищ і процесів в єдності з їх якісною визначеністю. Чисельність населення, питома вага працюючих людей в цій чисельності - найбільш простий для розуміння приклад статистичного показника. Звідні економічні показники, що відносяться до складного комплексу економічних явищ або до багатообразних національно-господарських процесів і об'єктів, називають синтетичними (наприклад, валовий національний продукт, національний дохід, національне багатство). Величина показника визначається в результаті вимірювання об'єктів (елементів) і міняється залежно від методологічних особливостей його побудови, обумовлених у свою чергу ступенем обхвату процесів, що вивчаються. Показники називаються натуральними, коли вони виражені в одиницях рахунку або в різних фізичних одиницях вимірювання (у заходах лінійних, площі, об'єму, маси і ін.), і грошовими, або вартісними, коли вони є грошовою оцінкою економічних об'єктів. Умовно, статистичні показники можна розділити і на об'ємних і якісних. Собівартість одиниці виробу - це якісна статистична ознака. Він дає уявлення про можливості і закономірності розвитку подій (скільки коштуватиме партія даного товару і навіть можливий прибуток з його продажу). Показники, пов'язані із змінами величини сукупності об'єктів відносять до об'ємних показників, оскільки вони не впливають на якість. Сукупність взаємозв'язаних показників, що відображають процеси суспільного життя в певних умовах, утворюють систему статистичних показників. Ця система постійно удосконалюється, із-за змін умов життю і системи економічних показників.

Система способів, прийомів, за допомогою яких статистика досліджує масові явища, утворює статистичну методологію. Її специфіка полягає в тому, що всі основні методичні прийоми використовуються у міру виконання завдань трьох послідовних стадій (етапів) статистичного дослідження:

·статистичного спостереження;

·зведення і угрупування первинних статистичних даних;

·аналізу статистичної інформації.

Загальною основою розробки і застосування статистичної методики є діалектичний метод пізнання, згідно якому суспільні явища і процеси розглядаються в розвитку, взаємному зв'язку і причинній обумовленості. Метод статистики - це ціла сукупність прийомів, користуючись якими статистика досліджує свій предмет. Вона включає три групи власне методів: метод масових спостережень, метод угрупувань, метод узагальнювальних показників.

Статистичне спостереження полягає в зборі первинного статистичного матеріалу, в науково організованій реєстрації всіх істотних фактів, що відносяться до даного об'єкту. Це перший етап всякого статистичного дослідження.