Види страхування та iх характеристика (стр. 60 из 74)

Третинне
розміщення
ризику

Страхування

Вторинне
розміщення
ризику

Цесія

Перестрахування

Ретроцесія

рис. 6.5. Механізм передачі страхового ризику.

Форми проведення

залежно від розподілу ризиків

між перестрахувальником

~ Г [жом

Пропорційна

6.3. Договори перестрахування

Використані терміни: пропорційна форма перестрахування, непропорційна
форма перестрахування, квота, договір змішаного перестрахування,
ризиковий ексцедент збитку, катастрофічний ексцедент збитку, кумуляція
збитку.

Форми проведення перестрахувальних операцій див. рис. 6.6.:

перестрахування

Непропорційна

Договори

Рис. 6.6. Схема визначення форм перестрахувальних операцій.

(Зразки документів для заключення договорів перестрахування і
передачі частини ризику дивись у довідкових матеріалах 9 теми 7 цього
посібника).

Пропорційна форма перестрахування передбачає часткову участь
сторін у розподілі відповідальності за завчасно обумовленими
співвідношеннями.

Принцип пропорційного перестрахування: перестраховик поділяє
ризик цедента.

Квотиа форма перестрахування використовується тоді, коли:

Компанія починає вести страхову діяльність у тому виді
страхування, де не існує достатніх статистичних даних.

Компанії потрібна фінансова підтримка з огляду на збільшення
обсягів бізнесу (формуванні резервів, участь у витратах на
ведення справи тощо).

Необхідно спростити адміністративні витрати у тих випадках
страхування, де існує великий обсяг відповідальності та відносно
стабільні страхові суми.

Умови договору квотного перестрахування відповідають головному:
перестрахувальник зобов'язується передавати перестраховику частку в усіх
ризиках певного виду, а перестраховик зобов'язується її приймати. Частка


перестраховика може бути обумовлена конкретною сумою (квотою). Для
різних класів ризиків встановлені ліміти відповідальності перестраховика.
Переваги та недоліки таких договірних форм див. рис. 6.7.:

Переваги

/ Простота обслуговування.

Відсутність необхідності
вибору перестраховика.
/ Більш високий розмір
комісії, що виплачується.
/ Зменшує ризик цедента за
всіма договорам, що
передані у перестрахування.
/ На власному утриманні
страховика лишається така
частина відповідальності,
яка повністю відбиває його
фінансові можливості.

Результати квотних
договорів більш
збалансовані та стійкі.

Недоліки

За договором передаються усі
ризики.

Не тягне за собою достатнього
вирівнювання частини
страхового портфеля, що
залишалась поза страхуванням.

Наявність лімітів
відповідальності перестраховика
у деяких випадках змушує
здійснювати додаткове
перестрахування на
факультативній основі.
/ Обсяг договору може бути
обмеженим.

/ Формування умов договору
може бути недостатньо чітким.
/ Страховик не має захисту від
ефекту кумуляції ризиків,
пов'язаного з одним і тим самим
страховим випадком.

Рис. 6.7. Переваги та недоліки квотного договору перестрахування.

Договір ексцедентного перестрахування передбачає передавання
цедентом обумовленої частини ризиків понад власне утримання. Цедент несе
відповідальність за усі ризики у розмірі страхової суми, меншої або рівної
власному утриманню, а перестраховик - за усі ризики, де страхова сума
перевищує розмір власного утримання цедента.

Ексцедентна форма перестрахування застосовується тоді, коли
застраховані ризики різні за страховими сумами.

Переваги й недоліки такого договору див. схему, рис. 6.8.


Переваги і недоліки ексцедентного договору перестрахування.
1 г
1 г
Переваги Недоліки

1. Можливість компанії -
цедента встановлювати
ліміт власного утримання з
урахуванням свого
фінансового становища.


1. Необхідність обробки кожного
ризику - його вивчення,
визначення відповідної частки в
ексцедентному договорі, гру-
пування ризиків тощо.

Цедент при визначенні
суми власного утримання
залежно від характеристик
застрахованих об'єктів мо-
же досягти якісної зміни
страхового портфеля.

Забезпечується макси-
мальне вирівнювання
страхового портфеля, що
залишається на власному
утриманні цедента.

Страховий портфель
цедента залишається
повним.

Більш низька комісія, що
виплачується перестра-
ховиком.

Цедент може утримувати
більше страхових премій.

2. Високі витрати з обслугову-
вання договорів.
3 . Потенційно існуюча можли-
вість передавання цедентом
більш небезпечних ризиків при
диференційованому власному
утриманні.

Обсяг договору може бути
обмеженим.

Складне управління справами
цедента.

Проходження справ про
збитки перестраховиків може
бути неоднаковим.

Рис. 6.8. Переваги і недоліки ексцедентного договору перестрахування.