Види страхування та iх характеристика (стр. 69 из 74)

Згідно з вимогами закону України " Про страхування", прибуток від
страхової діяльності можна обчислити за формулою:


ПСД = (ЗП + КП + ВП + ПЦР + ПТР) - (ВС + ВЦР + ВТР + ВВС), (136)
де: ЗП - зароблені страхові премії за договорами страхування і
перестрахування;КП - комісійна винагорода за перестрахування;ВП - частки страхових виплат, сплачені перестраховиками;ПЦР - повернуті суми із централізованих страхових резервів;ПТР - повернути суми з технічних резервів, інших ніж резерв
незароблених премій;ВС - виплати страхових сум та страхових відшкодувань;ВЦР - відрахування в централізовані страхові резерви;ВТР - відрахування в технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених
премій;ВВС - витрати на ведення справи.Сума в перших дужках виражає передбачені законом прибутки від
страхової діяльності, сума в других дужках - витрати страховика на
проведення страхових операцій. Зміст кожного показника, що
використовується в наведеній формулі, потрібно розглядати в контексті
менеджменту страхування виходячи з того, що страхові премії мають бути
сплачені раніше, ніж виникають зобов'язання страховика зробити страхову
виплату. І страхова компанія має право повністю розпоряджатись усім
обсягом мобілізованих страхових премій, використовуючи ці кошти для
поточного інвестування й отримання інвестиційного прибутку. Проте це вже
менеджмент страхового бізнесу, і в цьому посібнику не розглядається.Із усього вищесказаного можна виокремити головне - отримання
прибутку від страхової діяльності не самоціль для страховика. Дуже часто
основна діяльність йому приносить не прибутки, а збитки, що
компенсуються результатами інвестування та розміщення тимчасово вільних
коштів (інвестиційним прибутком),а також прибутком від інших операцій. Ці
види прибутку страховика визначаються теж як різниця між відповідними
прибутками і витратами, і є складовими балансового прибутку страховика.
Напрями використання балансового прибутку страховика надані на рис.6.19.

Валовий прибуток до оподаткування

Нерозподілений прибуток

Відрахуван
Відрахування у спе-
ня на ціальні страхові
власний фонди для управ-
капітал ління позитивними і
резерви негативними змінами
непере- в ризиковому
дбачене капіталі та інших
зарахування коливаннях у зв'язку
минулих зі специфічними
збитків ризиками

Виплата