Характеристика і прогнозування операцій на валютному ринку (стр. 1 из 2)

Зміст

1.Зміст кон’юнктури валютного ринку

2.Валютні котирування і чинники їхніх коливань

3.Методи дослідження кон’юнктури валютного ринку

4.Прогнозування кон'юнктури валютного ринку

1. Зміст кон’юнктури валютного ринку

Головна особливість валютного ринку полягає в тому, що на ньому обертається один вид товару — грошові знаки різних країн. На відміну від фінансового ринку для валютного ринку не мають ніякого значення властивості грошей. Гроші на валютному ринку є товаром лише як грошові купюри визначеної вартості, що перебувають в обігу в певній країні у і певний час. Номенклатура товарів на валютному ринку сумірна з кількістю країн, що мають власні грошові знаки. Проте деякі грошові знаки певних країн не обертаються на валютних ринках. Їх називають неконвертованою валютою.

Якщо грошові знаки однієї країни обмінюються на різні валюти інших країн, то таку валюту називають вільно конвертованою.

Крім операцій з валютами на валютному ринку мають місце й операції з іншими фінансовими інструментами, такими як депозитні сертифікати банків, векселі тощо.

Валютні ринки прийнято поділяти за територіальною ознакою і за видами головних валют. Наприклад, європейський валютний ринок часто називають євродоларовим ринком.

Незважаючи на те, що для валютного ринку властивості грошей не мають значення, саме вони історично дали поштовх до формування сучасних валютних ринків.

Так, дефіцит платіжних балансів ряду європейських країн стосовно США призвів до формування євродоларового ринку. Історія формування цього ринку тісно пов'язана з результатами Другої світової війни.

Офшорні ринки євровалют історично пов'язані з Лондоном. Вільні кошти Великобританії використовувалися як позикова комора для Європи і всього світу. Ціна позик була вища порівняно з внутрішніми процентними ставками на фунт стерлінгів. Таким чином, у той час, коли Лондон приймав депозити на оптовий ринок, вони продавалися вроздріб іншим країнам, головним чином банкам. Потім такі ж офшорні ринки були сформовані в інших країнах.

2. Валютні котирування і чинники їхніх коливань

З погляду суб'єктів валютного ринку вивчення кон'юнктури зводиться до аналізу ціни тієї або іншої валюти — оцінювання динаміки валютного курсу.

Валютні курси можуть бути фіксованими, тобто визначатися національним банком країни, або "плаваючими", що вільно формуються валютним ринком на основі попиту і пропозиції.

У більшості країн, у тому числі й в Україні, курси іноземних валют виражаються в національній валюті. Така система називається прямим котируванням валют.

Нью-Йорк і Лондон належать до валютних центрів, у яких застосовуються непрямі котирування. За цієї системи національна грошова одиниця країни прирівнюється до встановленої кількості грошових одиниць іншої країни.

Проте незалежно від узвичаєної у конкретній країні системи котирувань при укладанні міжнародних угод один із партнерів буде змушений використовувати непряме котирування.

Як і на ринках інших видів, на валютному ринку укладаються угоди між більш ніж двома партнерами. Якщо партнери є представниками різних країн, то виникає проблема котирування двох валют через третю. Співвідношення між двома валютами, що обумовлюється їх курсом стосовно третьої валюти, називається крос-курсом.

При операціях із валютою на основі крос-курсів найчастіше використовується долар США, оскільки він прийнятий як резервна валюта.

Залежно від тривалості дії угоди котирування поділяють на спот-курси і форвардні курси.

Спот-курс — ціна валюти однієї країни, виражена у валюті іншої країни, встановлена на момент здійснення угоди, за умови обміну валютами банків-контрагентів на другий робочий день із дня укладання угоди.

Форвардний курс — ціна, за якою певна валюта продається або купується при постачанні її на визначену дату в майбутньому.

Оскільки грошові знаки на валютному ринку є особливим товаром, що вимірюється грошовими знаками іншої країни, то курси для продавця і покупця валюти відрізняються і величина цієї різниці називається маржею. Як правило, курс купівлі менший, ніж курс продажу. Різниця (маржа) між ними являє собою прибуток фахових валютних маклерів.

На динаміку валютного курсу впливають ряд чинників:

— загальноекономічна кон'юнктура;

— валютна політика держави;

— стан грошової системи країни;

— кон'юнктура світового валютного ринку;

— обсяги і терміни валютних операцій.

Кон'юнктура валютного ринку країни значною мірою залежить від загальноекономічної ситуації. Коливання курсу національної валюти є дуже чутливим економічним барометром не тільки економічних, а й політичних змін, що відбуваються у країні. Як правило, вони випереджають свої наслідки й нерідко мають спекулятивний характер.

Розвиненість внутрішнього валютного ринку країни і конвертованість її валюти в цілому залежать від валютної політики, яку проводить держава.

Як правило, валютний контроль держави зводиться до таких заходів:

— повна або часткова фіксація курсу національної валюти;

— регулювання маржі за валютними операціями;

— регламентація діяльності валютних бірж та аукціонів;

— обмеження вивезення або ввезення національної та іноземної валюти;

— регулювання обігу іноземної валюти на території країни та порядку її обміну.

Одним із найважливіших чинників, що впливають на кількісні характеристики кон'юнктури валютного ринку, є стан грошової системи країни. На курс національної валюти впливає розмір номіналів грошових знаків, кількість наявних грошових знаків, що перебувають в обігу, швидкість обертання грошей, стан кредитної системи. Найбільший вплив на валютний курс національної валюти справляють інфляційні процеси. На певному етапі для валютних маклерів інфляція є сприятливою, оскільки вона дає можливість грати на випереджаючій маржі. Проте на етапі гальмування інфляції попит на валюту як на резерв скорочується, що призводить до зниження маржі. Швидкість обертання грошей тісно пов'язана із сезонними коливаннями. Як правило, у літній період кількість валютних операцій знижується і ринкова кон'юнктура у цей період спокійніша. З початком осені кредитно-грошова система, а потім і валютний ринок оживають, що може обумовити зміну курсів валюти.

Інші з наведених чинників, що впливають на кон'юнктуру, залежать від стану державного регулювання валютних операцій у певній країні.

3. Методи дослідження кон’юнктури валютного ринку

У цілому для дослідження кон'юнктури валютного ринку прийнятні всі загальновизнані методи аналізу ринкової кон'юнктури. Проте через однорідність валютного ринку коло методів його аналізу можна обмежити системним аналізом, експертними оцінками і методами аналізу динамічних рядів.

Кон'юнктура офшорного валютного ринку є простою динамікою часового ряду, у якому рівнями ряду є щоденні спот-курси валюти. Тому для аналізу кон'юнктури такого ринку можуть застосовуватися всі методи аналізу динамічних рядів.

Аналіз динаміки необхідний для прийняття рішень і оцінки кон'юнктури, що складається на ринку.

Приклад. На початку місяця курс долара США для приватних осіб був достатньо стабільним, другий тиждень місяця характеризувався різким стрибком курсу (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка курсу долара США за перші два тижні місяця,за 100 дол. США

Дні місяця 1 2 3 4 5 6 7
Курс купівлі 3,95 3,95 3,94 3,95 3,93 3,94 3,96
Курс продажу 3,98 3,98 3,98 3,98 3,97 3,97 3,98
Дні місяця 8 9 10 11 12 13 14
Курс купівлі 3,98 4,00 4,10 4,15 4,10 4,05 4,00
Курс продажу 4,00 4,10 4,20 4,28 4,20 4,20 4,18

Аналітичному відділу фірми було дане завдання проаналізувати ситуацію на ринку.

Статистичні характеристики динаміки курсу і його графічне зображення були здійснені за допомогою комп'ютеру (табл. 2, рис. 1).

Аналіз динаміки виявив три етапи зміни кон'юнктури на валютному ринку: перший — стабільний курс (1—8 дні), другий — зростання (9—11 дні), третій — різкий спад (12-14 дні).

Загальний висновок: зміна кон'юнктури характеризувалася спекулятивним чинником, спровокованим певним зовнішнім впливом. У нашому випадку це були чутки про грошову реформу, якими, вірогідно, скористалися валютні спекулянти.

На відміну від спот-курсів, динаміку крос-курсів і форвардних курсів проаналізувати складніше.

Використання крос-курсу припускає наявність знання маклером курсу як мінімум двох валют, а якщо угоди відбуваються на різних валютних ринках, то й кон'юнктури цих ринків. Розрахунки за операціями з невеликими обсягами валюти не становлять особливих труднощів. Проте при розрахунках варто пам'ятати, що при використанні прямих котирувань необхідно застосовувати метод множення, при непрямих – ділення.

Таблиця 2. Статистичні характеристики динаміки курсу долара США

Курс купівлі Курс продажу
Середня величина 4 Середня величина 4,071429
Стандартна помилка 0,019129 Стандартна помилка 0,030846
Медіана 3,97 Медіана 3,99
Мода 3,95 Мода 3,98
Стандартне відхилення 0,071576 Стандартне відхилення 0,115416
Дисперсія вибірки 0,005123 Дисперсія вибірки 0,013321
Ексцес -0,1858 Ексцес -1,46922
Асиметричність 1,047003 Асиметричність 0,611726
Інтервал 0,22 Інтервал 0,31
Мінімум 3,93 Мінімум 3,97
Максимум 4,15 Максимум 4,28
Сума 56 Сума 57
Рахунок 14 Рахунок 14