Звіт про проходження педагогічної практики (стр. 1 из 5)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Звіт

про проходження педагогічної практики

Студент :ОЕФ,5 групи,

Кузьменко І.М .

_______________

Керівник від

бази практики : Янович О.А.

_______________

Керівник від

кафедри : Федоренко Н.І.

_______________

КИЇВ 2000 р.

ЗМІСТ.

1. Календарний план...................................................3

2. Вступ……………………………………………….4

3. Характеристика бази практики..............................5

4. Аналіз відвіданих 2-х навчальних занять:

· перший урок..........................................................6

· другий урок...........................................................6

5. Конспект проведення 3-х уроків............................8

6. Підбиття підсумків практичної діяльності у

вигляді звіту про апробацію ………………………17

7. Психолого- педагогічне дослідження учня ……...18

8. Характеристика зі школи …………………………22

9. Висновки……………………………………………23

“Погоджено” “Затверджую”

керівник від кафедри керівник від бази практики

Федоренко Н.І. Янович О.А.

Календарний план педагогічної практики

студента 4 курсу ОЕФ , спец. 6106 , 5 групи

Кузьменка Ігоря Миколайовича

на період з 15 грудня по 28 грудня

РОЗДІЛ ПРОГРАМИ СТРОКИ ВИКОНАННЯ
Загальна характеристика бази практики 15.12.99
Психолого-педагогічне дослідження 15.12.99

Відвідані заняття

-перше заняття

-друге заняття

15.12.99 18.12.99

Проведені заняття

-перше заняття

-друге заняття

-третє заняття

20.12.99 23.12.99 27.12.99
Підготовка письмового звіту та матеріалів до нього 28.12.99
Складання диференційованого заліку 27.02.00

Вступ.

Немає потреби доводити, що знання законів, основних принципів в ринковій економіці необхідні практично всім. І в першу чергу тим, хто вчить і тим, хто вчиться. Сьогодні перед суспільством, загальноосвітньою середньою спеціальною та вищою школою, педагогами постала конкретна задача: зі стін навчальних закладів повинна виходити молодь, морально, психологічно і практично підготовлена до праці і життю в нових умовах господарювання, професійної орієнтації і виховання учнів і студентів.

Перспектива розвитку нашої країни сьогодні визначена - ринкова економіка, тому необхідно готувати школярів до майбутньої трудової діяльності в умовах ринкових відносин.

Ціль проходження економічної практики полягає в засвоєнні учнями системи знань в області оподаткування громадян і підприємств, як елемента загальної культури сучасної людини.

Проходження педагогічної практики спрямовано на вирішенні таких задач:

1. Розвиток економічно важливих якостей особистості, які підвищують адаптацію молоді в професійній сфері суспільства;

2. Формування економічних знань і умінь, які необхідні для конкурентоспроможності майбутніх випускників школи;

3. Засвоєння учнями знань, необхідним їм для подальшого вибору професії та сфери діяльності;

4. Забезпечення рівня підготовки, яка дозволяє учням продовжувати навчання в економічних коледжах, на економічних факультетах вузу.

Сучасне економічне мислення - це не тільки усвідомлення основоположних принципів господарювання, розуміння сутності і основних напрямків економічного розвитку.Перед усім це перетворення економічних знань на практичні дії, що забезпечують високий економічний ефект.

Економічна освіта стала потребою сьогодення. Вона покликана сформувати в людях, громадян України, економічні знання, діловитість, підприємництво, навики аналізувати економічну ситуацію і приймати обгрунтовані рішення.

Характеристика бази практики.

Я проходив практику в Головинській середній школі з метою отримання певних навичок у навчанні інших людей, навчитись володіти аудиторією, орієнтуватись в будь-яких ситуаціях, які виникають в процесі спілкування з учнями, а також навчитись викладати матеріал цікаво, застосовуючи різноманітні прийоми і методи навчання, які я вивчав в курсі “Методика викладання”. Проведення занять виховує у молодого вчителя дисциплінованість і відповідальність, бо є зразком для учнів, тобто якщо він допустить якусь помилку, це вплине на ставлення учнів до вчителя як до особистості. Саме тому необхідно продумати свої дії, слова, щоб отримати бажані результати.

Головним завданням практики є одержання певного досвіду в роботі з аудиторією, враховуючи її особливості (вік, рівень освіти, спеціальність і ін.), а також використання методів, прийомів і форм навчання на практиці. На основі знань, які я отримав з курсів “Методика викладання “, Психологія”, “Комунікативні процеси навчання”, я повинен вірно підібрати стиль спілкування з учнями, вибрати найефективнішу мотивацію, спираючись на вікові особливості групи; використати методи навчання таким чином, щоб саме навчання принесло задоволення учням. Це в свою чергу приведе до того, що матеріал уроку надовго залишиться в пам’яті учнів, що і є метою заняття.

На мою думку вчитель повинен робити все , щоб учні не “засинали” на заняттях, тобто повинен застосовувати активні методи навчання, а потім оцінювати знання, і якщо потрібно-виправляти і доповнювати. Необхідно також приділяти увагу самостійній роботі учнів. Застосування активних методів навчання: дискусій, ділових ігор, зацікавить учнів ще більше. Паралельно з вивченням теоретичних питань, учні повиння вирішувати задачі, тим самим розвиваючи логічне мислення.

В школі працює 26 вчителів, з них тільки 2 мають середню спеціальну освіту, решта мають вищу освіту (педагогічну), також в школі є 4 старших викладачі.

Матеріально - технічна база школи має досить високий рівень . Усі кабінети оснащено згідно профілю тих предметів , які в них викладаються : є телевізори, магнітофон, екрани проектори , наочні посібники . Дуже добре обладнані кабінети фізики , хімії та біології . Творчо підійшли до оформлення своїх кабінетів учителі української мови та літератури . У школі є комп’ютерний клас з сучасною технікою та програмним забезпеченням; також школа має свою їдальню, спортивний і актовий зали.

На мою думку, школа чітко справляється із своїм завданням (навчання учнів). Тільки за минулий рік було 4 золотих медаліста і 2 срібних; а учні, які погано вчаться і не встигають, інколи залишаються на другий рік навчання.

Аналіз відвіданих уроків з дисципліни

“Економічна географія”.

( вчитель Янович О.А.)

Урок 1.

Урок проходив у вигляді лекції , на якій викладався навий матеріал по темі “Світові природні ресурси “ . Мета уроку : було формування у учнів уяви про виникнення і використання природних ресурсів . Детально було описано регіони, де вони видобуваються .

Викладач Янович О.А. використовувала таку літературу :

1. Максаковский .Экономическая география .

2. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б.Экономическая и социальная география мира .

М., Просвящение , 1991

3. Яценко Б.П. Економічна географія ., К., АртЕК , 1997

Складність полягала в тому, що майже вся література, яка використовувалась, була на російській мові, а заняття проводилося на українській .

Урок розпочався з організаційного моменту . Після цього учнів було ознайомлено з темою, метою і завданнями уроку .

Тема була викладена за таким планом :

1. Природні ресурси та економічний розвиток.

2. Мінеральні й земельні ресурси.

3. Ресурси прісної води і світового океану.

4. Лісові ресурси.

Перед тим, як викласти тему, викладач підкреслив її актуальність. Адже перелічені ресурси є вичерпними та невідновлюваними.

Новий матеріал викладався дуже жваво, викладач активізував діяльність учнів шляхом привернення їх уваги до обговорення зазначеної теми.

У цілому можна сказати, що викладач показав себе висококваліфікованим фахівцем. Янович О.А. уміє володіти класом, тримати увагу учнів, активізувати їх діяльність, викликати зацікавленість до матеріалу, який викладається. Стиль, манера спілкуватись, зовнішній вигляд – все казало про те, що викладач відмінно підготувався до заняття, а також про досвід проведення уроків.

У свою чергу учні теж показали себе з найкращої сторони. Вони були дисципліновані , відчувалася повага до вчителя і одне до одного .

На уроці і учні, і викладач отримали задоволення від спілкування. Крім того, школярі дізналися багато нового і корисного .

Урок 2

Урок проводився у тому ж класі тим же викладачем .

Другий урок проходив за тією ж схемою, що і попередній . Цього разу йшлося про населення світу. При підготовці до уроку викладач використовував ту ж саму літературу .

Тема була представлена у вигляді такого плану :

1. Чисельність населення

2. Трудові ресурси і зайнятість населення

3. Міграція населення

Як і попередній, урок проходив у вигляді лекції . Лекція була розпочата з невеликого вступу. Викладач Янович О.А. акцентувала увагу на важливості даної теми її актуальності .

Після відповідної мотивації, зацікавивши учнів, викладач розпочав лекцію. З метою кращого сприйняття матеріалу було запропоновано проглянути слайди історичних пам ‘яток різних країн світу, які супроводжувались цікавою розповіддю. У ході лекції, для наочності , також використовувались схеми і карти .

Це була ще одна можливість переконатись у тому, що викладач Янович О.А. прекрасно володіє аудиторією, може знайти спільну мову з учнями. Атмосфера в класі була живою, але дисциплінарної межі не переходила. Повага і рівні права - ось що характеризувало стиль спілкування . Викладач жодного разу не допустив зриву, урок від початку і до кінця пройшов на високому рівні .