Мир Знаний

Регламент Верховного Совета Украины (стр. 1 из 2)

РЕГЛАМЕНТ – правило,регулирующее порядок какой-либо деяте-

льности, например рабочего собрания. (Словарь иностранных слов).

Єдиным органом законодавчої влади в Україні є парламент- Верхов-

на Рада України. Законодавча влада- це державна влада, функцією якої є

прийняття законів і контроль за діяльністю виконавчої влади.

Констітуційний склад Верховної Ради України- 450 народних депу-

татів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого ви-

борчого права шляхом таємного голосування строком на 4 роки. Народ-

ним депутатом України може бути громадянин України, який на день ви-

борів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом

останніх 5 років.

Нардні депутати України не можуть мати іншого представницького

мандата чи бути на державній службі.

Народним депутатам України гарантується депутатська недоторкан-

ність.

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради

України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи за-

арештовані.

До повноважень Верховної Ради України належить:

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передба-

чених розділом ХIII цієї Конституції;

2) призначення всеукраїнського ркферендуму з питань, визначених

статтею 73 Конституції;

3) прийняття законів;

4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до

нього; контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття

рішення щодо звіту про його виконання;

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони дов-

кілля;

7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені

цією Конституцією;

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента

України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укла-

дення миру, схвалення рішення Президента України про використання

Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної аг-

ресії проти України;

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяль-

ності Кабінету Міністрів України;

12) надання згоди на призначення Президентом України Прем’єр-

міністра України;

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України

відповідно до цієї Конституції;

14) затвердження рішень про надання Україною позик і економіч-

ної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також

про одержання Україною від іноземних держав, банків, міжнародніх фі-

нансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом Ук-

раіни, здійснення контролю за їх використанням;

15) призначення чи обрання на посади, звільненя з посад осіб у ви-

падках, передбаченних цією Конституцією;

16) призначення на посади та звільненя з посад Голови та інших чле-

нів Рахункової палати;

17 ) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних

Доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Украї-

ні;

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національ-

ного банку України за поданням Президенту України;

19) призначення та звільненя половини складу Ради Національного

банку України;

20) призначення половини складу Національної ради України з пи-

тань телебачення і радіомовлення;

21) призначення на посаду та припинення повноважень членів Цен-

тральної виборчої комісії за поданням Президента України;

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення фун-

кцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених

відповідно до законів України військових формувань Міністерства внут-

рішніх справ України;

23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим дер-

жавам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої

держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на тери-

торію України;

24) надання згоди на призначення Президентом України на посаду

Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному

Прокурору України, що має наслідком його відставку з посади;

25) надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад

Президентом України Голови Антімонопольного комітету України, Голо-

ви Фонду державного майна України, Голови Державного комітету теле-

бачення і радіомовлення України;

26) призначення третини складу Конституційного Суду України;

27) обрання суддів безстроково;

28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автоном-

ної Республіки Крим за наявності висновку Констітуційного Суду Украї-

ни про порушення нею Конституції України або законів України; призна-

чення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки

Крим;

29) утворення і ліквідація районів, всановлення і зміна меж районів і

міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і пе-

рейменування населених пунктів і районів;

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місце-

вого самоврядування;

31) затвердження протягом 2-х днів з моменту звернення Президента

України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні

або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про

оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситу-

ації;

32) надання у встановлений законом строк згоди на обов’язковість

міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів

України.

Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї третини

народних депутатів України від її конституційногоскладу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та

прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю

від конституційного складу Верхвної Ради України.

Верховна Рада України працює сесійно. Перше засідання Верховної

Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.

Робота Верховної Ради України ведеться державною мовою.

У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право вис-

тупати іншою мовою. Секретаріат Верховної Ради забезпечує переклад

його виступу на українську мову.

На першому засіданні Верховної Ради Голова Центральної виборчої

комісії по виборах народних депутатів України пропонує депутатам роз-

почати формування депутатських груп (фракцій),дає пояснення про їх права і порядок формування. Формування депутатських груп (фракцій)

проводиться депутатами в позапленарний час.

Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівтор-ка лютого і першого вівторка вересня кожного року. За звичайних обста-

вин перший і третій місяця сесійного періоду відводяться для пленарних

засідань Верховної Ради, другий – для роботи комісій Верховної Ради,

четвертий – для роботи депутатів у виборчих округах, їх самостійної ро-

боти, пов’язаної із здійсненням депутатських повноважень, а також для

роботи комісій за дорученнями Верховної Ради.

У сесійний період щотижнева робота Верховної Ради та її комісій

починається у вівторок о 10 годині і закінчується у п’ятницю о 14 годині.

Верховна Рада, якщо вона не приймає ad hoc іншого рішення, проводить

протягом дня два засідання: ранкове- з 10 до 14 години і вечірнє- з 16 до

18 години.

Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите

засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного скла-

ду Верховної Ради України. Рішення Верховної Ради України приймають-

ся виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування.

Представники телебачення, радіо і преси можуть бути акредитовані на

певний строк або на весь час сесії Верховної Ради при її Секретаріаті;

відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. На засіданнях Верховної Ради та її органів можуть бути присутніми за запрошеннями

гості та службові особи.

У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні верховна Рада України збирається у дводенний строк без скликання та без прийнят-

тя спеціального рішення продовжується до його припинення.

Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради

України та відкликає їх.

Голова Верховної Ради України:

1) веде засідання Верховної Ради України;

2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верхов-

ної Ради України;

3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;

4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органа-

ми державної влади України та органами влади інших держав;

5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.

Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів. Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо роз-

глядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України.

Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати

тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попередньго розгляду пи-

тань.

Прийняття Законів є вищою формою прояву державної влади. Передбачено особливий порядок прийняття законів України.

Опублікування закону – це офіційне інформування населення про прийняті рішення. Закони друкуються в офіційних друкованих органах

Верховної Ради України – “Відомостях Верховної Ради України” чи га-