Мир Знаний

Вибіркове спостереження

Тема: ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Організація вибіркового спостереження

Вибіркові /несуцільні/ спостереженнязабезпечують дані для характеристики всіх одиниць сукупності явища, що вивчається.

Вибіркове спостереження має певні переваги перед суцільним. Це економія часу і коштів за рахунок скорочення обсягу робіт; краще збереження досліджуваних одиниць су­купності; більша точність результатів обстеження в резуль­таті зменшення кількості помилок при реєстрації; мож­ливість оцінки за результатами вибіркового спостереження характеристики усієї /генеральної/ сукупності.

Основною вимогою, що ставиться до проведення вибірко­вого спостереження, є дотримання принципів відбору /нена­вмисність/.

Розрізняють такі способи відбору одиниць сукупності при вибірковому спостереженні: власне випадковий /повторний і безповторний/; механічний; районований /типовий/; серійний.

При випадковому повторнрму відборі одиниці су­купності відбирають по одній з усієї сукупності, повертаючи обстежені одиниці в сукупність. При безповторному випадковому відборі кожну обстежену одиницю сукупності вивчають один раз і в сукупність не повертають.

Суть механічного відбору полягає в тому, що всю /гене­ральну/ сукупність ділять на рівні частини відповідно до вибраної ознаки /алфавітної, просторової/ і з кожної такої частини обстежують одну одиницю. При цьому способі відбору вивчають певне число одиниць сукупності через виз­начений інтервал /5%, 10% і т.д./.

При районованому /типовому/ способі відбору одиниці сукупності вивчають за "районами" /адміністративними рай­онами, галузями/ або "типами" /однорідними за істотними ознаками групами - колгоспники, фермери/.

Серійний відбір передбачає вивчення не окремих одиниць сукупності, а їх серій або гнізд.

Усі способи відбору можна використовувати як окремо, так і в різному поєднанні.

2. Помилки вибіркового спостереження

Достовірність вибіркового спостереження забезпечується розрахунками його помилок для середньої величини і для питомої ваги ознаки, що вивчається.

Відхилення вибіркової середньої від середньої в усій /ге­неральній/ сукупності буде тим меншим, чим більше одиниць обстежується. Це відхилення називають помилкою вибірко­вого спостереження.

Абсолютну величину відхилення вибіркової середньої від середньої в усій /генеральній/ сукупності визначають за формулою

де - середні величини відповідно вибіркової та усієї /генеральної/ сукупності.

Кожному способу відбору одиниць сукупності відповідає певна формула розрахунку граничних помилок

Формули розрахунку граничних відхилень від середньої величини вибіркової сукупності

Спосіб відбору Метод відбору
повторний безповторний

Випадковий

Типовий

Серійний

п - число обстежених одиниць сукупності; n - число одиниць усієї /генеральної/ сукупності; s2 - дисперсія; t- коефіцієнт довіри.

є серед­ньою з вибіркових дисперсій типових груп, а при серійному способу відбору - міжсерійною /міжгруповою/ дисперсією середніх.

r- це кількість відібраних серій, а R- кількість серій в усій /генеральній/ сукупності.

Формула граничного відхилення - це добуток коефіцієнта довіри tі серійної помилки вибірки m, або D=tm . Коефіцієнти довіри і величину помилки вибіркової середньої визначають за відповідними значеннями імовірностей

Величина помилки вибіркової середньої при 1mозначає, що отриманий результат можна чекати в 683 випадках з 1000; відповідно при 2m - в 954, при 3m- в 997 випадках і т.д.

При цьому чим більше одиниць відібрано з усієї /гене­ральної/ сукупності, тим меншою буде розбіжність між се­реднім, тобто існує зворотний зв'язок між помилкою вибірки і числом відібраних одиниць.

Абсолютну величину відхилень частки ознаки за вибірко­вими даними від частки цієї ознаки у всій /генеральній/ сукупності визначають за формулою

де - граничне відхилення частки ознаки вибіркової сукуп­ності; W - частка одиниць, що досліджуються у вибірковій сукупності; Р - частка таких одиниць у всій /генеральній/ сукупності;

де т- кількість досліджуваних одиниць, що володіють цією ознакою, у вибірковій сукупності, п - кількість одиниць вибіркової сукупності.

Для розрахунків граничних відхилень при різних спосо­бах вибіркового спостереження використовують формули,

Формули розрахунку Граничних відхилень

від частки ознаки вибіркової сукупності

Спосіб відбору Метод відбору
повторний | безповторний
Випадковий Типовий Серійний

Примітка. W(1-W) дисперсія частки одиниць, що володіють цією ознакою у вибірковій сукупності; W(1-W) - пі міжтипова /міжсерійна/ дисперсія.

3. Способи розрахунку необхідної кількості вибіркового спостереження

Будь-яке дослідження, незалежно від його мети /отриман­ня наукових теоретичних результатів чи практичних реко­мендацій/ повинне бути перш за все правильно організовано. Безумовно, не завжди є можливість вивчити всі одиниці сукупності. Тому початковим моментом тут є:

1/ визначення основних показників, що характеризують сукупність;

2/ встановлення необхідної кількості вибіркової сукуп­ності по певному показнику з метою забезпечення заданої точності вибіркового дослідження.

Кількість одиниць вибіркового спостереження при дослідженні середньої величини ознаки залежить від методу відбору:

а/ при повторному

;

б/ при безповторному