Форми і види права власності

Реферат на тему:

Форми і види права власності


Форми права власності. В законі "Про власність" зазна­чено, що власність в Україні виступає у формах приват­ної, колективної і державної власності. Отже, в Україні мають місце такі форми права власності: право приват­ної, право колективної і право державної власності. В основі поділу права власності на форми лежить принцип суб'єктності, тобто принцип належності права тому чи іншому суб'єктові. До права приватної власності нале­жить власність громадян та створених ними юридичних осіб. Право державної власності поширюється на влас­ність, яка належить Україні в цілому (загальнодержавна власність) і адміністративно-територіальним одиницям (комунальна власність).

Щодо права колективної власності підкреслимо, що в Україні є власність, яку неможливо зарахувати ні до права приватної, ні до права державної власності. Це власність, що належить профспілкам, політичним парті­ям та іншим громадським об'єднанням, релігійним та іншим організаціям, які є юридичними особами. Мож­ливо, право саме на цю власність і доцільно називати правом колективної власності. Але законодавець до пра­ва колективної власності, крім перелічених, зараховує також право власності, що належить трудовим колекти­вам державних підприємств, колективам орендарів, колек­тивним підприємствам, кооперативам, акціонерним това­риствам, господарським товариствам та об'єднанням.

Як бачимо, названі суб'єкти або взагалі не можуть виступати суб'єктами права власності, або належать до суб'єктів права приватної чи державної власності.

Отже, можна вважати, що в Україні є повноцінним право власності у формі приватної та державної (загаль­нодержавної і муніципальної) власності, а також є зачат­ки права власності у формі колективної власності.

Види права власності. Поділ права власності на фор­ми не заперечує його класифікації за іншими ознаками. Так, право приватної власності може бути правом влас­ності громадян та правом власності юридичних осіб. Право державної власності може бути правом оператив­ного управління державних установ та казенних підпри­ємств і правом повного господарського відання державних підприємств. Крім того, право власності може належати не одному суб'єктові, а кільком. За цією ознакою можна виділити право спільної власності, яке поділяється на право спільної сумісної і спільної часткової власності. Спі­льна сумісна власність поділяється на власність по­дружжя, власність членів селянського (фермерського) господарства і власність членів сім'ї, власність, що ви­никає внаслідок придбання майна спільною працею чле­нів сім'ї.

Одним із видів права власності є право інтелектуаль­ної власності.

Відтак підкреслимо, класифікація права власності може бути різноманітною, залежно від практичних по­треб такого поділу. Воднораз звернемо увагу на те, що поділ права власності на форми зафіксований на зако­нодавчому рівні, а поділ права власності на види прова­диться як із врахуванням законодавчих положень, так і з теоретичних та практичних міркувань.


Видео

Відносини власності у багатоквартирному будинку, форми управління багатоквартирним будинком  [ВИДЕО]ЮрЫст ОЗУ кулинч Вишеньки 12 10 16  [ВИДЕО]
Наше завдання - убезпечити бізнес і громадян від рейдерства, - Андрій Іванчук  [ВИДЕО]
МОЯ ЗЕМЛЯ - МОЯ ВЛАСНІСТЬ №35  [ВИДЕО]
Прийом в КМДА: розгляд місцевої ініціативи та управління багатоповерховими будинками  [ВИДЕО]
Що чекає нас після 1 липня...  [ВИДЕО]
Захист права власності Речові права  [ВИДЕО]
Право власності Підстави набуття Набувальна давність  [ВИДЕО]
Децентралізація послуг із реєстрації дозволить обласним бюджетам отримувати додатково до 150 млн грн  [ВИДЕО]
відгук по темі Реєстрація Нерухомості  [ВИДЕО]
Коментар юриста Сергія Панасюка щодо ситуації з приміщенням Андріївський узвіз, 8 А'  [ВИДЕО]
Суд над Виниченко М.В. Начальник Київоблцентру "Інваспорт" розкрадає державні кошти  [ВИДЕО]

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.