Особливості методики розслідування вбивств вчинених на замовлення (стр. 1 из 16)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ СЛІДЧИХ ТА КРИМІНАЛІСТІВ

КАФЕДРА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Наукова робота

по темі:

“Особливості методики розслідування вбивств, вчинених

на замовлення”

Виконав:

Курсант 302 групи

мол. серж. міліції

Колток О.І.

Науковий керівник:

Викладач кафедри розслідування злочинів

підполковник міліції

Черунов С.Б.

Київ – 2002

План:

Вступ

Розділ 1. Кр им і н ал ь но - пра во ва характеристика вбивств:

1.1 п о н я т тя;

1.2 об ґ є кт;

1.3 обґ є к т и вна сторона;

1.4 м о т ив;

1.5 мета;

1.6 особ ливос ті кваліфікації вбивств на замовлення;

Розділ 2. Кримі н а лістична х арактеристика вбивств на замовлення

2.1 міс це, ч а с, спосіб, готування, вчинення, приховування, дії осо би, зн арядд я в чи н ення;

2.2 особа злочинця;

2.3 ос оба потерпілого;

2.4 картин а слідів;

Розділ 3. Особливості методики розслідування вбивств на замовлення:

3.1 слідчі ситуації, які виникають на початковому етапі розслідування кримінальної справи, порушеного за фактами вбивств на замовлення слідчі дії на данному етапі;

3.2 приводи та підстави вбивств на замовлення;

3.3 огляд місця події;

3.4 допит свідків;

3.5 призначення судово-медичної експертизи;

3.6 взаємодія з дізнанням з метою встановлення особи, яка вчинила злочин;

3.7 затримання;

3.8 допит підозрюваного;

3.9 обрання запобіжних заходів;

Розділ 4. Заключний етап розслідування (слідчі ситуації та слідчі дії):

4.1 обшук;

4.2 впізнання;

4.3 відтворення обстановки і обставин події;

4.4 притягнення я к обвинуваченого та допит;

Розділ 5. Профілактична діяльність слідчого.

Висновок.

Використана література.

Вступ

Протягом останніх десяти років в Україні спостерігається зростання кількості тяжких злочинів з проявом особливої жорстокості, використанням вогнепальної зброї, вибухових речовин та пристроїв. Серед видів насильницьких актів найбільш поширеними є такі, як терористичні акти, вбивства, вибухи, поранення, побиття і знущання, пограбування тощо. Все більшого загрозливого характеру набуває тенденція вчинення злочинів терористичної спрямованості з використанням саморобних вибухових пристроїв та вогнепальної зброї.

З розвитком ринкової економіки, інституту приватної власності та інших чинників, що сприяють конкуренції як в бізнесі, так і в політичній діяльності все більше і більше поширюється такий вид злочину, як вбивства на замовлення. Це певною мірою нове для нашого суспільства кримінальне явище. Здебільшого воно обумовлюється боротьбою певного кола осіб за надприбутки. Зростання кількості вбивств на замовлення також зумовлюється дезорганізацією розвитку нормальних ринкових відносин, недосконалістю їх правового регулювання, особливо у сфері приватизації, фінансово-кредитної, комерціїної діяльності та їх ліцензування, оподаткування, різким ростом озброєності злочинних угрупувань, якості їх технічної оснащенності і значним фінансовим забезпеченням, загостренням конфліктів між злочинними угрупованнями через розподіл сфер злочинного впливу, активним створенням злочинними обґєднаннями власних комерційних структур і використанням їх для вчинення економічних злочинів.

Метою моєї роботи є дослідження такого явища як вбивство на замовлення, а саме:

- необхідно дати його кримінально-правову характеристику, за допомогою якої, можна бути визначити всі ознаки складу злочину, притаманному саме для цього злочину, визначитися з обґєктом та суспільною небезпекою даного злочину, мотивами його вчинення тощо;

- криміналістичну характеристику таких вбивств. В цьому розділі своєї роботи я розгляну питання, що характеризують час, місце, спосіб, інші обставини вчинення злочину, особу злочинця та особу потерпілого з точки зору криміналістичної науки, а також картину слідів, яка є найбільш характерною у випадку вчинення вбивства на замовлення;

- в наступному розділі, який має назву “Особливості методики розслідування вбивств на замовлення”, будуть розглянуті такі типові слідчі дії, які виникають на початковому етапі розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом вбивства (ст.115 КК), або при явних ознаках вбивства на замовлення, та по факту вбивства, вчиненого на замовлення (п.11, ч.2 ст.115 КК). Це такі дії, як огляд місця події, допит свідків, призначення експертиз, затримання підозрюваного та інші дії, за допомогою яких слідчий і проводить розслідування по справі;

- четвертий розділ роботи характеризує слідчі дії, які проводяться на заключному етапі розслідування, тобто ті, які будуть характерними для всіх злочинів взакгалі, і вбивств на замовлення в тому числі – це такі, як обшук, впізнання підозрюваного, відтворення та обстановки та обставин події, а також притягнення як обвинуваченого та допит;

- заключний розділ основної частини моєї роботи має назву “Профілактична діяльність слідчого”. Тут будуть розглянуті питання профілактики злочинів як правоохоронними органами, так і слідчим, а також загально-соціальна, кримінологічна, індивідуальна та інші види профілактики злочинів.

Отже, розглянемо детальніше кримінально-правову характеристику вбивств на замовлення.

Розділ I

На сьогоднішній день правовій науці необхідне точне визначення поняття вбивства на замовлення, оскільки тільки тоді можна привести до порядку різноманітні підходи до його визначення правоохоронними органами серед інших суспільно-небезпечних діянь і тільки тоді можна зорієнтувати всю систему ОВС на єдину і ефективну боротьбу з даним видом злочинів.

Під умисним вбивством, вчиненим на замовлення, розуміється позбавлення життя людини внаслідок угоди, досягнутої між двома сторонами.[1]

Як і будь-якій цивільно-правовій угоді, данній угоді притаманні характерні елементи, а, отже, елементами такої угоди є:

1. предмет угоди – смерть одного чи декількох осіб;

2. сторони угоди – замовник – особа, яка замовляє вбивство з тих чи інших мотивів і виконавець – особа, яка бере на себе “обовґязок” виконати замовлення;

3. зміст угоди – виконавець злочину бере на себе зобовґязання позбавити життя потерпілого, а замовник зобовґязується вчинити певного роду дії на користь виконавця або утриматися від вчинення визначених в угоді дій.

Багато науковців схиляються до думки, що вбивством на замовлення є це суспільно небезпечне, умисне, передбачене кримінальним законом діяння, яке полягає у насильницькому, протиправному позбавленні життя людини особою, спеціально для цього найнятою.

Згідно з Постановою Пленума Верховного Суду України №1 від 1.04.94 “Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоровґя людини”:

Під умисним вбивством, вчиненим на замовлення , треба розуміти умисне позбавлення життя потерпілого, здійснене особою (виконавцем) за дорученням іншої особи (замовника). Таке доручення може мати форму наказу, розпорядження, а також угоди, відповідно до якої виконавець зобовґязується позбавити потерпілого життя, а замовник – вчинити або не вчинити в інтересах виконавця певні дії матеріального чи нематеріального характеру.

Дане визначення найбільш повно характеризує вказане суспільно небезпечне діяння, оскільки, на відміну від попередніх, в ньому вказано що таке вбивство може вчинятися не тільки у формі угоди, але і у формі наказу, розпорядження. Також вдало визначені дії замовника, тобто те, що вони можуть бути як матеріального, так і нематеріального характеру, що є важливим для кваліфікації вчинених дій.

Злочин, передбачений ст 115 ККУ посягає на життя людини, яке визнається в Україні найвищою соціальною цінністю.[2] Його підвищена суспільна небезнека полягає і в тому, що при цьому заподіюються наслідки у вигляді смерті, які мають необоротний характер і у звґязку з цим шкода, заподіяна потерпілому від цього злочину не може бути відшкодована.

Отже, розглядаючи склад злочину перш за все слід враховувати обґєкт злочину , тобто охоронювані Кримінальним законом суспільні відносини, які забезпечують життя людини та можливість існування її в суспільстві (родовий обґєкт).

Безпосереднім обґєктом цього злочину є життя конкретної людини.

Початком життя вважається початок фізіологічних пологів. Кінцевим моментом життя визнається настання фізіологічної смерті, коли внаслідок повної зупинки серця і припинення постачання клітинам кисню відбувається незворотній процес розпаду клітин центральної нервової системи і смерть мозку.

Обґєктивну сторону даного злочину ми можемо характеризувати у наступних формах:

1) діяння – яким є посягання на життя іншої особи;

2) наслідки, які виражаються у вигляді фізіологічної смерті потерпілого;


Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.