Мир Знаний

Аграрне право (стр. 1 из 2)

  Вчені вважають що необхідно виділення комплексних галузей права (напр. Предпр.право) також і аграрне право Питання про виділення такої галузі був поставлений в 70-х роках Якщо питання про місце в системі галузей права є спірним то можна стверджувати чтоза останні роки склалася наука АП як область наук.Досліджень і однойменна навчальна дисципліна. І менно з останньою крапкою зору треба розглядати АП.Предметом АП були агр-е отн-я кіт складаються в процессеС \ Х вироб-ва => право далж. Називатися у співвідношенні з регульованими відносинами. Поняття З \ Х право та АП тотожні вони регулюють одні й ті ж відносини на відміну від колгоспного права
АП це спеціалізована отр права
АП це комплексна галузь права (АП не самост отр права, самост отр права повинна мати свій предмет а АП це комплекс відносин (майн, организац управленчіскіе)) комплексний мез-зм регулювання
Комплексний метод
І нарешті АП це інтегрована отр права (об'єднання) Російське АП вивчає зак-во, регул заг отн, пов'язані із сільськогосподарською деят-ю, практику її застосування, іст евознікновенія та розвитку
  Об'єктивні і суб'єктивні передумови формування АП
Суб'єктивний фактор: зацікавленість гос-ва а созданііАП, функціон-а с \ г сектору, це не можливо без хорошої норм бази.
- Особаязначімость с \ г в житті суспільства
- Наявність специфічних особливостей сх права (об'єкт фактор)
- Наявність специф. Спеціалізації с \ г законодавства
- Істот комплекс агр. Правоотн. Неьзя віднести ні до однієї ін ОТР права
- Саме гос-во зацікавлено у формуванні цієї комплексної галузі права (Суб'єкт фактор)
  Поняття і види А правовідносин.
Сфера А пр-ий розширюється. Ці отн склад у сфері багатоукладної економіки. Сфера отн не огр тільки призводства а ще й транспортуванням, реалізації продукції, зберігання
Види отн Майнові Трудові Організаційно-управлінські (подр на внутр і зовнішні)
Внутрішні це відносини усередині сільсько господарств товариств і товариств, коопер колгоспів, радгоспів.
Внешнии це управленчіскіе відносини органів державної влади та місцевого самоврядування з сільсько госп-ми перед-ми і об'єднаннями. Ці отнош регулюються диспозитивними нормами
Внешнии регул імперативами нормами
Агр відносини можна розглядати з одного боку як об'єктивну основу для формування АП, з ін з позиції процесу правотворення, який завершується створенням джерел виражають норми АП.
Тенденції говорять про динамка агр відносин
-Зближення різних форм власності на кіт базувалася с \ г деят-ть (зараз збільшилася кількість форм власності
-Багатоукладність сх права
-Удосконалюється пр статус осіб, які працюють у с \ г
  Поняття та особливості джерел аграрного права
Іст АП покликані закреп-лять агр політику на будь-якому етапі.
Особливості:
-В АП немає єдиного кодифікованого акту (і поки не передбачається)
-Наявність спеціалізованих норм, актів відносяться до цієї галузі (ФЗ про Ветеринарія та ін)
-Наявність комплексних нормативних актів (ФЗ про КФХозяйстве)
-Уніфікація законодавства
-Зр роль законів у регулюванні А отн
- Диференціація зак-ва
--В АП істот норм акти кіт безпосередньо вих від гос-ва і діллегірованние (статути з \ х організацій) санкціанірованние акти вих від гос-ва
--Присутньо багато рекомендацій (рекомендація не м бути джерелом у неї інша структура це диспозиція) Іст м б тільки норма прийнята на основі рекомендації
- - Тут завжди присутній багато локальних норм. актів (їх роль велика)
  Конституційні засади АП
Основний закон Конституція
Ст 9 про землі та інших природних ресурсів
Про право кожного на багопріятную окр середу
72 про віднесення до совм ведення рф і її суб'єктів земельної водного лісового зак-ва
36 про право приватної власності на землю
до ведення Росії согл ст 71 відносять
- Федеральна держ власність (на землю і на ін природн ресурси)
- Гражд і гр проц зак-во (як методи охорони їм відносин, віз при використанні і охороні аграрних інтересів)
- Метеорологічна служба, стандарти (в тому числі і агр правоотн (в області))
До спільного відання належить:
- Захист прав і свобод чел-ка і гр-на (в тому чсле й в обл агр правовідносин)
- Питання влад користувався і распоряж землею надрами водн та ін природн ресурсами
- Розмежування держ власності (передусім на землі та ін природні ресурси)
- Природокористування охр окр середовища і обеспеч еколог безпеки
8. Роль агр зак-ва в умовах переходу до ринкових відносин.
У наст час АП та законодавство д забезпечити перехід до ринкової системи.Завдання АП та законодавства - формування норм і правових і законодавчих інститутів для функціонування рин отношеній.След зазначити зростання ролі норм гр, земельного права кіт більшого значення набувають у регулюванні ринкових відносин в обл біржової торгівлі та її нових форм, таких як ф'ючерсна торговля.Появляються експортні контракти на Сільгосп продукцію
Головним напрямком є впровадження риночнихотн в усі ланки селькохоз отнош і у формуванні Сільгосп ринку
Він хар-ни зв'язок м-у виробляє і споживачем, наявність конкуренції.Найважливіше завдання правового регул рин отнош-укріплення договорнихотн м-у Сільгосп та іншими орг народного господарства.
У прцессе економ реформи приняти багато законод актів кіт закр осн напрями і принц розвитку рин відн в агр секторі, серед них головне знач мають акти про зем реформи, перетворення Сільгосп підприємств в комерційні організації, що орієнтуються на принципі приватної власності.
Для реалізації цих перетворень знадобилося созд нової правової бази. У ряді законів у тому числі й Конституції отримала закріплення многообра форм собств, свободу хазяйновитості і предпринимат деят-ти, влаштовуються вмешат гос-ва у деят-ть Сільгосп підприємств

9.Правовое регулювання ринку землі.Початок разв рин відн поклали встановлення права приватної власності на землю і в цілому різноманіття форм собст, констит закріплює не тільки част собств на землі громадян і юр осіб, держ і муниц собств і інші форми власності а й право вільно осуществл влад корист і распоряж цієї собств .
Земля прирівнюється до нерухомості та зем оборот регулюється нормами ФЗ про волоку земель сільськогосподарського госп призначення. Закріплено право колгоспників вийти зі складу цих господарств і, отримавши земельний і майновий пай, земельну ділянку міг бути розширений за рахунок земель придбаних за плату. АП переходу до ринкової отн зазнавши сущ зміни сущ роль зіграв УКАЗ през-та Про регулювання зем відносин та розвитку агр реформи в росії. Велика увага приділяється охороні прав власності від необгрунтованого втручання держ органів в рин зем відн.
УКЗ пр-та від 96г Про реализ констит прав гр-н на землю уточнив права власника Сільгосп ділянки на збереження за ними зем ділянок, понад устан перед розмірів, уточнені права керівників с \ г органів на получ у власність безкоштовно зем ділянок з фонду перерозподілу земель для ведення с \ г произв-ва, уточнені права на безкоштовну прирізку гр-нам і юр особам зем ділянок, зайнятих чагарником дрібноліссям. Зростає захист прав землекористувачів від вмеш в їх деят-ть і восст порушеного прав. У обл зем відн складаються такі зделкі як купівлі продажу, дарування, міна, застава, оренда, спадкування. Специфічним в АП явл дог-р оренди набере чинності після його реєстрації, здача землі допускається тільки власником власником або користувачем, суб'єктами можуть бути і іноземні гр-ни і іноземні юр особи. Зем ділянки кіт наход в у держ або муниц власності, здаються в оренду адміністрацією або місц виконавчими органами. Специфічний також заставу зем ділянки, при заставі ділянку ост у заставодавця кіт явл власником зем ділянки, також заставодавцем м.б кред фін установа, що має ліцензію на здійснення заставних операцій.
11. Ринок кредитів і фінансів у сфері сільського госп-ва.
Регулювання кред \ фін отнош предполаг держ підтримку с \ г виробництва, створ рівних можл для доступу до фінансів і кредитах, при цьому повинен дотримуватися метод розподіль витрат м-у центром та місцевими органами. Кред політика д б спрямована на широкий доступ сх комерц організацій до кредитних ресурсів. З переходом від обязательног до доброї страхуванню склад ринок страхування. серед заходів спрямованих на ругулірованіе фінансових отнош, можна відзначити зак-во кіт дозволяє з \ г підприємствам в ході приватизації переходити на акціонерну форму і випускати акції, але у гос-ва немає коштів на фінансування і це змушує брати кредити під заставу зем ділянок ФЗ про заставі. Треба сказати і про податки відповідно до зем кодексом передбачає стягнення плати за землю кіт вкл у себе зем податок та орендну плату, але податків зак-во не зовсім і вимагає доопрацювання
  Роль уніфікованих і диференційованих норм актів у регулюванні А відносин.
Уніфікація в АП є процес створення, об'єднання, інтеграціїнорм АП в одному джерелі АП з метою найбільш повного і детального правовогорегулювання суспільних відносин, що складають предмет АП(Цивільно-правових, підприємницьких, трудових і т. д.). Уніфікованіджерела АП дозволяють:охопити всю сукупність однорідних суспільних відносин;уникнути правових колізій і багатозначності тлумачення норм АП;уникнути правових прогалин при регулюванні суспільних відносин,складають предмет АП;зменшити кількість джерел АП;підвищити рівень юридичної техніки.Уніфікованими джерелами АП є:Земельний кодекс РРФСР;Цивільний кодекс РФ;Закон РФ. "Про зерно";Федеральний закон "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майноі операцій з ним ";Указ Президента РФ "Про регулювання земельних відносин та розвитку аграрноїреформи в Росії ";Постанова Уряду РФ "Про порядок приватизації та реорганізаціїпідприємств і організацій агропромислового комплексу "і т. д.Диференціація в АП є процес створення джерел АП,характеризується виділенням сукупності однорідних суспільних відносин урамках АП з метою їх спеціального правового регулювання з урахуванням специфічнихособливостей даних відносин. Диференціація джерел АП дозволяє:* Охопити сукупність однорідних суспільних відносин, що вимагаютьспеціального регулювання;* Уникнути правових колізій і багатозначності тлумачення норм АП;уникнути правових прогалин та невизначеності при регулюванні суспільнихвідносин, що складають предмет АП;підвищити рівень юридичної технікиДиференційованими джерелами АП є:Закон РРФСР Про СФГ;Федеральний Закон Про сільськогосподарську кооперацію;Федеральний Закон Про садівничих, городницькихоб'єднаннях громадян та ін
12. Завдання держ регулювання агропромислового виробництва.
Відповідно до ФЗ Про держ рег агропром вироб-ва від 97г
Стаття 1. Поняття та завдання державного регулювання агропромислового виробництва
Державним регулюванням агропромислового виробництва визнається економічний вплив держави на виробництво, переробку та реалізацію сільськогосподарських продукції, сировини і продовольства, включаючи рибу і морепродукти, а також на виробничо-технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення агропромислового виробництва.
Завданнями державного регулювання агропромислового виробництва є стабілізація та розвиток агропромислового виробництва, забезпечення продовольчої безпеки Російської Федерації, поліпшення продовольчого забезпечення населення, підтримка економічного паритету між сільським господарством та іншими галузями економіки, зближення рівнів доходу працівників сільського господарства і промисловості, захист вітчизняних товаровиробників у сфері агропромислового виробництва .

16. основні ф-ії Держ хліб інспекції
У соотв Положення
про Державної хлібної інспекції при Уряді Російської Федерації
7. Росгосхлебінспекція відповідно до покладених на неї основних завдань здійснює такі функції:
1) визначає відповідність якості зерна та продуктів його переробки вимогам нормативних і технічних документів;
2) контролює правильність розрахунків за зерно, що закуповується у сільськогосподарських товаровиробників;
3) контролює дотримання вимог нормативних та технічних документів, відповідно до яких здійснюються розміщення, обробка, зберігання, переробка, зерна і продуктів його переробки;
4) контролює правильність ведення обліку зерна і продуктів його переробки громадянами та юридичними особами.
5) інспектує якість зерна та продуктів його переробки при їх виробництві, ввезенні в Російську Федерацію і вивезенні з Російської Федерації, і випуску цієї продукції з державного резерву, видає сертифікати якості зерна та продуктів його переробки;
6) контролює при виробництві продуктів переробки зерна дотримання науково обгрунтованих норм їх виходу;
7) розглядає і затверджує спад маси зерна і продуктів його переробки за актами зачистки на витрачені або проінвентаризовані партії зерна та продуктів його переробки;
8) визначає якість зерна та продуктів його переробки з простроченим терміном зберігання та видає висновки про можливість їх подальшого зберігання чи використання;
9) проводить експертизу зерна та продуктів його переробки, визнаних за результатами лабораторного дослідження непридатними для використання в їжу,;
10) здійснює в установленому порядку ліцензування окремих видів діяльності відповідно до законодавства Російської Федерації;
11) розробляє та затверджує в межах своєї компетенції порядок обліку зерна і продуктів його переробки,;
12) контролює дотримання встановленого порядку подання декларації раціонального використання зерна громадянами та юридичними особами, які здійснюють діяльність із зберігання та переробки зерна;
13) бере участь у конкурсних комісіях з відбору постачальників зерна та продуктів його переробки для державних потреб;
14) розробляє та затверджує інструкції, правила, положення та інші документи, що регламентують порядок роботи федеральної лабораторії і територіальних підрозділів;
15) погоджує державні стандарти на зерно і продукти його переробки, методи оцінки їх якості;
16) розробляє та затверджує в установленому порядку форми і правила оформлення сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки;
17) проводить оцінку якості зерна нового врожаю, його технологічні властивості та розробляє рекомендації щодо його раціонального використання;
18) бере участь у розгляді та затвердженні списків найбільш цінних за якістю сортів зернових, зернобобових та круп'яних культур, а також пивоварного ячменю;
19) здійснює відповідно до законодавства Російської Федерації міжнародна співпраця з питань якості та раціонального використання зерна та продуктів його переробки;
20) здійснює в установленому порядку фінансове та матеріально-технічне забезпечення федеральної лабораторії і територіальних підрозділів;
21) організовує перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників Росгосхлебінспекціі, федеральної лабораторії і територіальних підрозділів, а також бере участь в організації підготовки фахівців з питань, що належать до компетенції Росгосхлебінспекціі;
22) здійснює заходи щодо соціального захисту, поліпшення умов праці, житлових, культурно-побутових умов і медичного обслуговування працівників Росгосхлебінспекціі.
17 Основні принципи обороту земель сель госп призначення
у відповідності із ФЗ про обіг земель с / г призначення 2002р
3. Оборот земель сільськогосподарського призначення грунтується на наступних принципах:
1) збереження цільового використання земельних ділянок;
2) встановлення розміру загальної площі земельних ділянок сільськогосподарських угідь, які розташовані на території одного адміністративно-територіального утворення суб'єкта Російської Федерації і можуть одночасно перебувати у власності громадянина, його близьких родичів, а також юридичних осіб, у яких дані громадянин чи його близькі родичі мають право розпоряджатися більш ніж 50 відсотками загальної кількості голосів, що припадають на акції або внески (частки), що складають статутних (складеному) капітали даних юридичних осіб;
3) переважне право суб'єкта Російської Федерації або у випадках, встановлених законом суб'єкта Російської Федерації, органу місцевого самоврядування на купівлю земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення при його продажу, за винятком випадків продажу з публічних торгів;
4) преимущественное право субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления на покупку доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения при возмездном отчуждении такой доли участником долевой собственности в случае, если другие участники долевой собственности откажутся от покупки такой доли или не заявят о намерении приобрести такую долю в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения;
5) установление особенностей предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам, лицам без гражданства, а также юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов;
6) предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на возмездной или безвозмездной основе в случаях, установленных федеральными законами.

Перекладено порталом © за допомогою translate.google.com.