Мир Знаний

Органи юстиції

.

План.

1. Система органів юстиції.

2. Міністерство юстиції України.

3. Обласні, районні, міські управління юстиції..

1. Систему органів і установ юстиції очолює Міністерство юстиції України. До цієї системи входять:

- Головне Управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК;

- обласні управління юстиції;

- Київське і Севастопольське міське управління юстиції;

- районні, районні в містах, міські управління юстиції;

- науково-дослідні інститути судових експертиз (Київ, Харків, Донецьк, Одеса, Львів);

- республіканські курси підвищення кваліфікації працівників юстиції (Київ, Харків).

2. Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади, який організовує здійснення державної правової політики, керує дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за її стан та розвиток.

Мінюст України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Міністерство юстиції України.

Міністерство у встановленому порядку в межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Основними завданнями Мінюсту України є:

- організація здійснення державної правової політики, підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, сприяння розвитку правової науки;

- підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, розроблення проектів нормативних актів та міжнародних договорів з правових питань, здійснення правової експертизи проектів нормативних актів, державна реєстрація нормативних актів, систематизація законодавства України;

- підготовка за поданням міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щорічних планів законопроектної роботи та планів роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, координація нормотворчої діяльності в центральних органах виконавчої влади та контроль за цією діяльністю;

- забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина;

- організаційне та матеріально-технічне забезпечення судів загальної юрисдикції, організація виконання судових рішень, роботи з кадрами, експертне забезпечення правосуддя;

- організація роботи нотаріату, діяльності щодо реєстрації актів громадянського стану;

- розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;

- державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів та місцевих органів господарського управління і контролю;

- здійснення легалізації місцевих об'єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством;

- здійснення у випадках, передбачених законодавством, реєстрації прав на нерухоме майно, ведення реєстру застави рухомого майна;

- забезпечення виконання завдань, покладених на службу громадянства та реєстрації фізичних осіб;

- здійснення методичного керівництва правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, установах і організаціях, надання зазначеним органам, а також органам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їхніх нормативних-правових актів у відповідність до чинного законодавства;

- представлення в межах своєї компетенції за дорученням Мінюсту інтересів Президента України, Кабінету Міністрів України і Мінюсту під час розгляду справ у судах областей, міст Києва і Севастополя, підготовка матеріалів до розгляду цих справ;

- здійснення міжнародно-правового співробітництва в межах повноважень;

- розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;

- організація роботи з кадрами в апараті управління, районних (міських) судах, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управліннях юстиції та підвідомчих установах, підвищення їхньої кваліфікації.

Управління юстиції здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через утворені в установленому порядку районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Хто очолює систему органів юстиції?

2. Які завдання має Мінюст?

3. Хто призначає Міністра юстиції?

4. Які завдання мають управління юстиції?