Мир Знаний

Фінансовий контроль 2

План

1.Фінансовий контроль,його елементи та види………………………………….3

2. Основні елементи структури бюджету………………………………………….10

3. Список використаних джерел……………………………………………………16

1.Фінансовий контроль,його елементи та види

На сучасному етапі розвитку країни особливої актуальності набувають питання вдосконалення управління, важливою функцією якого є контроль. Держава не може нормально функціонувати і розвиватися без чітко організованої системи контролю за виробництвом, розподілом і перерозподілом суспільного продукту та іншими сферами суспільного життя в державі. Контроль є невід’ємним елементом надбудови суспільства, який зазнає серйозних змін у процесі розвитку його політичної системи, органів державного і господарського управління, законодавчої і виконавчої влади.

Контроль у широкому розумінні - це процес, який має забез­печити відповідність функціонування об’єкта управління прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення поставленої мети. Сутність контролю полягає у здійсненні цілеспрямованого впливу на об’єкти управління, який передбачає систематичний нагляд, спостереження за їхньою діяльністю для виявлення відхилень від установлених норм, правил, вимог чи завдань у процесі їхнього виконання.

Фінансовий контроль - комплексна і цілеспрямована фінансово-правова діяльність органів фінансового контролю або їхніх підрозділів чи представників, а також осіб, уповноважених здійснювати контроль, що базується на положеннях актів чинного законодавства. Він полягає в установленні фактичного стану справ на підконтрольному об’єкті щодо його фінансово-господарської діяльності та спрямований на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності в процесі формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів для ефективного соціально-економічного розвитку всіх суб’єктів фінансових правовідносин. [4,с150]

Фінансовий контроль є однією із завершальних стадій управ­ління фінансами. Водночас він є необхідною умовою ефектив­ності управління фінансовими відносинами в цілому. Складність розуміння фінансового контрою зумовлена складністю самих фінансів. Фінанси є основою суспільної діяльності в будь-якій сфері і водночас відображають її матеріальну ре­зультативність, так і фінансовий контроль виступає в ролі певного лакмусового папірця, з допомогою якого зримо прояв­ляється весь процес руху фінансових ресурсів, починаючи зі стадії їх формування, що необхідно для початку здійснення діяльності в будь-якій сфері публічного життя, і завершуючи одержанням фінансових результатів цієї діяльності.

Особливе місце фінансового контролю в загальній системі контролю як елемента в системі управління суспільними про­цесами зумовлюється його специфікою, що найяскравіше про­являється в контрольній функції самих фінансів.[4, c 134] Об'єктивно властива фінансам здатність виражати специфічну сторону ви­робничо-господарської діяльності в будь-якій сфері робить фінансовий контроль всеохоплюючим і всеосяжним.

Для того щоб з потенційно можливого фінансо­вий контроль дійсно став таким і на практиці, завжди необхід­но розрізняти базисні і надбудовні елементи фінансового кон­тролю. Якщо контрольна функція фінансів є властивістю са­мих фінансів і виступає базисом фінансово-контрольних правовідносин, то власне фінансовий контроль є діяльністю відповідних органів та організацій, що його здійснюють.

За організаційними ознаками розрізняють ревізії:

а) планові - здійснюються відповідно до заздалегідь розроблених і затверджених планів;

б) позапланові - проводяться в строки, не передбачені затвердженим планом (у разі стихійного лиха, незадовільної роботи підприємства чи взаємопов’язаних підприємств).

Аудит- форма контролю, що є незалежною експертизою стану бухгалтерського обліку, фінансових звітів і балансів. Мета аудиту - підтвердити достовірність показників балансу й фінансової звітності, а також перевірити, чи ведеться бухгал­терський облік згідно з чинними в державі нормативно-правови­ми положеннями. Аудит відрізняється від ревізії не тільки цілями здійснення, а й організаційними формами його проведення.[5.с31] Його виконують незалежні аудиторські фірми або особи, що здійснюють приватну підприємницьку діяльність і мають сертифікат і ліцензію на проведення аудиту, причому на платній основі за договорами з адміністрацією різних підприємницьких структур, які бажають одержати такі аудиторські послуги. Аудитор несе відповідальність перед зовнішніми споживачами його інформації щодо якості та обґрунтованості результатів контролю.

Слідство як форма контролю являє собою процесуальні дії, під час яких визначається провина відповідальних посадових, службових осіб у здійсненні тих чи інших порушень, пов’язаних із присвоєнням матеріальних цінностей, безгосподарністю, службовими зловживаннями. Слідство проводиться судово-слідчими правоохоронними органами і регулюється особливим процесуальним законодавством.

Функції фінансового контролю поширюються на всю господарську та фінансову діяльність підприємств і організацій. Згідно з проектом Закону України «Про систему державного фінансового контролю в Україні» державний фінансовий контроль поділяється на:

- Загальнодержавний контроль здійснюється Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України під час реалізації наданих їм конституційних повноважень. Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, який утворюється ВР, підпорядкований і підзвітний їй. Цей орган контролю здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави.

- Спеціалізований державний фінансовий контроль здійснюється Міністерством фінансів України, Головним контрольно-ревізійним управлінням при Міністерстві фінансів України, Державним казначейством України, Державною податковою адміністрацією України, Національним банком України, державними комітетами, їхніми структурними підрозділами та іншими спеціалізованими органами контролю.

- Відомчий контроль здійснюють міністерства, державні комітети, концерни, асоціації, акціонерні виробничі об’єднання відповідно до законодавчих та інших нормативних актів, якими передбачено проведення комплексних ревізій і контрольних переві­рок фінансово-господарської діяльності підприємства за ініціативою власника, тобто органу, якому підпорядковане підприємство на правах власності. Відомчий контроль є різновидом внутрішнього державного фінансового контролю, що здійс­нюється в межах одного державного органу службою контролю, створеною цим органом і підпорядкованою керівнику цього органу.

- Комунальний (муніципальний) фінансовий контроль здійснюєть­ся радами народних депутатів та їхніми комісіями, незалежними профспілками, членами партій та рухів відповідно до повноважень, наданих законодавством України.

Список використаних джерел

1.Алісов Є. О.Фінансове право: Підручник. – X.: Фірма«Консум»,1998.- 474 с.

2.Воронова Л.К. Фінансове право: Підручник–Харків: Консум, 1998.

3.Василик О.Д. “Теорія фінансів”: Підручник. – К.: НІОС – 2000. - 416 с.

4.ВітвицькаН. С.,Чумакова І. Ю. Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. длявивч. дисципліни– К.: КНЕУ, 2003. 408 с.

5.Зюнькін А. Г.Фінансове право: Опорний конспект лекцій. – К.: МАУП 2003. – 3-тє вид., доп. — 160 с.: іл. — Бібліогр.: с. 153–158.

6.Предборський В.А. Фінансове право: Підручник- К.; Правові джерела, 1998.

7.Романів М. В. Державний фінансовий контроль і аудит. — К.: НІОС, 1998.