Мир Знаний

Господарська правова відповідальність при порушенні господарських зобов язань

Реферат на тему:

“Господарська, правова відповідальність при порушенні господарських зобов’язань”

Господарське правопорушення - це протиправна дія або бездіяльність суб'єкта господарських відносин, яка не відповідає вимогам норм господарського права, не узгоджується з юридичними обов'язками даного суб'єкта, порушує суб'єктивні права іншого учасника відносин або третіх осіб. Залежно від юридичної підстави, правопорушення поділяються на договірні і позадоговірні. В свою чергу договірні правопорушення поділяються на:

• правопорушення на стадії виникнення договорів;

• порушення строків виконання договірних та інших господарських зобов'язань;

• порушення господарських зобов'язань щодо перевезень вантажів;

• порушення щодо якості поставленої продукції;

• порушення державної дисципліни цін, пов'язані з виконанням договорів;

• порушення у сфері кредитних та розрахункових відносин, пов'язані з виконанням господарських договорів тощо.

До позадоговірних правопорушень відносяться:

• порушення антимонопольного законодавства;

• порушення податкової дисципліни;

• порушення прав власника як поєднаних так і не поєднаних з позбавленням прав володіння тощо.

Господарсько-правовій відповідальності властиві такі ознаки, як: 1. юридична, тобто являє собою вплив кредитора на

правопорушника безпосередньо або за допомогою суду, • арбітражного або третейського суду.

2. матеріальна - застосовується у формі певної системи

майнових санкцій, передбачених діючим законодавством.

Функції господарсько-правової відповідальності визнача­ються як сукупність дій щодо застосування до правопорушника передбачених законом або договором санкцій, а також правових наслідків такого застосування.

Визначено п'ять основних функцій:

Стимулююча функція. Господарсько-правова відпові­дальність полягає в застосуванні до правопорушника майнових (економічних) санкцій, передбачає спонукання його і до припинення правопорушення, і до реального виконання зобов'язання.

Штрафна функція. У даному розумінні господарсько-правова відповідальність є реакцією на вже вчинені протиправні дії (бездіяльність) у вигляді покарання правопорушника економічними санкціями (неустойка, штраф, пеня).

Функція попередження правопорушень. Суть даної функції полягає в тому, при застосуванні відповідальності усувається факт господарського правопорушення, а й застосовуються відповідними органами правові заходи, спрямовані на усунення його причин та умов.

Компенсаційна функція - сутність її полягає у відновленні порушеного правопорушенням майнового стану потерпілого шляхом застосування на його користь компенсаційних майнових санкцій, стягуваних з порушника.

Інформаційна функція - сам факт пред'явлення претензії, позову - це інформація про неблагополучний стан господарської діяльності суб'єкта.

Відповідальністю є застосування до правопорушника встановлених законом або договором санкцій, внаслідок чого він зазнає майнових втрат.

Види господарсько-правової відповідальності розрізняються залежно від видів господарських правопорушень і санкцій, встановлених за ці правопорушення, це:

1) відшкодування збитків

2) 2) штрафні санкції

3) оперативно-господарські санкції.

Відшкодування збитків - як вид відповідальності чітко

визначене законом. В першу чергу визначені юридичні підстави його застосування (ст. 203 ЦК). В разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання боржником він зобов'язаний відшкодувати кредиторові завдані цим збитки. Підзбитками розуміються витрати кредитора, втрата або пошкодження його майна, доходи, які він одержав би, якби зобов'язання було виконане боржником.

Даний вид відповідальності застосовується як майнова санкція:

• у відносинах купівлі-продажу;

• у відносинах поставки;

• при перевезенні вантажів;

• згідно з договором підряду на капітальне будівництво тощо.

Штрафні санкції виконують каральну функцію. Законодавство встановлює штрафну відповідальність, коли доцільно застосовувати штрафні економічні санкції. Розмір штрафної санкції залежить від ступеня серйозності господарського правопорушення. Штрафна відповідальність може застосовуватися «понад завдані збитки», якщо законом або договором не визначено Інше.

Розмір штрафу регулюється трьома способами:

• штраф у твердій сумі;

• штраф у процентному відношенні до суми всього зобов'язання або невиконаної частини зобов'язання;

• штраф у кратному розмірі до вартості того предмета, який захищається штрафом.

Неустойка являє собою різновид штрафної економічної санкції, розмір якої визначається законом або договором у процентному відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання. Неустойка в основному застосовується як штрафна санкція при простроченні виконання майнових зобов'язань. Наприклад, за недопоставку товару постачальник сплачує покупцеві неустойку з розмірі 4 відсотків вартості недопоставленого є строк товару.

Пеня застосовується як штрафна економічна санкція в разі затримки виконання суб'єктами господарської діяльності грошових зобов'язань. Особливістю пені є те, що вона встановлюється у процентному відношенні до простроченої суми за кожний день прострочення. Якщо розмір неустойки не залежить від терміну прострочення виконання, то розмір пені збільшується залежно від продовження правопорушення.

Оперативно-господарські санкції - це передбачені законодавством або договором засоби оперативного впливу спрямовані на попередження господарського правопорушення. Дані санкції в свою чергу поділяються на два види: 1) спрямованіна одностороннє припинення правовідносин в інтересах сторони, чиї права порушені; 2) спрямовані на зміну правовідносин(переведення несправного платника на попередню оплату товару або акредитивну форму розрахунків).

Господарське - правова відповідальність ґрунтується на таких підставах:

перша - сукупність норм права про відповідальність суб'єктів господарських відносин;

друга - господарська правосуб'єктність боржника і кредитора;

третя - це протиправні дія або бездіяльність господарського правопорушника, що порушують права па і законні інтереси кредитора. Дана підстава складається з чотирьох елементів:

• факт господарського правопорушення;

протиправність поведінки господарського порушника;

• причинний зв'язок між протиправною поведінкою і завданими потерпілому збитками;

• вина господарського правопорушника - це негативне суб'єктивне ставлення правопорушника до прав і законних інтересів потерпілого. Вина існує в формі умислу і необережності.

У господарському праві діє презумпція вини - «відсутність вини доводиться особою, яка порушила зобов'язання» (ст.209 ЦК).

Сукупність чотирьох названих умов утворює юридично-фактичні підстави господарсько-правової відповідальності.

Використана література:

Пігач Я.М., Тру фанова Л.М. Господарське законодавство. – К., 2000.