регистрация /  вход

Напрямки еволюції інтелектуальних мереж та шляхи інтеграції інтелектуальної мережі та мережі Internet (стр. 1 из 2)

Напрямки еволюції інтелектуальних мереж та шляхи інтеграції інтелектуальної мережі та мережі Internet


Набір можливостей CS-1 є першим поколінням інтелектуальних мереж і має ряд обмежень:

1. У наборі CS-1 не стандартизовані інтерфейси між SCEP і SMP, а також інтерфейси SMP-SSP і SMP-SCP. Наслідком цього є те, що обладнання для створення послуг, для їхнього завантаження в SCP, як і сам SCP, мають бути виготовлені одним виробником.

2. Не стандартизована взаємодія між SCP різних мереж. Ця обставина не дозволяє використовувати послуги, абоненти яких та/або користувачі якими перебувають у різних мережах IN.

3. He підтримуються послуги, які вимагають управління декількома учасниками зв'язку, через що відсутня можливість динамічно підключати та відключати учасників багатостороннього конференц-зв’язку.

4. Відсутня підтримка функцій мобільності термінала, широкосмугових послуг і послуг мультимедіа.

Наступні за CS-1 набори можливостей мають усунути деякі з зазначених вище недоліків (табл. 1).

У пакеті рекомендацій з набору CS-2 враховано основний недолік його попередника – неможливість взаємодії між різними мережами IN – і специфіковано інтерфейс між SCP різних мереж, що дозволяє реалізувати функціональні можливості, які забезпечують надання послуг IN на міжнародному рівні. Перелік блоків SIB у CS-2 був розширений, а для їхнього опису було застосовано об’єктно-орієнтований підхід, який широко використовується сьогодні у всіх телекомунікаційних технологіях.

Для інтерфейсу з базами даних окрім протоколу INAP у CS-2 запропоновано використати протокол доступу до директорії (DAP – DirectoryAccessProtocol), визначений рекомендацією X.500. Призначенням протоколу DAP X.500 є забезпечення незалежності реалізації SDF від параметрів операцій, пов'язаних з конкретною послугою, яка не підтримувалася протоколом INAP CS-1.

Для інтерфейсів SSF-SCF і SCF-SCF протокол INAP був розширений засобами підтримки мобільності користувачів (але не терміналів), обміну інформацією про нарахування плати та управління декількома учасниками зв'язку та/або сегментами одного з'єднання.

В остаточному підсумку пакет рекомендацій із CS-2 фактично охопив всі можливості, які можна реалізувати на базі стаціонарної телефонної мережі, використовуючи закладені в концепції IN принципи.

Бурхливий розвиток останніми роками альтернативних (відносно стаціонарної телефонної мережі) систем зв'язку (мереж рухомого зв'язку, мереж IP, широкосмугових мереж) привернув увагу до питання про можливість застосувати до них концепцію IN і/або можливості інтеграції цих мереж у глобальну мережу IN, яка матиме властивості всіх конкуруючих технологій. Необхідність відпрацювання принципів створення такої мережі призвела до створення специфікацій таких наборів можливостей IN.

Таблиця 1 – Характеристика наборів можливостей IN CS-1 – CS-4
Набір можливостей CS-2 CS-3 CS-4
Основні функції Розподілена логіка послуги Управління декількома сегментами одного з'єднання Управління декількома учасниками зв'язку Запит послуги під час зв'язку Кілька точок управління (при обслуговуванні виклику на один CCF/SSF можуть впливати кілька програм у різних SCP) Взаємодія з додатковими послугами ISDN Керована взаємодія атрибутів в CCF/SSF
Інтерфейси SCF-SCF, SDF-SDF, SCF-SDF. SCF-SCF, SCF-SDF, SDF-SDF; SMF-SSF, SMF-SRF, SMF-CUSF, SMF-SCF, SMF-SDF; SMF-SMF, SMF-SMAF, SMF-SCEF.
Мобільність користувача та термінала Підтримка мобільності користувача для послуги UPT у вузькосмугових мережах Послуги мобільності термінала для вузькосмугових мереж. Підтримка мобільності термінала для послуги UPT у вузькосмугових мережах Послуги мобільності для широкосмугових мереж. Підтримка мобільності для послуги UPT у широкосмугових мережах
Взаємодія з IP-мережами Надання послуги IN у телефонній мережі за запитом, ініційованим у мережі IP Установлення з’єднання між мережами IP Запит надання послуги IN у мережі IP (підтримка перерахування адрес IP/ТМЗК)
Підтримка послуг B-ISDN Інтерактивні Вибірки інформації (з'єднання типу "точка-точка") Інтерактивні Вибірки інформації Розподільні (односпрямовані з'єднання "точка – група точок" і двоспрямовані багатоточкові)

У зв'язку зі зростанням популярності технології Internet та інших мереж, що використовують протокол IP (Internet Protocol), телефонія все більше використовує їхні послуги. Щодо інтелектуальної мережі, то насамперед переваги від інтеграції з мережею Internetматимуть важливе значення для послуги VPN. Можливості надання, нарівні з телефонними послугами, послуг Internet, пов'язаних з передачею мови, даних і факсимільних повідомлень, відеоконференцій тощо, а також єдина система нарахування плати, є досить привабливими для корпоративних клієнтів, які отримують єдину мережу з чудовою можливістю контролювати витрати.

У процесі конвергенції IP-мереж і телефонних мереж провідну роль відіграє інтелектуальна мережа. Головна особливість мереж IN полягає в їхньому фізичному та логічному розміщенні над базовими мережами, тому саме IN може успішно виступати як «мережний інтелект» об'єднаної мережі.

З кінця 90-х років оператори мереж зв'язку почали пропонувати рішення, що базуються на інтеграції телефонних послуг і послуг Internet. У складі інженерної проблемної групи Internet (InternetEngineeringTaskForce, IETF) організовано робочу групу під назвою PINT (PSTN and InternetInterworking), що визначила протокол взаємодії між телефонною мережею та Internet – PINT Profile. Цей протокол дозволяє залучати IP-мережу до надання телефонних послуг (рис. 1). При цьому Internet використовується для управляючих впливів, а передачу мови (або даних) бере на себе телефонна мережа. Роботи групи PINT не стосуються проблем передачі мови через границю між телефонними мережами та IP-мережами.

Таким чином, при об'єднанні можливостей телефонних мереж і IP-мереж можливе надання двох нових класів послуг: передача мови зверх протоколу IP (VoIP) і управління з'єднанням у телефонній мережі з IP-мережі. Аспекти взаємодії послуг/прикладних програм IP і послуг IN є предметом стандартизації в рамках набору можливостей CS.

Для забезпечення функцій сигналізації в IP-телефонії існують два основні стандарти: сімейство протоколів Н.323, розроблене ITU-T, і протокол SIP (SessionInitiationProtocol), розроблений IETF. Протоколи сімейства Н.323 і SIP є різними підходами до вирішення тих самих завдань. Якщо перші близькі до традиційних систем сигналізації, то другий реалізує більш простий підхід на основі протоколу HTTP (HypertextTransferProtocol).

У рекомендації Н.323 неведено велику кількість різних варіантів проходження з'єднань, що з великою ймовірністю гарантує сумісність різних систем. Протокол SIP із повідомленнями, що базуються на текстовому форматі, простіший у реалізації та з точки зору додавання нових функцій. Систему об'єктів Н.323 можна розглядати як прикладну мережу, накладену на мережу передачі даних (IP-мережа), тоді як послуги SIP орієнтовані на інтеграцію з послугами Internet. Технологія Н.323 надає більше можливостей управління конкретною послугою зв'язку як у частині аутентифікації, так і в частині контролю використання мережних ресурсів.

Роботу над проектом TIPHON (TelecommunicationsAndInternetProtocolHarmonizationOverNetworks) було почато інститутом ETSI у квітні 1997 року з метою вирішення проблем взаємодії між IP-мережами та мережами комутації каналів (CircuitSwitchedNetwork, CSN), найбільшою з яких є світова телефонна мережа. У рамках проекту TIPHON розглядаються чотири можливих сценарії передачі мови:

• від користувача IP-мережі до абонента мережі CSN з метою надати користувачам IP-мереж доступ до мовних послуг мереж із комутацією каналів, у тому числі, до послуг IN;

• від абонента мережі CSN до користувача IP-мережі з ідентифікацією викликуваної сторони адресою в телефонній мережі (згідно з рекомендацією Е.164) або IP-адресою;

• між абонентами мереж CSN з використанням IP на магістралі;

• між користувачами IP-мереж з використанням CSN на магістралі та з ідентифікацією викликуваної сторони адресою в телефонній мережі (згідно Е.164) або IP-адресою.

Базуючись на стандартах Н.323 ITU-T для IP-мереж, специфікації TIPHON ETSI доповнюють їх деякими обов'язковими процедурами, а також механізмами взаємодії з мережами комутації каналів. Функціональна модель TIPHON складається з тих самих компонентів, що й модель Н.323, однак у ній передбачений розподіл шлюзу на три мережні елементи: шлюз сигналізації (SG – SignallingGateway), транспортний шлюз (MG – MediaGateway) і контролер транспортного шлюзу (MGC – MediaGatewayController). Схему взаємодії елементів архітектури TIPHON із телефонною мережею наведено на рис. 2.


Рисунок 2 – Архітектура взаємодії IN і IP-мереж

Шлюз сигналізації (SG) служить проміжною ланкою забезпечення сигналізації між IP-мережами та мережами CSN. У завдання транспортного шлюзу (MG) входить перетворення та/або перекодування інформації, що передається, перетворення адреси, заглушення еха, відтворення різних повідомлень для абонентів, прийом і передача сигналів DTMF тощо. Контролер транспортного шлюзу (MGC) виконує процедури сигналізації, які визначені рекомендацією Н.323, і перетворює сигнальні повідомлення мережі з комутацією каналів у повідомлення Н.323. Його основне завдання – управляти роботою транспортного шлюзу, тобто здійснювати управління з'єднаннями, використанням ресурсів, перетворенням протоколів тощо. В архітектурі TIPHON страж воріт (GK), крім функцій, визначених для нього в Н.323, додатково відповідає за нарахування плати, взаєморозрахунки та складання звітів про використання ресурсів.

Розподілена архітектура телефонного шлюзу пропонується також робочими групами IETF. Відповідно до підходу IETF, основу моделі шлюзу також становлять три зазначені вище елементи: шлюз сигналізації (SG), контролер транспортного шлюзу (MGC) і транспортний шлюз (MG). Функції кожного з цих елементів теж практично не відрізняються від тих, що визначено робочими групами TIPHON. При використанні системи сигналізації СКС№7 у контролер IP-мережі направлятимуться повідомлення підсистеми ISUP. При використанні сигналізації по виділених сигнальних каналах (ВСК) сигнальні повідомлення спочатку разом з інформацією абонента надходять у транспортний шлюз, а потім – у контролер транспортного шлюзу. Для інкапсуляції телефонних протоколів сигналізації (ISUР, ВСК, PRI) і передачі інформації, яку вони переносять, в контролері транспортного шлюзу використовується протокол MDTP (Multi-NetworkDatagramTransmissionProtocol).