Окремі випадки задач оптимального стохастичного керування

ОКРЕМІ ВИПАДКИ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО СТОХАСТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

1.Зовнішній інтеграл

Функції

і
можуть бути довільними, а математичні сподівання можна обчислювати, якщо
як функція від
є вимірною.

Якщо ж оптимальна стратегія, отримана в результаті оптимізації, виявиться невимірною, то і функція

може виявитися невимірною. У цьому випадку математичне сподівання невизначено.

Для розв’язання цієї проблеми застосовують два підходи. Перший полягає в накладенні на функції

і
таких обмежень, які забезпечували б вимірність підінтегральної функції на кожному кроці оптимізації
: функції
і
,
, повинні бути неперервними по своїх аргументах і повинна існувати щільність імовірності розподілу випадкової величини
, а множини
значень припустимих стратегій повинні бути компактними.

На жаль, на практиці ці вимоги не завжди виконуються. Тому другий підхід пов’язаний з використанням зовнішнього інтеграла.

Позначимо через

простір елементарних подій, що є довільною множиною, а
– деяка система підмножин множини
.

Математичним сподіванням випадкової величини

, заданої на імовірнісному просторі
, називається число
, якщо інтеграл з правої частини існує.

Нехай

і
– борелівські простори,
,
є
-алгеброю в
. Функція
називається
-вимірною, якщо
для будь-якої множини
. Тут
– борелівська
-алгебра простору
.

Для функції

, (
) зовнішній інтеграл за мірою
визначається як нижня грань інтегралів від всіх вимірних функцій
(
), що мажорують
, тобто

,
.

Тут

– функція розподілу випадкової величини
, що відповідає ймовірнісній мірі
.

Для довільної функції

має місце співвідношення:

,

де

,
, і вважають, що
.

Оскільки зовнішній інтеграл визначений для будь-якої функції, як для вимірної, так і для невимірної, то ніяких додаткових обмежень на функції

і
накладати не треба.

Для вимірних функцій обидва види математичних сподівань співпадають. Отже, у постановках задач можна замінити звичайне математичне сподівання на зовнішнє, і навіть якщо знайдена при цьому функція

виявиться вимірною, то отримана стратегія керування не перестане бути оптимальною.

Зовнішня міра множини

визначається співвідношенням
.

Для будь-якої множини

,


де

– це індикатор множини
, що визначається як

а) якщо

, то
;

б) якщо

і
, то
;

в) якщо

або
, то
;

г) якщо

задовольняє рівності
, то для будь-якої функції
має місце рівність
;

д) якщо

, то
для будь-якої функції
;

е) якщо

і
, то
. Якщо при цьому хоча б одна з функцій
або
-вимірна, то останнє співвідношення вірно зі знаком рівності.

Позначимо через

дійсну пряму, а через
– розширену дійсну пряму і надалі у всіх висновках замість дійсної прямої використовуватимемо поняття розширеної дійсної прямої.

Вважатимемо, що для розширеної дійсної прямої мають місце всі співвідношення порядку додавання і множення, які було введено для

, і припустимо, що
і
.

Позначимо через

множину всіх дійсних у розширеному розумінні функцій
, де
– простір станів.

– банахів простір всіх обмежених дійсних функцій
з нормою, що визначається за формулою

,
.


Позначатимемо

, якщо
,
,
і
, якщо
,
,
.

Для будь-якої функції

і будь-якого числа
позначимо через
функцію, що приймає значення
в кожній точці
, так, що

,
.

Припущення монотонності. Для будь-яких станів

, керування
і функцій
мають місце нерівності

якщо
і
;

, якщо
і
;

, якщо
,
і
.

Для будь-якого

стратегія
називається
-оптимальною при горизонті
, якщо

і

-оптимальною, якщо

Багато задач послідовної оптимізації, що становлять практичний інтерес, можуть розглядатися як окремі випадки задач загального виду. Розглянемо деякі з них:

· задачі детермінованого оптимального керування;

· задачі стохастичного керування зі зліченним простором збурень;

· задачі стохастичного керування із зовнішнім інтегралом;

· задачі стохастичного керування з мультиплікативним функціоналом витрат;

· задачі мінімаксного стохастичного керування.

2. Детерміноване оптимальне керування

Розглянемо відображення

, що задане формулою

,
,
,
(1)

за таких припущень:

функції

і
відображають множину
відповідно в множини
і
, тобто
,
; скаляр
додатний.

За цих умов відображення

задовольняє припущенню монотонності. Якщо функція
дорівнює нулю, тобто
,
, то відповідна
-крокова задача оптимізації (1) набуває вигляду:

, (2)

. (3)

Ця задача є задачею детермінованого оптимального керування зі скінченним горизонтом. Задача з нескінченним горизонтом має наступний вигляд:


, (4)

. (5)

Границя в (4) існує, якщо має місце хоча б одна з наступних умов:

·

,
,
;

·

,
,
;

·

,
,
,
і деякого
.

У задачі (4) – (5) може бути уведене додаткове обмеження на стан системи

,
. У такому разі, якщо
, позначатимемо
.

3. Оптимальне стохастичне керування: зліченний простір збурень

Розглянемо відображення

, що задане формулою

, (6)

за таких припущень:

параметр

приймає значення зі зліченної множини
з заданим розподілом ймовірностей
, що залежать від
і
; функції
і
відображають множину
відповідно в множини
і
, тобто
,
; скаляр
додатний.

Якщо

,
, – елементи множини
,
– довільний розподіл ймовірностей на
, а
– деяка функція, то математичне сподівання визначається за формулою


,

де

,

,

.

Оскільки

, то математичне сподівання
визначене для будь-якої функції
і будь-якого розподілу ймовірностей
на множині
.

Зокрема, якщо

,
,… – розподіл ймовірностей
на множині
, то формулу (6) можна переписати так:

При використанні цього співвідношення треба пам’ятати, що для двох функцій

,
рівність
має місце, якщо виконується хоча б одна з трьох умов:

та
;

та
;

та
.

Відображення

задовольняє припущенню монотонності. Якщо функція
– тотожний нуль, тобто
,
, то за умови
,
, функцію витрат за
кроків можна подати у вигляді:


(7)

де

,
.

Ця умова означає, що математичне сподівання обчислюється послідовно по всіх випадкових величинах

.

При цьому зміна порядку операцій додавання і узяття математичного сподівання припустима, тому що

,
, і для довільних простору з мірою
, вимірної функції
і числа
має місце рівність
.

Якщо виконується одна з двох нерівностей

або

,

то функцію витрат за

кроків
можна записати у вигляді:

,


де математичне сподівання обчислюється на добутку мір на

, а стани
,
, виражаються через
за допомогою рівняння
.

Якщо функція

допускає подання у такому вигляді для будь-якого початкового стану
та будь-якої стратегії
, то
-крокова задача може бути сформульована так:

, (8)

. (9)

Відповідна задача з нескінченним горизонтом формулюється так:

, (10)

. (11)

Границя в (10) існує при виконанні будь-якої з трьох наступних умов:

·

,
,
,
;

·

,
,
,
;

·

,
,
,
,
і деякого
.

Математичне сподівання визначається і як звичайний інтеграл, і як зовнішній інтеграл з

-алгеброю в множині
, що складається із всіх підмножин
, в залежності від вимірності або невимірності функцій.

Для багатьох практичних задач виконується припущення про зліченність множини

.

Якщо ж множина

незліченна, то справа ускладнюється необхідністю обчислення математичного сподівання

для будь-якої функції

. Подолання цих труднощів і пов’язане з використанням зовнішнього інтеграла.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.