Методики розслідування хуліганства (стр. 1 из 12)

ЗМІСТ

Вступ…

Розділ 1. Кримінально-правова та криміналістична характеристика хуліганства, їх класифікація та елементи.

1.1. Кримінально-правова характеристика та класифікація хуліганства.

1.1.1. Поняття хуліганства.

1.1.2. Об’єкт злочинного посягання.

1.1.3. Об’єктивна сторона хуліганства.

1.2. Криміналогічна характеристика хуліганства.

1.2.1. Злочини, вчинені дорослими хуліганами.

1.2.2. Злочини, вчинені неповнолітніми хуліганами.

1.3 . Криміналістична характеристика хуліганства.

1.3.1. Місце, час, обстановка, спосіб скоєння хуліганства.

1.3.2. Предмет злочинного посягання.

1.3.3. Особистість потерпілого і злочинця (суб’єкт та суб’єктивна сторона).

1.3.4. Слідова картина.

Розділ 2. Методика розслідування хуліганства.

2.1. Поняття методики розслідування хуліганства, її мета та структура.

2.2. Першопочатковий етап розслідування та слідчі дії на цьому етапі.

2.2.1. Підстави до порушення кримінальної справи.

2.2.2. Типічні слідчі ситуації, виникаючі на цьому етапі.

2.2.3. Особливості порушення кримінальної справи.Приводи та першопочаткові слідчі.Огляд місця події, допит потерпілого та свідка.

2.3. Послідуючий етап розслідування.

2.3.1. Типічні слідчі ситуації.

2.3.2. Послідуючі слідчі дії.

2.4 Профілактична діяльність слідчого. Виявлення причин та умов сприяючих скоєнню данного виду злочину і міри по їх усуненню.

3. Висновок.

4. Література.

5. Додатки.

ВСТУП

Однією із злісних форм посягання на громадську безпеку і правопорядок є хуліганство. Воно відноситься до числа найбільш поширених злочинів, але на відміну від інших злочинів проти громадської безпеки, громадського порядку і здоров’я громадян. Хуліганство відрізняється множинністю форм свого прояву. Хулігани своїми протиправними діями найчастіше не тільки порушують громадський порядок, але і створюють небезпеку для оточуючих, завдають шкоди здоров’ю громадян, погрожують життю людей, і що найбільш страшне, вони це роблять безпідставно, тобто з хуліганських спонукань. Хуліганство охоплює велике коло протиправних дій – від лайки, нецензурних висловів до причинення тяжких тілесних ушкоджень та вбивства людей із хуліганських спонукань, підпалу будівль, пошкоджень засобів зв’язку і транспорту.

На підгрунті досвіду практичних працівників міліції та вивченні статистичних данних можно зробити висновок, що хуліганство являється своєрідною “початковою школою” злочинності. Хуліганство, як вид протиправного діяння, небезпечне для суспільства тим, що на грунті хуліганства скоюється ряд інших, більш тяжких злочинів. Хулігани часто перетворюються в злісних, а з них в хуліганів - гвалтівників, хуліганів – вбивць.

Вивчення причин рецидивної злочинності показало, що в середньому кожний четвертий злочинець – рецидивіст, засуджений за вбивство, згвалтування, розбій або грабіж, вперше був судимий за хуліганство.

Я вважаю, що ця проблема потребує значної уваги для вивчення та аналізу, щоб проводити заходи по попередженню та припиненню таких видів правопорушень.

РОЗДІЛ І

Кримінально-правова, криміналогічна та криміналістична характеристики хуліганства, їх класифікація та елементи.

1.1. Кримінально-правова характеристика та класифікація хуліганства.

Кримінальне законодавство визначає хуліганство – умисні дії, що грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства, супроводжуюче застосуванням насилля до громадян або погрозою його застосування, а також пошкодженням чужого майна.

Злістним визнається хуліганство, якщо воно скоєно групою осіб за попереднім зговором або організованною групою, пов’язано з опіром представнику влади або іншій особі, виконуючому обов’язки по охороні громадського порядку, особою раніше засудженою за хуліганство.

Особливо злістним визначаються хуліганські дії, скоєні з застосуванням знаряддя або предметів, які використовуються як знаряддя.

Визначення складу злочину шляхом встановлення в законі його об'єктивних і суб'єктивних ознак є однією з важливих гарантій обгрунтованого притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Заведення кримінальної справи може мати місце в тому разі, якщо є достатні підстави вважати, що в тих чи інших діях є ознаки складу злочину. Правильне встановлення складу злочину в діях обвинуваченого відіграє виключну роль у всій слідчій, прокурорській і судовій роботі.

З цього приводу В.Н.Кудрявцев правильно зауважив; „Для того. Щоб притягнути винного до кримінальної відповідальності і застосувати міру покарання, необхідно точно вказати, який закон ним порушений, який злочин вчинено. Це завдання і виконуються за допомогою кваліфікації злочину.*

В той же час кваліфікація злочину, передбаченого кримінальним законом, здійснюється шляхом характеристики чотирьох основних елементів суспільне небезпечного діяння, тобто об'єкта, об'єктивної сторони злочину, суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину.

Об'єкт хуліганства . Об'єктом злочину прийнято вважати те, на що посягає злочин. В науковому розумінні об'єктом злочину є суспільні відносини, які охороняються кримінальним законом. Відповісти на питання, що є об'єктом хуліганства, значить встановити ті конкретні суспільні відносини, яким хуліганські дії наносять шкоду.

Об'єктом хуліганства - є громадський порядок в частині забезпечення спокійних умов суспільне корисної діяльності, побуту і відпочину людей. При вчиненні особливо злісного хуліганства (ч. З СТ.206 КК України) об'єктом є також здоров'я потерпілого.

Що слід розуміти під громадським порядком? Передусім необхідно зазначити, що питання про поняття громадського порядку відноситься до тих проблем, які ще недостатньо досліджені в юридичній літературі. Детальний аналіз поняття громадського порядку вимагає глибокого самостійного вивчення, що виходить за межі цієї роботи. Тому ми зупинимось лише на тих аспектах цього поняття, які мають відношення до розглядуваного нами питання.

*Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений.М.,1972,с.ІО.

Загальновідомо, що переважна кількість злочинів може порушити не одне, а декілька суспільних відносин. Хуліганство наносить шкоду не тільки громадському порядку, але і здоров'ю, честі та гідності окремих осіб, а також державній, громадській або особистій власності, але із цього не можна робити висновку, що всякісуспільні відносини, яким злочинможе наноситишкоду, повиннірозглядатись як об'єкт злочину.

З цього приводу вірно пишуть автори курсу кримінального права, що безпосереднім об'єктом є перш за все ті відносини , які даним злочином завжди порушуються або ставляться в небезпеку порушення, та що при хуліганстві завжди порушується громадський порядок, а здоров'ю громадян, власності та іншим відносинам шкода може бути і не нанесена. Тому дані автори роблять висновок, що безпосереднім об'єктом хуліганства є громадський порядок, а не інші відносини.

На сучасному етапі, майже всі криміналісти згодні з тим, що об'єктом хуліганства є громадський порядок. Таке розуміння об'єкта хуліганства є правильним, воно спирається на закон, тобто позицію ст. 206 КК України, із тексту якої видно, що хуліганство це дії, що грубо порушують громадський порядок.

Найбільш правильну, з моєї точки зору, позицію займають ті автори, які пропонують розглядати поняття громадського порядку в широкому і вузькому розумінні.

Громадський порядок в широкому розумінні - це регульована юридичними нормами і правилами співжиття сукупність суспільних відносин, що склались в державі і мають своїм завданням подальший розвиток і зміцнення цих відносин.

Кримінальне законодавство і, зокрема глава 10 Особливої частини КК України мають на увазі більш вузьку сферу суспільних відносин, у зв'язку з чим і слід говорити про громадський порядок у вузькому розумінні.

Під громадським порядком у вузькому значенні необхідно розуміти регульовану юридичними нормами і правилами суспільного співжиття сукупність лише тих суспільних відносин, які покликані забезпечити нормальне функціонування державних і громадських установ, підприємств і організацій, цілісність особистого майна громадян, безпеку, недоторканість, честь і гідність людей, а так само нормальні умови для їх праці, побуту і відпочинку.

Громадський порядок передбачає неухильне дотримання кожним громадянином правил поведінки, в основі яких лежать такі конституційні обов'язки, як додержання Конституції України та законів України, не посягаючи на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Порушення цих конституційних обов'язків тягне за собою застосування заходів адміністративного чи громадського впливу до винних. І лише найнебезпечніші порушення, що полягають у злочинному- посяганні на громадський порядок, тягнуть за собою застосування заходів кримінального покарання.

Об'єктивна сторона хуліганства . Об'єктивна сторона злочину як характеристика зовнішніх ознак діяння є актом поведінки людини, що викликає суспільне небезпечні зміни в реальній дійсності.

З об'єктивної сторони злочин є суспільне небезпечним і протиправним посяганням на інтереси, які охороняються законом, це посягання розглядається законом з його зовнішнього боку, в аспекті послідовного розвитку подій і явищ, які починаються зі злочинної дії або бездіяльності винного і закінчуються настанням злочинного результату.

Знання ознак, які характеризують об'єктиву сторону хуліганства, має велике значення для розуміння суті, правильної кваліфікації вчиненого, для розмежування кримінальне караного хуліганства і хуліганства як адміністративного правопорушення і т. ін.

З об'єктивної сторони хуліганство полягає у вчиненні суспільне небезпечних дій, що грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства. Хуліганство за своїм характером є тим злочином, який пояснюетьсятільки шляхом дії,тобто активної поведінкиі не може бути заподіяний шляхом бездіяльності.


Видео

Нацгвардія розпочала розслідування факту рукоприкладства силовиків підчас затримання хуліганів  [ВИДЕО]Тема лекції Загальні положення криміналістичної методики розслідування злочину  [ВИДЕО]
Не теракт а хуліганство Наслідки нічного вибуху біля посольства США у Києві  [ВИДЕО]
Хуліганство в сумській лікарні 5 розслідує поліція  [ВИДЕО]
Методика розслідування незаконного заволодіння транспортного засобу Криміналістика  [ВИДЕО]
Податкова міліція суди України проти Росії та хуліганство Гончаренка  [ВИДЕО]
Закон і непорядок Матеріал Олени Козаченко для Слідства Інфо  [ВИДЕО]
Вибух у магазині Roshen в Києві розслідують як хуліганство  [ВИДЕО]
В Одесі затримано групу хуліганів які вчинили масову бійку  [ВИДЕО]
В Одесі скандал через відео на якому нацгвардійці жорстоко лупцюють затриманих хуліганів  [ВИДЕО]
Піду в поліцію 2015 Фільм експеримент Богдана Кутєпова  [ВИДЕО]
Альтернативна школа Соняшник UBR 12 05 2016  [ВИДЕО]

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.