Масонство в Україні

РЕФЕРАТ

Масонство в Україні

- З Європи в Україну через Росію і Польщу наприкінці XVIIIст. прийшло масонство.

- Масонство — один з різновидів суспільного руху, що мав багатовікову істо­рію.

- Масони - члени релігійно-етичних організацій «вільних каменярів», що за­родилися в Західній Європі в період Середньовіччя. Дуже поширилися в зв'язку з французькою революцією кінця XVIIIст,

Головна ідея масонів: «Увесь світ - це одна велика республіка, де всі народи -одна сім'я».

Основне гасло масонів: «Свобода, Рівність, Братерство».

Цілі масонських організацій:

• Вдосконалення людини, її внутрішнього світу як способу вдосконалення су­спільства і позбавлення її від недоліків своєю високоморальною поведінкою. Один з основних принципів - невтручання в політику.

• Об'єднання всіх народів світу на основі братства, рівності, взаємодопомоги в розумне суспільство, «кожний член якого робить свій внесок, щоб воно бу­ло корисним і приємним для всіх».

Особливості діяльності масонських організацій в Україні:

• Політичний характер масонських організацій - лож (від французького ~ «löge» - місце зборів).

• Хоч масонство заперечувало національні межі, але дух вільнодумства в умовах України формував протест проти національного гноблення.

• Тому серед українських масонів поширювалися ідеї слов'янської федерації, в якій українці були б рівними серед рівних, а також ідея державності України.

Члени масонських організацій (лож): лікарі, архітектори, літератори, купці.

В Україні - багато представників старшинсько-шляхетських родин.

Центр масонського руху в Україні : в останній чверті XVIIIст. центром став Київ.

Найвідоміші організації (ложі) масонів в Україні

1817 р. м. Одеса «Понт Евксінський»

• Засновник - генерал-губернатор, граф Олександр Ланжерон, який залучивдо масонства Івана Котляревського - ав­тора вже надрукованої поеми «Енеїда», який служив у війську.

• Відомий член ложі Іван Орлай - видат­ний український просвітитель» колишній, директор Ніжинського ліцею, директор Ришельєвського ліцею в Одесі.

• У складі ложі було більше 70 чоловік різних національностей.

1817 p м. Одеса «Трьох царств природи» (надр, рослинного і тваринного світу) .

• Склад членів багатонаціональний: росіяни, українці, поляки, французи, греки, євреї, італійці, німці,

• Членами ложі були онуки останнього українського гетьмана Кирило і ПетроРозумовські, яких переслідувала царська влада: першого, оголосивши божевіль­ним, замкнули в Суздальському монас­тирі, а потім «змилостивилися» заслан­ням обох в Одесу під нагляд міської адміністрації.

Підсумок. Обидві одеські ложі змушені бу­ли припинити свою діяльність через доноси на адресу царської влади про «політичні де­бати» на засіданнях. Хоч ці дебати і не мали яскраво вираженого антиурядового характеру.

1818 - м. Полтава«Любов до істини»

• Заснована українськими чиновниками 1819рр.і поміщиками. Склад ложі налічував 23(20) чоловіки. Серед них: І.Котляревський, В.Лукашевич, С.Кочубій, С.Петровський, Г.Вогаєвський, Г.Тарновський.

• Очолив ложу Михайло Новиков, управи­тель губернської канцелярії.

• Основний упор в своїй діяльності ложа робила на національні проблеми України. Найбільший інтерес виявляли до історичного минулого, хоча чіткої програми облаштування майбутнього України не виробили.

• У підсумку зосередилися на турботах про підвищення загальної політичної свідо­мості українського дворянства.

• Ложа відігравала велику роль в масонсь­кому русі. Чутка про неї дійшла до Пе­тербурга.

• В 1819 р. закрита за особистим указомросійського царя Олександра І.

1818-1822 pp. м. Київ Ложа «Об'єднання слов'ян»

• Засновники: В.Роснишевський, П.Харлинський, П.Олизар та ін.

• В останній рік свого існування ложа на­лічувала більше 80 чоловік за такими національностями: українці, поляки, ро­сіяни; за професією і родом занять: дер­жавні службовці, вчителі, лікарі, війсь­кові.

• Головний напрям її діяльності виражав символічний знак: хрест із написом «Єд­ність слов'янська».

• Поступово багато учасників масонських організацій розчарувалися в пасивній ді­яльності; дійшли висновку про необхід­ність чіткіше визначити своє ставлення до історичної долі України в минулому, зайняти більш дієву позицію, при цьому дотримуючись конспірації. Так, на базі Полтавської ложі була створена наступна організація, що використовувала досвід масонських організацій.

182- 1822 pp. Київ, Полтава, Чернігів та інші міста. «Малоросійське таємне товариство». Засновник - Василь Лукашевич, предводитель дворянства Переяславського повіту.До складу організації входили: С.Кочубій,В.Тарновський, П.Капніст, О.Величко, І. Котляревський, брати Алексеєви,К.Шаполипський та ін.

Програмний документ - «Катехізис автоно­міста».

Цілі товариства:

1. Вести пропагандистську роботу в масах, щоб сприяти підйому культосвітнього і полі­тичного рівня свідомості.

2. Об'єднати маси навколо ідеї ліквідації кріпосництва та обмеження влади царського самодержавства.

3. Домогтися незалежності України і відме­жування від Польщі.

1826 р. - члени Малоросійського товариства були заарештовані. Під час слідства в Пе­тербурзі В.Лукашевич заперечував існуван­ня організації. Він був ув'язнений в Петро­павловську фортецю. Після нетривалого ув'язнення члени таємного товариства були звільнені.

Значення діяльності товариства:

1. Це була одна з перших суспільно-політичних організацій в Україні, що свід­чило про зародження організованої політич­ної опозиції самодержавству.

2. Хоч товариство й не Ало чіткої програмидій, однак його існування свідчило про активізацію національного руху в Україні.

1822 р. Почалося переслідування масонських лож. За указом царя діяльністьмасонських організацій заборонялася на всій території Російської імперії.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.