Контрольная рабоат по Сертифікація товарів

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеська національна академія харчових технологій

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №2

З предмету : «Сертифікація товарів»

Виконав

Русол Д.О.

Одеса – 2011 р.

Завдання 11. При проведенні сертифікації системи якості виробництва консервів "Шпроти в олії" на Миколаївському рибзаводі отримано рішення органу із сертифікації про відмову у видачі сертифіката з висновком № 2.

Керівництво рибзаводу вважає його не відповідним реальній ситуації. Дайте відповідь на запитання та виконайте завдання.

1.Визначте, в яких випадках заявник може опротестувати рішення щодо його заявки на сертифікацію системи якості.

2.Визначте умови, строки та форму апеляції.

3.Сформулюйте етапи процедури технічного нагляду за сертифікованими системами якості.

Визначте, в яких випадках заявник може опротестувати р і шення щодо його заявки на сертиф і кац ію системи якості.

1. Розгляд скарг здійснюється у робочому порядку відповідальними виконавцями за дорученням керівника ОС.

2. Подавцем скарги можуть бути оскаржені наступні дії ОС:

-порушення правил і процедури сертифікації;

-невиконання договірних забов´язань з боку ОС;

-порушення термінів виконання робіт із сертифікації;

-інші дії ОС,якщо вони призвели до порушення прав та інтересів Заявника у сфері сертифікації.

3. ОС не розглядає скарги ,які надійшли без зазначення місцезнаходження відправника ,не підписані,а також такі ,з яких не можливо встановити авторство.

4. Скарги подаються на адресу ОС на ім´я керівника ОС у паперовому чи електронному вигляді.В скарзі має бути чітко сформульовано суть порушення питання.

5. До скарги додаються такі документи:

-листування щодо предмету скарги між заявником та ОС;

-документи стосовно зазначеної продукції/СУЯ ,що були оформлені ОС та Заявником в процесі сертифікації ;

-зразки-свідки або фотознімки продукції(при необхідності);

-технічна(технологічна) документація на продукцію(при необхідності);

-результати технологічного нагляду за продукцією/СУЯ;

-притензії споживачів тощо.

При необхідності може вимагатися надання інших,необхідних для розгляду скарги,документів.

6. Подавець скарги може у будь-який час відізвати подану скаргу.

7. Скаржнику на його запит надають інформацію про:

- оформлення та подання документів,що стосуються скарги ;

- термін надання документів ,що стосується скарги ,види інформації ,яку вони можуть містити;

- кому і в якому вигляді будуть подавати надані ним документи;

- результати та хід розгляду скарги.

8. За результатами розгляду скарги може бути прийняте одне із наступних рішень:

- визнати дії ОС коректними;

- розробити ОС коригувальні заходи;

- повернути кошти скаржнику (за погодженням зі скаржником);

- вибачитися перед скаржником;

- визначити скаргу необґрунтованою.

Якщо скаржник залишається незадоволеним прийнятим рішенням ,відхиляє його , то скарга залишається відкритою. При цьому скаржнику повідомляється про альтернативні форми внутрішнього та зовнішнього звернення . У випадку внутрішнього звернення керівник ОС створює комісію з розгляду скарги для проведення більш детального її розгляду. Зовнішнє звернення – звернення до суду в установленому законом порядку.

Визначте умови, строки та форму апеляції.

1. Розгляд апеляцій здійснює апеляційна комісія ОС ,яка формується в кожному конкретному випадку з осіб,які не приймали рішення по суті апеляції з метою уникнення будь-якого тиску ,що будь-яким чином може вплинути на ухвалення висновку Комісії.

2 .Подавцем апеляції можуть бути опротестовані такі рішення ОС:

- відмова ОС у прийнятті до розгляду заявки на сертифікацію;

- відмова у видачі сертифіката відповідності на продукцію /атестата виробництва/ сертифіката на СУЯ:

- призупинення або скасування сертифіката відповідності на продукцію /атестата виробництва/ сертифіката на СУЯ:

- відмова у визнанні сертифіката відповідності ,виданого в іншій Системі сертифікації.

3. На вимогу комісії конфліктуючі сторони забов´язані надати всі документи ,матеріали та відомості ,які підтверджують і пояснюють факти ,що містяться в апеляції.

Комісія може вимагати ,за потреби,зразки або фотознімки продукції ,проведення додаткових досліджень або випробувань ,які можуть вплинути на її рішення – при розгляді апеляції щодо сертифікації ;відвідувати підприємства, установи та організації Заявника з метою оцінки виробництва.

4. ОС не розглядає апеляції,які надійшли без зазначення місцезнаходження відправника ,не підписані ,а також такі, з яких неможливо встановити авторство.

5. Апеляції подаються на адресу ОС на ім´я керівника ОС у паперовому чи електронному вигляді не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення.Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого ОС рішення. В апеляції має бути чітко сформульовано суть порушеного питання.

6. До апеляції додаються такі документи :

-листування щодо спірного питання між Заявником та ОС;

-документи стосовно зазначеної продукції/СУЯ ,що були оформлені ОС та Заявником в процесі сертифікації ;

-зразки-свідки або фотознімки продукції(при необхідності);

-технічна(технологічна) документація на продукцію(при необхідності);

-результати технологічного нагляду за продукцією/СУЯ;

-притензії споживачів тощо.

При необхідності може вимагатися надання інших,необхідних для розгляду апеляції ,документів.

7. Подавець апеляції може у будь-який час відізвати подану апеляцію.

8. Апелянту на його запит надають інформацію про :

- оформлення та подання документів,що стосуються апеляцій ;

- термін надання документів ,що стосується апеляцій ,види інформації ,яку вони можуть містити;

- кому і в якому вигляді будуть подавати надані ним документи;

- результати та хід розгляду скарги.

9. Представники ОС і Заявника мають право бути заслуханими на засіданні Комісії.

10 .Апеляційна Комісія розглядає апеляції конфіденсійно. Під час прийняття рішення можуть бути присутні тільки члени Комісії. Рішення приймається на закритому засіданні більшістю голосів(підрахунок голосів проводиться за принципом представництва інтересів).

11. Рішення стосовно поданої апеляції можуть бути:

- видати сертифікат відповідності на продукцію/атестат виробництва/сертифікат на СУЯ;

- відмовити у видачі сертифікату відповідності/атестата виробництва/сертифіката на СУЯ;

- підтвердити зупинення дії сертифікату відповідності/атестата виробництва/сертифіката на СУЯ;

- відновити дію сертифікату відповідності/атестата виробництва/сертифіката на СУЯ;

- визнати сертифікат відповідності ,виданий в іншій Системі сертифікації;

- відмовити у визнанні сертифікату відповідності ,виданого в іншій Системі сертифікації.

12 .У разі незгоди з рішенням апеляційної Комісії Заявник має право оскаржити це рішення у судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

Сформулюйте етапи процедури технічного нагляду за сертифікованими системами якості.

1. Технічний нагляд за стабільністю показників, підтверджених сертифікатом відповідності на серійну продукцію, здійснює ОС або за його дорученням (на основі договору) – інші організації:

- ДЦСМС (Державний Центр стандартизації, метрології та сертифікації);

- інші органи з сертифікації продукції чи системи управління якістю.

Технічний нагляд проводиться щорічно протягом терміну дії сертифіката відповідності. Кількість технаглядів залежить від схеми, за якою проводилась сертифікація продукції:

- при сертифікації за схемою без обстеження – 1 раз;

- з обстеженням виробництва – 2 рази;

- з атестацією виробництва, з оцінкою/сертифікацією СУЯ – 3 рази.

На першому році технагляд проводиться не пізніше, ніж через 9 місяців з дати видачі сертифіката.

2 . Умови проведення технічного нагляду обумовлюються в договорі із Заявником на проведення робіт з технічного нагляду.

3 .Негативний висновок ОС за результатами технічного нагляду не може бути причиною зміни вартості робіт або повернення раніше проведеної оплати.

4 . Проведення технічного нагляду не знімає відповідальності з підприємства та його персоналу за випуск невідповідної продукції і не є приводом для перенесення такої відповідальності на ОС і його персонал.

5 . За результатами технічного нагляду ОС може ухвалити рішення про призупинення дії ліцензійної угоди та сертифіката відповідності або їх скасування.

6 . За результатами технічного нагляду ОС може розширювати (при позитивних результатах сертифікації на модифіковані вироби уже сертифікованої продукції) або скорочувати (при виявленні невідповідностей на деякі види сертифікованої продукції) сферу дії сертифіката.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Культура и искусство"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.