регистрация /  вход

Розробка конструкції робочого органу і схеми збиральної машини (стр. 1 из 6)

Реферат

Курсовий проект на тему: “Розробка конструкції робочого органу і схеми збиральної машини”, складається з графічної частини на 4 листах формату А1 та пояснюючої записки.

Об’єктом розробки в даному курсовому проекті є зернозбиральна машина, тобто необхідно розробити схеми збиральної машини та конструкції одного вузла.

Пояснююча записка містить опис процесу побудови молотильного апарату, обґрунтування принципової та функціональної схем зернозбиральної машини. Встановлено режими, за яких двигун енергетичного засобу працюватиме з оптимальним завантаженням. Висвітлено питання обслуговування та організації робіт із використанням розробленого молотильного апарату.


Вступ

Курсове проектування є навчальною частиною процесу. Мета курсового проекту із предмета “Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин” – навчити студентів самостійно розраховувати і проектувати збиральні машини на основі знань, отриманих при вивченні дисципліни.

Актуальним завданням сільськогосподарських машин, господарства є гарантоване забезпечення нашої країни продовольством за умови збереження і підвищення родючості ґрунтів, зменшення енергоспоживання, охорони навколишнього середовища, його вирішенню особливо на етапі становлення багатоукладних форм господарювання, сприятиме впровадженню новітніх технологій і машин, зокрема комплексної механізації рослинництва і тваринництва на базі науково обґрунтованої системи машин.

Система машин – це сукупність машин. Взаємоузгоджених за технологічним процесом, техніко-екологічними параметрами і продуктивністю, за допомогою яких забезпечується механізація виробничих процесів. Розробляють таку систему з урахуванням основних природно-кліматичних зон. Її постійно удосконалюють, доповнюють і змінюють на основі досягнень науки і техніки.

Науково-технічний прогрес у галузі механізації сільськогосподарського виробництва спрямований на підвищення продуктивності праці за рахунок розробки і впровадження широкозахватних машин, збільшення їх робочих швидкостей, вантажопідйомності, універсальності.


1. Основні вимоги до проектованої машини і умов її експлуатації

1.1 Призначення машини та вихідні вимоги

РозроблюванамноюмашинаєаналогоммашинизбиральногокомбайнуСК-5«Нива».

ЗернозбиральнийсамохіднийкомбайнСК-5«Нива»призначенийдлязбираннязерновихколосових,зернобобових,круп’янихкультурінасінниківтравпрямимкомбайнуванням,підборуіобмолотухлібноїмасизвалків,їїскошуванняувалок.Застосовуючирізніприставки,комбайномможназбиратинасінникитрав,кукурудзуназерноісилос,соняшник,сою,бобовіікруп’янікультури.

Основнимивузламиє:жатка,молотарказмолотильним,сепаруючим,очищувальнимітранспортуючимпристроями,бункерзвивантажувальнимпристроєм,гідрофікованийкопнувач,абоподрібнювачсоломи,ходовасистема,двигун,кабіна,електро-ігідрообладнання,органикеруванняісигналізація.

Технічнахарактеристикакомбайна:

· Шириназахватужатки–4,1або5м;

· Пропускназдатність–5…5,5м/с;

· Продуктивністьзагодинучасу–7,2т.;

· Ширинамолотарки–1200мм;

· Діаметрбарабана–600мм;

· Конструктивнамасамашини–8060кг;

· Ріжучийапараткосілочноготипузкованимипальцямиізсталі20;

· Декадвохсекційна,зізміннимкрокомробочихпланок,зкутомобхватубарабана146˚;

· Тахометробертівбарабанаіпристрій,щодозволяєшвидшеізручнішерегулюватичислообертівбарабана,редукторобертів.


1.2 Вихідні дані для проектування і розробки конструкції машини

Розроблюваназбиральнамашинапроектуєтьсядлязбираннязерновихкультур.

Вихіднимиданимидлявиконаннякурсовогопроектуєтехнічнезавданнянакурсовийпроект.

Темоюкурсовогопроектуєрозробкаконструкціїробочогооргануісхемзернозбиральноїмашини.

Згіднозавданнятипмашинипричіпнийзвласнимдвигуном.

Пропускназдатністьмолотарки–11,5кг/с;

Врожайність-40ц/га;

Робочашвидкість–2,0м/с;

Коефіцієнтвикористаннячасу–0,85;

Висотавстановленняріжучогоапарата–19см;

Хідножа–90мм;

Параметрипротирізальноїпластини:

а=25мм;в=37мм;h=65мм;

Щільністьсоломи–20кг/м3 ;

Робочийорган,щовиноситьсядлярозробки–молотильнийапарат.

Агротехнічнівимоги

Основнимиагротехнічнимивимогамидорозроблювальноїмашиниє:

· Безвідмовність–комбайнповиненбезперервнозберігатироботоздатністьнапротязідеякогочасу,абодеякоговиробітку;

· Ремонтопридатність–властивістьмашинизаключаєтьсявпристосовностідопопередженняівиявленняпричинйоговідмови,атакожшвидкоготалегкогоремонту,доступностівузлівдошвидкоїзміниаборемонту;

· Працездатність–станмашини,приякомувоназдатнавиконуватизаданіфункції,зберігаючизначеннязаданихпараметріввмежах,встановленихтехнічноюдокументацією;

· Збереженість–властивістьмашинибезперервнозберігатисправнийіпрацездатнийстаннапротязітапіслязберігання,атакожпіслятранспортування.Цявластивістьхарактеризуєтьсяздатністюоб’єктапротидіятируйнуваннюістаріннювпроцесізберіганняаботранспортування;

· Технічнийресурс–напрацюваннямашинивідпочаткуексплуатаціїабойогопоновленняпісляремонтудонастаннякритичногостану;

· Строкслужби–календарнатривалістьексплуатаціїоб’єктавідйогопочатку,абопоновленняпісляремонтудонастаннякритичногостану;

· Високазносостійкість–здатністьмашини,вузлів,деталейневтрачатисвоїхвластивостейтарозміріввпроцесіроботи;

· Легкістьконтролюватистантадинамікуроботиагрегатівтаскладовихвузлівмашини;

· Простотаобслуговування,проведенняТО,легкадоступністьвузлів,щопотребуютьтехнічногоконтролю,перевірки.

Естетичнітаенергопомічнівимоги.

Особливостіформитаестетичностісільськогосподарськихмашин.

Підформоюрозуміютьзовнішніобриси,зовнішнійвиглядвиробу.Всільськогосподарськомумашинобудуваннірозрізняютьвідкритіформимашин,колипідкреслюєтьсяособливістьконструкції,призначенняробочих органівтапанелінесучихконструкційнадаютьїйзакритоговигляду.Третяформа–сукупністьдвохперших.

Формиокремихвузлів(складальниходиниць)неможнастворюватиувідривівідзагальноїформимашин.

Донайважливішихвластивостейкомпозиціїналежать:цілісність,виразність,статичність,динамічністьтаінше.

Художнєконструюваннясільськогосподарськихмашинєневід'ємнимвідїхконструюванняіспрямованеназабезпеченнякрасимашини.

Вимогидоскладовихчастинвиробу,сировини,експлуатаційнихматеріалів.

ВсіматеріалиікомплектуючівиробизанайменуваннямімаркамиповиннівідповідатизакладенимутехнічнудокументаціюівідповідатиДСТУ,ТУтаін.

Вибірматеріалівікомплектуючихвиробівповиннізабезпечувативиконанняпоказниківпризначення,експлуатаціїтаіншихвимог.

Вимоги до маркування

МаркуваннясільськогосподарськихмашинтаїїскладовихчастинповинневідповідативимогамГОСТ26828-86,кресленьтатакимтехнічнимвимогам:

- Намашиніповиннабутипаспортнатабличказнаписомтакогозмісту:найменуванняіпозначеннямашини,порядковийномермашинизасистемоюнумераціїзаводувиробника,ріквипуску;

Транспортнемаркування.

Основнінаписи:

1. Назвавантажоодержувача,повнаназвастанціїтаскороченаназвазалізниціпризначення,порядковийномервпартії(чисельник–номермісця,азнаменник–кількістьмісць).

2. Додатковінаписи:назвапунктувідправлення.

Інформаційнінаписи:масабруттотанеттовантажногомісця.

1.3. Відомості про природно-кліматичну зону

Таблиця1.1 -Середнятривалістьбезморозногоперіоду(150днів)

Степовазона Середнійбагаторічнийперіод(дні)зтемпературамиповітрявищимиза
0ºС +5ºС +10ºС +15ºС
230-240 190-245 160-195 115-145

Таблиця1.2 -СумитемпературповітряустеповійзонінатериторіїУкраїни

Степовазона Сумитемпературповітря
0ºС +5ºС +10ºС +15ºС
3000º-4000º 3000º-3900º 2800º-3500º 2200º-3000º

Найбільшізапасивологивґрунтіспостерігаютьсявесною,нимизабезпечуєтьсяврожайсільськогосподарськихкультурвумовахполивногоземлеробства.

Таблиця1.3 -Середнябагаторічнасумаопадів,мм.

Степова зона Середня багаторічна сума опадів, мм.
За рік Холодний період (ХІ-ІІІ) Теплий період (ІV-Х) Січень Липень
405-500 120-190 180-340 20-45 25-65

Південно-західнерозташуваннястеповоїзонивідносноїїєвразійськогопростяганнязумовлюєкліматичніхарактеристики,зокремавеличинисонячноїрадіації,тепловихресурсів,характерзволоженості,тривалістьбезморозногоівегетаційногоперіодівтаінше.Такрічнісумивеличинсонячноїрадіаціїстановлятьузонімішанихлісів4100МДж/м2,австеповійзоні–5230МДж/м2.Річнийрадіаційнийбалансзмінюєтьсявід1900до2210МДж/м2.Середнітемпературисічнязмінюютьсявід-7,6ºСнапівночізони,до-2ºСнапівдні,асереднялипневатемпературазмінюєтьсявідповідно,від+20ºСдо+24ºС.Річнасуматемпературвище+10ºСстановить2800ºС-3600ºС,щона600º-1000ºСбільше,ніжузонімішанихлісів.Безморознийперіодтриває160-220днів,аперіодактивноївегетації160-295днів.Середнірічнітемпературиповітряпідвищуютьсявід+7,5ºСнапівнічномусходідо+14ºСнапівденномусходізони.Степовазоназнаходитьсянапівденьвідосіпідвищеногоатмосферноготиску.Цевпливаєнахарактератмосферноїциркуляції.Тутпризагальномупереважаннізахідногоперенесеннявологихповітрянихмасуформуванністеповогокліматувеликурольвідіграютьсхіднійпівнічно-східніконтинентальні,атакожсередземноморськітропічніповітрянімаси.Частоатлантичніциклонинедосягаютьстеповоїзони,щоєпричиноюменших,порівнянозлісостеповоюзоною,річнихсумопадів.

Річнісумиопадівсягаютьвід450ммнапівночізонидо350ммнапівдні.До60–70%опадіввипадаєвтепловийперіодроку.Характерноюособливістюстепівєвисокавипаровуваність:700–880ммнапівночійдо900–1000ммнарікнапівднізони.Коефіцієнтзволоженнязмінюєтьсявід1,2до0,8.Дефіцитвологивстепувпливаєнасучасніфізико–географічніпроцеси,формуваннягідрографічноїмережі.Останнявстепуємалорозвиненою:середняїїгустотастановить0,08–0,005км/км2.Стікформуєтьсяпереважнозарахунокталихсніговихвод,якідають70–80%річногостоку.Атмосферніопадивліткувтрачаютьсяпередусімнавипаровування.Урежимістеповихрічокспостерігаєтьсякороткочаснатависокавеснянаповіньінизькалітнямежень.Підвищеннярівнівможливевліткупідчасзлив.


Дарим 300 рублей на твой реферат!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!
Мы дарим вам 300 рублей на первый заказ!