Фiрмовий стиль у формуваннi позитивного iмiджу факультету мистецтв хгпа

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ

Кафедра теорії та методики мистецтв

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ

ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ ХГПА

Курсова робота студента 5 курсу

денної форми навчання

БОНДАР МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Науковий керівник:

Токар В.М.

викладач кафедри

теорії та методики мистецтв

Допущений (а)

«___» ____________ (протокол № ___)

Зав. кафедрой ____________________

Хмельницький 2010 р.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Теоретичне поняття ,,фірмовий стиль ”

1.1 Поняття фірмового стилю та його сутність .

1.2 Елементи фірмового стилю

1.3 Характеристика елементів фірмового стилю. Друкована рекламна продукція.

РОЗДІЛ II . Розробка фірмового стилю для факультету мистецтва ХГПА

2.1 Р екламна д і яльн і сть у вищих навчальних закладах міста Хмельницького

2.2 Робота над проектом. Виготовлення оригінал-макету візитки, буклету.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

На ринку освітніх послуг між вищими навчальними закладами України поступово виникає і посилюється конкуренція, яка є актуальною як для комерційних так і державних закладів. Одна з актуальних проблем, що постає перед керівництвом і колективом навчального закладу – чи то щойно створеного, чи такого, який формується, оновлюється, - полягає у формуванні (або істотному вдосконаленні) його іміджу.

Актуальним в умовах реформування освіти є процес формування іміджу організації (зокрема, навчального закладу) який може бути спрямований не тільки назовні, а й усередині організації. Від спрямованого всередину іміджу залежить те, якою мірою члени організації ідентифікуються з нею, а отже, мотиваційні характеристики їхньої діяльності в організації і ефективність, її функціонування та можливості розвитку. Такий імідж є важливим компонентом системи управління організацією.

Зростаюче значення у формуванні іміджу здобуває розвиток внутрішніх комунікацій й, насамперед, відносини з персоналом, що визначає більшість параметрів іміджу організації: це й підвищення мотивації праці працівників, кваліфікації, демократичність у керуванні, розвиток зворотного зв’язку керівництва, у тому числі й через анкетування, уміння діяти в різних кризових ситуаціях і т. і. Таким чином, чіткою, цілеспрямованої, комплексної роботи керівників по створенню стійкого сприятливого іміджу освітньої установи не спостерігається, а це є величезним резервом у підвищенні конкурентоздатності, занятті гідного місця рейтингу кращих навчальних закладів.

Практично всі вищі навчальні заклади (ВНЗ) міста Хмельницького, що пропонують ринку освітню послугу, ведуть рекламну діяльність. Можна виділити ВНЗ, що виявляють у рекламній діяльності найбільшу активність: Хмельницький національний університет, Хмельницький університет управління і права.

В Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії теж ведеться рекламна діяльність, але не на достатньому рівні. Факультет мистецтв здійснює рекламу не на повну силу своїх можливостей. Саме це зумовило вибір теми нашої курсової роботи: ,, Фірмовий стиль у формуванні позитивного іміджу факультету мистецтв ХГПА ” .

1.1 Поняття фірмового стилю та його сутність

Фірмовий стиль є однією з найдавніших форм спланованого комунікативного процесу і завжди мав практичне значення. Головне завдання єдності стилю завжди полягало в ідентифікації організації. Якщо грати словами, то можна сказати, що найпростішою формою фірмового стилю є форма.

Багато сторіч тому армію вів до бою проводир, наприклад король. Тоді проводирі не ховалися в бункерах. Як правило, проводир ідентифікував себе за допомогою характерного візерунка на щиті. Та навіть ці мужні люди добре розуміли, наскільки це було небезпечно, і тому згодом всі лицарі короля стали прикрашати свої щити однаковим візерунком. Потім свою форму отримали всі вояки, і полки відрізнялися кольором мундирів та головних уборів.

Здавна ідентифікували себе й кораблі. Наприклад, вікінги прикрашали свої вітрила зображенням орлів. Коли з'явилися пароплави, то кораблі різних компаній відрізнялися кольором своїх труб. Наприклад, кораблі компанії ,, Кунард” (Cunard) мали труби червоного кольору. Міжміські та міські автобуси, трамваї, потяги та літаки відрізняються за своїм стилем. Свій стиль мають мережі крамниць і банки.

У багатьох логотипах використовуються зображення тварин, най-популярнішим з яких є зображення лева. Втім, подібні логотипи важко відрізнити один від одного, наприклад логотипи компаній.

В логотипах компаній багатьох країн світу використовуються зображення птахів і тварин, що є національними символами цих країн. На Тринідаді — це золотий ібіс, на Кіпрі — муфлон, в Індонезії — гаруда, в Малайзії — сокіл. Втім, ,, Нігерійські авіалінії” стали об'єктом критики, коли обрали своїм символом слона, виходячи з того факту, що в складі їхнього флоту є великі реактивні літаки. (Великі пасажирські реактивні літаки в англомовних країнах називають ,,джамбо” (jumbo).

Фірмовий стиль є способом виділити організацію серед інших і зафіксувати її образ у свідомості людей. Це спеціально розроблена схема, яка охоплює все, що стосується створення зримого образу. Основними елементами фірмового стилю є корпоративні кольори, логотип, типографіка та форма. Він також включає особливий вигляд приміщень організації, стосується усього, що друкується, а також таких численних дрібничок, як посуд, серветки, значки тощо.

Шрифти слід підбирати особливо старанно з таких причин:

а) деякі шрифти вважаються застарілими;

б) дрібний текст, набраний шрифтом без насічок (sans serif) є менш розбірливим, ніж той, що його набрано шрифтом з насічками (serif);

в) не кожна друкарня може мати обраний вами шрифт — проблема, пов'язана із сучасним фотонабором та системами настільного видання;

г) деякі шрифти виглядають дуже привабливо, коли текст набрано великими видільними літерами, але набраний такими шрифтами дрібний текст читати важко.

Вибір шрифту має велике значення для рекламних оголошень у пресі, оскільки великі загальнонаціональні компанії, зокрма ті, що торгують нерухомістю, рекламують свої філії в місцевих газетах.

Фірмовий стиль, тобто ,,зовнішній вигляд” організації, приносить користь у рекламі, оскільки забезпечує повторення, завдяки якому реклама досягає успіху. Використання однакової кольорової гами, однакового логотипу, однакової типографіки та повторення всіх цих елементів на упаковках, автомобілях доставки, рекламних матеріалах у місцях продажу тощо роблять фірмовий стиль важливою складовою реклами.

Отже, з мін юва ти фірмовий стиль без суттєвої причини та ретельного обмірковування є помилкою. Але такі компанії, як ,,КітКет”, ,,Брітіш Телеком”, ,,Брітіш Петроліум”, ,,Рентокіл”, ,,Шел”, ,,Ауер Прайс” (Our Price) та електричне підприємство ,,SWEB” все ж таки змінили свій стиль. Навіщо взагалі його змінювати? Як правило, це робиться з двох причин: модернізація або фундаментальні зміни в організації, наприклад її приватизація.

Колись створення фірмового стилю було прерогативою американських компаній, але останнім часом потреба в нових ідеях спричинила появу кількох спеціалізованих агентств з розробки фірмового стилю. Уолі Олінс (Wally Olins) у 1978 р . написав свою відому книжку ,,The Corporate Personality”. Чим пояснюється ця нова тенденція ? Причин багато : злиття компаній , приватизація , зміна напряму діяльності , поява нових виробів типу комп ’ ютерів та іншого офісного обладнання , зміни в роздрібній торгівлі , що вимагають більшої конкурентоспроможності . Реклама сьогодні більш ніж будь-коли залежить від зримих образів, і комунікативний процес створюється за такою формулою: 10 відсотків письмового тексту, 20 відсотків усного тексту, 70 відсотків зображення. Логотип робить зримими переваги, культуру, стиль роботи організації. Логотип ідентифікує, а фірмовий стиль персоніфікує організацію.

Вітчизняний ринок відчуває на собі імпульсивні дії іноземних фірм, орієнтованих на пошук шляхів до нашого споживача. У свою чергу, українські фірми-конкуренти повинні також шукати засоби щодо формування у споживачів, як в нашій країні, так і за її межами, сприятливого образу (,,іміджу”) фірми. За цих обставин зростає значення фірмового стилю підприємства.

Під фірмовим стилем розуміємо прийоми (графічні, кольорові, пластичні, мовні і т.п.), що забезпечують можливість упізнавання всіх виробів фірми, які сприймаються як потенційними споживачами, так і спостерігачами взагалі, а також виділяють фірму та ЇЇ вироби серед конкурентів та їх товарів. Навіть не обізнані в маркетингу школярі, завдяки товарному знаку - трилиснику та незмінний графіці - без по милки впізнають кросовки фірми ,,Адідас”. Слоган ,,Нове покоління вибирає...” без альтернатив буде закінчено назвою всесвітньовідомої фірми ,,Пепсі-Кола”. А малюки, навіть на відстані, відрізнять етикетку Пепсі від Кока-Коли. Все це - приклади вдалого фірмового стилю. Які ж саме елементи створюють фірмовий стиль? До них можуть бути віднесені: товарний знак - оригінальний напис повної або скороченої назви фірми; фірмовий лозунг - (,,слоган” від англ. slogan) - девіз фірми; фірмовий колір або поєднання кольорів; фірмовий комплект шрифтів; фірмові поліграфічні константи - постійний формат, спосіб верстання тексту та ілюстрацій, стиль ілюстрацій та текстів; єдине музичне оформлення, що супроводжує всі рекламні об'яви;
фірмовий блок – об’єднані в композицію знак і логотип, а також різні надписи (країна, адреса, телефон, телекс, факс, інколи ,,фірмовий лозунг”). Товарний знак (або ,,марка”, ,,фірмова марка”, ,,фірмовий знак”, ,,емблема”) - зареєстроване графічне позначення для виділення товару серед товарів інших фірм.

Існують чотири групи товарних знаків: образотворчі, словесні, комплексні (змішані) та об'ємні . Логотип може співпадати з назвою фірми, може бути його скороченням (Coca-Cola, ABB - Asea Brown Boveri, F&C - Фінанси та кредит) або оригінальним словом, пов'язаним з назвою або специфікою фірми. Комбіновані (змішані, комплексні) знаки - це комбінація зображення та слова (подивіться на фірмові знаки Argo, Тетра Пак, Reebok).
Об’ємними знаками найчастіше бувають оригінальна форма виробу (особливий брусок мила чи шоколадна фігурка) або його упаковка (пляшка, коробка, флакон). Це не дуже поширений вид товарного знака.

Визначимо чотири основних функції товарних знаків:
1. Відрізнити одне підприємство від іншого, співставити товар з його виробником. Таким чином товарний знак захищає його власника від конкурентів.
2.Гарантувати якість товарів, позначених товарним знаком. Паралель ,,фірмовий товар - товар якісний” обумовлює більшу популярність товарів, позначених фірмовим знаком у порівнянні з їх анонімними аналогами.
Аналіз, проведений економічними інститутами ФРН, показує, що більше 80% німців вважають якість товарів із фірмовим знаком вищою і готові платити за них більше. Тому вироби з ,,фірмовою маркою” на 25% дорожчі.
У світі комп’ютерної техніки гарантом якості є як самі назви фірм (Apple Computer, Inc., IBM, Hewlett Packard Company), так і торговельні марки їх продуктів.

Більше того, в наш час, час всебічної інтеграції, на користь іміджу фірми свідчать не тільки її власні розробки, а й ті, що є продуктом спільної роботи з партнерами, що раніше сприймалися лише як конкуренти. Яскраве підтвердження - мікропроцесор PowerPC , розроблений Apple спільно з фірмами IBM та Motorola (знак PowerPC - торговельна марка International Business Machine Corporation ). У своїй рекламі Apple Computer , Inc . наголошує на тому, що кожний комп’ютер Macintosh та PowerBook (торговельні марки Apple Computer , Inc .) сумісний з системами Windows TM та MSDOS TM (торговельна марка Microsoft Corporation ). Що ж стосується самої Apple Computer , Inc ., крім численних зареєстрованих торговельних марок AppleCD , ColorSync , LaserWriter , Macintosh Quadra та ін., кожний користувач безпомилково впізнає її продукти завдяки графічному символу - багатокольоровому яблуку, що є товарним знаком Apple .

Третя функція знака - естетична. Часто фірмовий знак використовується як елемент оформлення різних упаковок або навіть самого виробу, підвищуючи його естетичну цінність.
Четверта функція фірмового знака - рекламна. У візуальній рекламі саме знак інколи несе основне навантаження. Графічні знаки ,,Мерседес” безпомилково ідентифікуються з німецькою якістю виробника престижних автомобілів, а знак INKO - з одним з найбільших банків України.
Знак є тим незвичним об'єктом власності, призначення якого ,,виділяти”, отже, ,,рекламувати”. Ось чому на заході, а тепер і у нас, ви можете побачити великий фірмовий знак на фронтоні будинку, ось чому в газеті чи журналі цілу шпальту іноді займає тільки знак і ніяких закликів купувати товар, ніяких посилань на телефон чи адресу.

Споживач повинен звикнути до знака, впізнавати його ,,в обличчя”, тоді пізніше, побачивши його на виробі, він буде ставитись до нього, як до свого старого знайомого. Торговий знак є своєрідною візиткою підприємства, з ним пов’язане підтримання певного іміджу фірми, що створюється роками бездоганної роботи на ринку. Зміна знака може нанести більшої шкоди ніж будь-які організаційні зміни, в тому числі зміна власника.
Саме тому, коли на початку 90-х років фірма ,,Адідас” перейшла під контроль французького підприємця Бернарда Тапі, що купив 80% акцій фірми, багато що змінилося на 27 підприємствах фірми, де зайнято майже 10 тис. чоловік, - стратегія, напрями діяльності, але торговий знак, як і назва, залишилися тими ж, що й за часів її засновника Аді Даслера.
Серед правил використання товарного знака зазначимо такі:
він не відмінюється (не можна сказати фірмою ,,Мариною”);
завжди однаково виділяється в тексті - стилизованим шрифтом, великими літерами, лапками, курсивом; зареєстрований знак супроводжується позначкою R, ТМ або так, як прийнято в країнах, куди експортується товар;
не можна наносити товарний на виріб, якщо він відноситься тільки до якоїсь однієї деталі. Які основні вимоги до товарного знака?

1. Простота - передбачає відсутність великої кількості складних ліній , дрібних деталей і т . п . Щодо словесного знака , існує точка зору , що оптимальний розмір знака - 2-3 склади або 3-7 літер . Все геніальне - просте . Цю відому істину ще раз підтвердила фірма Селдом ( від англ . seldom - рідкість ), що побудувала рекламу , обігравши свою назву протягом декількох місяців на телебаченні , виділившись серед безлічі фірм , що так само , як і вона , торгують комп ' ютерною технікою . Шрифт , вибраний для логотипу фірми , також був простим , стандартним .

2. Індивідуальність ( оригінальність ) - надає можливість відрізнити один товар від іншого , одну фірму від іншої фірми . І, безумовно, будь-яке тиражування ідеї не сприяє цьому. Так, ностальгія по колишньому аристократизму, а може потяг до самовизначення новоявлених президентів фірм, призвели до того, що в перші роки створення приватних фірм в Україні десятки з них обрали своїм товарним знаком стилізовану корону.
3.Зовнішній вигляд, а для словесного знаку ще і звучність, легкість вимовлення.

Йдеться не тільки про якість графіки, але і про емоційне сприйняття знака. Спеціалісти застерігають від використання в мусульманських країнах знаків, в яких хоч якось ,,вгадується” хрест. Одна з американських фірм використовує як фірмений знак складені пальці руки, що у американців символізують ,,о’кей” (,,все добре”). В той же час в країнах Сходу цей знак означає ,,Я тебе вб’ю”. Слід враховувати і те, як сприйматиметься знак в різному оточенні - на ділових паперах чи виконаний за допомогою газоосвітлювальних трубок, або якщо його перевернути. Адже не виключено, що споживач випадково може побачити знак ,,не з того боку”. Розміщений на обкладинці книги товарний знак однієї фірми необачно був перевернутий на 180 градусів, що привело до зміни суті змісту, вкладеного в фірмовий знак.
Ми зазначили, що привабливість словесного знака забезпечується також його звучністю, легкістю у вимові та не-тривіальністю змісту. Перегляньте рекламні об’яви в будь-якій газеті. Ви обов’язково зустрінете назви ,,інфо”, ,,експорт”, ,,імпорт”. Досить тривіально, чи не так? Додамо, що слова-назви із звичайними для нас коренями за кордоном сприйматимуться як невдалі або навіть вульгарні. Наприклад, небажані назви, до яких входять літери ,,ж”, ,,щ” через відсутність в європейських мовах аналогічних звуків. Що ж до кореня ,,снаб”, (,,snab”) для французів він асоціюється зі ,,snob” (сноб), а ,,пром” (,,prom”) - це бал в університеті або коледжі на жаргоні американських студентів.

4.Охороноздатність. Саме виконання цієї функції з допомогою товарного знака вимагає від працівників фірми знання законодавства країн, на ринках яких передбачається продавати товар.
Наприклад, в Америці, за певних умов, може бути зареєстрований знак, що складається тільки із приголосних літер, наприклад ,,НВ”, або знак, що включає тільки цифри ,,777”. А за законом України така реєстрація неприпустима. Так, було відмовлено в реєстрації знака ,,АБВ”. Підстава - позначення ,,АБВ” не є словесним знаком. Слово це незручно вимовляється, і, таким чином, не задовольняє поняттю товарного знака. Головне ж - знак не відповідає першій з названих нами функцій товарного знака ,,відрізняти одне підприємство від іншого”, тому що сприймається як звичайний перелік трьох перших літер російської абетки. Товарний знак - визнаний лідер серед елементів фірмового стилю. Саме тому ми приділили йому найбільшу увагу. А тепер деякі коментарі щодо інших елементів. Фірмовий слоган - це постійний рекламний лозунг, що використовується майже так само часто, як товарний знак, а у звуковій рекламі може замінити його. Емоційний вплив слогану пояснюється тим, що його легше запам'ятати. Вже згадувався один з зареєстрованих слоганів ,,Пепсі-Кола” ,,Нове покоління вибирає Пепсі”; авіакомпанія ,,Люфтганза” обрала такий слоган: ,,Щоб ви могли більше літати”. Через слогани ,,Ми вдягнемо всю країну” ( ко мпанія ,,Ріко”), ,,Все про все і трохи більше” (,,Киевские ведомости”), ,,Ми дізнаємося про те, що вам потрібно” (Агентство маркетингових досліджень) фірми коротко сповіщають про характер та специфіку своєї діяльності. Фірмовий блок об'єднує в одну композицію знак, логотип, пояснювальні надписи і фірмовий лозунг. Щодо фірмових кольорів, то вони несуть не тільки естетичне навантаження (рожевий колір ,,Oriflame”, червоно-білий ,,Кока-Кола”), а також певну рекламну функцію для вирізнення товарів серед аналогів-конкурентів. Поява того чи іншого кольору зовсім не випадкова. Традиційно вважається, що золотий колір - символізує добробут, а зелений - динамічне зростання і т.п. Щоправда, мають місце і національні нюанси сприйняття кольорів. Наприклад, блакитний для китайців - один з траурних кольорів, а в Індії - символ правдивості. Відносно музичного оформлення як елемента фірмового стилю існують протилежні думки. Перша - музика підвищує привабливість реклами. І, друга думка, що базується на дослідженнях, - музичне оформлення не підвищує ефективності реклами. Але навіть прибічники цієї думки не заперечують, що приємна мелодія підвищує привабливість рекламного звернення фірми. Як бачимо, фірмовий стиль - дійовий засіб створення іміджу фірми.

Дійовий засіб формування у споживачів сприятливого образу фірми - фірмовий стиль , основними елементами якого є товарний знак , слоган , фірмовий колір , фірмовий комплект шрифтів , фірмові поліграфічні константи , фірмовий блок .

1.1 Елем енти фірмового стилю

Фірмовий стиль, склад графічної частини фірмового стилю, його основні елементи, їх основні носії проектується на базі методологічного підходу, що склався в процесі багаторічної міжнародної практики, і з урахуванням особливостей конкретної фірми, концепції її діяльності.
Як сказано в словниках, фірмовий стиль - це сукупність образотворчих, візуальних і інформаційних засобів, сукупність графічних елементів, за допомогою яких фірма підкреслює свою індивідуальність.

Логотип використовується при оформленні пропонованих фірмою продукцією, як реклама, ярлики, які компанія використовує у фірмових бланках, рекламних матеріалах, на конвертах, упаковці продуктів.
Логотип - це інструмент просування фірми на ринок, конкуренцію, привертання уваги покупців, сукупність прийомів, поліпшуючих запам'ятовуваність і сприйняття покупцями, партнерами і незалежними спостерігачами не тільки товарів фірми, але і всієї її діяльності, що дозволяє ідентифікувати компанію серед конкурентів.

Індивідуальний фірмовий стиль - це невід'ємна частина іміджу організації. Оригінальний корпоративний стиль (corporate identity) дозволить сформувати у відвідувача позитивний образ Вашої фірми, що сприяє зміцненню іміджу і пізнаванню бренду, а відповідно - і збільшенню продажів.

Перш ніж приступати до розробки фірмового стилю, необхідно провести візуальний аналіз ринку даного виду послуг. Вивчити фірмові стилі аналогічних компаній, визначити початкові концептуальні точки для стилю даної компанії. Фірмовий стиль повинен формувати імідж фірми, бути певним інформаційним носієм, оскільки його компоненти повинні допомагати споживачеві, знаходити необхідні сервісні послуги, формувати позитивне відношення до того або іншого виду діяльності. Споживачами нового фірмового стилю будуть не тільки клієнти і співробітники компанії, а і люди на вулицях. Створений логотип не залишиться в стінах фірми, він використовуватиметься на плакатах, щитах, в рекламі на транспорті і т.д. Елементи фірмового стилю можуть потрапити як в спеціальні журнали, так і науково-популярні, а також розважальні засоби масової інформації. Крім повсякденного використання фірмовий стиль стане у нагоді на виставках і презентаціях, міцне місце на ринку послуг він може зайняти завдяки новому графічному образу з індивідуальними рисами, несхожими на інші стилі.
Головний елемент стилю - товарний знак є обличчям фірми, її основною відмітною ознакою в рекламі і на продукції. Він допомагає швидко орієнтуватися на ринку подібних послуг.

Зазвичай до складу фірмового стилю входить ділова документація, так званий фірмовий блок: конверт, бланк, візитки, пакет і ін. елементи. Плюс до цього розробляється також рекламна продукція, зокрема плакати. Як сувенірна продукція виступають брелоки, ручки, кухлі, сумки, спортивний одяг і т.д.

Носіями фірмового стилю можуть виступати: візитка, фірмовий бланк, конверт, тека, інформаційний лист, проспект, буклет, плакат, сувеніри, пакувальний папір, пакети, а також всі форми реклами, включаючи зовнішню рекламу і рекламні банери.

Основні елементи фірмового стилю :

- Словесний товарний знак - назва фірми, виконана в індивідуальній графічній манері (Українській, англійський).

- Графічний товарний знак (умовне позначення фірми або продукту)

- Фірмовий блок (знак + логотип, поштові, банківські реквізити, перелік товарів і послуг, рекламний символ, слоган)

- Фірмове поєднання кольорів = колірна гамма (колірна палітра, фірмове поєднання кольорів, які у поєднанні з формою товарного знаку створюють певний образ, що запам'ятовується)

- Набір шрифтів = фірмовий шрифт (набір шрифтів для оформлення друкарської продукції може бути вибраний певний шрифт)

- Візитна картка

- Фірмовий бланк

- Бланк рахунку, факсу

- Фірмовий конверт (євро стандарт, А4, А5)

- Також в створення фірмового стилю може входити розробка додаткових елементів: Веб-сайт, CD презентація слоган (коротка фраза, девіз фірми або товару), рекламний символ фірми (певний персонаж або образ, що закріплений за фірмою і/або виражає суть її діяльності), теки і конверти різних форматів, буклети, плакати і календарі тощо[16, 49-53].

Отже, у загальному розумінні фірмовий стиль - це сукупність постійних художніх, текстових та інших елементів у всіх рекламних розробках виробників або посередників. Елементами фірмове стилю є товарний знак, фірмовий шрифтовий надпис (він ще має! назву ,,логотип”), фірмовий блок, фірмове гасло (так званий слоган), фірмові кольори, фірмовий комплект шрифтів, інші фірмові константи: сувенірна реклама, засоби паблік рилейшнз, друкована продукція (листівки, буклети тощо), елементи діловодства (фір. мові бланки, папки, конверти, фірмові блоки паперу тощо), фірмовий рекламний прапор, пакувальний папір, зображення товарного знака або логотипа на транспортних засобах тощо.

Розглядаючи складові фірмового стилю, не можна не помітити, що значна їхня частина тісно пов'язана з упаковкою як носієм реклами. Наприклад, пакувальний папір виробляється у кольорах підприємства-виробника або продавця, на ньому мають бути елементи торгового або фірмового знака тощо.

Найважливішим елементом фірмового стилю та упаковки є товарний знак, який виконує функцію знака обслуговування. Він використовується для виокремлення товарів і послуг підприємства та для реклами. Товарний знак має такі синоніми, як фірмовий знак (тоді виокремлюється організаційна одиниця), марка, фірмова марка, емблема. На думку фахівців, вони не просто свідчать про назву виробника чи продавця, а й повідомляють покупцеві певну важливу інформацію про якість товару (покупці, які завжди купують товар однієї марки, знають, що вони отримують постійно товар однієї якості). Торгові марки привертають увагу покупців і збільшують ефективність пошуку необхідних товарів. Багато важать товарні знаки (товарні марки) і з погляду забезпечення ефективності роботи каналів розподілу:

- полегшується ідентифікація продукції як покупцем, так і посередником;

- споживач може замовити товар чи послугу за конкретною назвою;

- наявність штрих-кодів значно полегшує розрахунки динаміки продажу та зміни товарних запасів на складі; o торгова марка стає певним замінником стандарту чи сертифіката, оскільки гарантує певний рівень якості споживачу;

- товарний знак дає змогу точно визначити виробника даного товару, чого іноді не можна зробити стосовно немарочної продукції;

- наявність товарного знака знімає більшість питань стосовно цін, тому що споживачі самі усвідомлюють різницю в якості марочних і немарочних товарів і ту обставину, що купівля багатьох очних товарів є ознакою певного рівня добробуту; товарна збільшує престижність продукції (є навіть такі випадки, товарна марка стає надто популярною і перетворюється на національне надбання, як це сталося з такими товарними марками як ксерокс, тефлон, целофан, лінолеум тощо);

- відома товарна марка заспокоює споживачів: їм здається, що вони менше ризикують, вибираючи її;

- використання товарних марок у маркетингу полегшує сегментування ринку;

- канали розподілу також ліпше працюють з арочними товарами, бо їх знають, про них не треба багато розповідати;

- за торговою маркою може ховатися не тільки конкретний товар, а й значно більше - історичний аспект, особливості сучасного дизайну, використання національних традицій, фірмовий стиль, застосування новітньої технології або екологічно чистих матеріалів і навіть елементи корпоративної філософії.

Прикладом сучасного застосування елементів фірмового стилю на упаковці є реклама на поліетиленових пакетах, що трапляється нині на кожному кроці. Значна кількість підприємств (навіть українських) замовляє спеціальні фірмові пакети з товарними знаками, слоганом, адресою і телефоном. Така форма упаковки робиться яскравою, інтенсивною за кольоровими сполученнями.

До фірмового стилю належить також сучасний стиль містобудування. В економічно розвинутих країнах будівлі суто функціонального призначення будуються за однаковим стандартом, що виконує роль своєрідної упаковки. Це, ясна річ, зменшує мальовничість пейзажів, зате є запорукою певної якості, гарантією, що такого роду,,упаковки” відповідають тому, чого від них очікують. ,,Упаковані” в однаковий дизайн готелі, ресторани, мотелі та бензозаправки обіцяють стандартне, а отже, якісне обслуговування.
У США навіть вважають, що забезпечення фірмового стилю у зовнішньому вигляді супермаркетів, ресторанів або стоматологічних клінік має підлягати таким самим правилам, що й дизайн пляшки, туби або пакета, оскільки і будівля, і пляшка мають те, що називають торговим одягом (trade dress).

Завершальним моментом, вершиною у створенні іміджу фірми є так званий фірмовий стиль. Фірмовий стиль - це сукупність постійних художніх, текстових та інших елементів (констант) у всіх рекламних розробках фірми й у засобах реклами. До елементів фірмового стилю належать:

- товарний знак;

- фірмовий шрифтовий напис (логотип);

- фірмовий блок;

- фірмове гасло (слоган);

- фірмовий колір (кольори);

- фірмовий комплект шрифтів;

- інші фірмові константи.

Розробляючи фірмовий стиль, треба враховувати результати маркетингових досліджень, рекомендації соціологів, психологів, спеціалістів у сфері ПР, режисерів, композиторів. Часто користуються послугами музикантів, співаків.

При розробці фірмового стилю особли ве значення має врахування рекламного законодавства та національного менталітету.

- Товарний знак - це знак обслуговування, тобто зареєстроване в установленому порядку оригінальне оформлене художнє зображення, яке використовується для виокремлювання товарів і послуг фірми, а також у рекламних цілях. Синоніми товарного знака - фірмовий знак, марка, фірмова марка, емблема. У США налічується понад 300 тис. торгових марок і щорічно 100 найбільших фірм витрачають майже 25 млрд дол., рекламуючи свої торгові марки. Можна виокремити чотири групи торгових знаків: художні (образотворчі), словесні, об'ємні та звукові.

- Художні знаки - це зображення предметів, тварин, птахів, людей за допомогою символів, орнаменту, художньої композиції текстів і цифр.
Словесні товарні знаки виражаються словами або сполученнями літер, що створюються фантазією авторів. Вони добре втримуються в пам’яті людей. Цей знак реєструється у вигляді тексту або нестандартного графічного твору.

- Об’ємні знаки можуть бути виготовлені в оригінальному вигляді - металева чи інша упаковка тощо.

- Звукові товарні знаки - це музично оформлений текст гімну фірми, адреси, назви продукту тощо.

- Змішані або комбіновані товарні знаки - це зображення + слова, зображення + музика, слова + музика. Вони замінюють назву фірми або можуть існувати паралельно. Вони часто повторюються і тому швидко запам'ятовуються.

Товарні знаки є центральним елементом фірмового стилю, фірма має на них виняткове право, яке забезпечується державним законодавством.
Деякі торгові знаки, що з'явилися понад 100 років тому, відомі в США та інших країнах донині. До них належать такі марки, як ,,Максвелл Хауз”, яка з’явилася в 1873 р. і репрезентує розчинну каву; ,,Лівайс” - у 1873 р.

Фірмовий шрифтовий напис - логотип - це оригінальне сконструйований напис з повним або скороченим найменуванням фірми або товарної групи, що виробляється фірмою.

Фірмовий блок - це традиційне сполучення кількох елементів фірмового стилю. Найчастіше це товарний знак і логотип. Блок може містити офіційну назву фірми, її поштові та фінансові реквізити. Іноді до фірмового блоку входить слоган.

 • Логотип
 • Текстовий знак
 • Колірна палітра (фірмові кольори)
 • Фірмовий шрифт
 • Візитна картка
 • Фірмовий бланк
 • Конверт

Додаткові елементи фірмового стилю:

 • Рекламний символ фірми (визначений персонаж або образ, закріплений за фірмою, який виражає суть її діяльності)
 • Папка
 • Буклет
 • Плакат
 • Сувенірна продукція
 • Пакування (або пакувальний папір)
 • Інформаційний лист і прайс-лист
 • Сайт в мережі INTERNET
 • Пакети
 • Зовнішня реклама
 • Оформлення інтер'єру
 • Оформлення автотранспорту

2.3 Характеристика елементів фірмового стилю. Друкована рекламна продукція

Буклет

Буклет – це надрукований аркуш паперу чи картону, що має один, два або більше згинів (фальців). Завдяки невеликій вартості й високій інформативності буклет є найбільш ефективним видом рекламної поліграфії.

Основні складові буклету :

 • візуальний ряд;
 • інформаційний блок, що описує продукцію, послугу тощо;
 • контактна інформація.

Традиційний і найпоширеніший формат буклету - листівка формату А4 (210 x 297 мм), складена 2 рази (лифлет). Такий формат буклету дозволяє йому вміщатися в стандартному поштовому конверті.

Також популярні:

 • буклети А5 – друкований аркуш A4, складений навпіл;
 • буклети А4 – у вигляді аркуша А3, складеного навпіл;
 • євро формат – у складеному вигляді розмір буклету 210x100 мм, а в розгорнутому – 210x200 мм або 420x100 мм.

Це найпоширеніші варіанти рекламних буклетів. Залежно від призначення буклети можуть бути будь-якого іншого розміру з більшою кількістю фальців – від 1 до 7. Для виготовлення буклетів можна використовувати практично будь-який папір. Найпоширеніший варіант - крейдований папір щільністю від 115 до 150 г/м 2 . Така щільність найкраще підходить для фальцювання. Ще можна використовувати дизайнерський папір і навіть картон – від дизайнерського рішення буклету.

Брошура

Брошура - багатосторінкове неперіодичне видання в м`якій обкладинці, об`ємом від 8 до 48 сторінок, скріплених скобою, ниткою або клеєм. Рекламна кольорова брошура з креативным дизайном надрукована на гарному папері з привабливою обкладинкою завжди створює позитивне враження про Вашу компанію. Брошури ідеально підходять для презентаційних цілей або для розміщення великого об`єму інформації.

Найпоширеніший формат для брошури - А4 та А5, але можливі і нестандартні розміри. Як правило, для блоку брошури використовується папір меншої щільності, ніж для обкладинки (наприклад, блок – 100-120 г/м 2 , обкладинка – 280-300 г/м 2 .), але для виробів з невеликою кількістю сторінок можна застосувати і більш щільний папір (200-300 г/м 2 ). В багатосторінкових брошурах для обкладинки доцільно використовувати картон. Тиснення фольгою, конгревне тиснення чи УФ-лакування надає брошурі більш солідного вигляду.

Проспект

Проспект – рекламно-інформаційне неперіодичне видання, що містить систематизований перелік послуг, товарів або опис одного товару, призначеного до випуску, продажу або показу. Для проспекту характерна велика кількість ілюстрацій - фотографій, схем, таблиць тощо. За допомогою проспектів мож ливо рекламувати компанію або новий напрямок бізнесу в ній, появу нового товару або впровадження новітньої технології, розповісти історію компанії і показати стійкість ділових традицій. Таке видання повинно мати бездоганний зовнішній вигляд і передбачає високу якість рекламної поліграфії.Звичайний формат виготовлення проспектів - А4, але часто використовують нестандартні розміри.

Для виготовлення проспектів зазвичай рекомендує ться для внутрішніх сторінок використовувати матовий крейдований папір щільністю 135-150 г/м 2 і 200-250 г/м 2 для обкладинки.

Для презентаційних проспектів використовується папір більшої щільності - 200-250 г/м 2 , для обкладинки - дизайнерський папір. Це може значно здорожити проспект, але у цьому випадку заощаджувати не варто.

Листівка

Рекламна листівка – друкований аркуш паперу, що відрізняється від буклету відсутністю згинів, один з найпопулярніших, недорогих та ефективних засобів рекламного впливу на споживача. Розповсюджувані в громадських місцях перед акціями, виставками, презентаціями рекламні листівки описують характеристики й переваги товару чи послуги та пропонують привабливі ціни. З листівок звичайно формують добірки. Наприклад, можна зробити добірку рекламних листівок про послуги підприємства й розмістити їх у фірмовій папці . Стандартний формат для листівки - А4 (210 х 297 мм). Для виготовлення листівок використовується папір щільністю від 80 до 300 г/м 2 . Друк листівок металізованими фарбами – один з варіантів вирізнити листівки серед інших, наприклад, при проведенні виставок. Для виготовлення листівок ми використовується повне та вибіркове УФ лакування, висікання, тиснення фольгою, конгревне тиснення тощо. Ламінація листівок надає листівці матовий або глянцевий вигляд, захищає листівки від зовнішніх впливів. Найчастіше застосовується для створення інструкцій до приладів або меню.

Візитка

Візитна картка (візитка) - традиційний носій контактної інформації про людину або організацію. Виготовляється з паперу, картону або пластику невеликого формату, існують також варіант CD-візитки, виконаної на зменшеною до 50 мм × 90 мм поверхні CD диска. Існують також візитні картки, виготовлені з дерева (дерев ’ яний шпон) і металу. Візитка включає ім'я власника, компанію (звичайно з логотипом) і контактну інформацію (адреса, номер телефону , або адресу електронної пошти).

Візитки умовно можна розділити на види: особисті (сімейні), ділові та корпоративні.

- Особисті візитки в основному використовуються в неформальному спілкуванні при дружньому знайомстві. Також популярні вони серед фрілансерів.У такій візитці, як правило, вказуються ім'я, прізвище та номер телефону власника. Посада та адресу в цій візитці можна опустити. Друк візитки може бути виконана в будь-якому стилі і розроблятися відповідно до індивідуальних переваг власника.

- Корпоративна візитна картка, як правило, не містить імен і прізвищ. При друку, в ній зазначається інформація про компанії, сфера діяльності, перелік послуг, контактні телефони, карта проїзду, адреса веб-сторінки.Зазвичай корпоративна візитка відображає фірмовий стиль компанії. Має рекламний характер і в основному використовується на виставках, конференціях, з'їздах.

- Ділова візитка використовується в бізнесі, на офіційних зустрічах та переговорах, для надання контактної інформації своїм майбутнім клієнтам. На ділових візитках обов'язково вказуються ім'я, прізвище, посада бізнесмена, а також назву фірми і вид її діяльності.Відповідно до загальносвітової практики і за правилами російської мови спочатку повинні бути зазначені ім'я, по батькові, а потім - прізвище.

У розробці візитки використовується фірмовий стиль компанії і логотип. Такі візитки зазвичай мають строгий дизайн.У державних службовців та депутатів на візитній картці може знаходитися зображення державних відзнак, таких як прапор і герб країни. Ділова візитна картка без адреси також не відповідає нормам етикету. Винятком є дипломати і вищі державні посадові особи. Ділові візитки повинні містити максимально шрифти. Не рекомендується застосовувати складні декоративні шрифти (якщо тільки цього не вимагає профіль вашої діяльності), курсивне, а також жирне накреслення.

У переносному значенні вислів ,, візитна картка чого-небудь ” означає будь-який відмітний, дуже характерний (і, як правило, позитивний) ознака, однозначно вказує на його власника, і, як правило, що приніс йому широку популярність чи популярність.

Флаєр

Флаєр - барвисто оформлена рекламна картка (листівка), що повідомляє про проведення якого-небудь заходу і, як правило, дає певні пільги при його відвідуванні. Флаєри - поширена форма реклами місць дозвілля і різноманітних послуг. При виготовленні флаєра часто вказують тему, дату і час проведеного заходу, його учасників, а при необхідності - схему проїзду. За допомогою рекламних листівок невеликого розміру (флаєрів) зручно рекламувати свої товари і послуги, запросити на який-небудь захід (напр., дискотеку).На відміну від запрошення (який частіше за все є іменним), флаєр поширюється вільно і, як правило, дає знижку при придбанні вхідного квитка, товару або послуги.

Основна відмінність флаєра від листівки - більш щільний папір, що довше зберігає зовнішній вигляд флаєра.Також щільний папір надає флаєру презентабельний вигляд. Найбільш поширені формати флаєрів: 10х7 см, 10х15 см, 20х10 см.

Каталог

Каталог - виробничо-практичне довідкове або рекламне видання, що містить систематизований перелік предметів, послуг та ін.. Те ж, що і проспект, але з великим об ’ ємом і з найбільш повним переліком товарів і послуг. Каталог необхідний для того, щоб розповісти потенційним покупцям про свої досягнення, новинки та ціни на продукцію. Тому що каталог здатний прикрасити або навпаки, зіпсувати імідж компанії, його зовнішній вигляд, зміст і дизайн повинні бути виконаний належним чином. Каталог здатний вплинути на думку людей про Вашу фірму або товар, він доповнює Ваш імідж і, відповідно, передбачає високу якість поліграфічного виконання.

Каталоги зазвичай виготовляють формату А4 (297х210 мм), кольорові або чорно-білі, на скріпці до 100 смуг (сторінок). Папір вибирається відповідно до вимог замовника. Виготовлення каталогів здійснюється з урахуванням усіх побажань замовника.Ви можете вибрати різне колірне оформлення і будь-який обсяг тиражем.

Папка

Папка - виріб з щільного паперу, картону або полімеру, службовці для зберігання різного виду паперів і документів. В основному використовується як елемент фірмового стилю.

Розрізняють декілька видів:

- Цільнокройні (виготовляються з цілого листа матеріалу) або з приклеєними кишенями (кишеня-клапан виготовляється з окремого листа матеріалу і потім приклеюється до ,,корочки ” );

- З замковим скріпленням - папку можна розкласти в площину, а потім зібрати знов, не розриваючи її;

- З клейовим скріпленням - теку не можна розкласти в площину, а потім зібрати знов, не розриваючи.

Конверт

Конверт є одним з видів носія фірмового стилю. Служить для пересилання ділової кореспонденції або рекламних матеріалів. Фірмовий конверт - неодмінний атрибут поважає себе солідної компанії й носій фірмового стилю компанії. Існує велика різноманітність видів конвертів.

Найбільш поширені формати конвертів:

- Конверт «Євро» (110х220 мм) з вікном або без, використовують для розсилки запрошень, листівок, флаєрів і т.д., або для ділової кореспонденції формату А4, складеної втричі.

- Конверт С5 (162х229 мм) - вміщає в себе документ формату А5 або складений навпіл аркуш формату А4.

- Конверт С4 (229х324 мм) - дозволяє вкласти документ формату А4.

Усі конверти мають відривну силіконову стрічку.

Бланк

Бланк - листове видання, як правило формату А4 і менш, що містить елементи фірмового стилю або інформацію постійного характеру і призначене для наступної письмової заповнення. Фірмовий бланк може бути як звичайним, так і самокопіюючим бланки. Бланк зазвичай має розмір А4 (210х297 мм) і друкується на офсетному папері 80 гм з одного боку. Бланки самокопіюються

Кілька листів паперу, виготовлених зі спеціальної самокопіювального паперу і скріплені з одного боку за допомогою спеціального клею, що дозволяє достатньо легко розділяти листи. Самокопіюються бланки позбавлять не тільки від мажучої все навколо копірки, але і від монотонної роботи. Друк бланків здійснюється з урахуванням усіх побажань замовника. Самокопіюючі бланки можуть мати 2,3,4 або 5 шарів. Можливі кольори шарів: білий, жовтий, рожевий, блакитний, салатовий. За корінця зазвичай робиться склеювання. Можлива нумерація бланків. Розмір бланків може бути будь-яким.

Блокнот

Блокнот для записів має обкладинку, блок і підкладку (задник). Зазвичай для обкладинки використовується цупкий папір (250-300 гр) з гладкою або фактурною поверхнею, але може використовуватися дизайнерська папір і ручне декорування.Для подарункового або корпоративного варіанту блокнота можлива розробка спеціального дизайну та використання обкладинки, виготовленої із застосуванням конгревного тиснення або фольгування. Усередині зазвичай тонкий папір щільністю 80 гр. / кв. м.

Блокноти розрізняються між собою видом скріплення аркушів.Вони можуть бути скріплені з обкладинкою і підкладкою на пружині, на КБС (клейове безшовне скріплення) і з облямовує обкладинкою на КБС.

Календар

Календарі - один з найпопулярніших видів рекламної поліграфії. Особливе значення у календарі надається, звичайно, дизайну! Унікальний, стильний, ефектний календар - подарунок колегам, партнерам, друзям і близьким. При цьому виготовлення календарів не вимагає великих фінансових витрат. Щоб календар працював як реклама в офісах Ваших партнерів і поселився на найвиднішому місці, він повинен виділятися зі всієї маси вже подарованих іншими календарів. Календар має дивувати! Календар має викликати естетичне задоволення! Календар друковане видання, обов ’ язково має в своєму складі календарну сітку.

- Календар кишеньковий . Календар формату 70х100мм, 60х90мм (рідше за інших) мм з нанесеним зображенням з одного боку і календарної сіткою - з іншого.Виготовлення календарів такого формату зазвичай здійснюється для рекламних акцій;

- Календар-будиночок настільний;

- З перекидним календарним блоком на пружині;

- З календарною сіткою, нанесеною на одній або обох сторонах календаря будиночка. Формат календарів будиночків - 210х297 мм.

Друк календарів будиночків проводиться на крейдованому папері 300 гр / кв.м. Друк односторонній. Дане виріб являє собою аркуш формату А 4 (210х297мм) з трьома біговкамі для того,щоб календар можна було скласти. Перекидний блок налічує 12 листів. Розмір перекидного блоку 170х85 мм.

- Календар квартальний. Квартальний календар складається з постера, календарного блоку, рекламного поля, пружини, курсора. Друк календарів здійснюється в основному в наступному форматі: ширина 210мм, 335 мм, 370мм.Розміщення рекламних полів: без рекламного поля, з одним рекламним полем, з трьома рекламними полями. Квартальний календар з однією пружиною - складається з постера, календарного блоку і підкладки. Постер і підкладка календаря виготовляються на крейдованому папері 300 гр / кв.м. Діаметр пружини 8 мм.На самому календарному блоці розташовується кольоровий курсор для вказівки поточної дати. Квартальний календар на з пружини - складається з постера, 3 календарних блоків і 3 підкладок. Постер і підкладка календаря виготовляються на крейдованому папері 300 гр / кв.м.Блоки закріплюються безпосередньо на підкладках 3-ма пружинами діаметром 8 мм. На самому календарному блоці розташовується кольоровий курсор для вказівки поточної дати.

- Настінний календар. Настінний перекидний календар складається, як правило, з 14 листів формату А3 (297х420 мм).Обкладинка, підкладка і 12 аркушів внутрішнього блоку [18] .

РОЗДІЛ II . Розробка фірмового стилю для факультету мистецтва ХГПА

2.1 Рекламна діяльність у вищих навчальних закладах

Практично всі вищі навчальні заклади (ВНЗ) Хмельницької області, що пропонують ринку освітню послугу, ведуть рекламну діяльність. У більшості навчальних закладів відсутні підрозділи, що спеціалізуються на діяльності по просуванню освітніх послуг на ринок. Організація рекламно-інформаційних і стимулюючих заходів покладена переважно на секретаріат приймальної комісії, а також на деканати і випускаючі кафедри. Куратором різних заходів щодо просування освітніх послуг є проректор з навчальної роботи, керівником – ректор вищого навчального закладу.

Вищі навчальні заклади тією чи іншою мірою використовують всі основні засоби комунікацій: рекламу, пропаганду і суспільні зв’язки, стимулювання збуту, особисті контакти (продажі) з учнями середніх освітніх, професійних і технічних навчальних закладів, однак комплексне планування маркетингових комунікацій не здійснюється. Окремі, традиційно проведені заходи, закладаються в плани роботи тих підрозділів, що їх організують і курирують. У ряді випадків по мірі необхідності приймаються оперативні рішення про проведення яких-небудь заходів чи участь в них.

Однієї з причин подібного підходу до організації діяльності в області комунікацій є відсутність протягом тривалого часу проблем з попитом на освітні послуги і відсутністю конкурентів. Крім того, здійснення комунікацій сполучене з витратою визначеної, у ряді випадків істотної, суми коштів. В умовах погіршення фінансування освіти не завжди є можливість виділення засобів навіть на заплановані заходи. У таблиці 1 (див. Додаток ) представлені результати вивчення засобів комунікацій найбільше часто використовуваних і невикористовуваних вищими навчальними закладами, що дозволило визначити перелік засобів, перспективних для розвитку комунікативної діяльності. Зі зведень, приведених у таблиці 1 видно, що ВНЗ області у своїй рекламній діяльності використовують далеко не весь арсенал засобів, здатних впливати на цільову аудиторію.

Таблиця 1 – Основні засоби комунікації вищого навчального закладу

Використовувані Невикористовувані
Друкована реклама

 листівка

 правила прийому

 кишенькові календарі

 буклети

 проспекти

 пам'ятки

 календарі різного формату

 навчальні закладки

Дні відкритих дверей
 навчального закладу (інституту, університету, академії)

 факультетів

 спеціальностей

Міські й обласні заходи

 Ярмарок навчальних місць і професій

 довідник для тих, хто поступає у ВНЗ

Реклама в ЗМІ

 преса

 телебачення

 радіо

 гучномовний зв'язок
Образотворча реклама
 щитова реклама на будинках

 транспортна реклама (внутрішня, на бортах)

 рекламні установки

Спонсорство

 спортивних заходів

 культурних заходів

 телепрограм і т.д.

Інше

 демонстраційні відеоматеріали по внутрішніх мережах

 розсилання матеріалів по середніх навчальних закладах

 виступи в середніх навчальних закладах

 прес-конференції

 прес-релізи

Особливу увагу варто звернути на таку форму роботи в області комунікацій, як підготовка прес-релізів для засобів масової інформації. Для цього необхідно готувати інформаційні релізи про всі події, що заслуговують уваги, що відбуваються в рамках ВНЗ, і відправляти їх через відповідні інтервали часу в обрані засоби масової інформації.

Крім новин для інформаційних стовпчиків, прес-релізи можуть бути присвячені, наприклад, новим співробітникам чи ветеранам; тим, хто одержав почесні звання чи захистив дисертацію; діяльності аспірантури і науково-дослідного сектора; суспільним події, конкурсам КВК і так далі. Даний напрямок робіт може забезпечити безкоштовне пабліситі й істотно підвищити імідж вищого навчального закладу в очах цільової аудиторії.

Треба відзначити, що навіть у тих вищих навчальних закладах, що здійснюють на регулярній основі рекламну діяльність, немає достатнього рівня розуміння механізму роботи реклами, ефективності комплексних рекламних кампаній, заснованих на уніфікованих рекламних константах. Тобто розуміння, що найбільш результативна дія рекламних заходів, досягається при оптимальному сполученні і пропорції різних видів рекламної діяльності – реклами в засобах масової інформації, public relations і sales promotions , а так само інших засобів поширення рекламної інформації.

Аналіз показує, що більшість ВНЗ найчастіше працюють прямо з засобами масової інформації. Рекламні кампанії більшості вищих навчальних закладів зайво буяють розмаїтістю рекламних блоків, рекламних заставок на телебаченні і рекламних роликах на радіо. Нерідкі випадки, коли навіть у рамках однієї рекламної кампанії ВНЗ публікує різні рекламні блоки в різних засобах масової інформації, а реклама по телебаченню змінюється щотижня після 2-3 виходів. Губиться комплексність впливу реклами, знижується рівень її впливу в результаті умовляння і запам’ятованості, знижується загальна інтенсивність впливу. Отже, навіть ті малі кошти, що навчальний заклад виділяє на рекламну кампанію, витрачаються не ефективно.

Крім реклами в засобах масової інформації, вищі навчальні заклади самостійно здійснюють, що стало вже традиційним, заходи щодо формування і стимулювання попиту на освітні послуги: організацію діяльності короткострокових і довгострокових підготовчих курсів; організацію заходу ,,День відкритих дверей”; організацію участі ВНЗ в міському заході ,,Ярмарок навчальних місць і професій”.

Але необхідно відзначити, що не всі ВНЗ повною мірою використовують можливості представлення своїх послуг. Невисока якість оформлення стендів, перевантаженість їх інформацією, мала кількість друкованої реклами, слабке використання символіки ВНЗ, неповне використання додаткового устаткування не дозволяють максимально ефективно використовувати даний захід як діючий інструмент залучення абітурієнтів і формування позитивного образу в цільовій аудиторії.

Слабко використовується друкована реклама, образотворча (зовнішня реклама), популяризація діяльності ВНЗ при проведенні суспільних і культурних заходів.

2.2 Робота над створенням фірмового стилю. Виготовлення оригінал-макету візитки, буклету для факультету мистецтв ХГПА

Проведений аналіз організації діяльності вищих навчальних закладів в області рекламної діяльності, дозволив виявити певні недоліки, особливо щодо застосування фірмового стилю в рекламній продукції, та поширення цієї продукції між потенційними студентами навчального закладу. Дослідивши безпосередньо факультети ХГПА, ми вирішили обрати тему курсової роботи ,,Фірмовий стиль у формуванні позитивного іміджу факультету мистецтв ХГПА ” , розробити фірмовий стиль для друкованої продукції, яку факультет може використати для реклами, створивши позитивний імідж в межах міста та області.

Робота розпочиналася з творчого пошуку у ескізах, розроблялися різноманітні варіанти можливих елементів для логотипу факультету, враховувалося і те що факультет здійснює підготовку спеціалістів трьох напрямів: музика, хореографія і образотворче мистецтво. Підбиралися художні елементи, кольори, шрифт. Отримавши згоду керівника на один з кращих варіантів ескізного рішення логотипу, приступили до роботи з комп’ютерними програмами: 1. Paint; 2. Adobe Photoshop CS; 3. Corel Painter X; 4 Сorel Draw в яких було створено електронну версію творчого ескізу – логотипу. Надалі було продовжено пошуки над версіями розташування логотипу на рекламній продукції для факультету мистецтв ХГПА, а саме: конверті, бланку, папці, брошурі, візитці, календарі, флаєрі, футболці, кепці.

Наступним етапом було створення оригінал-макету буклету для факультету мистецтв. Розмір буклету 210×297 mm, формат – А 4. Шрифт – Times New Roman . Роздільна здатність – 300 dpi .

Кольори – CMYK : C – голубий, M – пурпуровий, Y – жовтий, K – чорний.

Спосіб друку – офсетний.

Останім етапом було створення оригінал-макету візиток для викладачів кафедри теорії та методики мистецтв. Розмір 90×50 mm . Шрифт - Times New Roman . Роздільна здатність – 300 dpi .

Кольори – CMYK : C – голубий, M – пурпуровий, Y – жовтий, K – чорний.

Спосіб друку – офсетний.

ВИСНОВКИ

Основне завдання фірмового стилю в умовах жорсткої конкуренції на ринку —освітніх послуг, виділити навчальний заклад його факультети серед усіх інших, створити позитивний імідж.

Фірмовий стиль — це сполучення різних зображень, графічних елементів, шрифту, кольору, що в сукупності створюють імідж навчального закдаду та забезпечують єдність його стилю. Усе, що має відношення до рекламної компанії,— візитні картки, конверти та фірмові бланки, рекламні проспекти, буклетиі т.д. — мають своїм виглядом підкреслювати статус та рівень закладу.

Створюючи фірмовий стиль для факультету мистецтв ми намагалися бути не лише художниками, але й психологами, які знають методи позитивного впливу на людей, підбираючи шрифт, колір та символи. Все це було спрямоване на зорове сприйняття та бажання ознайомитися з роботою нашого факультету.

На сьогоднішній день одним з основних джерел інформації про діяльність факультету є друкована рекламна продукція. Рекламна діяльність навчального закладу покликана сприяти підвищенню його статусу в суспільстві та залученню нових абітурієнтів.

,, Кінцева мета мистецтва — спонукати людей робити те, що їм потрібно, та усвідомлювати те, що вони знають.”

М. Блондель.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Основы маркетинга / Котлер Филип и др.- М.; СПб.; К. : Вильяме, 1998.

2. Панкратов Ф. Г. Рекламная деятельность. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998.

3. Ромат В. Е. Реклама. - 4-е изд. - СПб.: ПИТЕР, 2001.

4. Росситер Дж. Р. Реклама и продвижение товара. - СПб.: ПИТЕР, 2000.

5. Ученова В. В., Старых Н. В. История рекламы. - М.: ЮНИТИ, 1999.

6. Котлер Філіп, Армстронг Гарі. Маркетинг. Загальний курс. - М.; СПб.; К.: Вильяме, 2001.

7. Москаленко А. 3., Губерсъкий Л. В., Іванов В. Ф. Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 1999.

8. Москаленко А. 3., Губерсъкий Л. В., Іванов В. Ф., Вергун В. А. Масова комунікація. - К., 1997.

9. Реклама. Словник термінів / Уклад. Р. Г. Іванченко. - К., 1998.

10. Уэллс Уильям, Бернетт Джон, Мориарти Сандра. Реклама. Принципы и практика. -СПб.: ПИТЕР, 2001.

11. Бреслаев Г.Э. Цветопсихология и цветолечение. –СПб.: “Б.С.К.", 2000.

12. Васильева М. Хорошее ли название для марки вы придумали? // Рекламные идеи – Yes! 2003. №3. С.10-11

13. Ермаков В.В. Рекламное дело: Учеб. пособие. -М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2004. 184 с.

14. Кузякин А.П., Семичев М.А. Реклама и PR в мировой экономике. Учебное пособие. -М.: ООО “ТК Велби“, 2002. 320 с.

15. Павловская Е. Дизайн рекламы: поколение NEXT. –СПб.: Питер, 2004 г.

16. Пуртов А. Фирменный стиль. // Справочник секретаря и офис-менеджера. 2003. № 10.С.49-53.

17. Ромат Е.В. Реклама: Підручник для ВУЗів. –К., 1999. 458 с.

18. http://www.dreamcity.com.ua

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Культура и искусство"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.