регистрация /  вход

Організація нормування та оплата праці на вирощуванні зернових культур (стр. 1 из 7)

Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні зернових культур


Зміст

Вступ

1. Організаційно-економічна характеристика ЗАО “Зернопродукт МХП”. Значення зернових культур в економіці підприємства

2. Організація праці на вирощуванні зернових культур ЗАТ «Зернопродукт МХП»

2.1 Трудові колективи та існуючі в них форми поділу і кооперації праці

2.2 Організація основних трудових процесів на вирощуванні зернових культур ЗАТ «Зернопродукт МХП»

2.3 Організація, оснащення та обслуговування робочих місць

2.4 Визначення та обґрунтування способів руху техніки під час виконання основних операцій при вирощуванні зернових культур

3. Розробка нормативів і норм праці

4. Оплата праці робітників ЗАТ «Зернопродукт МХП»

Висновок

Список використаних літературних джерел

Додатки

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4


Вступ

Процес розвитку продуктивних сил суспільства пов'язаний із проблемою ефективного використання усіх виробничих ресурсів, у тому числі і трудових. У рішенні цієї проблеми важливу роль грає нормування праці, що дозволяє дати науково обґрунтовану оцінку виробничої діяльності підприємства, раціоналізувати виконання трудових процесів, знизити трудомісткість продукції, упровадити госпрозрахункові взаємини в трудову діяльність виконавців, об'єктивно оцінити кінцеві результати їхньої праці.

За допомогою нормування праці вирішуються великі соціально-економічні питання, що акумулюють у собі інтереси суспільства і держави, що визначають значною мірою якість трудового життя населення, зайнятого активною працею. Отже тема обрана для розгляду в даній роботі є актуальним питанням сьогодення для багатьох сільськогосподарських підприємств, яким складно виживати в перехідний період який спостерігається на теренах української економіки останні десятиріччя. Важлива умова забезпечення ефективної роботи будь-якого підприємства — використання оптимальної моделі організації праці та обґрунтованих норм трудових витрат. Отже, тема обрана для розгляду в даній роботі актуальною для сільськогосподарських підприємств.

Основною задачею, що ставиться для вирішення є встановлення затрат праці при вирощуванні зернових культур, визначення її результатів, за допомогою яких здійснюється кооперація праці робітників різних категорій, їх розстановка по робочих місцях. За допомогою вирішення поставленого завдання забезпечується ефективне використання трудових ресурсів на основі певних зусиль щодо зниження трудових затрат при вирощуванні зернових культур.

В умовах розвитку ринкової економіки відмічається підвищений попит агро виробників на насіння зернових культур, яке, будучи продуктом науково-технічного прогресу, підвищує ефективність зернового виробництва, посилює конкурентоспроможність суб’єктів господарювання і є одним з визначальних факторів збільшення обсягів пропозиції товарного зерна. При написанні роботи було вивчено законодавчу базу – Кодекс законі “Про працю”, Закон України “Про оплату праці”, Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” та інші нормативні документи, що регулюють трудові відносини в сільському господарстві. Курсова робота виконувалась з використанням книг Громова М. Н. “Проблеми економіки праці в сільському господарстві”, Охапкіна А. І. Наукова організація и нормування праці на сільськогосподарських підприємствах. А також звітні форми и уставні документи ЗАО “Зернопродукт МХП.


1. Організаційно-економічна характеристика ЗАО “Зернопродукт МХП”. Значення зернових культур в економіці підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Зернопродукт» — підприємство, основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур. Розташований в місті Миронівна Київської області.

Господарство було створене в 2005 році. Спочатку до його складу увійшло чотири філії: Гайсинська, Немирівська, ім. Мічуріна та Хмельницька із загальною площею земель близько 12 тис. га. Згодом було створено ще три філії: Бершадська, Тульчинська та Чернівецька, кожна з яких обробляє приблизно по 8 тис. га землі.

На сьогоднішній день загальна площа земель, що обробляються товариством, становить більше 37 тис. га. За даними таблиці 1.1 можна зробити висновок, що земельна площа ЗАО “Зернопродукт МХП” за три роки збільшилась на 32 %.

Таблиця 1.1

Склад і структура земельного фонду «Зернопродукт».

Вид земельних угідь 2005 2006 2007
га % к заг. S га % к заг. S га % к заг. S
Загальна площа земель, S 12 014 100 36 014 100 37 014 100
Всього с/г угідь 12 000 99,88 36 000 99,96 37 000 99,96
в том числі пашня 12 000 99,88 36 000 99,96 37 000 99,96
Площа, що займають ліси 12 0,099 12 0,033 12 0,033
Водойми 2 0,017 2 0,0055 2 0,0055

Найбільший приріст спостерігався в 2006 році за рахунок приєднання філій Бершадської, Тульчинської та Чернівецької. У 2007 році загальна площа земельних угідь збільшилась на 2,7 %.

У 2007 році загальний валовий збір зернових культур склав 49 тис. т. Урожайність зернових культур у вазі після доробки становила 54 ц/га, кукурудзи — 77,8 ц/га. На додатку 1 показано технологічну карту вирощування озимої пшениці, що застосовують ЗАО “Зернопродукт МХП”

Кліматичні умови в яких розташоване господарство помірно континентальний, м'який, з достатнім зволоженням. Середня температура січня -6°, липня +19,5°. За рік на території області випадає 500-600 мм опадів, головним чином влітку.

Нині на підприємстві працює близько 2000 працівників. Оплата робітників здійснюється на основі діючого законодавства України – Закону України “Про працю”. При виконанні робіт різної кваліфікації праця почасових робітників, а також службовців оплачується за роботою вищої кваліфікації.

У 2008 році господарство планує отримати більше ніж 110 тис. тонн зернових проти 49 тис. т, що були отримані в 2007 році, а також 15 тис. т. сої, 12 тис. тонн соняшнику та близько 8 тис. тонн ріпаку. В перспективі основним видом діяльності ТОВ «Зернопродукт» має стати м’ясна відгодівля великої рогатої худоби із закінченою власною переробкою.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Зернопродукт», яке входить до складу ВАТ «Миронівський хлібопродукт», реорганізоване в Закрите акціонерне товариство «Зернопродукт МХП». Рішення про утворення ЗАТ «Зернопродукт МХП» було прийняте на установчих зборах 5 вересня 2007 року. Метою зміни форми власності підприємства «Зернопродукт МХП» є оптимізація управління в рамках компанії «Миронівський хлібопродукт». ЗАТ «Зернопродукт МХП» є повним правонаступником ТОВ «Зернопродукт» зі всіх прав та зобов’язань.


2. Організація праці на вирощуванні зернових культур ЗАТ «Зернопродукт МХП»

2.1 Трудові колективи та існуючі в них форми поділу і кооперації праці.

Трудовий колектив на підприємстві складається з 2000 працівників. Поділ і кооперація праці складають технічну основу організації праці на ЗАТ «Зернопродукт МХП», а розробка їх найбільш раціональних форм – один з основних напрямків роботи на підприємстві. Організаційно технічна карта представлена в додатку 2.

Поділ праці на ЗАТ «Зернопродукт МХП» знаходить своє конкретне вираження в конкретних формах: технологічному, функціональному, професійному, кваліфікаційному. Технологічний поділ праці передбачає собою розподіл всіх видів робіт, відповідно і працівників на підприємстві на групи в залежності від технології їхнього виконання. Це розчленовування виробничого процесу по стадіях, фазах, комплексах, видам робіт і операціям.

Найбільш великим є розмежування технологічного процесу на стадії, що обумовлює розподіл робочих груп на заготівельні, обробні.

Технологічний поділ праці на ЗАТ «Зернопродукт МХП» здійснюється:

1. у виді предметного поділу, коли той або інший підрозділ, той або інший працівник спеціалізується на праці певного виду (працівники бухгалтерії працюють над бухгалтерським обліком, окремий бухгалтер працює на окремій ділянці бухгалтерського обліку);

2. по видах робіт, коли має місце спеціалізація на виконанні щодо закінченого виду робіт (зважування зібрано врожаю);

3. у виді поопераццйного поділу праці, коли даний обсяг роботи розбивається на дробові операції, виконувані в рамках різних підрозділів різними працівниками (під час збору врожаю одна бригада зайнята на комбайнах, інша на машинах перевозить його до сховища, третя згортає його).

Весь комплекс робіт на ЗАТ «Зернопродукт МХП» з відношення до робочого процесу підрозділяється на ряд функцій в залежності від ступеня і характеру участі у виробничому процесі різних працівників - функціональний поділ праці.

Функціональний поділ праці в реальних умовах виступає як поділ працівників по окремих функціях, що визначається розмежуванням трудових процесів на складові функції. В результаті цього працівники знаходяться не в однаковому відношенні до даного виробничого процесу: одні безпосередньо впливають на предмет праці, інші опосредованно беруть участь у його створенні. У рамках функціонального поділу праці, таким чином, відбувається розподіл сукупної праці на чотири найважливіші групи, відповідно і всі працівники ЗАТ «Зернопродукт МХП» поділяються на чотири функціональні групи:

- перша група праці – основна праця – праця, що безпосередньо бере участь у технологічному процесі і предмет праці, що створюється за допомогою машин і механізмів (для посіву зернових культур спочатку обробляють землю за допомогою машин, потім сіють, вбирають, транспортують);

Решение школьных задач в Подарок!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!