регистрация /  вход

Маркетингові аспекти функціонування ринку відеореклами й устаткування для звукорежисури (стр. 1 из 12)

Зміст

Вступ

1. Маркетингові аспекти функціонування ринку відеореклами й устаткування для звукорежисури

1.1 Аналіз розвитку ринку відеореклами в Україні, специфіка реклами музичних інструментів, нових технологій звукорежисури

1.1.2 Тенденції розвитку ринку української відеореклами, місце реклами музичних інструментів і професійного звукорежисерського встаткування на даному ринку

1.2 Аналіз якості професійного встаткування для звукорежисури за матеріалами виставки "Show Technology Expo-2008"

2. Технологія відеомонтажу й роботи зі звуком у процесі створення рекламного відео продукту

2.1 Рекламний ролик: особливості жанру й етапи створення

2.2 Загальне уявлення про відеомонтаж як творчої діяльності в процесі створення реклами

2.3 Технологія відемонтажа й робота зі звуком з використанням програмно - апаратного комплексу Avid Liquid 7 Pro

Висновки

Література


Вступ

Створення будь-якої телевізійної передачі, фільму, рекламного ролика, запис концерту, пісні, музичного твору - це з однієї сторони наука, а з іншої - творчість, заснована на роботі із двома найважливішими складовими таких продуктів - відео й звуком.

По вираженню Стена Мястковського зображення являє собою "фундамент зорового образа". Він пояснює цю обставину тим, що "зображення більш змістовно, вона дає більш безпосереднє враження, чим звук".

Як правило при створенні зазначених вище творчих продуктів, події розвертаються в послідовності, установленої в процесі монтажу зображення, причому набір планів для побудови монтажної фрази має значно менше число варіантів, чим набір можливих комбінацій слів у дикторському тексті. Це, на думку І. Л. Костіна надає право говорити про "детермінований словесний ряд монтажною будовою зображення… Сила впливу телебачення, безумовно, у зображенні. Телевізійна передача завжди йде при верховенстві зображення над звуком".

Зображення глядачеві психологічно значно ближче, легше "читається" і вимагає менше зусиль при сприйнятті. Це твердження знаходить своє підтвердження в тому, що у більшості людей зорова пам'ять розвинена краще, чим слухова. З побаченого, у пам'яті залишається 30 % інформації, з почутого - 20 %.

І це не випадково, адже з погляду семіотики основна особливість образотворчого знака складається в подібності з об'єктом, що у символічних знаків відсутній.

Основне завдання, що стоїть перед зоровим рядом - забезпечення точної і ясної просторово-тимчасової орієнтації глядача в показуваній на екрані події.

При сучасному рівні розвитку телевізійної техніки вже недостатньо просто показати подію, потрібно чисто технічними прийомами максимально наблизити її до глядача, зробити глядача як би учасником дії, що відбувається на екрані, що визначає важливість роботи над відеомонтажем, який являє собою серйозний творчий процес перетворення знятого матеріалу в закінчений відеопродукт.

Разом з тим при створенні будь-якого якісного відепродукта на думку І. С. Арканова "особливе місце займає звук, реалізований у формі людської мови, музики й ін, що не тільки створює тло для відеоряду, але й діє на підсвідомість людини".

Якісний звук створюється в процесі роботи звукорежисера-професіонала здатного створити якісне звукове тло для відеоряду, концертного виступу, музичного твору в процесі звукозапису й обробки звуків.

Таким чином, створення відео й звукового рядів являють собою синтез двох видів професійної діяльності - відеомонтажу й звукорежисури, які при цьому є творчою діяльністю.

Особливо важливе створення якісного відеоряду й звукового супроводу для реклами, реалізованої у формі рекламних роликів.

У цьому випадку як відео, так і звук повинні спонукувати споживача до придбання товару, при цьому в розпорядженні звукорежисера й відеоінженера є обмежене тимчасове поле для діяльності ( як правило, не більше 30 - 40 секунд), що визначає особливу важливість створення якісного відео й звукового ряду.

При цьому , необхідно враховувати й специфіку відеореклами, а також її потенційні можливості як інструмента маркетингу й стимулювання збуту - саме різнобічне із засобів носіїв реклами, оскільки воно містить як зорову, так і слухову модальність.

На думку И. С. Бурича "специфіка відеореклами обумовлена специфікою телебачення як засобу масової комунікації. Відеореклама на телебаченні - це комплексний стимул, що включає в себе вербальні, візуальні, слухові стимули. Завдяки зображенню, звуку, руху й кольорам, телебачення забезпечує високий ступінь залучення глядача в те, що відбувається на екрані".

Якщо глядач одержить зафіксовану на відео інформацію, то в більш гнучкому каналі - звуковому - можливо зосередити увагу на повідомленні інформації того плану, якого не дістає зоровому рекламному ряду. У підсумку даний рекламний ролик займе більш вигідне, оптимальне місце на "шкалі" сприйняття глядачем".

Таким чином, всі дослідники сходяться на тому, що відео й звук є найважливішими засобами створення якісного рекламного ролика, що ще більш актуалізується тим значенням, яке сучасна відеореклама має в суспільстві й системі маркетингу.

Разом з тим на сьогодні відсутні комплексні дослідження в області створення якісних рекламних відеопродуктів на основі новітніх технологій відеомонтажу й звукорежисури, що визначає актуальність даного дослідження.

Актуальність даної роботи дає можливість сформулювати мети, об'єкт предмет і завдання даного дослідження.

Метою даній роботі є аналіз можливостей використання сучасних технологій відеомонтажу й звукорежисури як засобу створення якісного рекламного продукту.

Об'єкт дослідження - технологія створення відеореклами.

Предмет дослідження - робота з відеорядом і звуком при створенні якісного рекламного продукту.


1. Маркетингові аспекти функціонування ринку відеореклами й устаткування для звукорежисури

1.1 Аналіз розвитку ринку відеореклами в Україні, специфіка реклами музичних інструментів, нових технологій звукорежисури

1.1.1 Загальні характеристики відеореклами як засобу маркетингової комунікації

Говорячи про відеорекламу взагалі, і про відеорекламу в Україні зокрема необхідно виходити з того, що даний вид реклами реалізується за допомогою самого масового засобу комунікації - телебачення, і в цьому зв'язку в даній роботу ми й будемо розглядати телевізійну рекламу, як самий масової й ефективний вид відеореклами, опускаючи рекламу на моніторах у метро, на вулицях міст і т.д.

Телевізійна реклама в Україні є видом реклами, що динамічно розвивається і даний вид української реклами в повній мірі використає потенційні можливості телебачення..

Телебачення як суспільний інститут у силу своїх особливостей: щоденності, доступності, існування в зоні психологічної близькості, полімодальності інформаційної мови є одним із самих значних видів опосередкованої комунікації й стає важливим фактором, що впливає на розвиток особистості із самого раннього дитинства.

Телебачення - саме різнобічне із засобів носіїв реклами, оскільки воно містить як зорову, так і слухову модальність. Специфіка телереклами обумовлена специфікою телебачення як засобу масової комунікації. Телевізійна реклама - це комплексний стимул, що включає в себе вербальні, візуальні, слухові стимули.

Завдяки зображенню, звуку, руху й кольорам, телебачення забезпечує високий ступінь залучення глядача в те, що відбувається на екрані. Величезний обсяг демографічних даних про телевізійні аудиторії, дозволяє більш чітко планувати й стратегію реклами, і розміри витрат. Телебачення - засіб реклами підвищеного охвата, що досягає представників всіх верств населення. При цьому охват забезпечується дуже швидко завдяки тому, що телебачення щодня збирає величезні аудиторії. Крім того, воно забезпечує можливість високої частотності впливу реклами.

За рівнем психологічного впливу на реципієнта найбільш високим потенціалом володіють рекламні ролики.

Американські психологи Альберт Бук і Норман Кері розробили можливу класифікацію рекламних роликів, засновану на способі подачі матеріалу. Автори виділили тринадцять типів структури реклами.

Зазначена типологія рекламних роликів може бути використана для розміщення акцентів при проведенні психологічного аналізу реклами.

Який би тип рекламних роликів ми не взяли, основною метою його є використання різних психологічних прийомів, для досягнення своєї мети. Так чи інакше, реклама намагається об'єднати уявлення про рекламований об'єкт із нашими глибинними й самими основними потребами.

Телевізійне рекламне повідомлення, на думку Н.С. Медведєвої як правило, містить три основних структурних компоненти:

1. Вербальний текст

2. Візуальний ряд

3. Аудіо ряд

Наявність цих трьох компонентів, що розрізняються структурно, у рекламному повідомленні означає, що кожний із цих елементів повинен що-небудь вносити від себе - у жодному не повинне бути "порожніх місць", "провалів", нічого не вносячи у ціле.

Тісне переплетення вербальної, візуальної й звукової складових спричиняється необхідну однаковість із метою й засобами досягнення цих цілей. Саме тому дуже важливе вивчення структурних елементів рекламного повідомлення в їхньому взаємозв'язку й взаємозумовленості, оскільки, виконуючи строго закріплені за ним функції, кожний з компонентів здатний підкріпити дію іншого або якщо буде потреба замінити, взявши його функції на себе. Чому властиво й підлегле наше емпіричне дослідження.

Звучання поряд з вербальним текстом і візуальним рядом являє собою значимий структурний компонент телевізійного рекламного повідомлення. Так, наприклад, радіореклама цілком побудована тільки на звучній мові й спецефектах і по праву вважається самим особистим видом реклами. Звучання властиве будь-якому рекламному жанру, тому що навіть друкований текст читач однаково подумки "проговорює" про себе.