Психологічні методи управління трудовим колективом

Реферат з менеджменту

на тему:

Психологічні методи управління трудовим колективом


Методи управління – це способи здійснення управлінських дій на персонал для досягнення цілей управління виробництвом. Розрізняють адміністративні, економічні, соціологічні і психологічні методи, які розрізняються способами дії на людей.

Адміністративні методи базуються на владі, дисципліні і стягненнях і відомі в історії як «метод батога». Економічні методи грунтуються на правильному використовуванні економічних законів виробництва і за способами дії відомі як «метод пряника». Соціологічні методи базуються на способах мотивації суспільної дії на людей через «думку колективу». Психологічні методи базуються на знанні психології людини, його внутрішнього душевного світу і відомі як «метод переконання». В процесі конкретного рішення управлінських проблем вельми корисно організовувати ефективні комунікації і привертати сукупність різних методів управління, які дозволяють врахувати «чужі помилки» і дають способи виріешння господарських і кадрових задач.

Адміністративні методи управління:

- Організаційні дії: штатний розклад; статут організації; положення про підрозділи; колективний договір; посадові інструкції; правила трудового розпорядку; організація робочого місця; оргструктура управління

- розпорядливі дії: накази; цільове планування; розпорядження; нормування праці; вказівки; координація робіт; інструктаж; контроль виконання; повчання

- матеріальна відповідальність і стягнення: відповідальність за затримку трудової книжки; добровільне відшкодування збитку підприємству; утримання із зарплати; депреміювання; повна матеріальна відповідальність; колективна матеріальна відповідальність

- дисциплінарна відповідальність і стягнення: зауваження; догана; строга догана; пониження на посаді; звільнення

- адміністративна відповідальність: попередження; штраф; відшкодувальне вилучення предметів; адміністративний арешт; виправні роботи.

Економічні методи:

- Планове господарювання: вільне підприємництво; план економічного розвитку; портфель замовлень; розподіл ресурсів; інвестиції; кінцеві результати

- господарський розрахунок: самостійність; самоокуповування; самофінансування; економічні нормативи; фундації стимулювання

- оплата праці: посадовий оклад для службовців; тарифна ставка для робітників; додаткова зарплата; винагорода; премія з прибутку; матеріальна допомога

- робоча сила: ринок трудових ресурсів; попит; пропозиція; вартість робочої сили; зайнятість і безробіття

- ринкове ціноутворення: вартість; ціна; собівартість; дохід; прибуток

- цінні папери: акції; облігації; векселі; кредитні карти; дивіденди

- податкова система: на фундацію оплати праці; прибутковий податок; ПДВ; Податок на прибуток; Інші податки

- Форми власності: державна; регіональна; муніципальна; приватна; суспільна; інтелектуальна

- фази виробництва: виробництво; обмін; розподіл; споживання

- чинники виробництва: капітал; праця; земля; підприємницька діяльність; інформація

Соціологічні методи.

Соціологічні методи грають важливу роль в управлінні персоналом, вони дозволяють встановити призначення і місце співробітників в колективі, виявити лідерів і забезпечити їх підтримку, зв'язати мотивацію людей з кінцевими результатами виробництва, забезпечити ефективні комунікації і рішення конфліктів в колективі.

Класифікація елементів соціологічних методів.

- Соціальне планування:

- цілі;

- критерії;

- методи;

- нормативи;

- результати

Соціальне планування забезпечує постановку соціальних ідей і критеріїв, розробку соціальних нормативів і планових показників, досягнення кінцевих соціальних результатів.

- соціологічні методи дослідження:

- анкетування;

- інтерв'ювання;

- социометрія;

- нагляд;

- співбесіда

Соціологічні методи дослідження складають науковий інструментарій в роботі з персоналом, вони надають необхідні дані для підбору, оцінки, розстановки і навчання персоналу і дозволяють обгрунтовано ухвалювати кадрові рішення.

- особові якості:

- ділові якості;

- моральні якості;

- достоїнства;

- недоліки

Особові якості характеризують зовнішній образ співробітника, який достатньо стабільно виявляється в колективі і є невід'ємною частиною соціології особи.

- мораль:

- державна;

- суспільна;

- релігійна;

- групова;

- особиста

Мораль є особливою формою суспільної свідомості, регулюючої дії і поведінка людини в суспільстві за допомогою етичних норм.

- партнерство:

- ділове;

- дружнє;

- по захопленню;

- сімейне;

- сексуальне

Партнерство складає важливий компонент будь-якої соціальної групи і полягає в наладці різноманітних форм взаємостосунків, на базі яких організовується спілкування людей.

- змагання:

- принципи;

- критерії;

- методи;

- форми;

- організація

Змагання є специфічною формою суспільних відносин і характеризується прагненням людей до успіху, першості, досягнень і самоутвердження.

- спілкування:

- міжособове;

- особове;

- вербальне;

- невербальне

Спілкування – це специфічна форма взаємодії людей на основі безперервного обміну інформацією.

- переговори:

- структура;

- техніка;

- методика;

- технологія;

- результати

Переговори – це специфічна форма людського спілкування, коли дві або більш сторін, мають різні цілі і задачі, намагаються пов'язати між собою різні інтереси на основі продуманої схеми розмови і, як правило, уникають прямого конфлікту.

- конфлікти:

- міжособові;

- особові;

- ролеві;

- ділові;

- сімейні

Конфлікт мі розглядатимемо трохи нижче в іншому розділі.

Психологічні методи управління.

Психологія – це наука про психіку і закономірності її прояву і розвитку в процесі діяльності людини.

Психологічні методи грають дуже важливу роль в роботі з персоналом, оскільки направлені на конкретну особу робітника або службовця і, як правило, строго персоніфіковані і індивідуальні. Головною їх особливістю є звернення до внутрішнього світу людини, його особи, інтелекту, відчуттів, образів і поведінки з тим, щоб направити внутрішній потенціал людини на рішення конкретних задач підприємства.

Класифікація психологічних методів:

- Психологічне планування:

- цілі;

- критерії;

- методи;

- нормативи;

- результати

Психологічне планування складає новий напрям в роботі з персоналом по формуванню ефективного психологічного стану колективу підприємства.

- галузі психології:

- психофізіологія;

- психоаналіз;

- психологія праці;

- психологія управління;

- психотерапія

Галузі психології і знання їх методів дослідження дозволяють зробити аналіз душевного стану людей, побудувати їх психологічні пріоритети, розробити способи усунення психологічного дискомфорту і формувати хороший клімат колективу.

- тип особи:

- організаторський;

- аналітичний;

- інженерний;

- творчий;

- інтуїтивний

Типи особи характеризують внутрішній потенціал людини і його загальну спрямованість до виконання певних видів робіт і сфер діяльності.

- темперамент:

- сангвінічний;

- флегматичний;

- холеричний;

- меланхолійний

Темперамент є дуже важливою психологічною характеристикою особи для визначення призначення і місця кожного працівника в колективі, розподілу психологічних задач і психологічних прийомів роботи з конкретною людиною.

- характер людини:

- риси вдачі: экстраверт

інтроверт;

- відносини людини: до навколишньої дійсності

до інших людей

до себе

до роботи;

Характер людини. Риси вдачі визначають спрямованість миру людини, рівень потреби в спілкуванні.

- спрямованість особи:

- потреби;

- інтереси;

- мотиви;

- переконання;

- світогляд

Спрямованість особи є важливою психологічною характеристикою людини.

- інтелектуальні здібності:

- рівень інтелекту;

- мислення;

- свідомість;

- пам'ять;

- логістика;

- творчість

Інтелектуальні здібності характеризують можливості розуміння, мислення, свідомості людини і важливі для професійної орієнтації, оцінки людей, планування кар'єри і організації руху по службовим сходам.

- методи пізнання:

- аналіз;

- синтез;

- індукція;

- дедукція;

- відчуття;

- сприйняття

Методи пізнання є інструментами, за допомогою яких чоловік вивчає дійсність, обробляє інформацію і готує проекти рішень.

- психологічні образи:

- історичні;

- художні;

- графічні;

- візуальні;

- знакові

Психологічні образи дозволяють проводити навчання персоналу на основі типових зразків поведінки історичних осіб, крупних керівників і новаторів виробництва.

- способи психологічної дії:

- навіювання;

- переконання;

- наслідування;

- прохання;

- похвала;

- порада;

- примушення;

- засудження;

- вимога;

- заборона;

- «плацебо» ( прийом навіювання, який використовується в медицині, суть в тому, що лікар, прописуючи хворому нейтральний засіб, затверджує, що саме воно дасть потрібний результат, і психологічний настрій хворого що результат буде, дає потрібний позитивний результат) ;

- осуд;

- комплімент;

- метод Сократа ( заснований на прагненні захистити співбесідника від того, що б той сказав «ні»);

- натяк;

- обдурене очікування;

- «вибух»;

Способи психологічної дії відносять до числа найважливіших елементів психологічних методів управління. Вони концентрують всі необхідні і дозволені законом прийоми дії на люді для координації в процесі спільної трудової діяльності.

- поведінка:

- «ангельська»;

- високоморальна;

- нормальна;

- аморальна;

- «диявольська»;

Поведінка – це сукупність взаємозв'язаних реакцій, здійснюваних людиною для пристосування до навколишнього середовища.

- відчуття і емоції:

- етичні;

- естетичні;

- патріотичні;

- інтелектуальні;

- утихомирені;

- причетність;

- переживання;

- загрози;

- жахи

Відчуття – це вид емоційних переживань, що носять виразно виражений наочний характер і відмінних порівняльною стійкістю.

Емоції – конкретні переживання тих або інших подій в життя людини, залежні від його схильностей, звичок і психологічного стану.

- стреси:

- зовнішнє середовище;

- обставини;

- хвороби;

- перевантаження;

- розслаблення.

Список використаної літератури.

1. Друкер П,Ф, Ефективний керівник, - М:1994

1. Мескон М,Х, Альберт М. Хедоурі Ф. Основы менеджменту: М.: Справа, 1992

2. Веснин В.Р. , Практичний менеджмент персоналу

3. Савченко В.А, Управління розвитком персоналу

4. Управління персоналлом, видавництво КОНДОР

5. Егоршин А.П., управління персоналом

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Маркетинг"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.